DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 63     <-- 63 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI – REVIEWS Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 613-622
UDK 630* 302 + 384


ORGANIZACIJSKA KULTURA I SIGURNOST PRI RADU
U HRVATSKOM ŠUMARSKOM SEKTORU
Prikaz aktualnih istraživanja u svjetlu 3. međunarodnog stručno-znanstvenog
skupa “Zaštita na radu i zaštita zdravlja”, Zadar, 14.–16. 9. 2010.


ORGANIZATIONAL CULTURE AND OCCUPATIONAL SAFETY


IN THE CROATIAN FORESTRY SECTOR


Review of current research in the light of 3rd international professional-scientific


conference “Occupational safety and health”, Zadar, 14–16. 9. 2010.


Matija LANDEKIĆ*


SAŽETAK: U prvome dijelu rada iznosi se pregled tema vezanih za zaštitu
na radu i zaštitu zdravlja, predstavljenih na 3. međunarodnom skupu “Zaštita
na radu i zaštita zdravlja” održanom u Zadru. Uvodno se, putem standardnih
pokazatelja, prikazuje nacionalna razina sigurnosti u ključnim gospodarskim
djelatnostima u Hrvatskoj. U drugom dijelu rada ukratko su prikazana aktualna
istraživanja Šumarskog fakulteta u Zagrebu, s naglaskom na potrebu
uspostave Centra za šumski rad kao pretpostavke unapređenja radne tehnike,
kvalitete i sigurnosti pri šumskome radu te organizacijske kulture, kako u privatnom,
tako i u državnom šumarskom sektoru. U središnjem dijelu rada prika
zuje se stanje zdravstvene zaštite i sigurnosti pri radu u državnom
šumarskom poduzeću u odnosu na ostale gospodarske djelatnosti u RH za
2009. godinu, pri čemu se koristi pokazatelj ‘broj ozljeda te broj priznatih
profesionalnih bolesti na 1000 zaposlenika’. Značajne razlike šumarstva u
odnosu na druge djelatnosti, unatoč prepolovljenom broju ozljeda kroz zad njih
deset godina u državnom šumarskom poduzeću, treba tražiti u i nadalje
velikom broju različitih opasnosti i visokom riziku šumskoga rada, nestandardiziranim
radnim procesima te niskoj svijesti zaposlenika, posebice o važnosti
pravilnog i ravnomjernog korištenja dnevnog radnog potencijala te općenito
dinamike rada.


Ključne riječi: sigurnost i zdravlje u šumarstvu, organizacijska kultura,
gospodarske djelatnosti RH, komparacija stanja za 2009.


1. UVOD – Introduction
U Zadru, od 22. do 25. rujna 2010. godine održan je Prethodni skup istog naslova, koji je organiziralo Ve3.
međunarodni stručno-znanstveni skup pod naslovom leučilište u Karlovcu uspješno je održan 2008. godine na
“Zaštita na radu i zaštita zdravlja”, uz sudjelovanje više Bjelolasici. Suorganizatori skupa, potaknuti pozitivnim
od 200 sudionika. Skup je održan u suorganizaciji Ve-komentarima i dojmovima od strane sudionika te prikuleučilišta
u Karlovcu, Hrvatskog zavoda za zaštitu pljenim iskustvom vezanim uz organizaciju, odlučili su
zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatskog ergonomijskog organizirati treći po redu, još mnogobrojniji i raznovrdruštva
i Državnog Sveučilišta Boise (Boise State Uni-sniji skup u Zadru, koji je u trodnevnom radu obradio
versitiy-Center for Health Policy), Idaho, USA. opsežniju problematiku zaštite na radu i zaštite zdravlja.
Osnovne teme skupa odnosile su se na:


Zaštitu na radu koja je uključila ergonomske, ekolo*
Matija Landekić, dipl. ing. šum.; Zavod za šumarske tehnike i
ške, tehničko-tehnološke i društvene čimbenike za


tehnologije; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
mlandekic@sumfak.hr štite,
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 64     <-- 64 -->        PDF

M. Landekić: ORGANIZACIJSKA KULTURA I SIGURNOST PRI RADU U HRVATSKOM ŠUMARSKOM Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 613-622


Zaštitu od požara i


Zdravstvene čimbenike zaštite, koji su uključili preventivne
i kurativne aktivnosti u sprječavanju profesionalnih
bolesti i ozljeda na radu.
Šumarski sektor bio je zastupljen s dva referata:


M. Landekić, I. Martinić, M. Šporčić, M. Lovrić: Sigurnost
i zdravlje pri radu u šumarstvu Hrvatske – pregled
aktualnih istraživanja Šumarskog fakulteta u
Zagrebu te
R. Rosavec, Ž. Španjol, M. Vučetić, D. Bar čić, N.
Marković: Temeljna obilježja nekih šum skih goriva.
U nastavku se iznosi kratak prikaz najnovijih spoznaja
sa skupa u Zadru te osvrt na prikaz aktualnih istraživanja
koja se provode iz područja sigurnosti pri
šumskom radu na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu. Također, daje se kratka usporedba stanja zaštite
zdravlja i provođenja mjera sigurnosti na radu šumarskog
državnog sektora u odnosu na ostale gospodarske
djelatnosti u Republici Hrvatskoj.


