DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 9     <-- 9 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 559-568
UDK 630* 188 + 174.7 (001)


NOMENKLATURNO-FITOCENOLOŠKA REVIZIJA ASOCIJACIJE
Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975
nom. illeg. U HRVATSKOJ


NOMENCLATURAL-PHYTOCOENOLOGICAL REVISION OF THE
ASSOCIATION Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum
Bertović 1975, nom. illeg. IN CROATIA


Joso VUKELIĆ1, Antun ALEGRO2, Vedran ŠEGOTA2, Irena ŠAPIĆ1


SAŽETAK: U široj okolici Zavižana na sjevernom Velebitu, S. Bertović je
(1975) opisao smrekovu asocijaciju sa šarenkastom šašuljicom (Calamagrostio
variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975). Naziv je asocijacije nelegitiman
(čl. 31. i 34a, Međunarodni kodeks fitocenološke nomenklature /ICPN/,
Weber, Moravec i Theurillat 2000) pa je u radu naziv promijenjen u Hyperico
grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco i tako nomenkaturno
revidiran. Osim toga, fitocenoza je istražena na širem području Dinarida
u Hrvatskoj te uspoređena sa srodnim smrekovim zajednicama
subalpskoga pojasa, uz određivanje dijagnostički važnih vrsta.


Ključne riječi:Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović
1975, ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov.
hoc loco, florni sastav, Dinaridi, Hrvatska


UVOD I PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA – Introduction and research problems


Anić je (1959) prvi opisao ovu asocijaciju, ističući pama u Švicarskoj, danas prihvaćenu za veći dio alps da
je ona “najraskidaniji i najrazlomljeniji tip smre-koga područja.
kove šume koji raste po vrlo strmim, suhim, i prisoj-


Zbog nelegitimnosti Bertovićeva naziva asocijacije
nim, stjenovitim i škrapovitim, uglavnom razgoljenim


i zbog izbjegavanja homonimije među nazivima, Trivapnenim
ili dolomitnim grebenima, glavicama i padi


najstić je (1995, 2008) promijenio Bertovićev nazivnama, gdje konkurencijska sposobnost drugih vrsta ne Calamagrostio-Piceetum u Clematidi alpinae-Piceedolazi
u obzir”. Nažalost, Anić nije priložio fitocenolo


tum, ali nije naznačio sve elemente koji su po Kodeksu
ške snimke, a asocijaciju je nazvao Piceeto-Calama-fitocenološke nomenklature potrebni za određivanje
grostidetum arundinaceae, odnosno smrekova šuma sa novoga naziva, već poznate asocijacije (usp. članak 5. i


šumskom milavom (Anić 1959: 98).


39a ICPN-a). Osim toga, a to je veoma važno, on pod


Sastojine iz Anićeva opisa utvrđuje Bertović tim nazivom obuhvaća sve subalpske smrekove šume u
(1975) kao novu asocijaciju Calamagrostio (variae)-hrvatskim Dinaridima, a to znači Bertovićevu asocija-
Piceetum dinaricum na Zavižanu na sjevernom Vele-ciju Calamagrostio variae-Piceetum i Horvatov kom


bitu. Bertović donosi 6 fitocenoloških snimaka, s pleks Piceetum subalpinum (Horvat 1950, 1962,
uopćenom sociološkom pripadnošću pojedinih vrsta, Cestar 1965, Horvat, Glavač i Ellenberg
uz opis lokaliteta i ekoloških uvjeta asocijacije. No, 1974). Budući da su nedavna istraživanja Vukelića,
nije bio upoznat da je 1972. godine Schweingruber Alegra i Šegote (2010) ukazala na razlike u ekolo


istim nazivom već označio jednu asocijaciju u Randal-škim uvjetima i flornoj građi subalpskih smrekovih


1


Prof. dr. sc. Joso Vukelić, Irena Šapić, dipl. ing., šuma u Hrvatskoj, pokazalo se da je Bertovićevu asoci


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, jaciju potrebno potpunije istražiti, definirati dijagnosti10000
Zagreb e-mail: jvukelic@sumfak.hr


2 čke vrste i imenovati prema obveznim fitocenološkim


Doc.dr. sc. Antun Alegro, Vedran Šegota, dipl. ing.,
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, pravilima. Naziv i opis Clematidi alpinae-Piceetum iz
Marulićev trg 20/II, 10000 Zagreb opisanih razloga ne mogu biti prihvaćeni.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 10     <-- 10 -->        PDF

J. Vukelić, A. Alegro, V. Šegota, I. Šapić: NOMENKLATURNO-FITOCENOLOŠKA REVIZIJA ASOCIJACIJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 559-568
PODRUČJE ISTRAŽIVANJA I METODA RADA – Research area and methods of research
Fitocenološkim istraživanjima smrekovih šuma u kambisol (Bakšić i dr. 2010). Makroklimatske zna-
Hrvatskoj asocijaciju Calamagrostio variae-Piceetum, čajke zavižanskoga skupa pokazuju prosječnu godišnju
uz zavižansko područje (snimci 1–6 u tablici 1, Berto -temperaturu 3,5 °C, a prosječnu godišnju količinu obov
i ć 1975), ustanovili smo u sjevernovelebitskoj pra-rina 1898 mm (meteorološka postaja Vučjak, razdoblje
šumi Smrčeve doline (snimci 7 i 8) i na Samarskim 1961–1990, podaci DHMZ). Ekološka je amplituda pristijenama
(snimci 9 i 10). Uglavnom se rasprostire iz nad dolaska zajednice vrlo uska, a specifične reljefne, pedo1400
m nadmorske visine (na Samarskim stijenama loške i klimatske prilike nepovoljne za uspješan rast
nešto niže) na izrazito stjenovitim vrhovima, grebenima, šumske vegetacije. Te su se značajke odrazile na sastav


kukovima, škrapama, gornjim strmim prisojnim padi-i vegetacijsku strukturu zajednice.
nama, dok su donje, koje se u pravilu spuštaju prema vr-U istraživanjima je primijenjena metoda ciriškotačama
na dubljim, manje acidofilnim tlima, monpelješke fitocenološke škole sa šestostupanjskom


