DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 9     <-- 9 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 559-568
UDK 630* 188 + 174.7 (001)


NOMENKLATURNO-FITOCENOLOŠKA REVIZIJA ASOCIJACIJE
Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975
nom. illeg. U HRVATSKOJ


NOMENCLATURAL-PHYTOCOENOLOGICAL REVISION OF THE
ASSOCIATION Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum
Bertović 1975, nom. illeg. IN CROATIA


Joso VUKELIĆ1, Antun ALEGRO2, Vedran ŠEGOTA2, Irena ŠAPIĆ1


SAŽETAK: U široj okolici Zavižana na sjevernom Velebitu, S. Bertović je
(1975) opisao smrekovu asocijaciju sa šarenkastom šašuljicom (Calamagrostio
variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975). Naziv je asocijacije nelegitiman
(čl. 31. i 34a, Međunarodni kodeks fitocenološke nomenklature /ICPN/,
Weber, Moravec i Theurillat 2000) pa je u radu naziv promijenjen u Hyperico
grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco i tako nomenkaturno
revidiran. Osim toga, fitocenoza je istražena na širem području Dinarida
u Hrvatskoj te uspoređena sa srodnim smrekovim zajednicama
subalpskoga pojasa, uz određivanje dijagnostički važnih vrsta.


Ključne riječi:Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović
1975, ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov.
hoc loco, florni sastav, Dinaridi, Hrvatska


UVOD I PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA – Introduction and research problems


Anić je (1959) prvi opisao ovu asocijaciju, ističući pama u Švicarskoj, danas prihvaćenu za veći dio alps da
je ona “najraskidaniji i najrazlomljeniji tip smre-koga područja.
kove šume koji raste po vrlo strmim, suhim, i prisoj-


Zbog nelegitimnosti Bertovićeva naziva asocijacije
nim, stjenovitim i škrapovitim, uglavnom razgoljenim


i zbog izbjegavanja homonimije među nazivima, Trivapnenim
ili dolomitnim grebenima, glavicama i padi


najstić je (1995, 2008) promijenio Bertovićev nazivnama, gdje konkurencijska sposobnost drugih vrsta ne Calamagrostio-Piceetum u Clematidi alpinae-Piceedolazi
u obzir”. Nažalost, Anić nije priložio fitocenolo


tum, ali nije naznačio sve elemente koji su po Kodeksu
ške snimke, a asocijaciju je nazvao Piceeto-Calama-fitocenološke nomenklature potrebni za određivanje
grostidetum arundinaceae, odnosno smrekova šuma sa novoga naziva, već poznate asocijacije (usp. članak 5. i


šumskom milavom (Anić 1959: 98).


39a ICPN-a). Osim toga, a to je veoma važno, on pod


Sastojine iz Anićeva opisa utvrđuje Bertović tim nazivom obuhvaća sve subalpske smrekove šume u
(1975) kao novu asocijaciju Calamagrostio (variae)-hrvatskim Dinaridima, a to znači Bertovićevu asocija-
Piceetum dinaricum na Zavižanu na sjevernom Vele-ciju Calamagrostio variae-Piceetum i Horvatov kom


bitu. Bertović donosi 6 fitocenoloških snimaka, s pleks Piceetum subalpinum (Horvat 1950, 1962,
uopćenom sociološkom pripadnošću pojedinih vrsta, Cestar 1965, Horvat, Glavač i Ellenberg
uz opis lokaliteta i ekoloških uvjeta asocijacije. No, 1974). Budući da su nedavna istraživanja Vukelića,
nije bio upoznat da je 1972. godine Schweingruber Alegra i Šegote (2010) ukazala na razlike u ekolo


istim nazivom već označio jednu asocijaciju u Randal-škim uvjetima i flornoj građi subalpskih smrekovih


1


Prof. dr. sc. Joso Vukelić, Irena Šapić, dipl. ing., šuma u Hrvatskoj, pokazalo se da je Bertovićevu asoci


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, jaciju potrebno potpunije istražiti, definirati dijagnosti10000
Zagreb e-mail: jvukelic@sumfak.hr


2 čke vrste i imenovati prema obveznim fitocenološkim


Doc.dr. sc. Antun Alegro, Vedran Šegota, dipl. ing.,
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, pravilima. Naziv i opis Clematidi alpinae-Piceetum iz
Marulićev trg 20/II, 10000 Zagreb opisanih razloga ne mogu biti prihvaćeni.