2. KRATKI PRIKAZ STRUČNO-ZNANSTVENOG SKUPA
“ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA” – Brief review of
professional-scientific conference “Occupational safety and health”
Svrha savjetovanja bilo je okupljanje mjerodavnih
stručnjaka iz industrijske djelatnosti, akademske zajednice,
vladinih i drugih organizacija, kao i svih drugih
subjekata koji su povezani s temama koje su bile obuhvaćene
programom, a odnose se na zaštitu na radu i zaštitu
zdravlja zaposlenika. Cilj skupa bila je razmjena
najnovijih informacija i postignuća u ovome izrazito
multidisciplinarnom području.


Organiziranje savjetovanja ovakvog tipa, gdje stručni
ljudi iz prakse prezentiraju aktualne probleme i razmjenjuju
iskustava s vodećim domaćim i inozemnim
znanstvenicima iz područja zaštite na radu i zaštite


zdravlja, ima iznimno značenje za stjecanje novih znanja
i dobivanje sveobuhvatnog uvida u postojeće stanje
zaštite zdravlja te razine sigurnosti u gospodarskim
djelatnostima Hrvatske, ali i šire.


Na skupu u Zadru prezentiran je 102 rad, a rezultat
su suradnje 169 autora i koautora iz Hrvatske i 10 drugih
zemalja (SAD, Brazil, Argentina, Kolumbija, Slovačka,
Poljska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija
itd.). Uz pozvana predavanja, prezentacija radova održana
je prema ranije navedenim tematskim cjelinama
razdijeljenim u 8 tematskih sekcija, kako je to prikazano
u tablici 1.


Tablica 1. Broj radova i autora koji su prezentirani na skupu po sekcijama1


Table 1 Number of papers and authors that were presented at the conference per section


Sekcija
Section
Broj prezentiranih radova
Number of presented papers
Broj autora i koautora
Number of all authors
P.P. Pozvana predavanja – Invited lectures 5 14
1. Zaštita na radu – Occupational safety 7 11
2. Zdravstveni čimbenici zaštite – Health protection factors 9 19
3.
Tehničko-tehnološki čimbenici zaštite –
Technical-technological protection factors 6 18
4. Zaštita od požara – Fire protection 5 12
5. Ergonomijski čimbenici zaštite – Ergonomic protection factors 7 21
6. Ekološka stajališta zaštite – Ecological aspects of protection 6 15
7. Društvena stajališta zaštite – Social aspects of protection 7 15
8.
Multidisciplinarna stajališta zaštite –
Multidisciplinary aspects of protection 6 12
Ukupno
Total 58 137


Uz izlaganje radova i prezentaciju postera, održana
su dva okrugla stola na temu: Procjena opasnosti i Nadzori
u ordinacijama medicine rada. Svrha okrugloga
stola bilo je modeliranje multidisciplinarnog pristupa
procjeni rizika, s ciljem doprinosa boljoj standardizaciji
postupaka pri izradi procjene opasnosti. Ova rasprava,


1
U tabelarnom prikazu nije uključena posterska sekcija te autori i
koautori postera


614


koja bi trebala primarno pomoći specijalistima medicine
rada u zaštiti zdravlja radnika na svim razinama zdravstvene
zaštite, okupila je liječnike i stručnjake zaštite na
radu te predstavnike Hrvatske liječničke komore i Ministarstva
zdravstva i socijalne skrbi.


Zadarski skup pratio je tiskani zbornik radova pod
naslovom “Zaštita na radu i zaštita zdravlja”, koji
obuhvaća sve pozitivno recenzirane radove i postere izložene
na skupu.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 65     <-- 65 -->        PDF

M. Landekić: ORGANIZACIJSKA KULTURA I SIGURNOST PRI RADU U HRVATSKOM ŠUMARSKOM Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 613-622
2.1 DOPRINOS ŠUMARSKIH STRUČNJAKA SKUPU U ZADRU –
Contribution of forest experts to the meeting in Zadar
Istraživači Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
prezentirali su dva referata – M. Landekić, I. Martinić,
M. Šporčić, M. Lovrić: Sigurnost i zdravlje pri
radu u šumarstvu Hrvatske – pregled aktualnih istraživanja
Šumarskog fakulteta u Zagrebu (Zavod za šumarske
tehnike i tehnologije) i R. Rosavec, Ž. Španjol, M. Vučetić,
D. Barčić, N. Marković: Temeljna obilježja nekih
šumskih goriva (Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma).


