DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 39     <-- 39 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI – REVIEWS Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 37-50


UDK 630* 431


VEZAPRIRODNOGEOGRAFSKE I SOCIOGEOGRAFSKE
OSNOVE DALMACIJE S UGROŽENOŠĆU
OTVORENOG PROSTORAPOŽAROM


TIES BETWEEN THE GEOGRAPHICALAND SOCIAL
GEOGRAPHICAL FEATURES OF DALMATIAWITH
THE ENDANGERMENT OF FOREST FIRES


1


Marica MAMUT


SAŽETAK: U radu je istražen međuutjecaj prirodnih i društvenih karakteristika
dalmatinskog područja s ugroženošću otvorenog prostora požarom. Istraživanje
je provedeno na području dalmatinskih PU (PU Zadarska, PUŠiben sko-Kninska, PU Splitsko-Dalmatinska, PU Dubrovačko-neretvanska) u
dese togodišnjem razdoblju 1998–2008. U međusobnu vezu dovedeni su službeni
statis tički podaci o požarima MUP-a RH s klimatskim, vegetacijskim i de mografskim
stanjem istraživanog prostora. Rezultati istraživanja pokazali su
velik utjecaj klimatskih čimbenika, vrste vegetacije i demografskih prilika obalnog
i otočnog prostora na učestalost požara i veličinu opožarenih površina.
Istarživani prostor ima klimu tipa Cs i podtipa Csa sa suhim ljetima (. 22 °C) i
vrlo kišovitim zimama (1400 mm) što u kombinaciji s dominantnim vjetrovima
ovog prostora izuzetno povoljno djeluje na širenje požara i otežava suzbijanje
požara otvorenih prostora. Biljni pokrov Dalmacije uglavnom čine primorske
šume i mediteransko bilje bogato smolom i eteričnim uljima te su lako zapaljive
i nazvane “pirofilnim ekosustavima”. U opožarenim šumskim površinama Republike
Hrvatske Dalmacija participira sa čak 64,3 % (122 241 ha) no najvećim
dijelom (50,2 %) su to površine pod panjačama, makijom, garizima,
šikarama i šibljacima. Bitan prirodni čimbenik prostora koji doprinosi većem
broju požara je geološka građa te litološki i pedološki sastav. Oko 80 % pros to ra
građeno je od vodopropusnih va p nenaca na kojemu se tijekom vremena razvio
ljuti krš, kao dobar preduvjet za nastanak i širenje požara. Ovakvu prirodnu
osnovu prate i za požar povoljne socijalne karakteristike prostora. Demografska
slika dalmatinskog zaleđa i otoka ukazuje na sve stariju populaciju i demografsko
pražnjenje, što se izravno odražava i na održavanje otvorenih površina.
Dok u Republici Hrvatskoj u otvorenim opožarenim površinama najveći udio
imaju poljoprivredne površine (51,4 %), u Dalmaciji su to šume i šumska zemljišta
(53,5 %). Sve veće površine zapuštenih poljoprivrednih zemljišta u dalmatinskom
dijelom prekriva slaba šumska vegetacija, stoga ne čudi ni podatak da
je 31,7 % požara otvorenog prostora Republike Hrvatske bio na području dalmatinskih
PU i da je oko 38,9 % opožarene otvorene površine u dalmatinskim
PU. Podaci o opožarenim površinama po PU jasno su dati kroz st ru kturne dijagrame
priložene u radu i ukazuju da je najveći broj požara u analizi ranom desetogodišnjem
razdoblju zabilježen je u PU Splitsko-dalmatinskoj (gotovo 1000požara godišnje), najveći dio opožarenih šumskih površina je u PU Šibensko


Dr. sc. Marica Mamut, Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju,
ul. Dr. F.Tuđmana 24, Zadar, mmamut@unizd.hr
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 40     <-- 40 -->        PDF

M. Mamut: VEZAPRIRODNOGEOGRAFSKE I SOCIOGEOGRAFSKE OSNOVE DALMACIJE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 37-50


kninskoj (42,4 %), poljoprivrednih zemljišta u PU Zadarskoj (51,6 %), ostale
površine prema namjeni manje su zastupljene. Najveći dio opožarenih površina
otvorenog prostora (90,5 %) nije pod državnom skrbi i najveći broj požara izazvan
je nehatom (čak 75 %) te je nužno povećati brigu i nadzor nad provođenjem
preventivnih mjera zaštite od požara, čime bi štete bile znatno smanjene.


