DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 73     <-- 73 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI – REVIEWS Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 623-631
UDK 630* 569 + 587


PRIMJENA AEROSNIMAKA U UREĐIVANJU ŠUMA U HRVATSKOJ


APPLICATION OF AERIAL PHOTOGRAPHS IN FOREST
MANAGEMENT IN CROATIA


Ivan BALENOVIĆ1, Hrvoje MARJANOVIĆ1, Miroslav BENKO1


SAŽETAK: U uređajnoj inventuri šuma u Hrvatskoj koriste se isključivo terestričke
metode prikupljanja podataka, koje iziskuju velik utrošak vremena i
radne snage, a samim time i značajna novčana sredstva. Primjenom metoda
daljinskih istraživanja smanjuje se terenski rad, što otvara mogućnost ušteda
vremena i novca. Iako su posljednjih tridesetak godina provedena različita
istraživanja o mogućnostima primjene daljinskih istraživanja u šumarskoj
praksi, klasične fotogrametrijske metode nisu našle širu praktičnu primjenu u
uređivanju šuma. Razvojem digitalnih aerofotogrametrijskih kamera i digitalnih
fotogrametrijskih stanica ponovno je otvoreno pitanje mogućnosti primjene
fotogrametrije u praktičnom uređivanju šuma.


U radu je dan pregled dosadašnjih istraživanja i rezultata primjene aerosnimaka
na poslovima uređivanja šuma u Hrvatskoj. Prikazano je trenutno stanje
razvoja tehnologije na području digitalne fotogrametrije, te nekoliko
odabranih istraživanja u kojima se opisuju mogućnosti i ograničenja primjene
suvremenih fotogrametrijskih metoda u uređivanju šuma u Europi i svije tu.
Cilj rada je pružiti doprinos u određivanju smjernica za primjenu aerosnimaka
u praktičnom uređivanju šuma u Hrvatskoj. Jedno od područja gdje se ponajprije
može očekivati primjena aerosnimaka u uređivanju šuma u Hrvatskoj su
područja privatnih šuma, za koja još ne postoje programi gospodarenja.


Ključne riječi: daljinska istraživanja, aerosnimke, digitalna fotogrametrija,
izlučivanje sastojina, procjena sastojinskih elemenata


UVOD – Introduction


U uređajnoj inventuri šuma u Hrvatskoj, kod izrade skih poslova pri izradi osnove ili programa gospodareosnove
ili programa gospodarenja gospodarskom jedi-nja vrlo velik.
nicom, koriste se isključivo terestričke metode prikup


Terestrički načini prikupljana podataka su spori,
lja nja podataka. Prema važećem Pravilniku o


često neekonomični ili skupi, a ponekad i neizvedivi s
ure đivanju šuma (NN 111/06, NN 141/08), izmjera se


obzirom na postojeće uvjete na terenu (npr. minirana
obavlja na primjernim površinama određenog intenzi


područja). Informacije o šumama mogu se, osim klateta,
i to minimalno 2 %, odnosno 5 % ukupne površine


sičnim metodama, prikupljati i metodama daljinskihovisno o načinu gospodarenja i uzgojnom obliku sasto


istraživanja. Primjenom metoda daljinskih istraživanja
jina. U jednodobnim sastojinama koje se u sljedećih


smanjuje se opseg terenskog rada, te se otvara mogućdeset
godina propisuju za sječu glavnog prihoda, drvna nost ušteda (Pernar i Šelendić 2006).
zaliha utvrđuje se izmjerom prsnih promjera svih sta-


U Hrvatskoj su u posljednjih 30-tak godina prove


bala u sastojini. Iz navedenog je očito da je opseg teren


dena različita istraživanja o mogućnostima primjene
daljinskih istraživanja u šumarskoj praksi. Unatoč
tomu, u praktičnom uređivanju šuma, primjena daljin-


Ivan Balenović, dipl. ing. šum. e-mail: ivanb@sumins.hr


skih istraživanja bila je ograničena na korištenje aero-


Dr. sc. Hrvoje Marjanović, Dr. sc. Miroslav Benko
Hrvatski šumarski institut, Trnjanska cesta 35, 10000 Zagreb snimaka i to uglavnom u svrhu lakšeg snalaženja na