DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 83     <-- 83 -->        PDF

TRANSILVANSKA GROMOTULJA – Alyssum transsilvanicum Schur


Vrsta Alyssum transsilvanicum zabilježena je u Hrvatskoj
na obroncima Cesargradske gore (Zelenjak kod


Klanjca), te na padinama Belec grada na Ivančici. U
Zelenjaku, transilvansku gromotulju prvi je otkrio
Šloser god. 1870 i objavio pod imenom Alyssum rostratum
god. 1871. U kasnijoj botaničkoj literaturi ta
vrsta se više ne spominje za navedene lokalitete. U monografiji
roda Alyssum Baumgartner (1908) za Hrvatsku
ne navodi A. Transsilvanicum, kao niti Hegi.
Isto tako u reviziji hrvatske flore D. Hirc nije potvrdio
niti jedan od poznatih lokaliteta. Ponovno lokalitet
vrste A. transsylvanicum za područje Cesargradske
gore (Zelenjak) potvrđuje I. Horvat god. 1918. Međutim
lokalitet za Belec grad do danas nije potvrđen,
tako da je još uvijek jedino poznato nalazište transilvanske
gromotulje Cesargradska gora kod Klanjca u
Hrvatskom zagorju.


Alyssum. transsilvanicum pripada pontskom flornom
elementu, a na Cesargradskoj gori nastanjuje prisojne
položaje unutar as. Seslerio sadleriane-Ostryetum
Cerovečki, te as. Querco-Ostryetum carpinifoliae Ht.


Zdravko Cerovečki


P. Zrinskog i K. Frankopana 18
49000 Krapina
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS


KARANTENSKE BOLESTI I ŠTETNICI
Opasnost za hrvatsko šumarstvo i novi europski izazovi
Uvod


Zbog važnosti karantenskih organizama i opasnosti
za šumarstvo Hrvatski šumarski institut u suradnji sa
Mi nistarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog
gospodarstva, organizirao je dvije radionice izvještajno
prognoznih poslova u šumarstvu RH, namijenjene inženjerima
u operativi i stručnim suradnicima za ekologiju i
zaštitu šuma. Prva radionica održana je 23. studenoga u
objektu Brezovica za 40 sudionika, a druga 24. studenoga
na Šumarskom fakultetu za oko 120 sudionika. U
dogovoru s Komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije
oba predavanja bodovana su za sudionike.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Program savjetovanja


Dr. sc. Milan Pernek: Uvod u stručni program


Naglašena su tri čimbenika koji utječu na pojavu i širenje
karantenskih bolesti i štetnika. Prvi: globalno trgovanje
je u ekspanziji; drugi: klimatske promjene i treći:
štetočine se udomaćuju izvan svog prirodnog prostora.
Prema podacima Državnog meteorološkog zavoda 2010.
godine: Smanjenje prosječnog broja dana sa snijegom,
povećanje broja vrućih dana i značajno smanjenje oborina


u zimi. Iz navedenog se postavlja pitanje: da li je zabrinutost
opravdana? Odgovor je da zbog globalnih promjena,
šume pokrivaju 47 % kopnene površine Republike Hrvatske,
zbog pojave nematode (Bursaphelenchus) u borovim
šumama u Portugalu, strizibube (Anoplophora) u šu-
mama SAD-a, a nađena je i kod nas, ali ne u šumama, pojave
šiške pitomog kestena ( Drycosmus) u RH 2010. i
gljive (Chalara) na jasenu 2010. godine.


Prof. dr. sc. Boris Hrašovec: EPPO – problem invazivnih vrsta bolesti i štetnika u šumama Europe


EPPO – European and Mediterranean Plant Pro tection
Organization (Europska i mediteranska or ga ni zacija
zaštite bilja). In vazivna vrsta je ona koja je
unesena u područje u kojemu se prirodno ne javlja. To
je strana vrsta koja ugrožava biološku raznolikost. Dramatična
situacija nastaje pojavom čovjeka putnika i čovjeka
trgovca – drvetom i drvenom ambalažom.