Ključne riječi: Dalmacija, prirodnogeografske karakteristike, sociogeografske
karakteristike, otvoreni prostor, šumske površine, požari


UVOD – Introduction


U novije vrijeme kod nas i u svijetu sve je aktualnija
problematika požara. Statistički podaci
MUP-a Republike Hrvatske požare selektiraju na
kategoriju požara otvorenog prostora (šume, ostalo
šumsko zemljište, poljoprivredno zemljište, odlagalište
otpada, ostali otvoreni prostor)i požare objekata
(građevinski objekti, prometna sredstva). U
ovom radu cilj je objasniti vezu prirodne osnove
dalmatinskog prostora i znatno učestalijeg broja požara
otvorenoga prostora i veće opožarene površine
u odnosu na kopneni dio Hrvatske.Vrlo često se pogrešno
izjednačava pojam požara otvorenog prostora
sa šumskim požarom. Dosadašnja iskustva
pokazala su da je većina požara otvorenog prostora
inicirana paljenjem vatre na zapuštenom i zakorovljenom
poljoprivrednom zemljištu, koja se u skladu
s klimatskim prilikama i ružom vjetrova širi i često
u konačnici zahvaća i šume. Budući da su šume hrvatskog
priobalja i otoka u gotovo 60 % degradirane
i prekrivene panjačama, šikarom, makijom i
goletima, a samo 9,9% su visoke šume alepskog i
crnog bora (Butorac i sur.2009), veći dio požara
otvorenog prostora je u kategoriji ostalog šumskog
zemljišta.Velik interes požari izazivaju zbog materijalnih
šteta koje iza sebe ostavljaju, ali i zbog degradacije
tla i vegetaciješto je rezultat erozije na
opožarenim površinama. Ovaj problem prepoznat
je odavnina, čemu svjedoče sačuvani suhozidi na
padinama priobalja i otoka Dalmacije.


Požari hrvatskog mediteranskog područja poprimaju
zabrinjavajuće razmjere i gotovo su sastavni
dio ljetnog razdoblja, na što i brojčano ukazuju
obra đeni podaci za Dalmaciju u ovome radu. Analiza
je provedena na osnovi službenih podataka
MUP-a RH za prostor četiriju Policijskih uprava
(PU Splitsko-dalmatinska, PU dubrovačko-neretvanska,
PU šibensko-kninska i PU zadarska) te na
osnovi zapisa Nacionalnog savjetnika za upravljanje
i kontrolu (suzbijanje) šumskih požara.


Kako bi se smanjila učestalost i razmjeri požara
koji rezultiraju često katastrofalnim uništavanjem
šuma, šumskih površina, poljoprivrednih površina,
ugrožavanjem naselja i ljudi, nužno je temeljito
poznavanje prirodnih i društvenih karakteristika
prostorakoje usmjeravaju i određuju način provođenja
preventivnih mjera zaštite.


PRIRODNOGEOGRAFSKE I DRUŠTVENE ZNAČAJKE DALMACIJE
I NJIHOV UTJECAJ NA NASTAJANJE POŽARA–
Geographical and Social Features Dalmatian and their
Impact on the Formation of Fire


Kako bi što bolje sagledali uzroke i posljedice
požara otvorenog prostora dalmatinskog krškog
prostora date su osnovne društvene i prirodne karakteristike
ovog područja. Značajni društveni
čimbenici koji pogoduju razvoju požara su demografska
slika i turistički potencijal prostora koji su
se kroz vrijeme mijenjali, te klima, biljni pokrov,
reljef, geološka podloga i tlo kao prirodne datosti
dalmatinskog zaleđa, priobalja i otoka. Svi elementi
su međusobno jako povezani.


Demografska slika otoka i dalmatinskog zaleđa
u posljednjem desetljeću znatno je izmijenjena
(Wertheimer-Baletić, 2005).Ekonomska pre orijen
tacija potisnula je poljodjelstvo i stočarstvo,
što je masovno pokrenulo stanovništvo s otoka,a u
priobalju iz zaleđa u turistička mjesta i gradove uz
more, te tako smanjilo broj seoskog stanovništva
(Živić i sur. 2005).Mnoge do tada obrađivane i
uređivane poljoprivredne površine zapuštene su i
na njih najprije prodire livadna, a zatim i šumska
vegetacija.Time su nekadašnje prirodne zapreke za
širenje požara (uređeni maslinici, vinogradi, voć nja
ci, oranice i sl.) postali prostor novih požarnih
žarišta izvan ranijih šumskih površina.Dodatni otežavajući
čimbenik je i njihova neposredna blizina
naselja i prometnica te velika količina lako gorivog
materijala.Stanovništvo starije životne dobi koje je
ostalo na otocima i u zaleđu vrlo često izaziva požare
spaljivanjem korova, ne vodeći računa o nepostojanju
dovoljno širokog koridora koji bi sprječio
nekontrolirano širenje vatre.Takvo stanje u ljetnom
razdoblju kada je vegetacija presušena, temperatura
visokabitno potencira opasnost od požarau turistički
privlačnom dalmatinskom prostoru Republike
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 41     <-- 41 -->        PDF