sjenovitijim i mnogo manje kamenitim terenima, obra-skalom, a snimci su prikazani u analitičkoj tablici (tasle
smrekovom šumom s obrubljenim gladcem (Laserpi-blica 1) s potrebnim općim podacima. Florni je sastav
tio krapfii-Piceetum abietis Vukelić et al. 2010; usp. razvrstan po socijalnoj pripadnosti vrsta, nomenklatura
Vukelić i dr. 2010). Kamenitost terena, uglavnom biljaka usklađena je prema bazi podataka Flora Croauvijek
iznad 40 %, bitna je značajka staništa ove aso cija-tica (Nikolić 2010), mahovina prema Koperskomu i
cije i znatno utječe na prekinut sklop drveća, sastav gr-dr. (2000), a sintaksona prema pregledima Zupanmlja
i prizemnoga rašća. Tla su najčešće različiti čiča (1999, 2007), Willnera i Grabherra (2007),
podtipovi kalkomelansola od organogenoga, organomi-Trinajstića (2008), Vukelića, Alegra i Šeneral
noga do posmeđenoga, te nešto rjeđe plitki kalko-gote (2010) i drugih fitocenologa.


Tablica 1. Florni sastav asocijacije Hyperico grisebachii-Piceetum (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco
Table 1 Floral composition of the association Hypericum grisebachii-Piceetum (Bertović 1975) nom. nov. hoc. loco
Broj stupca / Number of column: 1 2 3 4 5 6 7 8 910
Lokalitet / Area: z z z z z zsd sd ss ss
Nadmorska visina / Altitude (10 m): 156 156 152 160 140 145 142 145 122 150
Ekspozicija / Exposition: NW N SE W W SW NNNONWSE
Inklinacija / Inclination (°): 30454540404531273015


Datum /Date: VIII - 1967 IX - 1967 VIII - 2010
Površina snimka / Releve‘ area (m2): 500 500 500 700 500 600 400 400 400 400
Asocc. different. spec.


h Salix appendiculata B 1 1 + 1 1 + 1 + . 1 5
j Juniperus communis subsp. alpina 3 + 4 3 2 2 + + 2 2 5
g Sambucus racemosa + + 1 3 1 + . . + + 4
j Hypericum richeri subsp. grisebachii C 1 + . + + 1 + 1 + . 4
j Gentiana lutea subsp. symphyandra + 2 . . + + + . 1 + 4
j Achillea clavenae + . . + 1 1 + . . . 3


a
Vaccinio-Piceenion
Lonicera caerulea subsp. borbasiana B + 1 2 + + . 1 + 1 1 5
Lonicera nigra . . . . . . .+.1 1
Polystichum lonchitis C + + 1 2 + + . 1 + + 5
Vaccinium vitis-idaea + 2 1 . + . 4 2 3
Lycopodium annotinum . . . . . . 3 . + 2 2
Luzula luzulina +.+. . . . . . . 1
Luzula sylvatica .+....1... 1
Rhytidiadelphus loreus D . . . . . . 2 1 1 + 2


b
Abieti-Piceenion
Abies alba A..+.....31 2
Clematis alpina B2+1+1211+1 5
Abies alba . . . . . .++.1 2
Adenostyles alpina C2 3 2 2 3 + + 2 1 2 5
Veronica urticifolia + + . . . . . + + + 3
Valeriana tripteris . + . . . . + + + 1 3


c
Vaccinio-Piceion
Picea abies A4554345413 5
Picea abies B22 . 1112 . 2 . 4
Hieracium murorum C+ + . . . . + 1 + . 3


Stupanj udjela /


Presence class
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 11     <-- 11 -->        PDF

J. Vukelić, A. Alegro, V. Šegota, I. Šapić: NOMENKLATURNO-FITOCENOLOŠKA REVIZIJA ASOCIJACIJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 559-568


Laserpitium krapfii 1 + . . + + . + . . 3
Picea abies .2.1.+.... 2
Gymnocarpium dryopteris . + . . 2 + . . . . 2


d
Vaccinio-Piceetea, Piceetalia
Sorbus aucuparia A. . ++ . . +++ . 3
Vaccinium myrtillus B1 1 1 + 1 . 1 2 2 2 5
Rosa pendulina 124222+1 . 4
Sorbus aucuparia . . . ++ . ++1+ 3
Rubus saxatilis + . . . . . +1+ . 2
Pinus mugo +....+1... 2
Homogyne sylvestris C1 1 . . . . 1 1 + 1 3
Oxalis acetosella ++ . + . . + . ++ 3
Melampyrum velebiticum . . + . . . + + 1 + 3
Gentiana asclepiadea . + . . + . . . + + 2
Solidago virgaurea agg. + . + . . . . . + + 2
Maianthemum bifolium . + + . . . + + . . 2
Huperzia selago . . . . . . 1+++ 2
Orthilia secunda ......1... 1
Dicranum scoparium D+ + + + . + 3 1 2 2 5
Rhytidiadelphus triquetrus 2 + . . . . 3 1 . 1 3
Polytrichum formosum . + + . . . 1 . + 1 3
Hylocomium splendens + . + + . . . . . . 2
Hypnum cupressiforme + + . . . + . . . . 2


e
Erico-Pinion, Erico-Pinetalia
Calamagrostis varia C3 2 1 2 3 2 2 2 1 3 5
Cirsium erisithales + + + 2 2 1 . + + + 5
Aquilegia nigricans . + . . . . + . . . 1
Buphthalmum salicifolium . . . . + 1 . . . . 1


f
Aremonio-Fagion
Rhamnus alpinus subsp. fallax B . . . . . + . . . . 1
Cardamine enneaphyllos C . 2 . . . . + 2 . + 2
Scopolia carniolica . . . . . . . . + 1 1