U pregledu aktualnih istraživanja Šumarskog fakulteta
u Zagrebu izložena su tri stajališta iz tri tematska
područja:


a) Prvo istraživanje odnosi se na ocjenjivanje radne
tehnike šumarskih radnika na sječi i izradi drva te na
mehaniziranom privlačenju drva. Rezultati desetgodišnjih
kontinuiranih terenskih istraživanja odnose se na
ocjenjivanje razine radne tehnike pri glavnim šumskim
radovima. Svrha je prepoznavanje onih dijelova radnoga
procesa koji se nekorektno ili nedovoljno stručno
izvode (Landekić i dr. 2010a). Rezultati istraživanja
pokazali su da realizirani potencijal izvedbene razine
radne tehnike (Postvareni) na sječi i izradi drvnih sortimenata
u odnosu na maksimalni potencijal (Pmax) iznosi


0,84 %. Kod mehaniziranog privlačenja sortimenata
realizirani potencijal izvedbene razine radne tehnike
(Postvareni) za 2009. godinu iznosio je 0,825 %.


b) Drugi istraživački program odnosi se na ocjenu razine
mentalnog opterećenja tj. rizika od razvoja stresa
kod visokoobrazovanih šumarskih stručnjaka, što je
usko vezano za organizacijsku kulturu. Za iskaz rizika
od razvoja stresa korišten je E/R indeks kao razmjer uloženoga
napora u izvršavanje poslovnih zaduženja i vraćene
nagrade za obavljeni rad, bilo u materijalnom ili u
nematerijalnom obliku (Landekić i dr. 2010b). Rezultati
istraživanja pokazali su da 18,97 % ispitanika ima
E/R indeks iznad granične vrijednost 1,00, koja ujedno
predstavlja donju granicu rizika od razvoja stresa.


c) Treće tematsko područje odnosi se na obrazlaganje
koncepta uspostave Centra za šumski rad. Pritom se argumentira
potreba i definiraju ključne zadaće takvoga
centra u procesima akreditacije programa osposobljavanja
rukovatelja specifičnim sredstvima za rad u šumarstvu.
Isto se navodi kao važan uvjet za poboljšanje općeg
stanja zaštite i zdravlja na radu u hrvatskom, ponajprije
privatnom, ali i državnom sektoru. Na skupu u Zadru


Slika 1. Koncept “dva kruga sigurnosti šumskog rada” (Martinić 2010)


Figure 1 The concept of “two circles of security at the forest work” (Martinić 2010)
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 67     <-- 67 -->        PDF

M. Landekić: ORGANIZACIJSKA KULTURA I SIGURNOST PRI RADU U HRVATSKOM ŠUMARSKOM Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 613-622
M
Zdravstvena zaštita i socijalna skrb
Health and social care 1220 7,57 93309
N
Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti
Other community, social and personal service activities 661 4,10 53706
O
Privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem
Private households with employed persons 0 0,00 7011
P
Izvanteritorijalne organizacije i tijela
Extra-territorial organizations and bodies 2 0,01 0
Ukupno
Total 16118 100,00 1393674
H.Š.
Hrvatske šume d.o.o.
Croatian forests Ltd. Zagreb 268 1,66 9116


Izvor: Državni zavod za statistiku – Statističke informacije 2009. godini - http://www.dzs.hr/


Source: Croatian bureau of statistics - Statistical information for year 2009. - http://www.dzs.hr/


U gospodarskoj djelatnosti poljoprivrede, šumarstva energijom, plinom i vodom (14,38) te građevinarstvu
i ribarstva, državno poduzeće Hrvatske šume d.o.o. su-(14,32). Djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
djeluje sa 48,46 % ozljeda na radu te s 1,66 % u odnosu nalazi se na začelju sa 7,95 ozljeda na 1000 zaposlenika
na ukupni broj svih evidentiranih ozljeda na radu u (slika 2). Usporedbom broja ozljeda u Hrvatskim šu2009.
godini (tablica 2). Prema indeksu koji u omjer mama d.o.o. u odnosu na broj zaposlenih za 2009. gostavlja
broj ozljeda u odnosu na 1000 zaposlenika za po-dinu, na slici 2 uočava se izuzetno visok indeks od 29,40
jedinu gospodarsku djelatnost, on je najveći u prerađiva-ozljede na 1000 zaposlenih, što ujedno čini najviši inčkoj
djelatnosti (18,47), zatim u opskrbi električnom deks u odnosu na uspoređivane gospodarske djelatnosti.


Slika 2. Komparacija postotka ozljeda i indeksa broja ozljeda na 1000 zaposlenih prema djelatnostima u 2009. godini


Picture 2 Comparison of the percentage of injuries and the index number of injuries per 1000 employees by


activity in 2009


Objašnjenje tako visokog indeksa broja ozljeda na


1000 zaposlenika u Hrvatskim šumama d.o.o. treba tra


žiti u:


a) velikom broju različitih opasnosti i visokom riziku
šumskoga rada;


b) nestandardiziranim radnim procesima u kojima su
prisutne različite inačice radnih metoda i tehnika;


c) još uvijek nedostatna razina operativnoga nadzora
tijekom rada;


d) nedostatnoj samoosviještenosti šumskih radnika za
primjenu osobnih zaštitnih sredstava (OZS), pravilno
korištenje odmora i pravilno izvođenje radnih
zahvata prilikom izvršavanja radnih zaduženja na
šumskom radilištu.


