DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 11     <-- 11 -->        PDF

K. Krapinec, D. Konjević, I. Brezovac, L. Manojlović, K. Severin, V. Njemirovskij, M. Grubešić, K. Tomljanović: ODNOS ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 7-18


Slika 1./Fig. 1 Elementi izmjere kljova vepra/Measured parameters of male wild boar tusks. DS – duljina
sjekača/length of lower tusk1, DT– duljina tetive/length of tendon1, VL– visina luka sjekača/hightoflower tusk bow1,
DTMVL– duljina tetive do maksimalne visine luka sjekača/length of the tendon at the maximal tusk bow hight1, DMVL


–duljina do maksimalne visine luka sjekača/length till maximal tusk bow hight1, DBP– duljina brusne plohe/length of
grinding surface1, ŠS – maksimalna širina sjekača/maximalwidth of lower tusk2, ŠSVT– širina sjekača na mjestu maksimalnog
luka sjekača/width of lower tusk at maximal tusk bow length2, ŠSBP– širina na početku brusne plohe/width
of lower tusk at the beginning of grinding surface2, ŠS – širina sjekača 1 cm od baze sjekača/width of lower tusk 1 cm


1cm


from the base2, DB – duljina brusača/length of grinder1, OBP– opseg brusača na početku brusne plohe/circumference of
grinder at the beginning of grinding surface1, OB – maksimalni opseg brusača/maximal circumference of grinder1.
1 – mjereno u centimetrima s točnošću na 0,1 cm/measured in centimetres to the nearest 0.1 centimetre;
2 –mjereno u milimetrima s točnošću na 0,1 mm/measured in millimetres to the nearest 0.1 millimetre.


titativnim dodacima (zakrivljenost) i odbicima (duljina proksimalnog dijela (baze) sjekača i na mjestu gdje
brusne plohe). Duljine i opsezimjereni su plastičnom počinje brusna ploha.
mjernom vrpcom za izmjeru trofeja na milimetar točno,


Granične vrijednosti svih triju metoda, prema kodok
su širine mjerene pomičnom mjerkom s točnošću od


jima je odstrijeljenim grlima procjenjivanja dob, dane
desetinke milimetra.


su uTablici 1.
Dob grla je određivana na temelju tri metode:


Pri računanju ovisnosti pojedinih elemenata kljova


– Metoda tetive (Andrašić 1979) – ova metodate


korišten je Pearsonov koeficijent korelacije (Šošić
melji se na odnosu duljine tetive sjekača i visine


2006). Za prikaz ovisnosti trofejne vrijednosti i pojediluka
(polumjera) sjekača.


nih elemenata trofeja o dobi veprova, kao i ovisnosti


– Biegerova metoda duljine brusne plohe (Bieger


srednje duljine i promjera sjekača te srednjeg opsega
1941) – metoda se bazira na izmjeri duljine brusne


brusača i dobi veprova,rađena je nelinearnaregresijska
plohe sjekača.


univarijanta. Pri tomu su podaci izjednačeni), dok


– Brandtova metoda (Brandt 1961) – metoda se te-funkcijom potencije –f(x) = ax2 . Podaci su obrađeni u
melji na odnosu širine sjekača izmjerenom 1 cm od programskom paketu STATISTICA8.0.