DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 17     <-- 17 -->        PDF

K. Krapinec, D. Konjević, I. Brezovac, L. Manojlović, K. Severin, V. Njemirovskij, M. Grubešić, K. Tomljanović: ODNOS ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 7-18


parametar doduše pokazuje signifikantnu ovisnost sa
starošću grla određenom metodama po Biegeru
(r=-0,40; p<0,01 ) i Brandtu (r=-0,40; p<0,01), ali tek
ako se kljove ne odvajaju glede zakrivljenosti, nego se
ocjenjuju sve zajedno. U slučaju da u nekoj populaciji
pretežu izduženije ili zakrivljenije kljove,tada korelacija
između dobi grla po Biegeru i odnos duljine i vi-
sine tetive više nije signifikantna.


Budući da ulazni podaci – visina luka i duljina tetive
sjekača svaki zasebno pokazuju puno više korelacije
sa starošću dobivenom po Biegerovoj i Brandtovoj
metodi,trebalo bi preispitati ovaj odnos tetive (validiranja
ove metode procjene dobi za pojedine populacije
divljih svinja) ili tetivu i luk sjekača kao kriterije procjene
dobi grla u potpunosti odbaciti.


Ovome u prilog idu i korelacijski koeficijenti elemenata
izmjere trofeja i dobi grla dobivene po različitim
metodama procjene prikazani uTablici 2,u kojoj
parametri trofeja uglavnom pokazuju osrednju, katkada
i nesignifikantnu povezanost sa starošću dobivenom
metodom tetive.


Koja je od metoda procjene dobi najtočnija teško je
reći, jer je Wittemann (2004) u svojoj disertaciji
koristila uzorke poznate dobi (n=36), ali su bili prikup ljeni
iz jednog mađarskog i nekoliko njemačkih uzgajališta,
pa se može raditi o nehomogenom uzorku.


Perić(1996) je analizirao 64 trofeja vepra poznate
dobi (metoda rovašenja) iz uzgajališta “Mačkovac”u
okolici Đakova. Dakle, može sezaključiti kako mu je
uzorak, za razliku odWittemann-a bio ujednačeniji. On
je dobio sljedeće ovisnosti pojedinih elemenata izmjere
trofeja o dobi: srednja duljina sjekača r=0,83; srednja
širina sjekača r=0,836; srednji opseg brusača r=0,721 i
trofejna vrijednost r=0,869. Usporede li se ovi podaci s
onima izTablice 2,vidljivo je kako su koeficijenti korelacije
u spomenutoj tablici nešto viši od onih koje
daje Perić (1996), osim za širinu sjekača. Ovo bi
moglo ukazivati kako je širina sjekača pouzdaniji orijentir
u procjeni dobi od ostalih parametara na sjekačima
(tetiva, luk, duljina sjekača ili brusna ploha). Iako
je još iBieger(1935) uočio kako se sa starošću vepra
izjednačuju širine sjekača na bazalnom dijelu i na početku
brusne plohe,on ovaj parametar nikada nije pokušao
iskoristiti kao pomoć pri procjeni dobi grla.
Štoviše, kao jednu od temeljnih metoda procjenenavodi
duljinu sjekača. Ovu teoriju kasnije pobija
Brandt (1961). Stoga ne čudi da jePerić (1996) na
temelju stvarne dobi veprova dobio nešto veći koeficijent
korelacije između dobi i širine sjekača. Međutim,
iako kljove tijekom vremena više prirašćuju u duljinu
nego u širinu (Grafikon 2) na konačnu vrijednost trofeja
sa starošću grla sve veći učinak ima širina sjekača
(Grafikon 1). Analizirajući stariju literaturu koja se
bavi metodama određivanja dobi veprova Brandt
(1961) je došao do zaključka da se povećanje širine sjekača
u proksimalnom dijelu uočava do kraja rasta
kostura.Toje otprilike do 6. ili 7. godine života. Međutim,
kada maksimalna širina sjekača dosegne početak
brusne plohe,tada se duljina brusne plohe više ne mijenja
(Brandt 1961). Slično, Woloch (2002) navodi
kako vepar najveću duljinu sjekača postiže već u četvrtoj
godini, a nakon toga sjekači pretežito rastu u širinu.
Stoga glede selekcije trofejnih grla nije samo bitna duljina
sjekača,nego i njegova širina u dobi od preko 7
godina. Jasno, ovakvu selekciju je moguće provoditi
samo u kontroliranim uvjetima.


Za ovo mjerenjepribavljeno 39 trofeja vepra (trofej
čine jedan par brusača i jedan par sjekača), od čega je
samo njih 26 bilo neoštećenih. Od toga su 2 trofeja bila
bez sjekača, na 5 trofeja je bio oštećen desni sjekač, na
5 lijevi, a na jednom trofeju su bila oštećena oba sjekača.
Oštećenja na sjekačimauglavnom su se odnosila
na odlomljenost vrha sjekača. U slučaju da je vrh sjekača
odlomljen,dob se ne može procijeniti niti metodom
tetive niti metodom duljine brusne plohe,jer se u
prvom slučaju dob precijeni, a u drugome podcijeni.
Stoga je Brandtova metoda u praksi i najprimjenjivija,
jer se može primjenjivati i na onim sjekačima koji su
oštećenog vrha, a to i jest najčešće oštećenje u kljova.
Međutim, Brandt je svoju metodu bazirao na teoretskom
modelu koji se temelji na pretpostavci da sjekač,
ako se u svom distalnom dijelu ne troši o brusač, ima
oblik pravilnog polukruga.


Za razliku od sjekača zakrivljenost brusača je mjerena
samo pomoću šablone. Budući da je na većini brusača
utvrđeno da im je vrh oštećen,to na njima nije
mjerena tetiva iz koje semogao izračunati koeficijent
zakrivljenosti. Međutim, budući da su pojedini njihovi
parametri pokazivali dosta visoke povezanosti s pojedinim
parametrima sjekača, definitivno se i brusači
mogu uzeti kao okvirni pokazatelj procjene dobi.


ZAKLJUČCI – Conclusions


Na temelju načinjenog istraživanja može se zaključiti
sljedeće:


1. Iako pretraživani materijal nije potjecao od grla
poznate dobi, dobivene su relativno visoke i značajne
korelacije između dobi veprova,određene po
metodi duljine brusne plohe (Biegerova metoda) i
Brandtovoj metodi (r=0,94; p<0,01). Negativna i
slaba korelacija pronađena je između dobi veprova
određenoj na temelju metode tetive i metodi duljine
brusne plohe (r=-0,38; n.s.), odnosno metodi tetive i
Brandtovoj metodi (r=-0,39; p<0,01).


2. Mjereni parametri kljovapokazivali su visoke pozitivne
i signifikantne ovisnosti sa starošću grla dobivenoj
po Brandtovoj i Biegerovoj metodi, i