Usporedba napravljena prema raspodjeli ozljeda tijekom
tjedna u postotnom iznosu između Hrvatskih
šuma d.o.o. i gospodarskih djelatnosti Republike Hrvatske
u 2009. godini, (prikazano na slici 3), vidi se
osjetna razlika u postotnoj zastupljenosti ozljeda ponedjeljkom,
gdje je u H.Š. d.o.o. zabilježeno 6,5 % više
ozljeda u odnosu na državni prosjek. Ostali radni dani u
tjednu ne bilježe značajnu razlika u postotnoj zastupljenosti
ozljeda, osim nedjeljom, gdje u H.Š. d.o.o. nije
zabilježena niti jedna ozljeda zbog neodvijanja šumske
proizvodnje.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 66     <-- 66 -->        PDF

M. Landekić: ORGANIZACIJSKA KULTURA I SIGURNOST PRI RADU U HRVATSKOM ŠUMARSKOM Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 613-622
prof. dr. sc. Ivan Martinić prezentirao je koncept “dva
kruga sigurnosti u šumarstvu” (slika 1) za zaposlenike
koji su izravno uključeni u šumsku proizvodnju, a zaposlenici
su u privatnom i državnom šumarskom sektoru.


Prvi krug sigurnosti – vlasnik šume (šumovlasnik) u
namjeri da obavi određene šumske radove u vlastitoj
šumi, kontaktira Šumarsku savjetodavnu službu (ŠSS).
Trener sigurnog rada (posebno educiran službenik
ŠSS) upućuje šumovlasnika da angažira licenciranog
izvoditelja šumskih radova. Takvi su izvoditelji licencirani
u postupku koji provodi Hrvatska komora inženjera
šumarstva i drvne tehnologije (HKŠIDT).


Drugi krug sigurnosti – vlasnik šume (šumovlasnik)
u namjeri da obavi određene šumske radove u vlastitoj


šumi kontaktira Šumarsku savjetodavnu službu (ŠSS).
Trener sigurnog rada upućuje šumovlasnika da se
osposobi za samostalno obavljanje šumskog rada
putem tečaja/seminara koje organizira neka od ovlaštenih
ustanova za takvo osposobljavanje. Takve su ustanove
ovlaštenje za osposobljavanje dobile nakon što im
je Centar za šumski rad certificirao sve načine njihovog
osposobljavanja (program, kadrovske i tehničke pretpostavke
i dr.).


U takvom konceptu dodatna je uloga Centra za
šumski rad obavljanje nadzora nad edukacijskim i trening
centrima koji će u budućnosti provoditi osposobljavanje
univerzalnog šumskog radnika prema
standardima Europske unije (EU).


3. STANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SIGURNOSTI PRI RADU U DRŽAVNOM
ŠUMARSKOM SEKTORU U ODNOSU NA DRUGE GOSPODARSKE
DJELATNOSTI U 2009. GODINI – State of occupational health and safety in the
state forest sector in relation to other economic activity in the year 2009
Učestalost ozljeđivanja zaposlenika i udio priznatih
profesionalnih bolesti odraz je učinkovitosti mjera zaštite
i zdravlja koje se provode u pojedinom sektoru ili
u konkretnom poduzeću.


U 2009. godini je Hrvatskom zavodu za zdravstveno
osiguranje zaštite zdravlja na radu (HZZOZZR) dostavljeno
16118 prijava ozljeda na radu (Poplašen-Or lovac
i dr. 2010), što u odnosu na 268 ozljeda u
državnom šumarskom sektoru (podaci za Hrvatske
šume d.o.o.) čini iznimno velik broj. U gospodarskim


dje latnostima razvrstanim prema Nacionalnoj klasifikaciji
djelatnosti (NN 13/03), u 2009. najviše su se ozljeđivali
zaposleni u prerađivačkoj industriji (31,27 %),
zatim u graditeljstvu (12,55 %) te trgovini na veliko i
malo s popravkom motornih vozila (12,11 %). Djelatnost
poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (promatrane
skupno u nacionalnoj klasifikaciji) se sa 3,43 % ozljeda
u 2009. godini nalazi u donjem dijelu postotne liste prijavljenih
ozljeda, što je vidljivo iz tablice 2.


Tablica 2. Struktura ozljeđivanja radnika po gospodarskim djelatnostima u 2009.


Table 2 Structure of workers injures by industry in 2009


Područje
Area
Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD)
National classification of activities (NCA)
Broj
ozljeda
Number of
injures
Ozljede, (%)
Injures, (%)
Ukupni broj
zaposlenih
Total number
of employees
A
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Agriculture, Forestry and Fisheries 553 3,43 69560
B Rudarstvo i vađenje – Mining and quarrying 92 0,57 8841
C Prerađivačka industrija – Manufacturing 5040 31,27 272812
D
Opskrba električnom energijom, plinom i vodom
Electricity, gas and water 551 3,42 38340
E Građevinarstvo – Construction 2015 12,50 140661
F
Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila
Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles 1952 12,11 243277
G Hoteli i restorani – Hotels and restaurants 598 3,71 85946
H
Prijevoz, skladištenje i veze
Transport, storage and communication 1099 6,82 80733
I Financijsko poslovanje – Financial activities 232 1,44 38966
J
Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge
Real estate, renting and business activities 388 2,41 43328
K
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje
Public administration and defense,
compulsory social security
1146 7,11 113466
L Obrazovanje – Education 569 3,53 103718
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 68     <-- 68 -->        PDF