g
Fagetalia
Fagus sylvatica A. + . + . . . ++ . 2
Lonicera alpigena B. . + . + . + . + + 3
Daphne mezereum .+. .+.+.+. 2
Fagus sylvatica . . . .+. . . . . 1
Melica nutans C211 . . . . +++ 3
Prenanthes purpurea . . + + + . . + + + 3
Mercurialis perennis . + + 1 + 1 . . . . 3
Actaea spicata .+11++. . . . 3
Mycelis muralis . . + . . . . +++ 2
Poa nemoralis +. . . . .++. . 2
Phyteuma spicatum subsp. coeruleum . + . + . . . + . . 2
Heracleum sphondylium . . . + + + . . . . 2
Paris quadrifolia . . . + . . . . ++ 2
Viola reichenbachiana . . . . . . . + + + 2
Symphytum tuberosum . + . . . . + . . . 1
Lamium galeobdolon . . + . . . . . . + 1
Petasites albus . . .++. . . . . 1
Epilobium montanum . . . + . . . . . + 1
Asarum europaeum . . . . . . . . 1+ 1
Cystopteris montana . 2 . . . . . . . . 1
Neckera crispa D.........1 1


h
Adenostylon, Adenostyletalia
Rubus idaeus B+++21+. .++ 4
Ribes alpinum + . . ++ . . . 2
Polygonatum verticillatum C + . + 1 + + . . + + 4
Senecio ovatus +++1+ . . . . . 3
Viola biflora ++ . . . . 1 . ++ 3
Doronicum austriacum . + . + + . + . . . 2
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 12     <-- 12 -->        PDF

J. Vukelić, A. Alegro, V. Šegota, I. Šapić: NOMENKLATURNO-FITOCENOLOŠKA REVIZIJA ASOCIJACIJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 559-568


Veratrum album .+. . . .++. . 2
Aconitum lycoctonum subsp. vulparia . + . . + + . . . . 2
Dryopteris filix-mas . . . 2 + . . + . . 2
Geranium sylvaticum + . . . . . + . . . 1
Erigeron polymorphus . . + + . . . . . . 1
Ranunculus platanifolius . . + . . . . . . 1 1


i
Querco-Fagetea
Sorbus aria A........++ 1
Sorbus aria B. . . . . . .+++ 2
Cotoneaster tomentosa . . . . . . . . 1 . 1
Convallaria majalis C+ + . . + + . . + . 3
Carex ornithopoda . . . . . . ++++ 2
Anemone nemorosa ++ . . . . . . . + 2
Carex digitata +1...2.... 2
Carex montana .....1.... 1
Ctenidium molluscum D+ . . + + . 1 2 2 2 4


j
Ostale vrste / Other species:
Campanula rotundifolia agg. C + 1 . . . + 1 1 + 1 4
Asplenium viride . + . + . . ++++ 4
Festuca bosniaca ++ . +22 . . . . 3
Heliosperma pusilla + + . . . . + + . . 2
Carlina acaulis subsp. caulescens 1 . . + 1 1 . . . . 2
Valeriana montana . ++ . . . +1 . . 2
Poa alpina .+.+. .++. . 2
Geranium macrorrhizum . . 1 2 + + . . . . 2
Carduus acanthoides . . + 1 + + . . . . 2
Galium anisophyllum + . . . + . + . . . 2
Dryopteris carthusiana . + + 1 . . . . . . 2
Asplenium fissum . +++ . . . . . . 2
Cystopteris fragilis . + . + . . . + . . 2
Epilobium angustifolium . . . + + + . . . . 2
Thymus balcanus incl. praecox . . + + + . . . . 2
Solanum dulcamara . . . . + . . . ++ 2
Ranunculus carinthiacus . . . . . . + + . + 2
Dryopteris villarii . . . . . . + 1 1 2
Cystopteris regia . . . . . . . +++ 2
Phyteuma orbiculare + . . + . . . . . . 1
Moehringia muscosa + . . . . . . + . . 1
Polygonum viviparum . + . . . . + . . . 1
Cardaminopsis croatica . . + + . . . . . . 1
Schropularia canina . . 1 . + . . . . . 1
Gentiana germanica . . . + . + . . . . 1
Carex brachystachys . . . . + . . + . . 1
Aster bellidiastrum . . . . . . . . + 1 1
Ajuga reptans . . . . . . . .+1 1
Asplenium ruta-muraria . . . . . . . . + + 1
Asplenium trichomanes . . . . . . . . + + 1
Globularia belidifolia . . . . . . . . 2 . 1
Mahovine / Mosses D
Tortella tortuosa ++ . + . . +111 4
Schistidium apocarpum agg. . . . . . . . + 1 1 2
Plagiomnium undulatum . . . + . + . . . . 1
Rhynchostegium murale . . . . . . . + + . 1
Plagiochila porelloides . . . . . . . . 1 1 1
Fissidens dubius . . . . . . . . 1+ 1
Homalothecium lutescens . . . . . . . . 1 + 1
Calypogeia arguta . . . . . . . . 1+ 1
Mnium marginatum . . . . . . . . +1 1
Dicranella sp. . . . . . . . .+1 1
Fissidens adianthoides . . . . . . . 1 . . 1
Tuidium tamariscinum . . . . . . . . . 1 1
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 13     <-- 13 -->        PDF

J. Vukelić, A. Alegro, V. Šegota, I. Šapić: NOMENKLATURNO-FITOCENOLOŠKA REVIZIJA ASOCIJACIJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 559-568
A Acer pseudoplatanus (4)


B Sorbus chamaemespilus (7), Berberis croatica (9), Salix sp. (7)


C Alchemilla velebitica (1), Anthoxanthum odoratum (1), Arabis alpina (1), Festuca spectabilis subsp. affinis (1),


Festuca nigrescens (1), Galium lucidum (2), Polygala comosa (2), Fragaria vesca (2), Cicerbita alpina (2),


Corydalis ochroleuca (3), Cardamine bulbifera (3), Pulmonaria officinalis (3), Urtica urens (4), Dactylis glomerata (4),


Peltaria alliacea (4), Silene vulgaris (4), Saxifraga rotundifolia (4), Euphorbia amygdaloides (4), Stellaria holostea (4),


