DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 78     <-- 78 -->        PDF

I. Balenović, H. Marjanović, M. Benko: PRIMJENA AEROSNIMAKA U UREĐIVANJU ŠUMA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 623-631
kojim su potom korigirali preostale (preliminarne) vrijednosti
visina stabala. Korištenjem volumnih tablica,
odnosno tarifa dobili su vrijednosti volumena po hektaru
koje su potom usporedili s vrijednostima izmjerenim
na terenu za obje plantaže. Usporedbom rezultata s
različitih lokaliteta Zagalikis i dr. (2005) ustvrdili su
da postoje razlike u kvaliteti rezultata s obzirom na
vrstu terena. Za sastojinu smještenu na ravnom terenu,
koja je relativno jednolika, procijenjene veličine bile su
slične veličinama izmjerenima na terenu. S druge
strane, na neravnom terenu u sastojinama različitih visina
stabala ista metodologija pokazala je značajna odstupanja
gotovo svih procjenjivanih veličina. Osim
toga, Zagalikis i dr. (2005) zaključili su kako pouzdanost
istražene metode ovisi i o kvaliteti aerosnimaka
(npr. o uvjetima za vrijeme aerosnimanja) i njihovih
proizvoda (npr. o rezoluciji digitalnog modela reljefa,
digitalnog ortofota, deformacijama reljefa).


Njihovo istraživanje pokazalo je da metoda delineacije
krošanja u pravilu podcjenjuje broj stabala po hektaru
najčešće uslijed nemogućnosti razlučivanja točne
granice između krošanja. To dovodi do precjenjivanja u


procjeni širine krošnje, a time i do precjenjivanja prsnog
promjera. Što se volumena tiče, ove dvije pogreške djelomično
se dokidaju tako da je pogreška u procijenjenom
volumenu manja od očekivane. Međutim, s gledišta
uređivanja šuma važno je naglasiti da struktura sastojine
dobivena na ovaj način ima tendenciju prikazivanja sastojine
rjeđom (s manjim brojem stabala) i sa stablima
većih promjera nego što to sastojina uistinu jest.


Magnusson i dr. (2007) ispitali su točnost procjene
taksacijskih elemenata: visine stabala, volumena
sastojina i omjera smjese vrsta drveća aerofotointerpretacijom
Z/I DMC digitalnih snimaka prostorne rezolucije
48 cm na digitalnoj fotogrametrijskoj stanici.
Procjenu su neovisno vršila četiri profesionalna interpretatora,
čiji rezultati su potom uspoređivani s terenskim
izmjerama. Rezultati istraživanja pokazuju da je
pouzdanost aerofotointerpretacije Z/I DMC digitalnih
snimaka uporabom digitalne fotogrametrijske stanice
usporediva sa sličnim istraživanjima provedenim fotointerpretacijom
analognih snimaka uporabom analog nih
ili analitičkih stereoskopa.


ZAKLJUČCI – Conclusions


U proteklih tridesetak godina u Hrvatskoj je prove-
den značajan broj istraživanja o različitim mogućnostima
primjene aerosnimaka u uređivanju šuma. Iako
su pojedina istraživanja polučila vrlo dobre rezultate,
posebice pri procjeni nekih sastojinskih veličina, te
ukazala na mogućnost primjene daljinskih istraživanja
u uređivanju šuma, do šire primjene u praksi nije došlo.


I u slučaju primjene fotogrametrijskog izlučivanja
sastojina utvrđene su prednosti kada se fotogramerijske
metode kombiniraju s terestičkim izlučivanjem sastojina,
ali se u praksi korištenja ortofoto snimaka uglavnom
svodilo na primjenu za snalaženje u prostoru pri
inventuri šuma. Postoji niz razloga za to, a među glavnima
su svakako visoka cijena opreme i aerosnimaka,
nedovoljno stručnih kadrova, ali i nepovjerenje u nove
metode. U konačnici, može se zaključiti da je omjer dobivenog
i uloženog u prošlosti u pravilu bio na strani
konvencionalne metode uređivanja šuma.


U prikazanim dosadašnjim istraživanjima primjene
digitalne fotogrametrije u uređivanju šuma korištene su
skenirane analogne aerosnimke (Zagalikis i dr.
2005), dakle aerosnimke pridobivene klasičnim fotogrametrijskim
kamerama, ili digitalne aerosnimke slabijih
prostornih rezolucija (48 cm) (Magnusson i dr.
2007). U oba slučaja radi se o aerosnimkama slabijih
geometrijskih (prostornih) i radiometrijskih rezolucija.
Pregled domaće i strane literature ukazuje na činjenicu
da je primjena digitalnih snimaka visoke prostorne rezolucije,
kakve nam omogućuju današnje digitalne kamere,
te digitalne fotogrametrijske stanice nedovoljno
istražena, posebice u inventuri šuma. Kako je trošak


aviosnimanja i računalne tehnologije u stalnom opadanju,
a njihove mogućnosti u stalnom porastu, situacija
se mijenja i može se očekivati intenziviranje aktivnosti
u području daljinskih istraživanja, odnosno digitalne
fotogrametrije. Digitalne aerofotogrametrijske kamere
znatno ubrzavaju i olakšavaju proces dobivanja digitalnih
snimaka visokih prostornih rezolucija. Također,
primjena digitalne fotogrametrijske stanice u odnosu
na analogne i analitičke stereoinstrumente znatno ubrzava
i olakšava rad, smanjuje naprezanje interpretatora,
pa time povećava njegovu produktivnost.


Osim pri uređivanju gospodarenih državnih šuma,
jedno od mogućih područja primjene digitalne fotogrametrije
u Hrvatskoj predstavljaju i poslovi na uređenju i
gospodarenju šuma privatnih šumoposjednika. To područje
pokazuje se u posljednjih nekoliko godina najdinamičnijim
u hrvatskom šumarstvu. Privatne šume se
unazad nekoliko godina intenzivno uređuju, odnosno izrađuju
se programi gospodarenja. Za većinu predmetnih
šuma to je prvo uređivanje, odnosno ne postoje podaci
prethodnih izmjera, kao ni prethodno izrađena gospodarska
podjela. Dio površina privatnih šuma je zapušten,
nepristupačan ili teško prohodan, a česta je usitnjenost i
razbacanost površina (katastarskih čestica šumoposjednika).
Sve navedeno otežava terenski rad, povećava troškove
i vrijeme potrebno za obilazak terena.


Za pretpostaviti je da bi se upravo u inventuri privatnih
šuma u Hrvatskoj digitalna fotogrametrija
mogla pokazati korisnom i dovesti do smanjenja obima
terenskih poslova, što bi u konačnici moglo dovesti do
smanjenja troškova.