DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 43     <-- 43 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 593-602
UDK 630* 582


PREVOĐENJE KATASTARSKIH PODATAKA U NOVI
DRŽAVNI KOORDINATNI SUSTAV HTRS96/TM


TRANSFER OF CADASTRAL DATA INTO THE NEW
STATE COORDINATE SYSTEM HTRS96/TM


Vlado CETL1, Bojan BARIŠIĆ2, Ivica ŠARUŠIĆ3


SAŽETAK: Ovaj rad bavi se ispitivanjem metoda transformacije katastarskih
podataka, kao i izborom najbolje gustoće identičnih točaka potrebnih za
naknadni proces homogenizacije katastarskog plana nastalog grafičkom metodom
izmjere. Kao pilot područje odabrana je K.o. Brckovljani. Transformacija
katastarskih podataka obavljena je korištenjem Jedinstvenog transformacijskog
modela i 7-parametarske transformacije. Rezultati usporedbe dviju transformacija
upućuju na Jedinstveni transformacijski model kao bolje rješenje,
budući da za razliku od 7-parametarske transformacije izbjegava dodatne radove
potrebne za određivanje lokalnih parametara te daje zadovoljavajuću
točnost. U postupku homogenizacije, glede gustoće, određena su tri uzorka
identičnih točaka uspoređujući katastarski plan s digitalnim ortofoto planom
mjerila 1:5000. Najveća postignuta gustoća od 0,16 IT/ha, iako ekonomski
najnepovoljnija, pokazala se kao jedina opravdana opcija u tehničkom smislu,
budući da su manje gustoće na kontrolnim točkama upućivale na degradaciju
točnosti katastarskog plana, što ni u kom slučaju nije dopustivo.


Ključne riječi: katastar, transformacija, homogenizacija, HTRS96/TM,
digitalni katastarski plan


1. UVOD – Introduction
Katastarski podaci imaju važnu ulogu u mnogim po-Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
dručjima ljudske djelatnosti koje su izravno ili neizra-(NN 1999) katastar zemljišta “prestaje postojati” i zavno
vezane uz njihovo korištenje (geodezija, arhitektura mjenjuje ga katastar nekretnina. Ipak, katastar zemljišta
i urbanizam, građevinarstvo, agronomija, šumarstvo, ostaje na snazi u trenutnom obliku, sve dok ga za pojepromet,
turizam i dr.). U šumarstvu se primjerice kata-dinu katastarsku općinu ne zamjeni katastar nekretnina.
starski podaci koriste za upravljanje šumama i šumskim


Odlukom Vlade Republike Hrvatske (NN 2004), a
zemljištem kroz planiranje, zaštitu, očuvanje i održivi


na prijedlog Državne geodetske uprave (DGU), uvedeni
razvoj šumskih resursa.


su novi službeni geodetski datumi i kartografske projek-


U posljednjih 10-ak godina došlo je do značajne pro-cije. Koordinatni sustav poprečne Mercatorove (Gaussmjene
zakonske regulative po pitanju službenih eviden-Krü gerove) projekcije – skraćeno HTRS96/TM, sa
cija prostornih podataka, a što se odražava i na srednjim meridijanom 16°30’ i linearnim mjerilom na
katastarske podatke. Zasigurno jedna od najvažnijih no-srednjem meridijanu 0,9999 određuje se projekcijskim
vina je uvođenje novog geodetskog datuma i nove kar-koordinatnim sustavom Republike Hrvatske za podrutografske
projekcije. čje katastra i detaljne državne topografske kartografije.


Donošenjem ove odluke potrebno je sve listove ka


1
Doc. dr. sc. Vlado Cetl, dipl. ing. geod. Geodetski fakultet,


Kačićeva 26, 10000 Zagreb, vcetl@geof.hr tastarskog plana koji se nalaze u povijesnim geodet2
Mr. sc. Bojan Barišić, dipl. ing. geod. Hrvatski geodetski institut,


skim datumima i projekcijama, transformirati u novi


Savska c. 41/VII, 10000 Zagreb, bojan.barisic@cgi.hr


datum i projekciju. Dalekosežne posljedice ovoga pro


3
Ivica Šarušić, mag. ing. geod. i geoinf. Geodetska tehnička škola,
Avenija Većeslava Holjevca 15, 10000 Zagreb cesa, za široki krug korisnika, bit će i nužna ulaganja u
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 44     <-- 44 -->        PDF

V. Cetl, B. Barišić, I. Šarušić: PREVOĐENJE KATASTARSKIH PODATAKA U NOVI DRŽAVNI ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 593-602
transformaciju ili nabavu potrebnih
podloga u novom sustavu, ukoliko
ih se želi koristiti za preklop s katastarskim
planom.


Na temelju Odluke (DGU 2005),
DGU donosi program uvođenja
novih geodetskih datuma za raz doblje
od 2005. godine do 2009.
godine. Zadatkom C definira se
prelazak katastarskih podataka u
novi sustav.


Prelazak iz katastra zemljišta u
katastar nekretnina omogućen je i
po jedinačnim prevođenjem katastar
skih čestica u katastar nekretnina,
ali da bi to toga došlo potrebno
je ispuniti neke preduvjete od kojih
je najvažniji homogenizacija katastarskog
plana.