Knautia drymeia (4), Melittis melissophyllum (6), Rhinanthus aristatus (6), Polygala alpestris subsp. croatica (7)


Leontodon crispus subsp. rossianus (7), Carex pilosa (7), Lilium carniolicum (9), Saxifraga paniculata (9),


Anthericum ramosum (9), Polygonatum odoratum (9), Valeriana officinalis (9), Thalictrum aquilegifoilum (9),


Polypodium vulgare (10), Asplenium scolopendrium (10), Athyrium filix-femina (10), Gymnocarpium robertianum (10),


Polystichum aculeatum (10), Cardamine trifolia (10), Dryopteris dilatata (10)


D Isothecium alopecuroides (1), Plagiothecium nemorale (1), Mnium spinosum (1), Pohlia cruda (2), Sanionia uncinata (2),


Marchantia polymorpha (4), Ditrichum flexicaule (4), Pseudoleskea incurvata (4), Schleropodium purum (4),


Blepharostoma trichophyllum (9), Cirriphyllum tommasinii (10)


A - drveće / Trees B - grmlje / Shrubs C - prizemno rašće / Undergrowth D - mahovine / Mosses


a-f - sistematska pripadnost / sinsystematic affiliation


1-6 - Zavižan, 7-8 - Smrčeve doline, 9-10 - Samarske stijene


Vrste s pokrovnošću + u jednom snimku


Species with covering + in one releve


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA – Research results and discussion
U deset fitocenoloških snimaka (tablica 1) zabilje-jinama smrekove šume s milavom (55 snimaka iz auženo
je 153 vrsta višega bilja i 31 vrsta mahovina, od strijskih Alpa, Willner i Grabherr 2007, stupci 5 i 8 u tatoga
se 38 vrsta višega bilja i 5 vrsta mahovina pojavljuje blici 34) nedostaje preko trideset vrsta iz Dinarida
u više od 40 % snimaka. U isprekidanom sloju drveća (primjerice Salix appendiculata, Sambucus racemosa,
potpuno pre vladava smreka, pojedinačno je prate jare-Lonicera caerulea subsp. borbasiana, Festuca bobika,
bukva i mukinja, u nižim visinama češća je jela. U sniaca, Hypericum richeri subsp. grisebachii, Cardus
sloju grmlja, uz vrste iz sloja drveća, raste još 19 vrsta, u acanthoides, Geranium macrorrhizum, Achillea claveviše
od dvije trećine snimaka zabilježene su Lonicera nae, Gentiana lutea subsp. symphyandra, Ribes alpi


caerulea inc. subsp. borbasiana, Clematis alpina, Vacci-num, Heracleum sphondylium, Asplenium fissum,
nium myrtillus, Rosa pendulina, Salix appendiculata, Doronicum austriacum, Clematis alpina, Actaea spi-
Rubus idaeus, Sambucus racemosa i Juniperus commu-cata, Cirsium erisithales i druge), dok u njima raste višenis subsp. alpina. Bez obzira na relativno velik broj od 100 vrsta koje nisu zabilježene u dinarskoj asocija


vrsta, sloj je prizemnoga rašća prilično homogen, samo ciji. Od njih se pojavnošću ili zastupljenošću posebno
24 pridolaze na više od 40 % snimaka. Sa sociološkoga ističu Larix decidua, Pinus sylvestris, Polygala chastajališta
prevladavaju tzv. “picetalne” (smrekove) vrste, maebuxus, Sesleria albicans, Homogyne alpina, Carex
karakteristične za smrekove šume većega dijela Europe. alba, Hepatica nobilis, Erica carnea, Viola reichenbac-
Njih je s mahovinama ukupno 38, odlučujuće su za sinsi-hiana, Athyrium filix-femina, Salvia glutinosa, Potenstematski
položaj asocijacije, njihov je udio veći nego u tilla erecta, Gymnocarpium robertianum, Campanulagraničnoj fitocenozi Laserpitio krapfii-Piceetum. Udje


cochleariifolia, Ranunculus nemorosus, a u sloju drlom
i pokrovnošću svakako treba istaknuti vrste Cala


veća mnogo su zastupljenije bukva, jela i gorski javor.
magrostis varia, Cirsium erisithales, pa i Carex


U području Austrije iz kojega potječu snimci, asocija


ornithopoda. One pripadaju redu Erico-Pinetalia. Od


cija Calamagrostio variae-Piceetum raste u srednjobrd


ostalih viših kategorija red Fagetalia Pawl. 1928 i niže


skom do visokobrdskom pojasu, do približno 1200 m,


kategorije broje 31 vrstu, samo 7 preko 40 % snimaka;


gdje još uvijek raste jela. Podloga je vapnenac i dolo


sveza Adenostylion Br.-Bl. 1925 i red Adenostyletalia G.


mit, a tlo je pretežito rendzina siromašna hranivima.


& J. Br.-Bl. 1931 zastupljeni su sa 17 vrsta, 5 preko 40


Ovom je usporedbom otklonjena sumnja da je riječ o


%. Vrste tih sintaksona znatno su manje rasprostranjene


istoj asocijaciji, jer primjerice Zupančič (1999) za vele


nego u graničnoj fitocenozi Laserpitio krapfii-Piceetum.


bitsku smrekovu zajednicu navodi mogućnost da se


Na više od 40 % ploha zabilježene su mahovine Di-„radi o geografskoj varijanti Schweingruberove asocicranum
scoparium, Rhytidiadelphus triquetrus, Poly-jacije“. Istodobno Zupančič u opisu slovenskih subalptrichum
formosum, Ctenidium molluscum i Tortella skih smrekovih zajednica dokazuje da se ne mogu
tortuosa.


identificirati s Bertovićevom asocijacijom iz 1975. go-


Usporedba istraživane fitocenoze sa Schweingrube-dine, iako šuma smreke i alpskoga ribizla (Ribeso alrovom
Calamagrostio variae-Piceetum pokazuje vrlo pini-Piceetum Zupančič et Acceto 1994) pokazuje
velike razlike i njihovu potpunu samostalnost. U sasto-prilične sličnosti sa sastojinama iz Samarskih stijena.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 14     <-- 14 -->        PDF