Broj invazivnih vrsta u Europi raste. Europska organizacija
za okoliš navodi da se od 1950. godine više od jedne
invazivne vrste godišnje unosi u Europu. Europa ima 10
822 nezavičajne vrste, a 19 do 15 % njih predstavlja potencijalnu
opasnost za europsku biološku raznovrsnost.


Invazivne vrste imaju visoku cijenu. U 2008. godini
izravni troškovi protiv invazivnih štetnih vrsta u EU iznosili
su oko 10 milijardi Eura. Od 1992.godine EU je
utrošila 38 milijuna Eura kroz 180 projekata, u i oko
NATURA 2000 objekata vezano za očuvanje ugroženih
vrsta i staništa. Procjenjuje sa da SAD godišnje tro še
80 milijardi Eura za borbu protiv invazivnih vrsta.


Postoje Međunarodni standardi za fitosanitarne
mjere. EU ima fitosanitarnu legislativu koja je transpa


rentna, usuglašena s međunarodnim obvezama i lako
dostupna (na 20 jezika). Direktiva 2000/29/EC:


1. Standardizacija biljne karantene za zemlje članice;
2. Zaštita područja EU protiv invazivnih stranih štetočina;
3. Sprječavanje širenja invazivnih vrsta unutar članica
EU,
4. Omogućavanje trgovine između zemalja članica.
Aneksi su: štetni organizmi, zabranjene robe, po seb ni
zahtjevi i robe koje podliježu fitosanitarnom nad zoru.
Hrvatska je članica EPPO od 1994. godine, 1 do 2
puta godišnje održavaju se paneli (razmatranja, rasprave)
o najaktualnijim invazivnim stranim vrstama
za EPPO zemlje.


Za navedenu problematiku posebnog nadzora zadužen
je Hrvatski šumarski institut. Posebni nadzor je službeni
postupak prikupljanja i čuvanja podataka o prisutnosti
štetnih organizama, koji uključuju inspekcijske preglede,
praćenje zdravstvenog stanja bilja i sustavno istraživanje
nad zaraženim, ugroženim i nezaraženim područjima.


Prof. dr. sc. Danko Diminić &Lea Barić: EPPO Alert – Chalara fraxinea – nova opasna bolest jasena
(Fraximus spp. ) u Europi.


U posljednjih 10-tak godina zapaženo je masovno
odumiranje običnog jasena (F. excelsior L.) diljem Europe.
Glavni uzročnik je gljiva C. fraxinea, koju je prvi
opisao Kowalski 2006.godine. zbog opasnosti ugroženosti
jasena ta gljiva je stavljena na EPPO Alert (hitnost,
znak za uzbunu) listu. To je kronična bolest sa smrtnim
ishodom. Još nedostaju podaci i patogenosti, biologije,
geografskoj rasprostranjenosti, ekonomskim gubicima.


EPPO radionica o C. fraxinea održana je u Oslu 30.
6.–2. 7. 2010. godine. sudjelovala su 44 stručnjaka iz
23 zemlje. Sadržaj rasprave bio je: identifikacija patogena,
domaćini, mehanizam širenja bolesti i epidemologija,
ugroženost područja i moguće mjere zaštite.


C. fraxinea prisutna je u sljedećim zemljama: Norveška,
Švedska, Finska, Danska, Estonija, Litva, Latvija,
Nizozemska, Njemačka, Švedska, Finska, Danska,
Estonija, Litva, Latvija, Nizozemska, Njemačka, Poljska,
Francuska, Švicarska, Češka, Slovačka, Slovenija i
Hrvatska. Domaćini su obični jasen (F. excelsior), poljski
jasen (F. angustifolia), a crni jasen (F. ornus) je osjetljiv
u testu inokulacije. Simptomi su male nekrotične
pjege (zone) na granama i deblu, koje povećanjem dovode
do venuća te odumiranja grana i krošnje.


Biologija: Plodna tijela razvijaju se na peteljkama
lis ta tijekom ljeta. Askospore sudjeluju u zarazi i raznose
se vjetrom.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Prvi nalaz u Hrvatskoj bio je u Zalesini u Gorskom
kotaru u svibnju 2009.godine. simptomi: venuće lišća;
odumiranje izbojaka, grančica, grana i stabala; nekroza
i diskoloracija kore (tamnosmeđa boja). Napada
stabla različite dobi.