M. Mamut: VEZAPRIRODNOGEOGRAFSKE I SOCIOGEOGRAFSKE OSNOVE DALMACIJE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 37-50


Hrvatske(Vidučić, 2007).Potrebno je istaknuti i
utjecaj velike frekvencije ljudi (turista) na izraženu
učestalost šumskih požara u mediteranskom području.
Vrlo često turisti nisu dovoljno svjesni opasnosti
od požara naotvorenom prostoru izbog razlike
podneblja iz kojih dolaze. Neuređene, nenjegovane
i neočišćene alohtone i autohtone borove šumeuz
turističke destinacije nepažnjom povećavaju mogućnost
izbijanja požara(Vuletić i sur.2006).


Klima dalmatinskog prostora je sredozemna
klima iprema Köppenovoj klasifikaciji pripada tipu
Cs i podtipu Csa(Šegota, 1988) sa suhim vrućim
ljetom i vrlo kišovitom zimom, znane kao klima
mas line(Šegota iFilipčić 2003).Visoke ljetne
tem perature ovoga prostora objašnjavaju se jakim
dnevnim zagrijavanjem reljefno niskog prostora
koji je dobrim dijelom ogoljen, a tlo je najčešće propusno
i suho. Srednja srpanjska temperatura zraka
ove klime je .22°C (Šegota,1988), dok su dnevne
temperature vedrih ljetnih dana znatno više, što
izuzetno pogoduje razvoju požara otvorenog prostora.
Oborine u ljetnim mjesecima vrlo su rijetke i
uglavnom u obliku lokalnih pljuskova. U zimskom
razdoblju advekcija zraka s relativno toplog mora i
često sunčano vrijeme, uzrokuje relativno visoke
temperaturei zimi (npr. srednja siječanjska temperatura
zraka u Zadru je 5,8 °C). Srednja godi šnja
temperatura zraka na mediteranskom krškom području
je 11,2 °C, a srednja količina padalina je
1400mm (Topić, 2003) i povećava se od mora i
otoka prema unutrašnjosti i od nižih prema višim
nadmorskim visinama. Od ostalih klimatskih čimbenika
važnih u razvoju i suzbijanju požara bitni su
dominantni vjetrovi ovoga prostora.Vjetar, naime,
djeluje mehanički, prenoseći plamen i iskre i uništava
posebno velike komplekse šuma u tzv. visokim
požarima ili požarima u krošnjama četinjača,
gdje se vatrena stihija širi s jedne krošje na drugu,
izazivajući tzv. leteći požar.Visok temperaturni gra dijent
u obalnom pojasu i nagomilavanje relativno
hladnijeg zraka iza obalnih planina uzrokuje jaču
vjetrovitost obalnog prostora.Uz to je za primorske
krajeve karakteristična česta i nagla smjena vjetrova,
što pogoduje širenju požarišta i otežava suzbijanje
i gašenje vatrene stihije.Toobjašnjava velik
udio dalmatinskih PU u veličini opožarenih površina
Hrvatske.Smjer vjetrova ovisi i o pružanju i
konfiguraciji obale i otoka stoga je jugo najčešće u
srednjem Jadranu. Split, Hvar i Palagruža ima ju
najveću čestinu juga na Jadra nu (Šegota, 1988).
Južni Jadran bilježi manje juga zbog razlike u učestalosti
ciklona koje putuju po van Bebberovim putanjama
Vb, Vci Vd.


Biljni pokrov Dalmacije osim kultiviranih vrsta
(Grković, 2005)čine i primorske šumske zajed


nice koje su s obzirom na suše klimatske prilike i


kseromorfnu građu biljnog pokrova daleko lakše


za paljive od kontinentalnih šuma. Budući da mediteranske
biljne vrste obiluju smolom (četinjače) i
eteri čnim uljima, jasno je da su primorske šume podložnije
požarima od listopadnih šuma kontinentalnog
dijela Republike Hrvatske, koje su teže
zapaljive i slabije podržavaju vatru. Mediteranski
šumski ekosustavi četinjača i vazdazelenih listača
zbog svojih karakteristika u kontaktu s vatrom nazivaju
se i “pirofilnim ekosustavima”. U tu skupinu
spadaju vrste iz rodovaPinus,Quercus,Cistus,Calicotome
te iz porodice Ericacea (Španjol i sur.
2008). Osim autohtonih biljaka na krškom dalmatinskom
području česte su i umjetno uzgojene kulture
alohtonih vrsta podignutih zbog potreba
pošumljavanja i melioriranja degradiranih područja.
Ponekad i izgrađene protupožarne ceste mogu
predstavljati prijetnju, jer zbog slabog održavanja
lako zarastu u vrste sklone lakom zapaljenju.