Ovaj rad upravo se bavi pitanjem
homogenizacije katastarskog
plana te nužnom transformacijom
njegovog sadržaja u novi sustav
HTRS96/TM. Ispitani su različiti
načini transformacije podataka katastarskog
plana u HTRS96/TM te
utjecaj gustoće identičnih točaka
potrebnih za homogenizaciju katastarskog
plana. Za područje ispitivanja odabrana je izmjere koji su korišteni pri kontroli uspješnosti postu


K.o. Brckovljani (slika 1) za koju postoje i podaci nove paka transformacije i homogenizacije.
Slika 1. K.o. Brckovljani (preklop DKP i DOF5)


Figure 1 Cadastral district Brckovljani (DCM and DOP5 overlay)


2. METODE RADA – Work methods
Glavni preduvjet za početak prevođenja u novi su-obliku (DKP) što je ostvareno za gotovo cijeli teritorij
stav je posjedovanje katastarskog plana u digitalnom Republike Hrvatske.


2.1. Transformacija katastarskog plana u HTRS96/TM
Transformation of the cadastral plan in HTRS96/TM


Prevođenje podataka digitalnog katastarskog plana u pružanje učinkovitih metoda međudatumskih transfornovi
sustav obavlja se transformacijom. Prema prepo -macija glede zahtjeva korisnika za točnošću transformiruci
OpenGIS®, a koja je u skladu s dokumentom ISO ranih podataka. Metode koje se danas razvijaju s obzirom
19111 Geographic Information – Spatial referencing by na različite zahtjeve točnosti transformacije na državnoj
coordinates (ISO 2007), transformacije se razlikuju ovi-razini su predočene u tablici 1.


s no o tome jesu li transformacijski


Tablica 1. Metode transformacije (Bašić 2009)


parametri unaprijed definirani i poz-


Table 1 Transformation methods (Bašić 2009)


nati, ili se oni empirijski određuju.
U prvom slučaju govorimo o konverziji
(transformacija s unaprijed
poznatim parametrima), a u drugom


o transformaciji (parametri se empirijski
određuju odnosno računaju)
(Roić i Cetl 2002).
Jedan od izazova prelaska na novi
referentni koordinatni sustav kartografske
projekcije HTRS96/TM je i


Metoda transformacije
Transformation method
~točnost
~accuracy
Napomena
Note
1
GRID metoda
GRID method 0,1-0,3 m
Povećana točnost
High accuracy
2
7-parametarska transformacija
7-parameters transformation 1 m
Srednja točnost
Medium accuracy
3
Transformacija Molodenskog
Molodensky transformation 5 m
Smanjena točnost
Reduced accuracy
4
Simple Block Shift metoda
Simple Block Shift method 10 m
Smanjena točnost
Reduced accuracy
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 46     <-- 46 -->        PDF

V. Cetl, B. Barišić, I. Šarušić: PREVOĐENJE KATASTARSKIH PODATAKA U NOVI DRŽAVNI ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 593-602
Slika 2. Nesklad DKP i DOF5


Figure 2 Disharmony of DCM and DOP5


Vizualnom usporedbom (slika 2) uočen je velik nes klad
i nehomogenost katastarskog plana, što jasno navo
di da je za K.o. Brckovljani neophodno izvršiti
proces homogenizacije.


Izbor identičnih točaka je najzahtjevniji dio procesa
homogenizacije katastarskog plana iz razloga što o
njemu izravno ovise rezultati homogenizacije. Pod pojmom
identične točke podrazumijeva se točka čije su
koordinate poznate u polaznom i ciljnom sustavu. U
ovom slučaju su to koordinate međnih točaka prije i
nakon homogenizacije. Polazne koordinate identične
točke su one na katastarskom planu, a koordinate u ciljnom
sustavu su one koordinate na koje se identična
točka preslika nakon homogenizacije. Koordinate točke
u ciljnom sustavu dobiju se ili digitalizacijom s neke od
dostupnih prostornih podloga (DOF5, HOK5…) ili terenskim
mjerenjima. Odabirom identičnih točaka određuje
se skup parametara na temelju kojih se obavlja
homogenizacija. Na osnovi vektora pomaka identičnih
točaka određuju se vektori pomaka svih ostalih lomnih
točaka katastarskog plana.


Temeljni kriterij za izbor identične točke, je njena
nepromijenjenost u odnosu na vrijeme izmjere. S obzirom
da je većina listova katastarskog plana (oko 75 %)
pa tako i ovi, nastala grafičkom metodom izmjere prije
više od 100 godina, ovaj kriterij je teško zadovoljiti.


Tijekom izbora identičnih točaka (IT) za ovaj rad
konstruirana je pomoćna mreža kvadrata dimenzija


200 x 200 metara radi lakšeg odabira i pravilnijeg ras poreda
identičnih točaka. Izbor identičnih točaka obavio
se u 3 različite gustoće (I. 0,16 IT/ha, II. 0,07 IT/ha i III.
0,02 IT/ha). Preporučeni broj IT iznosi 0,2 toč ka/hektar,
odnosno 1 točka na 5 hektara. Vidljivo je da niti jedna
gustoća ne zadovoljava preporučeni uvjet od 0,2
točka/hektar. Razlog tomu je brojnost poljoprivrednih
katastarskih čestica koje imaju veliku površinu, što je
onemogućilo zadovoljenje ovog uvjeta.


