DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 16     <-- 16 -->        PDF

K. Krapinec, D. Konjević, I. Brezovac, L. Manojlović, K. Severin, V. Njemirovskij, M. Grubešić, K. Tomljanović: ODNOS ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 7-18


snosti u brusača će biti veće, ali je nedvojbeno kako se
duljina brusača i opseg brusača na početku brusne plohe
povećavaju s povećanjem dobi grla.


IzTablice 2.je razvidno da najveću ovisnost s trofejnom
vrijednošću pokazuju širina (r=0,98; p<0,01) i
duljina sjekača (r=0,96; p<0,01). Opseg brusača i
ukupna zakrivljenost kljova (sjekača i brusača zajedno)
pokazuju razmjerno visoku, ali daleko manju ovisnost
(r=0,87; p<0,01; respektivno r=0,77; p<0,01). Intenzivan
prirast trofejnih vrijednosti odvija se do četvrte
godine dobi vepra, ali u sedmoj godini ne nastupa pre


2


stanak rasta vrijednosti trofeja (R=0,741; p<0,0001)
nego se on i dalje nastavlja. Porastom dobi grla primijećuje
se relativno kontinuiran rast ostalih elemenata


RASPRAVAPrema Brandtu (1961) određivanje dobi metodom
mjerenja duljine brusne plohe i prema metodi tetive
nije dovoljno točno i ovisno je o morfologiji
lubanje vepra, odnosno zakrivljenosti sjekača. Naime,
duljina brusne plohe ovisi o tri čimbenika: promjeru
sjekača na početku brusne plohe (i); položaju, odnosno
kutu što ga brusači zatvaraju sa sjekačima (ii) i zakrivljenosti
(obliku) sjekača (iii). Ovo znači da će zakrivljeniji
sjekači i brusači imati kraću brusnu plohu od
ispruženijih pri istoj dobi grla. Isto tako ako brusači,
okomito na sagitalnu ravninu lubanje zatvaraju širi kut,
brusne ploha sjekača će biti manja.
Glede metode tetive postoje oprečni zaključci pojedinih
autora. Tako primjerice Bieger (1935) navodi
kako kljove kod mlađih veprova imaju oblik kruga, dok
kod starih veprova poprimaju jedan ovalan oblik, odnosno
krug se izdužuje u sagitalnom smjeru. Woloch
(2002) je dokazao da se zakrivljenost sjekača sa starošću
ne mijenja,što će reći da je uvjetovana genski. Uz to, isti
je autor utvrdio slabu korelaciju između duljine sjekača i
njegove zakrivljenosti (r=0,18; p<0,05). U našem slučaju
je dobivena visoka korelacija duljine tetive i visine
luka sjekača s dobi veprova određivanom metodama po
Biegeru i Brandtu,što je u suprotnosti s prethodno spomenutim
rezultatimaWolocha (2002). Dakle, s povećanjem
dobi vepra sjekači postaju sve zakrivljeniji, što je i
razumljivo glede počela rasta sjekača i brusača u obliku
krivulje. Međutim, činjenica kako je i u našim uzorcima
bilo kljova iste dobi, ali različite zakrivljenosti,nameće
zaključak kako je zakrivljenost sjekača genetska predispozicija
koja se sa starošću djelomično može nadoknaditi
kod onih kljova koje su izduženije.
Brandt (1961) izražava sumnju ne samo u pouzdanost
metode tetive,nego i glede koeficijenta tetive
po kojemu je procjenjivana dob. Naime, po njemu bi
grla koja imaju odnos tetive 2,2 trebali biti mladi, a ne
zreli sedmogodišnji veprovi. Sukladno tomu, on je
predložio svoju metodu za procjenu dobi koja se bazira


izmjere trofeja. Pri tomu je ovisnost srednje duljine
sjekača o dobi puno viša od ovisnosti širine sjekača o


22


dobi (R =0,799; p<0,0001; respektivno R =0,62;
p<0,0001). Najveći prirast, izraženo u trofejnoj vrijednosti
(CIC točke) ima srednja širina sjekača, dok najmanji
prirast vrijednosti ima opseg brusača. Jači porast
dimenzija jednog elementa ocjene kljove ne mora značiti
da će se znatnije utjecati na trofejnu vrijednost.Ako
se usporede Grafikon 1 i Grafikon 2,može se vidjeti da
duljina sjekača pokazuje veći prirast od širine sjekača
(Grafikon 2), međutim, ako se dimenzije preračunaju u
CIC točke širina sjekača, pokazuje veći prirast u trofejnoj
vrijednosti.


– Discussion
na odnosu širine sjekača na početku brusne plohe i širine
sjekača mjereno 1 cm od početka baze sjekača.
U svojoj disertaciji Wittemann (2004) nije ni
spomenula metodu tetive, nego sebavila usporedbom
četiriju metoda određivanja dobi (istrošenost zubala,
duljina brusne plohe – Biegerova metoda, Brandtova
metoda, metoda rezanja zuba i brojenja inkrementnih
linija u cementu zuba) u veprova poznate dobi. Pri
tomu se metoda određivanja dobi metodom istrošenosti
zubala pokazala kao najtočnija (r=0,980; p<0,05). Kod
Biegerove metode dolazilo je do precjenjivanja dobi
grla od 1 do 3 godine, a samo kod 23 % odstrijeljenih
grla ovom metodom procjenedob bila je točno procijenjena.
S druge strane, Brandtova metoda se pokazala
još netočnija. Po njoj je samo na 14 % veprova utvrđena
točna dob, a kod ostalih je dolazilo do precjenjivanja
dobi u rasponu od čak 1 do 6 godina. Ono što je
još zanimljivije, utvrđeno je kako sama nazočnost zubnog
cementa, odnosno inkrementne linije u cementu
nisu bile nazočne kod svih grla u uzorku (kod 7 grla je
dob podcijenjena,jer nisu bili nazočni svi “godovi”, a
kod 10 grla “godovi”uopće nisu bili izraženi).
Značajne, ali slabe ovisnosti, odnosno nesignifikantne
ovisnosti pojedinih parametara kljova s dobi grla
dobivenoj po metodi tetive,ukazuju kako je ova metoda
dosta nepouzdana. Osim toga,izTablice 3razvidno
je kako su koeficijenti korelacije uvijek nešto viši
kod zakrivljenijih (CIC ocjena 0,5) nego kod izduženijih
sjekača. Iznimku čine (Tablica 3.) duljina tetive do
maksimalne visine luka sjekača (r=0,27 za zakrivljenost
0,0 i r=-0,08 za zakrivljenost 0,05; obje ovisnosti
nisu signifikantne) i širina na mjestu najvećeg luka sjekača
(r=-0,88 za zakrivljenost 0,0 i r=-0,52 za zakrivljenost
0,05; obje su statistički značajne, p<0,01).
Kod izduženijih kljova nije nađena značajna ovisnost
s dobi dobivenom na temelju odnosa duljine tetive


i visine luka (r=-0,43), dok je kod zakrivljenijih dobivena
značajna i visoka ovisnost (r=0,94; p<0,01). Ovaj