Neophodno je proširiti istraživanja na ostala područja
u Hrvatskoj gdje ima jasena, i pratiti klimatske promjene
na pojavu i širenje nove fitopatogene gljive.


Dr. sc. Milan Pernek i dr.sc. Dinka Matošević: IPP u šumarstvu i Poseban nadzor karantenskih
organizama


Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarstvo u Hrvatskom
šumarskom institutu prema odredbama Zakona
i biljnom zdravstvu i Zakona o šumama nadležan
je za: izvještajno prognozne poslove, zdravstveni pregled
rasadnika, zdravstveni pregled sjemenskih sastojina
i za posebni nadzor.


Prema čl.63 Zakona o biljnom zdravstvu ovlašten je
za:Praćenje zdravstvenog stanja bilja, prikupljanje podataka,
laboratorijske analize.

Prognoza štetnih čimbenika, izvještavanje o prisutnosti.

Otkrivanje štetnih organizama, procjena rizika,

Znanstvena istraživanja.

Predlaganje preventivnih mjera i mjera suzbijanja,

Podučavanje o štetnim organizmima.

Uvođenje i razvoj informatičkog sustava.

Sustavno prikupljanje i obrada i čuvanje podataka o
štetnim organizmima.
U 2010. godini HŠI zadužen je za posebni nadzor
karantenskih štetočina: borove nematode, azijske strizibube
i smolastog raka bora.


Dr. sc. Dinka Matošević: Kestenova osa šiškarica (Dryocosmos kuriphilus)


Kestenova osa šiškarica je novi i značajan štetnik pitomog
kestena. U Europi i Hrvatskoj nalazi se na listi
karantenskih štetočina. Domaćini su mu europski, japanski,
američki i kineski kesten, stvara šiške na svim
navedenim vrstama kestena. Ima jednu generaciju godišnje,
a razmnožava se partenogenezom (aseksualno)
bez oplodnje. Poznate su samo ženke koje izlaze iz šiški
tijekom ljeta. Odlažu 3–5 jaja u pup, a svaka ženska
može odložiti preko 100 jaja. Šiške su 5–20 mm velike,
a razvijaju se u izbojcima, peteljkama i na žilama lista.


Glavni način širenja je prenošenjem zaraženih biljnih
dijelova ( reznice, plemke, sadnice) i pasivno širenje
ženki vozilima ili čovjekom. Zbog napada osice
smanjuje se urod kestena, koji može biti manji i do
80 %. Kod jakog napada narušava se zdravstveno stanje
kestena. To je karantenski štetnik. Zbog biologije i
zaštićenosti u šiški primjena insekticida je nedjelotvorna.
U rasadnicima se može primijetiti mehaničko
suzbijanje odstranjivanjem šiški. U Kini i Koreji je
apliciran parazit Torymus sinensis s velikim uspjehom.
U Italiji je poznato 16 vrsta parazitoida, ali s niskom
postotkom parazitarnosti.


Dr. sc. Milan Pernek: Borova menatoda (Bursaphenchus xylophilus) i azijske strizibube
(Anoplophora chinensis i A. glabripenis)


Kestenova osa šiškarica u Hrvatskoj prvi je puta na-
đena u Lovranu u svibnju 2010.godine, a zatim na po-
dručju Zagreba, Samobora i Ozlja. Kestenova osa
šiškarica je nova invazivna vrsta štetnika u Hrvatskoj.
Očekuje se širenje tog štetnika u kestenove sastojine na
širem području u Hrvatskoj


Nemetoda


Borova nemetoda potječe iz Sjeverne Amerike. Borovim
trupcima uvezena u Japan, zatim Kinu, Koreju i
Tajvan. 1999. godine nađena na primorskom boru u
Por tugalu, a 2010. godine na Madeiri u Španjolskoj.
Domaćini su vrste iz roda borova, a od listača i roda


jela, pa čempresa, cedra, ariša i duglazije. Vektori (prenosioci)
su kukci iz porodica cvilidreta, krasnika i pipa.


