DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 64     <-- 64 -->        PDF

M. Landekić: ORGANIZACIJSKA KULTURA I SIGURNOST PRI RADU U HRVATSKOM ŠUMARSKOM Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 613-622


Zaštitu od požara i


Zdravstvene čimbenike zaštite, koji su uključili preventivne
i kurativne aktivnosti u sprječavanju profesionalnih
bolesti i ozljeda na radu.
Šumarski sektor bio je zastupljen s dva referata:


M. Landekić, I. Martinić, M. Šporčić, M. Lovrić: Sigurnost
i zdravlje pri radu u šumarstvu Hrvatske – pregled
aktualnih istraživanja Šumarskog fakulteta u
Zagrebu te
R. Rosavec, Ž. Španjol, M. Vučetić, D. Bar čić, N.
Marković: Temeljna obilježja nekih šum skih goriva.
U nastavku se iznosi kratak prikaz najnovijih spoznaja
sa skupa u Zadru te osvrt na prikaz aktualnih istraživanja
koja se provode iz područja sigurnosti pri
šumskom radu na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu. Također, daje se kratka usporedba stanja zaštite
zdravlja i provođenja mjera sigurnosti na radu šumarskog
državnog sektora u odnosu na ostale gospodarske
djelatnosti u Republici Hrvatskoj.


2. KRATKI PRIKAZ STRUČNO-ZNANSTVENOG SKUPA
“ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA” – Brief review of
professional-scientific conference “Occupational safety and health”
Svrha savjetovanja bilo je okupljanje mjerodavnih
stručnjaka iz industrijske djelatnosti, akademske zajednice,
vladinih i drugih organizacija, kao i svih drugih
subjekata koji su povezani s temama koje su bile obuhvaćene
programom, a odnose se na zaštitu na radu i zaštitu
zdravlja zaposlenika. Cilj skupa bila je razmjena
najnovijih informacija i postignuća u ovome izrazito
multidisciplinarnom području.


Organiziranje savjetovanja ovakvog tipa, gdje stručni
ljudi iz prakse prezentiraju aktualne probleme i razmjenjuju
iskustava s vodećim domaćim i inozemnim
znanstvenicima iz područja zaštite na radu i zaštite


zdravlja, ima iznimno značenje za stjecanje novih znanja
i dobivanje sveobuhvatnog uvida u postojeće stanje
zaštite zdravlja te razine sigurnosti u gospodarskim
djelatnostima Hrvatske, ali i šire.


Na skupu u Zadru prezentiran je 102 rad, a rezultat
su suradnje 169 autora i koautora iz Hrvatske i 10 drugih
zemalja (SAD, Brazil, Argentina, Kolumbija, Slovačka,
Poljska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija
itd.). Uz pozvana predavanja, prezentacija radova održana
je prema ranije navedenim tematskim cjelinama
razdijeljenim u 8 tematskih sekcija, kako je to prikazano
u tablici 1.


Tablica 1. Broj radova i autora koji su prezentirani na skupu po sekcijama1


Table 1 Number of papers and authors that were presented at the conference per section


Sekcija
Section
Broj prezentiranih radova
Number of presented papers
Broj autora i koautora
Number of all authors
P.P. Pozvana predavanja – Invited lectures 5 14
1. Zaštita na radu – Occupational safety 7 11
2. Zdravstveni čimbenici zaštite – Health protection factors 9 19
3.
Tehničko-tehnološki čimbenici zaštite –
Technical-technological protection factors 6 18
4. Zaštita od požara – Fire protection 5 12
5. Ergonomijski čimbenici zaštite – Ergonomic protection factors 7 21
6. Ekološka stajališta zaštite – Ecological aspects of protection 6 15
7. Društvena stajališta zaštite – Social aspects of protection 7 15
8.
Multidisciplinarna stajališta zaštite –
Multidisciplinary aspects of protection 6 12
Ukupno
Total 58 137


Uz izlaganje radova i prezentaciju postera, održana
su dva okrugla stola na temu: Procjena opasnosti i Nadzori
u ordinacijama medicine rada. Svrha okrugloga
stola bilo je modeliranje multidisciplinarnog pristupa
procjeni rizika, s ciljem doprinosa boljoj standardizaciji
postupaka pri izradi procjene opasnosti. Ova rasprava,


1
U tabelarnom prikazu nije uključena posterska sekcija te autori i
koautori postera


614


koja bi trebala primarno pomoći specijalistima medicine
rada u zaštiti zdravlja radnika na svim razinama zdravstvene
zaštite, okupila je liječnike i stručnjake zaštite na
radu te predstavnike Hrvatske liječničke komore i Ministarstva
zdravstva i socijalne skrbi.


Zadarski skup pratio je tiskani zbornik radova pod
naslovom “Zaštita na radu i zaštita zdravlja”, koji
obuhvaća sve pozitivno recenzirane radove i postere izložene
na skupu.