M. Landekić: ORGANIZACIJSKA KULTURA I SIGURNOST PRI RADU U HRVATSKOM ŠUMARSKOM Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 613-622
Razlog osjetne razlike u broju
ozljeda ponedjeljkom između šumskih
radnika Hrvatskih šuma d.o.o. i
onih iz drugih gospodarskih djelatnosti,
može se djelomično objasniti
nužnošću “urađivanja” i “hvatanja”
radnog tempa na početku radnog tjedna,
koje je naglašeno vezano za
složene fizičke poslove.


Slika 3.
Postotna zastupljenost ozljeda po danima između prosijeka za RH i
Hrvatskih šuma d.o.o.


Picture 3 Percentage distribution of injuries by days between the average
for the Republic of Croatia and the Croatian Forests Ltd.


3.1 TREND PROFESIONALNIH OBOLJENJA U “HRVATSKIM ŠUMAMA” d.o.o.
U ODNOSU NA DRUGE GOSPODARSKE DJELATNOSTI U 2009. GODINI –
Trend of occupational diseases in the “Croatian forests” Ltd.
in relation to other economic activities in 2009


Profesionalna bolest je svaka bo-
lest za koju je poznato da može biti
posljedica djelovanja štetnosti koje
su u svezi s procesom rada i/ili radnim
okolišem, a intenzitet štetnosti i
duljina trajanja izloženosti je na razini
za koju je poznato da uzrokuje
oštećenje zdravlja (Šarić i Žu-
škin 2002). Razvoj i nastanak profesionalne
bolesti kod zaposlenika
uzročno-posljedično je vezan za dugotrajne
i neposredne utjecaje rada,
pa samim time se može koristiti kao
pokazatelj štetnog djelovanja radnih
uvjeta. Dijagnosticiranje, registrira-


Slika 4.
Trend zaposlenika oboljelih od profesionalnih bolesti u 2009. godini


nje i analiza nastanka profesionalne


prema izobrazbi
bolesti doprinosi adekvatnoj pro-Picture 4 The trend of employees suffering from occupational diseases according
cjeni profesionalnih rizika, te služi to the education level in 2009


kao osnova za preventivne akcije u
području zaštite zdravlja.


U registar je tijekom 2009. godine upisano 195 profesionalnih
bolesti s različitom zastupljenošću u pojedinim
gospodarskim djelatnostima (Knežević i Šarić
2010), a detaljniji prikaz broja profesionalnih bolesti po
djelatnostima vidljiv je u tablici 4.


Prosječni radni staž oboljelog radnika u Hrvatskoj
od profesionalne bolesti u 2009. godini na radnom mjestu
koje je uzrokovalo profesionalnu bolest iznosi
21,52 godine (Šarić i Žuškin 2002), dok u Hrvatskim
šumama prosječni radni staž oboljelih zaposlenika
iznosi 19,48 godina.


Opće prihvaćeno mišljenje, koje vlada među zaposlenicima
šumarskog sektora, je da su poslovi koji ne
zahtijevaju visokoškolsku izobrazbu ujedno i poslovi s
opasnim i štetnim radnim sredstvima te otežanim uvjetima
rada. Potvrda teze vidljiva je iz slike 4, gdje je
upravo najveći broj priznatih profesionalnih bolesti,
(ukupno 16 profesionalnih bolesti u šumarstvu) u Hrvatskim
šumama d.o.o., evidentiran kod sjekača s niskom
stručnom spremom (NSS). Taj broj čini 8,21 %
od ukupnog broja priznatih profesionalnih bolesti u
2009. godini.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 70     <-- 70 -->        PDF

M. Landekić: ORGANIZACIJSKA KULTURA I SIGURNOST PRI RADU U HRVATSKOM ŠUMARSKOM Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 613-622
F
Trgovina na veliko i malo,
popravak motornih vozila
Wholesale and retail trade,
repair of motor vehicles
1 1
G
Hoteli i restorani
Hotels and restaurants 0
H
Prijevoz, skladištenje i veze
Transport, storage
and communication
1 1 1 1 1 2 7
I
Financijsko poslovanje
Financial activities 1 1
J
Poslovanje nekretninama,
iznajmljivanje i poslovne
usluge
Real estate, renting and
business activities
1 1
K
Javna uprava i obrana,
obvezno socijalno osiguranje
Public administration and
defense, compulsory
social security
2 2 1 5
L Obrazovanje – Education 1 3 4
M
Zdravstvena zaštita i
socijalna skrb
Health and social care
2 3 7 1 13
N
Ostale društvene, socijalne i
osobne uslužne djelatnosti
Other community, social and
personal service activities
2 2 2 1 7
O
Privatna kućanstva sa
zaposlenim osobljem
Private households with
employed persons
0
P
Izvanteritorijalne
organizacije i tijela
Extra-territorial
organizations and bodies
0
Ukupno
Total 4 4 22 2 2 1 18 4 2 9 5 109 9 1 -3 195
H.
Š.
Hrvatske šume d.o.o.
Croatian forests Ltd.
Zagreb
3 15 1 19


Izvor: Knežević i Šarić, 2010: Profesionalne bolesti u Hrvatskoj u 2009. godini


Source: Knežević and Šarić, 2010: Occupational diseases in Croatia


Izvor: Izvješće središnje službe zaštite na radu u “Hrvatskim šumama” d.o.o. Zagreb za 2009. godinu, Zagreb 2010.