J. Vukelić, A. Alegro, V. Šegota, I. Šapić: NOMENKLATURNO-FITOCENOLOŠKA REVIZIJA ASOCIJACIJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 559-568
Odabir dijagnostičkih vrsta asocijacije temeljen je
na usporedbi deset snimaka iz tablice 1 i rezultata istraživanja
Fukareka (1964), Stefanovića (1970),
Zupančiča (1980, 1999), Zupančiča i Acceta
(1994), Vukelića, Alegra i Šegote (2010) te
ostalih fitocenologa. Iz usporedbe se izdvaja šira skupina
razlikovnih vrsta koje karakteriziraju subalpska
stjenovita staništa otvorenoga sklopa, a ne pridolaze ili
su znatno rjeđe u ostalim smrekovim zajednicama. To
su u ponajprije Juniperus communis subsp. alpina,
Salix appendiculata, Sambucus racemosa, Hypericum
richeri subsp. grisebachii, Achillea clavenae, Gentiana
lutea subsp. symphyandra, zatim Festuca bosniaca,
Cardus acanthoides, Carlina acaulis subsp. caulescens,
Asplenium fissum, Melampyrum velebiticum i druge.
One sve nisu primarno šumske vrste; staništa ove smrekove
šume često su isprekidana planinskim rudinama i
stjenovitim gromadama u čijim pukotinama te vrste
rastu. Uz njih, u odnosu na ostale sastojine u Hrvatskoj,
ali i šire, udjelom i pokrovnošću ističe se skupina šumskih
vrsta – Calamagrostis varia, Polystychum lonchitis,
Adenostyles alpina i Vaccinium vitis-idaea. One su
važne za identifikaciju i razlikovanje ove asocijacije,
iako se ne mogu označiti kao razlikovne, jer uspijevaju i
uostalim dinarskim fitocenozama.


Izbor vrsta za imenovanje istraživane asocijacije
(name-giving taxon) razmjerno je složen i vrlo sužen.


Da je to čest slučaj, priznaje se i u uvodu Kodeksa, po
kojemu su nazivi „etikete koje često ne mogu sadržavati
svojstvene i razlikovne vrste. U svakom slučaju,
važno je točno znati što se misli pod imenom nego pronaći
ime koje je svojstveno u svakom pogledu“. Najpogodnijom
vrstom u istraživanoj asocijaciji pokazala se
planinska (velecvjetna) pljuskavica, Hypericum richeri
Vill. subsp. grisebachii (Boiss.) Nyman. Zastupljena
je visokim stupnjem udjela i znatnije nego u
srodnim fitocenozama, a njezina ekoindikatorska svojstva
odgovaraju stanišnim uvjetima asocijacije i, naravno,
nije korištena pri imenovanju zajednica obične
smreke. Ona je svojta subalpskih šuma, subalpskih i
alpskih travnjaka na vapnenačkoj podlozi. Rasprostranjena
je od jugoistočnih Alpa, preko balkanskih planina
do jugoistočnih Karpata. Šire shvaćenu svojtu
definira Robson (1968) uz obrazloženje da zbog velike
varijabilnosti ni jedna od lokalnih populacija drugačijega
izgleda ne zaslužuje taksonomski status. Stoga u
opseg taksona H. richeri subsp. grisebachii uključuje i


H. alpigenum Kit. H. transsilvanicum Čelak. i H. balcanicum
Velen. Suprotno tomu mišljenju Soó (1991)
tvrdi da su H. alpigenum, H. transsilvanicum i H. richeri
subsp. grisebachii tri dobro razlučene svojte. U
tako shvaćenoj taksonomiji grupe velebitske populacije
pripadale bi vrsti H. alpigenum.
Slika 1. Karakterističan izgled asocijacije Hyperico grisebachii-Piceetum u predjelu Samarske stijene
Figure 1 Characteristic appearance of the association Hyperico grisebachii-Piceetum in the area Samaraske stijene
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 15     <-- 15 -->        PDF

J. Vukelić, A. Alegro, V. Šegota, I. Šapić: NOMENKLATURNO-FITOCENOLOŠKA REVIZIJA ASOCIJACIJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 559-568
Zupančič, T. Wraber i Žagar (2004) imenovali
su prema planinskoj pljuskavici asocijaciju Hyperico
grisebachii-Pinetum mugo (Horvat 1938) ex
Zupančič et al. 2004. Označili su ju svojstvenom vrstom
te fitocenoze, a u sociološkom smislu uvrstili u
razred Salicetea herbaceae Br.-Bl. et al. 1947. U šumskim
zajednicama u Hrvatskoj Hypericum richeri
subsp. grisebachii raste u klekovini bora i istraživanoj
smrekovoj asocijaciji, koje se – bez obzira na istu sinsistematsku
pripadnost – bitno razlikuju. Zato imenovanje
smrekove asocijacije po vrsti Hypericum richeri
subsp. grisebachii smatramo opravdanim, a vrsta Pinus
mugo može poslužiti kao razlikovna vrsta prema ostalim
smrekovim fitocenozama, jer u njima ne raste. Uz
to,planinsku pljuskavicu označavamo kao razlikovnu
vrstu za našu asocijaciju, posebno prema smrekovim
šumama sjeverozapadnih Dinarida i predalpskoga područja.
Slabije je razlikovna prema gornjim, graničnim
položajima asocijacije Laserpitio krapfii-Piceetum, kao
i prema subalpskim smrekovim šumama Bosne i Hercegovine
na karbonatnim stijenama.


Na temelju navedenoga, ispravan naziv analizirane
asocijacije je Hyperico grisebachii-Piceetum abietis
(Bertović 1975) nom. nov. hoc loco. Za nomenklaturni
tip (lectotypus hoc loco) predlažemo Bertovićevu
snimku br. 5 u tablici 17 (Bertović 1975: 34). Time su
njezin naziv i samostalan status riješeni, a u sintaksonomskom
smislu pripada svezi Vaccinio-Piceion Br.-
Bl. 1938, redu Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. in Br.-Bl. et
al. 1939 i razredu Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et


al. 1939 em. Zupančič 1976. Ekološke uvjete asocijacije
detaljno je opisao Bertović (1975).