Nakon određivanja identičnih točaka ostaje provesti
transformaciju podataka. Prema (Roić i dr. 2009) potrebno
je provesti dvije transformacije: globalnu i lokalnu.
Globalnom transformacijom obavlja se provjera
izabranih identičnih točaka i u pravilu se za ove potrebe
koristi afina transformacija. Ona se iterativno primjenjuje
sve dok se iz daljnjeg postupka ne izbace sve nepouzdane
točke. Lokalna transformacija primjenjuje se
nad identičnim točkama čija je kvaliteta provjerena
globalnom transformacijom. Ona također može ukazati
na eventualno preostale nepouzdane identične točke, a
ponavlja se do zadovoljenja postavljenih uvjeta. Rezultat
lokalne transformacije u tri gustoće identičnih točaka
bio je konačan rezultat homogenizacije.


Osim mjerenja na trigonometrima, provedena su i
mjerenja kontrolnih točaka CROPOS sustavom. Iz
skupa od 214 identičnih točaka izabrano je 19 točaka
koje su izmjerene RTK metodom VPPS servisa CROPOS
sustava i određene kao kontrolne točke za pro
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 45     <-- 45 -->        PDF

V. Cetl, B. Barišić, I. Šarušić: PREVOĐENJE KATASTARSKIH PODATAKA U NOVI DRŽAVNI ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 593-602
Pri obradi katastarskog plana K.o. Brckovljani,
važno je naglasiti da je transformacija napravljena prije
procesa homogenizacije, iz razloga što su već postojale
podloge (digitalni ortofoto plan u mjerilu 1:5000 –
DOF5) koje se nalaze u novoj projekciji.


Ispitana su dva modela transformacije: prvi je uključivao
transformaciju katastarskog plana pomoću Jedinstvenog
transformacijskog modela (GRID meto da)
implementiranog u programu T7D (Liker i dr. 2010), a
drugi 7-parametarsku transformaciju uporabom Auto-
CAD Map 3D softvera.


T7D nalazi se u testnoj fazi te njegova GRID transformacija
još nema službenu težinu. Budući da je Jedinstveni
transformacijski model implementiran jedino
u specijalizirani programski paket T7D koji ima mogućnost
učitavanja listi koordinata, ali ne i složenijih
grafičkih formata u kojima je većinom pohranjena geometrija
prostornih podataka, trebalo je obaviti potrebne
prilagodbe. Katastarski plan K.o. Brckovljani preuzet
je u izvornom digitalnom AutoCAD formatu (*.dwg).
Kako ne postoji mogućnost da se izravno izvuku podaci
o položaju grafičkih objekata u ovom formatu,
odlučeno je da se naprave potrebne prilagodbe uz
pomoć LISP programskog jezika integriranog u Auto-
CAD, koji se u pravilu koristi za razne vrste automatizacija
u postupku nastanka i održavanja digitalnog
crteža. Osnovna ideja bila je da se struktura digitalnog
katastarskog plana u potpunosti očuva, te da se jedina
promjena obavi na koordinatama sadržanih objekata.


Sukladno specifikacijama (DGU 2007), digitalni katastarski
plan sadrži samo 3 vrste grafičkih objekata:
tekst, blok i liniju. Za svaki od njih priređena je datoteka
koordinata karakterističnih točaka svih sadržanih
objekata u formatu prilagođenom za učitavanje u T7D.
Nakon transformacije koordinata u novi sustav uslijedila
je automatizirana rekonstrukcija katastarskog pla na,
pri kojoj je ispunjen osnovni uvjet – u potpunosti je
očuvana njegova struktura. Nakon provedenog postupka
katastarski plan K.o. Brckovljani uspješno je
transformiran u novi sustav upotrebom Jedinstvenog
transformacijskog modela.


Drugi način transformacije katastarskog plana K.o.
Brckovljani bio je 7-parametarska transformacija provedena
uz pomoć softvera AutoCAD Map 3D, pri čemu
su korišteni najkvalitetniji parametri na državnoj razini
određeni iz skupa od 5200 identičnih točaka novog i
starog sustava (Bašić 2009). Opravdanost ovakvog izbora
temelji se na činjenici da je po pitanju parametara
ovo trenutno najbolje službeno rješenje i najjednostavnije
obzirom na tehničku zahtjevnost postupka.


Za kontrolu kvalitete obavljenih transformacija poslužila
je izmjera uzorka trigonometrijskih točaka s područja
K.o. Brckovljani, odrađena pomoću “Visoko
preciznog pozicijskog servisa” (VPPS) CROPOS sustava.
Tijekom terenskih radova obavljena su mjerenja
na 4 trigonometra, čiji je položaj poznat u starom sustavu,
dok je u novom određen iz ovih mjerenja, ali i
transformacijama koordinata iz starog sustava.


2.2. Homogenizacija katastarskog plana
Cadastral plan Homogenization


Kao jedan od glavnih preduvjeta za pojedinačno prevođenje
katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske
čestice katastra nekretnina javlja se
homogenizacija katastarskog plana. Homogenizacijom
se katastarski plan katastra zemljišta dovodi u službeni
referentni sustav i ispravljaju se unutrašnje nehomogenosti,
kako bi se daljnje održavanje moglo provoditi po
propisima o katastru nekretnina, ponajprije neposrednim
mjerenjima oslonjenim na geodetsku osnovu (Roić
i dr. 2009). Homogenizacija je u pravilu nužna za katastarske
planove nastale grafičkom izmjerom upravo
zbog tehničkih ograničenja ove metode u pogledu točnosti
(Barišić i dr.2010).