Source: Annual report of the health and safety department of Croatian Forests Ltd. Zagreb for 2009
¦ = Oznaka prema Listi profesionalnih bolesti – The code according to occupational diseases list


Skupna djelatnost “poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo”
sudjeluje sa 14,36 % priznatih profesionalnih bolesti,
što je vidljivo iz tablice 4, dok Hrvatske šume
sudjeluju sa 67,86 % priznatih profesionalnih oboljenja
u skupnoj djelatnosti, što na razini Hrvatske iznosi
9,74 % svih evidentiranih oboljenja u 2009. godini.
Prema indek su koji u odnos stavlja broj priznatih profesionalnih
bolesti u odnosu na 1000 zaposlenika, djelatnost
poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nalazi se na
drugom mjestu prema godišnjem pregledu s 0,40 prizna


tih profesionalnih oboljenja na 1000 zaposlenika, dok
prvo mjesto zauzima prerađivačka industrija s 0,45 priznatih
profesionalnih oboljenja na 1000 zaposlenika.
Usporedbom broja profesionalnih bolesti u Hrvatskim
šumama u odnosu na broj zaposlenih za 2009., uočljiv je
iznimno visok indeks od 2,08 profesionalnih bolesti na
1000 zapo slenih (slika 5), što je daleko najviši indeks u
odnosu na navedene gospodarske djelatnosti (oko 4,6
pu ta veći od indeksa u prerađivačkoj industriji).
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 69     <-- 69 -->        PDF

M. Landekić: ORGANIZACIJSKA KULTURA I SIGURNOST PRI RADU U HRVATSKOM ŠUMARSKOM Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 613-622
Tablica 3. Oznake i opis profesionalne bolesti prema Listi profesionalnih bolesti


Table 3 The code and description of occupational diseases according to occupational diseases list


¦
Profesionalna bolest
Occupational disease
13 Olovo ili njegovi spojevi -Lead and its compounds
36 Nagluhost ili gluhoća uzrokovana bukom – Hearing loss or deafness caused by noise
37.1
Bolesti uzrokovane vibracijom koje se prenose na ruke (oštećenje perifernih žila i živaca, kostiju, zglobova,
tetiva i okozglobnih tkiva) – Diseases caused by vibration which is transmitted on the hand
(peripheral vessels and nerves, bones, joints, tendons and tissue around the joint)
37.2
Bolesti uzrokovane vibracijom koje se prenose na cijelo tijelo (oštećenje intervertebralnog diska slabinske
kralježnice) – Diseases caused by vibration which is transmitted on the whole body
(damage to the intervertebral disc of the lumbar spine)
38 Bolesti uzrokovane ionizirajućim zračenjem – Diseases caused by ionizing radiation
40
Bolesti uzrokovane povišenim ili sniženim atmosferskim tlakom i naglim promjenama tlaka –
Diseases caused by high or low atmospheric pressure and rapid changes in pressure
41
Sindromi prenaprezanja prouzročeni kumulativnom traumom (ponavljajući pokreti, primjena sile,
nefiziološki položaj, vibracije, pritisak) – Overstrain injuries which are caused by cumulative trauma
(repetitive movements, use of force, into the non position, vibration, pressure)
43
Čvorići glasnica uzrokovani kontinuiranim naporom glasnica na radu –
Vocal cord nodules caused by a continuous vocal cord effort at work
44
Zarazne ili parazitske bolesti prenesene na čovjeka sa životinja ili životinjskih ostataka –
Infectious and parasitic diseases transmitted to humans by animals or animal remains
45
Zarazne ili parazitske bolesti uzrokovane radom u djelatnostima gdje je dokazan povećan rizik zaraze –
Infectious and parasitic diseases caused by working in industries where a increased risk of infection is proven
47
Bolesti kože uzrokovane tvarima kojima je znanstveno potvrđeno alergijsko ili nadražujuće djelovanje,
nespomenutim u drugim zaglavljima – Skin diseases caused by substances that have been
scientifically confirmed allergic or irritant, unmentioned in other headers
49.1 Bolesti dišnog sustava uzrokovane azbestozom – Respiratory diseases caused by asbestos
49.2 Mezoteliom seroznih membrana uzrokovan azbestom – Mesothelioma of serous membranes caused by asbestos
49.3
Malignom pluća, bronha i grkljana uzrokovan azbestom – Malignant lung,
bronchial and throat caused by asbestos
54
Astma uzrokovana udisanjem tvari kojima je potvrđeno alergijsko ili nadražujuće djelovanje –
Asthma which is caused by inhaling substances which were confirmed as allergic or irritant