Fitocenoza nema gospodarsko, ali ima veliko zaštitno
i prirodoznanstveno značenje. Njezine najznačajnije
sastojine nalaze se u Nacionalnom parku “Sjeverni Velebit”,
sporadično u Samarskim stijenama na Bjelolasici i
predjelu Smrekovac u risnjačkom masivu. Ona nema jedinstven
sastav u tom cijelom arealu, visoki grebeni na
kojima raste relativno su udaljene enklave svojih geobotaničkih
i horoloških posebnosti. Primjerice, u velebitskim
su sastojinama češće Laserpitium krapfii, Rosa
pendulina, Festuca bosniaca, Poa alpina, Carlina acaulis
subsp. caulescens, na Bjelolasici Aster bellidiastrum,
Lycopodium annotinum, Dryopteris villari, Scopolia
carniolica, mahovine Plagiochila porelloides, Mnium
marginatum i druge. Razlike u determinaciji vrsta pri
prijašnjim i sadašnjim istraživanjima (primjerice kod
roda Dryopteris) te velika varijabilnost pojedinih vrsta i
rodova (primjerice rod Campanula) nisu od primarnoga
značenja, jer su dijagnostičke vrste i podvrste jasne i pridolaze
u cijelome arealu zajednice.


Pridolazak, uloga i zonalnost smrekovih sastojina u
najvišem šumskom vegetacijskom pojasu Dinarida prilič
no su oprečno shvaćeni (Anić 1959, Horvat 1960,
1962, Trinajstić 1970, Bertović 1975. i drugi ). U
rješavanju toga pitanja važno je, među ostalim, detaljnije
istražiti i definirati odnos bukve i smreke u graničnim, pa
čak i u mješovitim sastojinama subalpskoga pojasa, što
će biti važna problematika budućih istraživanja.


ZAKLJUČCI – Conclusions


Provedena fitocenološka istraživanja asocijacije
Calamagrostio variae-Piceetum Bertović 1975 nom.
illeg. pokazala su da se ona osim na Zavižanu (Berto v
i ć 1975) rasprostire i u drugim dijelovima sjevernoga
Velebita i na Samarskim stijenama na Bjelolasici. U 6
Bertovićevih i 4 nove snimke zabilježeno je 168 vrsta
višega bilja i mahovina, od toga 38 pripadaju razredu
smrekovih šuma (Vaccinio-Piceetea) i nižim jedinicama.
Zbog prijašnje opisane različite fitocenoze pod
istim nazivom (Schweingruber 1972) Bertovićev naziv
Calamagrostio variae-Piceetum abietis nije legitiman i
revidiran je u novi – Hyperico grisebachii-Piceetum
abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco. Razlikovne
su vrste prema ostalim smrekovim asocijacijama
pretplaninskoga pojasa Dinarida Juniperus communis
subsp. alpina, Salix appendiculata, Sambucus race


mosa, Hypericum richeri subsp. grisebachii, Gentiana
lutea subsp. symphyandra i Achillea clavenae. Osim po
tim razlikovnim vrstama, smrekova šuma s planinskom
pljuskavicom razlikuje se prema graničnoj fitocenozi
Laserpiti krapfii-Picetum pridolaskom i znatno većom
pokrovnošću vrsta Calamagrostis varia, Polystichum
lonchitis, Adenostyles alpina, Vaccinium vitis-idaea te
znatno manjim udjelom i pokrovnošću vrsta redova
Fagetalia i Adenostyletalia.


Za nomenklaturni tip (lectotypus hoc loco) predlažemo
Bertovićevu snimku br. 5 u tablici 17 (Bertović
1975: 34). Time su njezin naziv i samostalan status riješeni,
a u sintaksonomskom smislu pripada svezi Vaccinio-
Piceion, redu Vaccinio-Piceetalia i razredu
Vaccinio-Piceetea.


ZAHVALA – Acknowledgement


Za pregled članka i vrlo korisne sugestije zahvaljujemo
dr. sc. Igoru Dakskobleru, višem znanstvenom
suradniku Biološkoga instituta Jovana Hadžija
Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, za stručnu
tehničku pomoć pri terenskim istraživanjima djelatni


cima Hrvatskih šuma, Uprave šuma podružnice Senj i
Ogulin, Nacionalnoga parka “Sjeverni Velebit” i Nacionalnoga
parka “Risnjak”.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 16     <-- 16 -->        PDF

J. Vukelić, A. Alegro, V. Šegota, I. Šapić: NOMENKLATURNO-FITOCENOLOŠKA REVIZIJA ASOCIJACIJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 559-568
LITERATURA – References


Anić, M., 1959: Šumarska fitocenologija, II (skripta).
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.


Bertović, S., 1975: Ekološko-vegetacijske značajke
okoliša Zavižana u sjevernom Velebitu. Glas.
šum. pokuse 18: 5–75.


Bakšić, D., I. Perković, N. Pernar, J. Vukelić,


B. Vrbek, 2010: Pedofiziografske značajke i sadržaj
teških metala Pb, Zn, Cd i Cu u smrekovim
šumama sjevernoga Velebita i Štirovače. Croatian
Journal of Forest Engineerin 32 (u tisku).
Cestar, D., 1965: Prirast smreke u šumama gorskog i
pretplaninskog područja Hrvatske. Disertacija,
Šu marski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


Fukarek, P., 1964: Fitocenološka istraživanja Igmana.
Elaborat, Sarajevo.


Horvat, I., 1950: Šumske zajednice Jugoslavije. Zagreb,
73 str.


Horvat, I., 1962: Vegetacija planina zapadne Hrvatske
(s 4 karte biljnih zajednica sekcije Sušak).
Acta biol. II, 30: 1–179, JAZU, Zagreb.


Horvat, I., V. Glavač, H. Ellenberg, 1974: Vege tations
Südosteuropas. G. Fischer Verlag s. 768,
Stuttgart.