Homogenizacija katastarskog plana obavlja se uspoređivanjem
sadržaja katastarskog plana i digitalnog ortofoto
plana. Uspoređivanjem se određuju točke koje se
mogu smatrati identičnima na katastarskom planu i na
terenu (DGU 2009). Očekivana položajna točnost digitalnog
ortofoto plana u mjerilu 1:5000 okvirno iznosi
oko 1 metar, što ga uz činjenicu da je njime prekriveno
cijelo područje Republike Hrvatske čini glavnom podlogom
za izvođenje postupka homogenizacije.


Za K.o. Brckovljani dostupan je digitalni ortofoto
plan u mjerilu 1:5000 (DOF5) izrađen iz cikličkog snimanja
Republike Hrvatske. DOF5, kao podloga za homogenizaciju,
preuzet je u novom – HTRS96/TM
sustavu, pa je iz tog razloga i napravljena prvo transformacija
katastarskog plana u novi sustav, a tek zatim
sama homogenizacija.


Bitno je naglasiti da su bili dostupni i podaci nove
katastarske izmjere, te također i digitalni ortofoto plan
u mjerilu 1:2000 (DOF2) izrađen za potrebe njene provedbe.
Ti podaci poslužili su za kontrolu izvedene homogenizacije,
ali ne i za proces same homogenizacije
katastarskog plana, iz razloga što ostala područja neće
niti imati ovakvih podataka.


Prije početka procesa homogenizacije provedena je
vizualna usporedba katastarskog plana i DOF5 koji će
poslužiti kao podloga za homogenizaciju. Njihovom
vizualnom usporedbom grubo je procijenjena stvarna
potreba za homogenizacijom.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 47     <-- 47 -->        PDF

V. Cetl, B. Barišić, I. Šarušić: PREVOĐENJE KATASTARSKIH PODATAKA U NOVI DRŽAVNI ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 593-602
cjenu kvalitete homogenizacije. Terenska identifikacija ckovljani, te su međne oznake u većini slučajeva i dalje
međnih točaka koje su uzete kao kontrolne, bila je ola-bile vidljive.
kšana time što je nedavno provedena izmjera K.o. Br


3. REZULTATI RADA I DISKUSIJA – Results of work and discussion
Analiza kvalitete provedenih postupaka transforma-poznatim koordinatama. U slučaju transformacije to su
cije i homogenizacije može se promatrati kroz promjenu koordinate trigonometara, a u slučaju homogenizacije to
površina katastarskih čestica kao osnovnih objekata ka-su koordinate kontrolnih točaka.
tastarskog plana, te kroz pomake određenih točaka s


3.1. Analiza rezultata transformacije – Analysis of the transformation results
Analiza rezultata transformacije odnosi se na uspo-nja. U lijevom dijelu prikazane su za svaku pojedinu
redbu transformiranih koordinata trigonometara, čiji je točku razlike koordinata dobivene iz mjerenja, te transpoložaj
bio unaprijed poznat u starom sustavu te je ta-formacijom iz starog sustava upotrebom Jedinstvenog
kođer određen i iz mjerenja na terenu odrađenih CRO-transformacijskog modela (JTM). Uočljivo je da maPOS-
om koji daje koordinate izravno u novom sustavu. ksimalno položajno odstupanje iznosi 12 cm (T34) sa
Dodatno je određen i utjecaj dviju korištenih transfor-sredinom od 8 cm i standardnim odstupanjem od 4 cm,
macija na promjenu površine katastarske općine. što zadovoljava predviđenu točnost korištene transfor-


Usporedba rezultata na četiri trigonometrijske točke macije (Tablica 1 – GRID). Vrijednosti sredina za koorodabrane
za uzorak dana je u tablici 2. Osim razlika po dinatne komponente koje ne prelaze 3 cm upućuju na
koordinatnim osima i položajno (2d) dana je i statistika dobru apsolutnu orijentiranost korištenog modela
uzorka s vrijednostima sredine i standardnog odstupa-transformacije.


Tablica 2. Usporedba koordinata dobivenih mjerenjem CROPOS sustavom s JTM i 7P transformacijama


Table 2 Comparison of the coordinates obtained by CROPOS with the national GRID model and 7P transformations


JTM .N[m] .E[m] 2d[m] 7P .N[m] .E[m] 2d[m]
T34 -0,11 0,05 0,12 T34 -0,26 0,53 0,59
T35 0,00 -0,06 0,06 T35 -0,21 0,48 0,52
T38 -0,03 0,09 0,09 T38 -0,28 0,52 0,59
T32 0,00 -0,03 0,03 T32 -0,26 0,41 0,48
sredina/mean -0,03 0,01 0,08 sredina/mean -0,25 0,48 0,55
st.ods./st.dev. 0,05 0,07 0,04 st.ods./st.dev. 0,03 0,05 0,05


JTM – national GRID method transformation, .N and .E – coordinate differences, 2d – positional deviation,
7P – 7 parameter transformation


U desnom dijelu tablice 2 prikazane su za svaku pojedinu
točku razlike koordinata dobivene iz mjerenja te
transformacijom iz starog sustava upotrebom 7-parametarske
transformacije (7P). Primjetna su velika položajna
odstupanja koja iznose i do 59 cm (T34 i T38), ali
isto tako i vrlo male vrijednosti standardnih odstupanja
što upućuje na lošu apsolutnu orijentiranost korištenih
7 parametara. Nešto veće vrijednosti standardnih odstupanja
dobivenih pomoću JTM-a teško je interpretirati,
budući da je specificirana 2d točnost VPPS
CROPOS servisa na razini od 2 cm.


