DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 47     <-- 47 -->        PDF

V. Cetl, B. Barišić, I. Šarušić: PREVOĐENJE KATASTARSKIH PODATAKA U NOVI DRŽAVNI ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 593-602
cjenu kvalitete homogenizacije. Terenska identifikacija ckovljani, te su međne oznake u većini slučajeva i dalje
međnih točaka koje su uzete kao kontrolne, bila je ola-bile vidljive.
kšana time što je nedavno provedena izmjera K.o. Br


3. REZULTATI RADA I DISKUSIJA – Results of work and discussion
Analiza kvalitete provedenih postupaka transforma-poznatim koordinatama. U slučaju transformacije to su
cije i homogenizacije može se promatrati kroz promjenu koordinate trigonometara, a u slučaju homogenizacije to
površina katastarskih čestica kao osnovnih objekata ka-su koordinate kontrolnih točaka.
tastarskog plana, te kroz pomake određenih točaka s


3.1. Analiza rezultata transformacije – Analysis of the transformation results
Analiza rezultata transformacije odnosi se na uspo-nja. U lijevom dijelu prikazane su za svaku pojedinu
redbu transformiranih koordinata trigonometara, čiji je točku razlike koordinata dobivene iz mjerenja, te transpoložaj
bio unaprijed poznat u starom sustavu te je ta-formacijom iz starog sustava upotrebom Jedinstvenog
kođer određen i iz mjerenja na terenu odrađenih CRO-transformacijskog modela (JTM). Uočljivo je da maPOS-
om koji daje koordinate izravno u novom sustavu. ksimalno položajno odstupanje iznosi 12 cm (T34) sa
Dodatno je određen i utjecaj dviju korištenih transfor-sredinom od 8 cm i standardnim odstupanjem od 4 cm,
macija na promjenu površine katastarske općine. što zadovoljava predviđenu točnost korištene transfor-


Usporedba rezultata na četiri trigonometrijske točke macije (Tablica 1 – GRID). Vrijednosti sredina za koorodabrane
za uzorak dana je u tablici 2. Osim razlika po dinatne komponente koje ne prelaze 3 cm upućuju na
koordinatnim osima i položajno (2d) dana je i statistika dobru apsolutnu orijentiranost korištenog modela
uzorka s vrijednostima sredine i standardnog odstupa-transformacije.


Tablica 2. Usporedba koordinata dobivenih mjerenjem CROPOS sustavom s JTM i 7P transformacijama


Table 2 Comparison of the coordinates obtained by CROPOS with the national GRID model and 7P transformations


JTM .N[m] .E[m] 2d[m] 7P .N[m] .E[m] 2d[m]
T34 -0,11 0,05 0,12 T34 -0,26 0,53 0,59
T35 0,00 -0,06 0,06 T35 -0,21 0,48 0,52
T38 -0,03 0,09 0,09 T38 -0,28 0,52 0,59
T32 0,00 -0,03 0,03 T32 -0,26 0,41 0,48
sredina/mean -0,03 0,01 0,08 sredina/mean -0,25 0,48 0,55
st.ods./st.dev. 0,05 0,07 0,04 st.ods./st.dev. 0,03 0,05 0,05


JTM – national GRID method transformation, .N and .E – coordinate differences, 2d – positional deviation,
7P – 7 parameter transformation


U desnom dijelu tablice 2 prikazane su za svaku pojedinu
točku razlike koordinata dobivene iz mjerenja te
transformacijom iz starog sustava upotrebom 7-parametarske
transformacije (7P). Primjetna su velika položajna
odstupanja koja iznose i do 59 cm (T34 i T38), ali
isto tako i vrlo male vrijednosti standardnih odstupanja
što upućuje na lošu apsolutnu orijentiranost korištenih
7 parametara. Nešto veće vrijednosti standardnih odstupanja
dobivenih pomoću JTM-a teško je interpretirati,
budući da je specificirana 2d točnost VPPS
CROPOS servisa na razini od 2 cm.


Za pretpostaviti je da bi uporaba lokalno određenih
7 parametara dala mnogo bolje rezultate, ali ovakav
pristup donosi brojne probleme vezane uz određivanje
parametara za svaku katastarsku općinu ili šire podru


čje te nastavne komplikacije s diskontinuitetom na njihovim
granicama. JTM se opravdano nameće kao najbolje
rješenje, budući da zadovoljavajućom točnošću
prekriva cijeli teritorij Republike Hrvatske.


Jedna od bitnih pretpostavki za transformaciju podataka
digitalnog katastarskog plana je ta da transformacija
ne utječe bitno kako na relativni odnos točaka,
tako i na površine katastarskih čestica. Usporedbom
površine prije i nakon transformacije, dobiveni relativni
iznosi razlika od 0,03 % od ukupne površine K.o.
Brckovljani glavninom su uzrokovani promjenom
koordinatnog sustava (projekcije), koja kroz različit
odabir dodirnog meridijana uvodi drukčiji raspored deformacija
površina u starom i novom sustavu (Bariš
i ć i dr. 2009).


3.2. Analiza rezultata homogenizacije – Analysis of the homogenization results
Uspješnost provedene homogenizacije u tehničkom dovoljiti i zakonski propisane uvjete (NN 2007) koji
smislu provjerava se analizom pomaka na kontrolnim nalažu da promjena površine katastarske čestice nakon
točkama. Postupkom homogenizacije potrebno je za-homogenizacije ne smije biti veća od 20 % ili 1000 m2.