Koperski, M., M. Sauer, W. Braun, S. R. Grad-
stein, 2000: Referenzliste der Moose Deutschlands.
Bundesamt fur Naturschutz, Bonn –
Bad Godesberg.


Nikolić, T. (ur.), 2010: Flora Croatica, baza podataka.
On-line (http:/hirc.botanic.hr/fcd). Botanički
zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet,
Sveučilište u Zagrebu.


Robson, N. K. B., 1968: Hypericum L. In: T. G.
Tutin, V. H. Heywood, N. A. Burges, D. M.
Moore, D. H. Valentine, S. M. Walters, D. A.
Webb, Flora Eurapea 2. Cambridge University
Press, pp. 261–269. Cambridge.


Schweingruber, F. H., 1972: Die subalpinen
Zwergstrauchgesellschaften im Einzugsgebiet
der Aare (Schweizerische nordwestliche Randal-
pen). SH Anstalt f. forstliche Versuchwessen
Mitteilungen, 48/2: 195–504.


Soó, R., 1991: Rectificationes systematicae et nomenclatoricae.
In: S. Jávorka, V. Csapody, Iconographia
florae partis austro-orientalis Europae
centralis. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 11–36.


Stefanović, V., 1970: Die Fichte und Fichtenwäder in
Bosnien und Herzegovina in den Vegetationsverhältnissen
der Dinariden. Ekologija, 5/1: 1–13,
Beograd.


Trinajstić, I., 1970: Höhengürtel der Vegetation und
die Vegetationsprofile im Velebitgebirge. Mittl.
Ostalp. Din. Ges. F. Vegetke 11: 219–224.


Trinajstić, I., 1995: Plantgeographical divizion of
forest vegetation of Croatia. Annal. Forest. 20:
37–66.


Trinajstić, I., 2008: Biljne zajednice Republike Hrvatske.
Akademija šumarskih znanosti, Zagreb,
179 str.


Vukelić, J., A. Alegro, V. Šegota, 2010: Altimontansko-
subalpska smrekova šuma s obrubljenim
gladcem (Laserpitio krapfii-Piceetum
abietis ass. nova) na sjevernom Velebitu (Hrvatska).
Šumarski list 134 (5–6): 211–228.


Weber, H. E., J. Moravec, J.-P. Theurillat, 2000:
International Code of Phytosociological Nomenclature,
3th Ed. J. Veget. Sci. 11: 739–768.


Willner, W., G. Grabherr, 2007: Die Wälder und
Gebüsche Österreich (1 Textband, 2 Tabellenband).
ELSEVIER, Spektrum Akademischer
Verlag.


Zupančič, M., 1980: Smrekovi gozdovi Evrope in
Balkanskega polotoka, I. Biološki vestnik, 28/2:
137–158, Ljubljana.


Zupančič, M., 1990: Smrekovi gozdovi Evrope in
Balkanskega polotoka, III. Biološki vestnik,
38/3: 5–22, Ljubljana.


Zupančič, M., M. Acceto, 1994: Ribeso alpini-Piceetum
ass. nova v Dinarskem gorstvu Slovenije.
Razprave 4. razreda SAZU XXXV(9): 151–175.


Zupančič, M., 1999: Smrekovi gozdovi Slovenije.
SAZU, Dela 36: 1–222.


Zupančič, M., T. Wraber, V. Žagar, 2004: Dinarska
združba ruševja Hyperico grisebachii-Pinetum
mugo na Snežniku. Razprave 4. razreda
SAZU XLV(2): 185–261.


Zupančič, M., 2007: Syntaxonomic problems of the
classes Vaccinio-Piceetea and Erico-Pinetea in
Slovenia. Fitosociologia 44/2: 3–13.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 17     <-- 17 -->        PDF

J. Vukelić, A. Alegro, V. Šegota, I. Šapić: NOMENKLATURNO-FITOCENOLOŠKA REVIZIJA ASOCIJACIJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 559-568
SUMMARY: Common beech (Fagus sylvatica) forms a strong vegetation belt in
the sub-alpine region of the Croatian Dinaric range, with natural forests of common
spruce (Picea abies) occurring as azonal communities in some specific localities
of this belt. The association Laserpitio krapfii-Piceetum Vukelić, Alegro etŠegota 2010 inhabits sinkholes and northern, colder and shadier slopes from 1,100
to 1,400 m above the sea, while shady and open ridges and peaks above 1,400 m
are occupied by the spruce forest described by S. Bertović (1975) under the name of
Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975. Bertović’s name of the
association is illegitimate (articles 31 and 34a, International Code of Phytocoenological
Nomenclature - ICPN, Weber, Moravec and Theurillat 2000) since the name
was already used by Schweingruber in 1972 for an association in the Randalpen in
Switzerland. One of the objectives of this research was to revise the nomenclature
and propose a new name for the phytocoenosis (Hyperico grisebachii-Piceetum), as
well as define the diagnostic species and other features. We used a method of the
Zurich-Montpellier Phytocoenological School with a six-degree scale. The floral
composition was classified according to the social affiliation of the species. The
plant nomenclature was adjusted to the Flora Croatia database (Nikolić 2010),
while mosses were adjusted according to Koperski et al. (2000).


The association Hyperico grisebachii-Piceetum is distributed above an altitude
of 1,400 m (slightly lower on Samarske Stijene). It grows on distinctly rocky peaks,
ridges, hooks, karrens, and upper, steep and sun-exposed slopes. The sites of this
association are basically characterized by the rockiness of the terrain, which almost
always exceeds 40 %. This contributes significantly to the broken tree canopy
layer and to the composition of shrubs and ground vegetation (Figure 1). The soils
mostly consist of different subtypes of calcomelanosol, from organogenic, over organomineral
to browned soils, and less frequently of shallow calcocambisol (Bakšić
et al. 2010). According to the macroclimatic features of the Zavižan set, the
average annual temperature is 3.5 oC and the average annual precipitation amount
is 1,898 mm (Vučjak meteorological station on Northern Velebit – 1,594 m, period
1061 – 1990). The ecological amplitude of the occurrence of the community is very
narrow, whereas the specific relief, pedological and climatic conditions are unfavourable
for the successful growth of forest vegetation.


