DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 43     <-- 43 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 593-602
UDK 630* 582


PREVOĐENJE KATASTARSKIH PODATAKA U NOVI
DRŽAVNI KOORDINATNI SUSTAV HTRS96/TM


TRANSFER OF CADASTRAL DATA INTO THE NEW
STATE COORDINATE SYSTEM HTRS96/TM


Vlado CETL1, Bojan BARIŠIĆ2, Ivica ŠARUŠIĆ3


SAŽETAK: Ovaj rad bavi se ispitivanjem metoda transformacije katastarskih
podataka, kao i izborom najbolje gustoće identičnih točaka potrebnih za
naknadni proces homogenizacije katastarskog plana nastalog grafičkom metodom
izmjere. Kao pilot područje odabrana je K.o. Brckovljani. Transformacija
katastarskih podataka obavljena je korištenjem Jedinstvenog transformacijskog
modela i 7-parametarske transformacije. Rezultati usporedbe dviju transformacija
upućuju na Jedinstveni transformacijski model kao bolje rješenje,
budući da za razliku od 7-parametarske transformacije izbjegava dodatne radove
potrebne za određivanje lokalnih parametara te daje zadovoljavajuću
točnost. U postupku homogenizacije, glede gustoće, određena su tri uzorka
identičnih točaka uspoređujući katastarski plan s digitalnim ortofoto planom
mjerila 1:5000. Najveća postignuta gustoća od 0,16 IT/ha, iako ekonomski
najnepovoljnija, pokazala se kao jedina opravdana opcija u tehničkom smislu,
budući da su manje gustoće na kontrolnim točkama upućivale na degradaciju
točnosti katastarskog plana, što ni u kom slučaju nije dopustivo.


Ključne riječi: katastar, transformacija, homogenizacija, HTRS96/TM,
digitalni katastarski plan


1. UVOD – Introduction
Katastarski podaci imaju važnu ulogu u mnogim po-Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
dručjima ljudske djelatnosti koje su izravno ili neizra-(NN 1999) katastar zemljišta “prestaje postojati” i zavno
vezane uz njihovo korištenje (geodezija, arhitektura mjenjuje ga katastar nekretnina. Ipak, katastar zemljišta
i urbanizam, građevinarstvo, agronomija, šumarstvo, ostaje na snazi u trenutnom obliku, sve dok ga za pojepromet,
turizam i dr.). U šumarstvu se primjerice kata-dinu katastarsku općinu ne zamjeni katastar nekretnina.
starski podaci koriste za upravljanje šumama i šumskim


Odlukom Vlade Republike Hrvatske (NN 2004), a
zemljištem kroz planiranje, zaštitu, očuvanje i održivi


na prijedlog Državne geodetske uprave (DGU), uvedeni
razvoj šumskih resursa.


su novi službeni geodetski datumi i kartografske projek-


U posljednjih 10-ak godina došlo je do značajne pro-cije. Koordinatni sustav poprečne Mercatorove (Gaussmjene
zakonske regulative po pitanju službenih eviden-Krü gerove) projekcije – skraćeno HTRS96/TM, sa
cija prostornih podataka, a što se odražava i na srednjim meridijanom 16°30’ i linearnim mjerilom na
katastarske podatke. Zasigurno jedna od najvažnijih no-srednjem meridijanu 0,9999 određuje se projekcijskim
vina je uvođenje novog geodetskog datuma i nove kar-koordinatnim sustavom Republike Hrvatske za podrutografske
projekcije. čje katastra i detaljne državne topografske kartografije.


Donošenjem ove odluke potrebno je sve listove ka


1
Doc. dr. sc. Vlado Cetl, dipl. ing. geod. Geodetski fakultet,


Kačićeva 26, 10000 Zagreb, vcetl@geof.hr tastarskog plana koji se nalaze u povijesnim geodet2
Mr. sc. Bojan Barišić, dipl. ing. geod. Hrvatski geodetski institut,


skim datumima i projekcijama, transformirati u novi


Savska c. 41/VII, 10000 Zagreb, bojan.barisic@cgi.hr


datum i projekciju. Dalekosežne posljedice ovoga pro


3
Ivica Šarušić, mag. ing. geod. i geoinf. Geodetska tehnička škola,
Avenija Većeslava Holjevca 15, 10000 Zagreb cesa, za široki krug korisnika, bit će i nužna ulaganja u