Za pretpostaviti je da bi uporaba lokalno određenih
7 parametara dala mnogo bolje rezultate, ali ovakav
pristup donosi brojne probleme vezane uz određivanje
parametara za svaku katastarsku općinu ili šire podru


čje te nastavne komplikacije s diskontinuitetom na njihovim
granicama. JTM se opravdano nameće kao najbolje
rješenje, budući da zadovoljavajućom točnošću
prekriva cijeli teritorij Republike Hrvatske.


Jedna od bitnih pretpostavki za transformaciju podataka
digitalnog katastarskog plana je ta da transformacija
ne utječe bitno kako na relativni odnos točaka,
tako i na površine katastarskih čestica. Usporedbom
površine prije i nakon transformacije, dobiveni relativni
iznosi razlika od 0,03 % od ukupne površine K.o.
Brckovljani glavninom su uzrokovani promjenom
koordinatnog sustava (projekcije), koja kroz različit
odabir dodirnog meridijana uvodi drukčiji raspored deformacija
površina u starom i novom sustavu (Bariš
i ć i dr. 2009).


3.2. Analiza rezultata homogenizacije – Analysis of the homogenization results
Uspješnost provedene homogenizacije u tehničkom dovoljiti i zakonski propisane uvjete (NN 2007) koji
smislu provjerava se analizom pomaka na kontrolnim nalažu da promjena površine katastarske čestice nakon
točkama. Postupkom homogenizacije potrebno je za-homogenizacije ne smije biti veća od 20 % ili 1000 m2.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 48     <-- 48 -->        PDF

V. Cetl, B. Barišić, I. Šarušić: PREVOĐENJE KATASTARSKIH PODATAKA U NOVI DRŽAVNI ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 593-602
U tu svrhu potrebno je izraditi izvješće
o površinama katastarskih čestica.


Identične točke su točke čije su
koordinate poznate u polaznom i
ciljnom sustavu. Za potrebe homogenizacije
K.o. Brckovljani odabrano
je 195 identičnih točaka. Na
slici 3 prikazan je raspored IT, te odstupanja
na njima, odnosno njihov
pomak iz polaznog u ciljni sustav.


Budući da je pri odabiru identičnih
točaka korištena podloga visoke
položajne kvalitete (DOF5), odstupanja
na slici 3 mogu se interpretirati
kao položajna nehomogenost
katastarskog plana uzrokovana primarno
kvalitetom metode korištene
pri katastarskoj izmjeri iz 1862. go-
dine (grafička metoda) te načinom
održavanja katastarskog plana kroz
desetljeća od njegova nastanka.


Lijevi dio tablice 3 prikazuje statistiku
na IT iz koje je vidljivo da je
plan nakon transformacije uz pomoć
Jedinstvenog transformacijskog modela
relativno dobro smješten u novi
sustav – vrijednosti sredina odstupanja
po osima kreću se ispod 2 metra.
Maksimalna vrijednost položajnog 2d odstupanja je 15,4
metara sa srednjom vrijednosti od 5,6 metara, što dovoljno
govori o položajnoj kvaliteti katastarskog plana.


Za procjenu uspješnosti provedene homogenizacije
odabran je skup od 44 kontrolne točke. 19 točaka izmjereno
je na terenu pomoću VPPS servisa CROPOS
sustava, a dodatnih 25 točaka određeno je na temelju
podataka nove katastarske izmjere. Kontrolne točke


Slika 3. Odstupanja na istovjetnih točkama [m]


Figure 3 Deviations at identical points in meters


nisu korištene pri homogenizaciji, već je nakon provedenog
postupka promatrano koliko se kontrolna točka
u polaznom sustavu dobro primakla svome pravom položaju
u ciljnom sustavu.


U desnom dijelu tablice 3 prikazani su statistički
podaci na kontrolnim točkama prije procesa homogenizacije
koji će poslužiti kao referentni pri procjeni uspješnosti
provedenog postupka.


Tablica 3. Statistika na identičnim (uzorak 195 IT) i kontrolnim točkama (uzorak 44 KT)


Table 3 Statistic on identical (sample of 195 IP) and control points (sample of 44 CP)


IT/IP .E [m] .N [m] 2d [m] KT/CP .E [m] .N [m] 2d [m]
min./min -11,8 -10,7 0,5 min./min -9,5 -11,3 2,1
maks./max 13,0 15,0 15,4 maks./max 7,0 9,5 12,4
raspon/range 24,8 25,7 14,9 raspon/range 16,5 20,8 10,3
sredina/mean -1,7 -1,4 5,6 sredina/mean -1,9 -3,2 6,2
st.odst./st.dev 4,4 3,9 2,8 st.odst./st.dev 3,8 3,8 2,3


IP – identical point, CP – control point, .N and .E – coordinate differences, 2d – positional deviation