Nemetoda se u početku hrani epitelnim staničjem, a
kasnije micelijem gljiva iz roda Ceratocystis, Botritis i dr.
Simptomi napada je žučenje i venuće izbojaka s brzim
prelaskom na grane i cijelu krošnju. Stablo ugiba za 30–40
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 86     <-- 86 -->        PDF

dana s milijunima nematoda od krošnje do korijena. Za
sada nema učinkovite metode za uspješno suzbijanje. Teoretski
bi se moglo suzbiti tog štetnika uklanjanjem (sječom)
zaraženih stabala na velikim površinama. Želimo
naglasiti da alepskom, primorskom i drugim borovima
prijeti velika opasnost od napada nemetode.


Azijske strizibube


Azijske strizibube: Citrusova (Anaplophora chinensis)
i azijska (A. glabripenis) dugoroge strizibube se
nalaze na EPPO A2 listi karantenskih organizama. Rod
Anoplophora ima 36 vrsta. Napad na živom stablu označavaju
tekline, regeneracijsko žderanje, ozljeda na kori,
piljevina i velike izlazne rupe. Simptomi se mogu zamijeniti
s napadom granotoča i vrbotoča i velike topolove
strizibube. Obe azijske vrste rasprostranjene su u tropskim
i suptropskim klimatima Azije. Azijske strizibube


SAD – u karantenska zona iznosi 196 km2. Do sada jeimaju 1 generaciju godišnje. Ove vrste napadaju pot


prosječno 28.205 stabala. Uništavanje (eradikacija) se
puno zdravu i vitalna stabla. To su tipični polifagni štet


provodi, spaljivanjem, malčiranjem zaraženih stabala i
nici. Napadaju javore, divlji kesten, breze, topole i vrbe.


tretiranjem pesticidima u određenom radijusu od na-


Prvi nalaz azijske strizibube New York 1996, Chi-padnutog stabla. Na kraju se postavlja pitanje: da li već
cago 1998, New Yersey 2002. i Worcester 2008.godine, imamo azijske strizibube i kako spriječiti njihov ulaz u
u Austriji u Braunau 2001.godine, a zatim u Italiji, Fran-Hrvatsku? Azijska strizibuba nije do sada nađena u šucuskoj,
Njemačkoj i Poljskoj. mama u Hrvatskoj.


U SAD je trošak eradikacije iznosio 373,5 milijuna
USD, u Kanadi 23,5 milijuna USD. U Worcesteru u


Dr. sc. Sanja Novak Agbaba: Smolasti rak bora (Gibberella circinata)


Smolasti rak bora je karantenska bolest na raznim
vrstama borova. Prepoznatljiva je po rakastima tvorevinama
na kori debla i granama s obiljem smole. Rasprostranjena
je u SAD, Japanu, Južnoj Africi, Mek siku i
Čileu. U Europi se prvi puta pojavila 2005. godine u Španjolskoj,
zatim u Italiji 2007. godine.


Gljiva napada sjeme klijance i stabla u vidu rakastih
tvorevina na granama i deblu. Prenosi se vjetrom i potkornjacima.
Za infekciju treba višu temperaturu i vlagu.
Gljiva koristi svako oštećenje (tuča, kukci, pukotine) za
početak napada.


Zbog izuzetne štetnosti gljive u EU kao i u Hrvatskoj
propisan je poseban nadzor koji obuhvaća i uzorkovanje,
kako bi se ustanovila prisutnost tog karantenskog
oboljenja.


Zaključak


Zdravstveno stanje šuma u Hrvatskoj je zabrinjava-korak u definiranju smjernica što, kako i kada treba rajuće.
Ugrožene su ekonomski najvažnije šumske vrste diti da se očuva nesmetano funkcioniranje šumskih
drveća (jela, hrast lužnjak, borovi i dr.) zbog epidemij-ekosustava.
skog sušenja i propadanja. Veliki problem su defolija-


Miroslav Harapin


tori na listačama i potkornjaci na četinjačama. Sada
šumama prijeti nova opasnost od karantenskih invazivnih
bolesti, kukaca i nematoda.


Radionica “Karantenske bolesti i štetnici – opasnost
za hrvatsko šumarstvo i novi izazovi za Europu” s velikim
brojem sudionika iz šumarske operative je prvi