Ten phytocoenological relevés (Table 1, relevés 1– 6, Zavižan area; 7 and 8,
Smrčeve Doline area; 9 and 10, Samarske Stijene area) contain 153 species of higher
plants and 31 moss species. The interrupted tree layer is completely dominated
by spruce, while the shrub layer, in addition to the species from the tree layer, contains
further 18 species. Lonicera caerulea inc. subsp. borbasiana, Clematis alpina,
Vaccinium myrtillus, Rosa pendulina, Salix appendiculata, Rubus idaeus, Sambucus
racemosa and Juniperus communis subsp. alpina feature in more than two
thirds of the relevés. From the sociological standpoint, there is a prevalence of so-
called “picetal” (spruce) species, characteristic for spruce forests of the major
part of Europe. Together with mosses, there are 38 such species in all. They are decisive
for the sin-systematic position of the association and their participation is
higher than in the marginal phytocoenosis Laserpitio krapfii-Piceetum. The species
Calamagrostis varia, Cirsium erysithales, and even Carex ornithopoda, which belong
to the order Erico-Pinetalia, deserve special mention in terms of participation
and cover. Of other higher categories, the order Fagetalia Pawl. 1928 and lower
categories consist of 31 species, of which 7 occur in over 40 % of the relevés. The
alliance Adenostylion Br.-Bl. 1925 and the order Adenostyletalia G. & J. Br.-Bl.
1931 are represented by 17 species, with 5 species occurring in over 40 % of the relevés.
The species of these syntaxa occur in a considerably lesser amount than is
the case with the phytocoenosis Laserpitio krapfii-Piceetum mentioned above.


The comparison of the newly-nominated phytocoenosis Hyperico grisebachii-Piceetum
with Shwaingruber’s Calamagrostio variae-Piceetum shows big differences,
as well as their absolute independence. Over thirty species from the Dinaric Alps
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 18     <-- 18 -->        PDF

J. Vukelić, A. Alegro, V. Šegota, I. Šapić: NOMENKLATURNO-FITOCENOLOŠKA REVIZIJA ASOCIJACIJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 559-568
(e.g. Salix appendiculata, Sambucus racemosa, Lonicera caerulea subsp. borbasiana,
Festuca bosniaca, Hypericum richeri subsp. grisebachii, Cardus acanthoides, Geranium
macrorrhizum, Achillea clavene, Gentiana lutea subsp. symphyandra, Ribes
alpinum and many others) are missing from stands of spruce forest with small-reed in
the Austrian Alps (Willner and Grabherr 2007, columns 7 and 8, Table 34). On the
other hand, these stands contain more than 100 species which were not recorded in
the Dinaric association. Of these species, Larix decidua, Pinus sylvestris, Polygala
chamaebuxus, Sesleria albicans, Homogyne alpina, Carex alba, Hepatica nobilis,
Erica carnea, Campanula cochleariifolia, Ranunculus nemorosus and others are
particularly prominent in terms of occurrence or participation. The investigated
spruce association differs from subalpine spruce forests growing in Slovenia (Zupančič
1999) and in other Dinaric regions (Vukelić, Alegro and Šegota 2010).
To select diagnostic species of the association, we compared ten relevés from
Table 1 and used the results of research into the forest vegetation of south-eastern
Europe, primarily that of Fukarek (1964), Stefanović (1970), Zupančič (1980, 1999),
Zupančič and Acceto (1994), Vukelić, Alegro and Šegota (2010) and other phytocoenologists.
Special mention should be made of a broader group of differentiating species
which characterize the subalpine, open-canopy rocky sites and which either do
not occur in other spruce communities or are present to a much lesser degree. These
include in the first place Juniperus communis subsp. alpina, Salix apendicullata,
Sambucus racemosa, Hypericum richeri subsp. grisebachii, Achillea clavenae, Gentiana
lutea subsp. symphyandra, than Festuca bosniaca, Cardus acanthoides, Carlina
acaulis subsp. caulescens, Asplenium fissum, Melampyrum velebiticum and
others. Not all of them are primarily forest species; the sites of this spruce forest are
frequently interspersed with mountain clearings and massive blocks whose cracks
are inhabited by these species. In relation to other spruce forests in Croatia and
wider, there is also a group of forest species with high participation and cover that
includes Calamagrostis varia, Polystychum lonchitis, Adenostyles alpina and Vaccinium
vitis-idaea. These species play an important role in the identification and differentiation
of this association, although they cannot be determined as differentiating
since they are also present in other Dinaric phytocoenoses.


St John’s wort, Hypericum richeri Vill. subsp. grisebachii (Boiss.) Nyman, proved
to be the most suitable species for nominating the association. Its participation
and amounts are much higher than in the related phytocoenoses, while its eco-indicator
properties are ideally suited to the site conditions of the association. Moreover,
it has not been used in the nomination of common spruce communities. In forest
communities of Croatia, Hypericum richeri subsp. grisebachii is found in mugo
pine stands and in the investigated spruce association. Regardless of the same sin-
systematic affiliation, these two associations differ profoundly.


Based on the above, the valid name of the analyzed association is Hyperico gri-
sebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco. We propose Bertović’s
relevé No 5 in Table 17 (Bertović 1975, p. 34) to be the nomenclatural type
(lectotypus hoc loco), This will solve the problem of the name and independent status
of the association. In the syntaxonomic sense, it belongs to the alliance Vaccinio-
Piceion, order Vaccinio-Piceetalia and class Vaccinio-Piceetea.


The phytocoenosis does not have any commercial importance, but is of high protective
and natural-scientific significance. The most important stands are found in
North Velebit National Park, but the association also occurs sporadically in Samarske
Stijene on Bjelolasica and in the Smrekovac area in the Risnjak massif. The
composition of the phytocoenosis is not uniform across the entire distribution
range. The high ridges on which it grows are relatively distant enclaves with their
specific geobotanical and horological features.


Key words: Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975,
ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco, floral
composition, Dinaric mountains, Croatia