Nakon provedenih homogenizacija u sve tri gustoće identičnih točaka postavi da kvaliteta statistike na kon izračunate
su statistike preostalih odstupanja na kon-trolnim točkama prije i nakon homogenizacije mora u
trolnim točkama koje su prikazane u tablici 4. najmanju ruku ostati ista, onda se može prihvatiti predlo -


Usporedbom je vidljivo da prva gustoća (0,16 IT/ha) ženi kriterij od 0,2 IT/ha (Roić i dr. 2010). U preostale
popravlja stanje u odnosu na ulaznu statistiku, dok to s dvije gustoće (II-0,07 IT/ha i III-0,02IT/ha) primijećuje se
druge dvije gustoće nije postignuto. Evidentna je i degra -utjecaj nedovoljne gustoće identičnih točaka, budući da
dacija statističkih pokazatelja sa smanjivanjem gustoće kod njih dolazi do degradacije položajne kvalitete kataidentičnih
točaka. Ukoliko se kao uvjet za odabir gus to će starskog plana, što u svakom slučaju treba izbjeći.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 49     <-- 49 -->        PDF

V. Cetl, B. Barišić, I. Šarušić: PREVOĐENJE KATASTARSKIH PODATAKA U NOVI DRŽAVNI ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 593-602
Tablica 4. Statistika na KT nakon homogenizacije (uzorak 44 KT)


Table 4 Statistic on control points after homogenization (sample of 44 CP)


gustoća I./density I gustoća II./density II gustoća III./density III
.E [m] .N [m] 2d [m] .E [m] .N [m] 2d [m] .E [m] .N [m] 2d [m]
min./min -6,0 -9,9 0,1 -8,2 -10,8 2,4 -12,5 -17,9 1,4
maks./max 8,0 9,9 10,5 10,9 9,5 14,4 9,3 11,0 18,1
raspon/range 14,0 19,7 10,4 19,1 20,3 12,0 21,8 28,9 16,7
sredina/mean 0,2 -1,6 4,1 -1,9 -4,4 7,1 -2,5 -3,5 7,1
st.odst./st.dev 3,0 3,5 2,6 4,5 3,7 2,5 4,4 5,0 3,5


.E – coordinate differences, 2d – positional deviation


Najvažniji i najzahtjevniji dio postupka homogenizacije
je odabir identičnih točaka te odluka o gustoći identičnih
točaka, što ima odlučujući utjecaj na kvalitetu i na
cijenu cjelokupnog postupka. Gotovo je nemoguće unaprijed
definirati parametre na osnovi kojih bi se za određenu
katastarsku općinu odlučilo kojom gustoćom
krenuti u njenu homogenizaciju. Predloženi kriterij od
0,2 IT/ha, u područjima gdje je to moguće zadovoljiti,
potvrđen je kao dobro rješenje. Korištenje kontrolnih točaka
zajedno s izlaznim analizama moglo bi biti korisno
u odluci koliko je kvalitetno za pojedinu katastarsku općinu
odrađena homogenizacija, te bi se na temelju njih
mogla detektirati i područja katastarske općine kod kojih
homogenizacija nije polučila zadovoljavajuće rezultate.


Tablica 5. Katastarske čestice koje ne zadovoljavaju kriterije


Table 5 Cadastral parcels that do not meet the requirements


Površine svih katastarskih čestica moraju zadovoljiti
uvjet da je razlika površina prije i nakon homogenizacije
manja od dozvoljenog odstupanja. Prema
usvojenom zakonskom kriteriju, promjena površine
katastarske čestice do 20 %, ali najviše 1000 m2 predstavlja
tehnički uvjet koji mora biti zadovoljen.


U tablici 5 dane su katastarske čestice koje ne zadovoljavaju
kriterij propisan zakonom nakon provedene
homogenizacije. Pt označava tehničku površinu čestice
prije homogenizacije, Ph površinu čestice nakon homogenizacije
i Fz zakonski maksimum.


k.č./parcel Pt [m2] Ph [m2] |Ph - Pt|[m2] .P[%] Fz [m2]
gustoća I. / density I
1560 185706,57 187329,29 1622,72 0,90 1000
1564 93180,76 94699,93 1519,17 1,63 1000
1573 48489,60 49846,95 1357,35 2,80 1000
1575 78265,32 79606,74 1341,42 1,71 1000
1778 15830,41 14786,54 1043,87 6,60 1000
1963/4 1001,30 1230,55 229,25 22,90 200,26
gustoća II. / density II
127/1 99183,77 100186,52 1002,75 1,01 1000
137/1 151330,11 153782,38 2452,27 1,62 1000
1549/1 170666,73 171819,81 1153,08 0,68 1000
1560 185706,57 184446,47 1260,10 0,68 1000
1564 93180,76 91780,17 1400,59 1,50 1000
1575 78265,32 77017,52 1247,80 1,59 1000
1580 195950,52 194538,83 1411,69 0,72 1000
gustoća III. / density III
88 190022,96 188988,43 1034,53 0,54 1000
1564 93180,76 94609,19 1428,43 1,53 1000
1568 99973,21 98551,26 1421,96 1,42 1000
1734 151266,82 154131,97 2865,15 1,89 1000


Pt – area before homogenization, Ph – area after homogenization, .P area difference,
Fz – maximum area difference defined by the Law