Izvor: Izmjene i dopune Zakona o listi profesionalnih bolesti (NN 107/07)


Source: Amendments to the Occupational Diseases Act (NN 107/07)


Tablica 4. Broj evidentiranih profesionalnih bolesti u gospodarskim djelatnostima i Hrvatskim šumama d.o.o.
za 2009. godinu


Table 4 Number of registered occupational diseases in economic activities and the Croatian Forests Ltd. in 2009


Nacionalna klasifikacija
djelatnosti
National classification
of activities
Oznaka profesionalne bolesti prema Zakonu (NN 107/07)
Code of the occupational disease according to Law (NN 107/07)
13 36 37.1 37.2 38 40 41 43 44 45 47 49.1 49.2 49.3 52 54
Ukupno
Total
A
Poljoprivreda, šumarstvo
i ribarstvo
Agriculture, Forestry
and Fisheries
4 21 1 1 1 28
B
Rudarstvo i vađenje
Mining and quarrying 0
C
Prerađivačka industrija
Manufacturing 4 6 3 101 7 1 1 123
D
Opskrba električnom
energijom, plinom i vodom
Electricity, gas and water
1 1 2
E
Građevinarstvo
Construction 2 3
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 71     <-- 71 -->        PDF

M. Landekić: ORGANIZACIJSKA KULTURA I SIGURNOST PRI RADU U HRVATSKOM ŠUMARSKOM Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 613-622
Slika 5.
Postotak profesionalnih bolesti i indeksa profesionalnih bolesti na 1000 zaposlenika prema djelatnostima
u 2009. godini


Picture 5 Percentage of occupational diseases and occupational diseases index per 1000 employees by activity in 2009


Razlozi takvih osjetnih razlika u broju evidentiranih
profesionalnih bolesti u državnom šumarskom poduzeću
te iznimno visokom indeksu profesionalnih bolesti
na 1000 zaposlenika u odnosu na ostale navedene
gospodarske djelatnosti Republike Hrvatske ponajprije
su:


a) velik udio ručno-strojnoga rada s velikim fizičkim
opterećenjem izvoditelja;


b) trajno iznimno teški uvjeti rada na otvorenom prostoru
s ručno-strojnim radnim sredstvima, koja i uz
tehnička unapređenja i sve veću ergonomsku prikladnost
i nadalje imaju brojne štetne utjecaje (buka,


vibracije, prašina, ispušni plinovi i dr.) te kroz dugotrajan
rad kod zaposlenika prouzročuju profesionalna
oboljenja;


c) još uvijek niska svijest zaposlenika o dinamici rada,
rasporedu energetskog potencijala i važnosti pravilnog
i ravnomjernog korištenja odmora;


d) izostaloj i nedostatnoj brizi poslodavca za pravilnu i
dostatnu ishranu radnika, kao uvjet postizanja ener getskog
potencijala, koji bi bio ekvivalentan visokoj
energijskoj potrošnji koju zahtijeva većina šumskih
poslova.


4. DISKUSIJA I ZAKLJUČCI – Discussion and conclusions
Unatoč vidljivim naporima posljednjih godina, hrvatsko
se šumarstvo prema standardnim pokazateljima
zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika nalazi na nezavidnom
visokom mjestu po broju ozljeda na radu, ali i
po brojnosti profesionalnih oboljenja i broja invalida
rada. Ipak, valja priznati da se kroz cjelovito provođenje
i značajno ulaganje “Hrvatskih šuma” u funkciju zaštite
na radu u državnom šumarskom poduzeću, upravo
šumarski sektor izdvaja u odnosu na većinu drugih gospodarskih
djelatnosti u Hrvatskoj. Svrstavanje šumarskog
sektora u skupnu djelatnost s poljoprivredom i
ribarstvom u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti neprihvatljivo
je za šumarstvo, budući ukupni nalazi za
objedinjene ove tri djelatnosti uvelike “zamagljuju”
opasnosti i rizike, ali i godišnji obujam ozljeđivanja pri
šumskom radu u Hrvatskoj.


Vodeći se preporukama 3. međunarodnog skupa o
zaštiti na radu i zaštiti zdravlja u Zadru, za daljnje unapređenje
zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika u šumarstvu
predlaže se:


potaknuti žurnu izradu nedostajućih propisa, koji će
usklađeno s EU smjernicama detaljno regulirati područje
zaštite zdravlja i sigurnosti šumarskih radnika
te kvalitetu šumskoga rada,


intenzivno se uključiti u EU programe i projekte zaštite
na radu u šumarstvu i programe razvoja kvalitete
šumskog rada kroz npr. program univerzalnog
šumskog radnika,


odrediti standarde osposobljavanja i obučavanja šumarskih
radnika kroz osnivanje i djelovanje Centra
za šumski rad, koji će provesti certifikaciju pro-
grama, nastavnog osoblja i materijalno-tehničkih
uvjeta institucija koje su ovlaštene za osposobljavanje
radnika u šumarstvu,


u suradnji sa Šumarskim fakultetom i drugim institucijama,
osmisliti program uvođenja visokih tehnologija
kao strateški cilj razvoja šumarskog
sektora,


stalno unaprjeđivati postupke potvrđivanja i licenciranja
izvoditelja šumskih radova,


potaknuti obvezno obučavanje šumovlasnika koji
pretendiraju samostalno izvoditi radove u svojim
šumama,


poticati znanstvene projekte za istraživanjem ključnih
stajališta sigurnosti i zaštite zdravlja radnika pri
šumskim radovima.


ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 72     <-- 72 -->        PDF

M. Landekić: ORGANIZACIJSKA KULTURA I SIGURNOST PRI RADU U HRVATSKOM ŠUMARSKOM Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 613-622
5. LITERATURA – Literature
Landekić, M., I. Martinić, M. Šporčić, M. Lo-skoj u 2009. godini: zdravstveni pokazatelji, U:


vrić, 2010a: Sigurnost i zdravlje pri radu u šu-J. Vučinić (ur.), 3. Međunarodni stručno-znans


marstvu Hrvatske – pregled aktualnih istraživanja tveni skup “Zaštita na radu i zaštita zdravlja”,


Šumarskog fakulteta u Zagrebu, U: J. Vučinić str. 239–244, Veleučilište u Karlovcu, Zadar.


(ur.), Zbornik radova, 3. Međunarodni stručno


Knežević, B., I. Šarić, 2010: Profesionalne bolesti u
znanstveni skup “Zaštita na radu i zaš tita zdrav-Hrvatskoj u 2009. godini, U: J. Vučinić (ur.), 3.
lja”, str. 335–341, Veleučilište u Karlovcu, Zadar. Međunarodni stručno-znanstveni skup “Zaštita
Landekić, M., M. Šporčić, I. Martinić, M. Lo-na radu i zaštita zdravlja”, str. 265–271, Veleuči vrić,
2010b: Effort-Reward Imbalance of the lište u Karlovcu, Zadar.
Forestry Experts in Croatia, U: C. Raffaele, G.


Šarič, M., Žuškin, E., 2002: Medicina rada i oko-
Stefano (ur), 43rd International symposium FOR-liša. Medicinska naklada, Zagreb.
MEC 2010 “Forest Engineering: Meeting the


Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 102/98)
Needs of the Society and the Environment”, Uni


Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na
versity of Padova – Dept. Te.S.A.F., 11.–14.


radu (NN 85/06)


July, – Padova, Italija.


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o listi profeMartinić,
I., M. Landekić, M. Šporčić, M. Lo-sionalnihbolesti (NN 107/07),


vrić, 2011: Hrvatsko šumarstvo na pragu EU – Izvješće središnje službe zaštite na radu u “Hrvatskim


koliko smo spremni na području sigurnosti pri šumama” d.o.o. Zagreb za 2009. godinu, Zagreb


šumskom radu, Croatian journal of forest engi-2010.


neering, 32 (1), Zagreb, (u tisku) Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NN 13/03).
Poplašen-Orlovac, D., M. Zavalić, D. Krišto,
2010: Ozljede na radu u Republici Hrvat-


SUMMARY: The first part of the paper represents an overview of the topics (Table
1) related to occupational safety and health presented at the 3rd International conference
“Occupational safety and health”, which was held in late September in Zadar.
In the introduction, the level of national security in key economic sectors in Croatia
(Table 2 and 3) is shown thru usage of standard indicators and beyond. The second
part briefly presents the current research done at the Faculty of Forestry in Zagreb
with a priority focus on activities that aim to improve level of safety and health of forest
workers. Emphasis is placed on the need for establishment of a Center for forest
work (Figure 1), as well as for improving the working conditions of technology, quality
and occupational safety in forestry, both in private and state forestry sector.


The central part of the paper presents the status of health and safety at work in the
state forestry company in relation to other economic activities in Croatia for the year
2009 thru usage of indicators like ‘number of injuries and number of approved occupational
diseases per 1000 employees’ (Figure 2 and 5). In such a comparison state-
owned Croatian Forests Ltd. shows a very high index of 29.40 injuries per 1000
employees, which makes the highest index in relation to other economic activities. Simultaneously,
the collective activity farming, forestry and fishery is located at the
rear with 7.95 injuries per 1000 employees. Comparing approved occupational diseases
in 2009, the state forestry company manifests the highest index of occupational
diseases per 1000 employees, where the index is approximately 4.6 times higher
than the index in the manufacturing industry which is 0.45. There is a significant and
alarming differences between the indexes despite the halved number of injuries over
the past ten years in the state forestry company, which indicates to a needs for scientific
insight to the issue of continuous of numerous risks and high risk of forest work,
as well as to standardized work processes and low awareness of employees especially
about the importance of proper and sustained use of large and smalls vacation and
general timeline.


Key words:safety and health in forestry, organizational culture, economic activities
in Croatia, the comparison of the conditions in 2009