Iz tablice 5 vidljivo je da su katastarske čestice koje ne jeniti za više od 1000 m2. Gledajući postotak promjene
zadovoljavaju uvjet homogenizacije propisan zakonom površine on je uglavnom ispod 3 % , izuzev k.č. 1778 u I.
uglavnom čestice velikih površina, izuzev k.č. 1963/4 u I. gustoći. Uočava se i to da je u III. gustoći najmanje katagustoći,
za koje vrijedi da im se površina ne smije promi-starskih čestica kojima je površina izvan granica dozvo
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 50     <-- 50 -->        PDF

V. Cetl, B. Barišić, I. Šarušić: PREVOĐENJE KATASTARSKIH PODATAKA U NOVI DRŽAVNI ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 593-602
Slika 4. Preklop DKP i DOF5 nakon homogenizacije


Figure 4 DCM and DOP5 overlay after the homogenization


ljenog odstupanja, što je uzrokovano malim brojem IT u
ovoj gustoći, a što izravno utječe na manje zadiranje u
samu geometriju izvornog katastarskog plana.


Na područjima s katastarskim česticama velikih površina
(poljoprivredno i šumsko zemljište) biti će teško
zadovoljiti zakonom propisane uvjete.


Većini korisnika katastarskih podataka bitan je vizualni
rezultat homogenizacije (slika 4).


Sa slike je jasno vidljiv rezultat homogenizacije u odnosu
na nesklad katastarskog plana i stanja u naravi prije
provedene homogenizacije. Ovako dobiveni podaci pružaju
dobru osnovu za daljnje korištenje i održavanje.


4. ZAKLJUČAK – Conclusion
Prevođenje katastarskih podataka u novi službeni referenti
sustav ima mnoge prednosti, od povećanja položajne
kvalitete i međusobne podudarnosti podataka do
uporabe GNSS metoda bez potrebe za dodatnim međudatumskim
transformacijama. Međutim, to je posao koji
još praktički nije niti započeo. Iz tog razloga je u ovom
radu obavljeno ispitivanje metoda transformacije katastarskih
podataka u novi službeni referentni sustav.
Transformirana je katastarska općina, čiji su listovi katastarskog
plana nastali grafičkom metodom izmjere, a
upotrijebljene su dvije vrste transformacija: 7-parametarska
transformacija i Jedinstveni transformacijski
model. Provedenim analizama nakon transformacije
utvrđeno je da JTM, osim što funkcionira za cijelo područje
Republike Hrvatske bez potrebe dodatnog utvrđivanja
parametara, pruža i zadovoljavajuću točnost
potrebnu za transformaciju katastarskih planova u novi
sustav. Za K.o. Brckovljani transformacija nije utjecala
na geometriju podataka te je homogenost podataka
ostala na istoj razini kao i prije homogenizacije. Iz tog je


razloga nakon postupka transformacije bilo potrebno
provesti i postupak homogenizacije katastarskog plana.


Pristup po kojemu se katastarski plan transformira,
pa tek onda naknadno homogenizira, mogao bi poslužiti
kao osnova u slučajevima gdje postoje podloge potrebne
za izvođenje homogenizacije u novom sustavu.
U tom bi se slučaju identične točke, ali i kontrolne
točke, potrebne za proces homogenizacije mogle izravno
mjeriti CROPOS-om u novom sustavu, što bi pridonijelo
još većoj kvaliteti same homogenizacije
katastarskog plana.


Transformacija katastarskih podataka u novi referentni
sustav neće riješiti unutarnju nehomogenost podataka.
Iz tog razloga, a i iz zakonskih razloga,
potrebno je provesti homogenizaciju katastarskog plana
da bi se mogao postupno osnivati katastar nekretnina.
Homogenizaciju je potrebno provesti nad svim listovima
katastarskog plana nastalim grafičkom metodom
izmjere. Analizom podataka nakon homogenizacije
utvrđeno je da je predviđeni broj identičnih točaka koji
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 52     <-- 52 -->        PDF

V. Cetl, B. Barišić, I. Šarušić: PREVOĐENJE KATASTARSKIH PODATAKA U NOVI DRŽAVNI ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 593-602
related to graphical method technical limitations. Homogenization is defined
with identical points collected by the usage of Digital OrtoPhoto in scale
1:5000 (DOP5).


Since Croatia is on the beginning of this kind of works, this paper examines
the transformation methods of cadastral data and the optimal selection of identical
point’s density on the sample of cadastral district Brckovljani (Figure 1).


The transformations of cadastral data were performed by the national
GRID model transformation and 7-parameter transformation (Table 1). For
transformations control purposes, coordinates of 4 trigonometric points measured
with CROPOS system (directly in new datum with specified precision of
2 cm) are used. Statistical values for the GRID transformation meet the expectations
(Table 2, left), and some improvements in 7-parameter transformation
(Table 2, right) could be expected if locally estimated parameters will be used.
However, main problems with the local parameters are extra efforts for their
district level estimation and related complications with continuity of transformations
on district borders. The GRID transformation model, after it become
official, seems like appropriate solution.


In the process of homogenization basic principle for the selection of an
identical point is its stability since the time of cadastral survey. Most of the cadastral
plans (approximately 75%) are created by surveys older than 100
years, so this principle is very difficult to meet. Before the selection of identical
points, 200 x 200 meters grid was constructed to support their easier selection
and regular distribution. Selection is performed in 3 different densities overlaying
DOP5 (density I – 0,16 IP/ha, density II – 0,07 IP/ha and density III –
0,02 IP/ha). For the control of identical point’s density impact on the final results
of homogenization, set of 44 control points is used. The situation with
geometry of the cadastral plan before homogenization could be seen in Figure
3 and Table 3. Impact of identical point’s density is evaluated comparing statistics
on control points before homogenization (Table 3, right), and after this
process (Table 4). Only the densest set of identical points (0,16 IP/ha) has statistical
indicators better after than before homogenization. Density has crucial
impact on the costs of the homogenization process but on this example it is easy
to see that savings in this segment could degrade geometry of cadastral plan
which is unacceptable.


Key words: cadastre, transformation, homogenization, HTRS96/TM,
digital cadastral map
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 51     <-- 51 -->        PDF

V. Cetl, B. Barišić, I. Šarušić: PREVOĐENJE KATASTARSKIH PODATAKA U NOVI DRŽAVNI ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 593-602
iznosi 0,2 točke/hektaru (1 točka na 5 hektara) zadovo-predstavlja dobru osnovu za izbor i količinu potrebnih
ljavajući za katastarski plan K.o. Brc kov ljani, te da identičnih točaka prilikom budućih homogenizacija.


5. LITERATURA – References
Barišić, B., M. Liker, S. Lemajić, 2009: Prelazak na DGU, 2009: Tehničke specifikacije za postupke računovi
geodetski datum i kartografsku projekciju – nanja i podjelu na listove službenih karata i deutjecaj
na površine prostornih jedinica, D. Mar-taljne listove katastarskog plana u kartografskoj
kovinović (ur.), Zbornik radova II. simpozija ov-projekciji Republike Hrvatske – HTRS96/TM,
laštenih inženjera geodezije, HKOIG, str. 56–66, Državna geodetska uprava, Zagreb.
Zagreb.


ISO, 2007: International Standard ISO 19111: GeoBarišić,
B., M. Liker, S. Hofer,A. Hazdovac, graphic information — Spatial referencing by


B. Vorel, 2010: Transformacija i homogeniza-coordinates, Organization for Standardization,
cija digitalnog katastarskog plana – pripremni Geneva, Switzerland.
ra dovi, Tehničko izvješće, Hrvatski geodetski
Narodne novine, 1999: Zakon o državnoj izmjeri i kain
stitut, Zagreb.


tastru nekretnina, br. 128.
Bašić, T., 2009: Jedinstveni transformacijski model i


Narodne novine, 2004: Odluka o utvrđivanju službenihnovi model geoida Republike Hrvatske, M. Bo


geodetskih datuma i ravninskih kartografskihsi ljevac (ur.), Izvješće o znanstveno-stručnim


projekcija republike Hrvatske, br. 110.
projektima, 2006.–2008. godine, Državna geo-


Narodne novine, 2007: Zakon o državnoj izmjeri i ka


detska uprava, str. 5–22, Zagreb.


tastru nekretnina, br. 16.
Liker, M., B. Barišić, J. Katić, T. Bašić, 2010:


Roić, M., V. Cetl, 2002: Transformacije geometrij-


Transformacija DKP-a u HTRS96/TM pomoću


skih podataka u katastru, Geodetski list 3, str.


Jedinstvenog transformacijskog modela, D.


155–169, Zagreb.


Medak (ur.), Zbornik radova četvrtog hrvatskog


Roić, M., V. Cetl, M. Mađer, H. Tomić, B.


kongresa o katastru s međunarodnim sudjelova-


Stan čić, 2009: Homogenizacija katastarskog


njem, Hrvatsko geodetsko društvo, str. 253–269,


plana – I. faza, M. Bosiljevac (ur.), Izvješća o


Zagreb.


znanstveno stručnim projektima 2006.–2008.


DGU, 2005: Program uvođenja službenih geodetskih


godina, DGU, str. 61–78, Zagreb.


datuma i ravninskih kartografskih projekcija Re


Roić, M., V. Cetl, M. Mađer, H. Tomić, B.


publike Hrvatske, Državna geodetska uprava,


Stančić, 2010: Homogenizacija katastarskog


Zagreb.


plana – II. faza, Završno tehničko izvješće, Geo-


DGU, 2007: Specifikacije za vektorizaciju katastarskih


detski fakultet u Zagrebu, Zagreb.


planova koji se izrađuju sa CAD/GIS softwareima,
Državna geodetska uprava, Zagreb.


SUMMARY: Cadastral data play important role in many fields directly or
indirectly associated with their use (land surveying, architecture and urban
planning, civil engineering, agronomy, forestry, transport, tourism, etc.). In
forestry cadastral data mostly are used to manage forest land through the
planning, protection, conservation and sustainable development.


In past 10 years there are significant changes in legislation concerning the
official spatial data which are also reflected on the cadastral data. Certainly
two of the most important changes are the introduction of new geodetic datum
and map projection, and also transition to real estate cadastre. These processes
for a wide range of users will induce new investments in the transformation
of existing, or acquisition of new related maps in the new datum and
projection if they want to be overlaid with the cadastral data.


Except the transformation to new datum and projection, in the process of
transition from land cadastre to real estate cadastre it is necessary to conduct
homogenization. This process is needed after transformation, for cadastral
municipalities with older cadastral surveys conducted with graphical method.
This process is required for solving poor cadastral plan geometric accuracy