Geološka građa, litološki i pedološki sastav mediteranskog
prostora Hrvatskejoš su jedan od bitnih
elemenata za nastanak i širenje požara. Krški
prostor Dalmacije najvećim dijelom (oko 80 % područja)
izgrađen je od tvrdih i čvrstih vodopropus nih
vapnenaca otpornih na eroziju (Topić, 2003).
Nekada je taj prostor bio prekriven tankim slojem
zemlje koji je vremenom erodiran. Nekontroliranim
uništavanjem šumskog pokrova (požari, sječa, eks ten
zivno stočarenje) te su površine pretvorene u
ljuti krš s dominantnim dubinskim kemijskim trošenjem
(korozijom). Ovakvo stanje smanjuje zadržavanje
vode na površini i time stvara preduvjet za
nastanak požara te otežava njegovu sanaciju. Samo
manji dio dalmatinskog prostora građen je od vodonepropusnih
stijena (škriljevci, pješčenjaci, eocenski
fliš, tercijarni lapori) i čini manje sušan dio krša
(Bogunović i sur.2007). Pedološki uvjeti odno se
se na sloj šumskog pokrivača koji predstavlja
osnovni dio gorivog materijala. U pravilu stjenovitost
i kamenitost površine pogoduje nastanku požara.
Šumski požari nepovoljno utječu ne samo na
prirodni izgled, već i na građu tla budući da se na
zgarištima tijekom 10–13 godina smanji sadržaj
humusa za 11–30% i dušika za 7–25% (Španjol
i sur. 2008), a ovisno o tipu tla i nagibu terena na
zgarištima mijenja se i sadržaj gline u tlu.


Reljef ovoga područja tektonski je predisponiran
s jasno izraženim konsekventnim elementima.
Ovaj krški prostor bogat je endogenim i egzogenim
krškim oblicima. Oko 75 % površina mediteranskog
krša ima nagib veći od 5 %, što prostoru


daje karakteristike reljefa velike energije koja bit


no utječe na mehaničko trošenje i odnošenje tla


vo dom(Topić, 2003).Toje u neposrednoj vezi s
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 42     <-- 42 -->        PDF

M. Mamut: VEZAPRIRODNOGEOGRAFSKE I SOCIOGEOGRAFSKE OSNOVE DALMACIJE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 37-50


vegetacijom, a time i potencijalima za nastanak sniti veći udio požara u dalmatinskim PU u odnosu
požara. Ova četiri elementa (reljef, trošenje, vege-na ostala područja Republike Hrvatske. Budući da
tacija, požar) međusobno se uvjetuju. se otvoreni prostori, pogotovo šumski, dugo i teško
obnavljaju, prevencija i zaštita ovih prostora od ve-


Prirodni čimbenici dalmatinskog područja izuzetno
su povoljni za razvoj požara. Kada se tome


likog je značenja.
dodaju i određeni antropogeni utjecaji, lako je obja


METODOLOŠKI PRISTUP I REZULTATIANALIZE –
Methodological boils and analysis results
Istraživanje je provedeno na temelju službenih PU šibensko-kninska i PU zadarska). Dobiveni re


podataka MUP-a RH Tajništva ministarstva – zultati međusobno su uspoređivani i stavljani u
Odjela za analitiku te na osnovu zapisa Nacionalnog odnos s državnim prostorom kako bi se dobio što
savjetnika za upravljanje i kontrolu (suzbijanje) kompleksniji uvid u vezu prirodne i društvene
šumskih požara. Statistički su obrađeni i analizirani osnove i opasnosti od požara u hrvatskom priobalju


podaci za četiri PU na području Dalmacije (PU i otocima. Zbog povećanja zornosti dati su i grafički
Splitsko-dalmatinska, PU dubrovačko-neretvanska, prikazi pojedinih rezultata.


Broj požara i veličina opožarene površine otvorenog prostora –


Number of fires and the size of burned area of open space


U desetogodišnjem razdoblju od 1998.do 2008. u šibensko-kninska i PU zadarska u većini godina go-
Republici Hrvatskoj bilo jeukupno 91 705 požara tovo izjednačene. PU dubrovačko-neretvanska u
(otvoreni prostori i objekti), od čega čak 31,7% na proteklih deset godina (1998–2008.) nije zabilježila
području dalmatinskih PU (29 100 požara).Po bro ju više od 400 požara (Sl. 1). Podaci o opožarenoj povr požara
dalmatinskog submediteranskog prostora po-šini otvorenog prostora pokazuju nepodudarnost
sebno se ističe PU splitsko-dalmatinska, dok su PU bro ja požara i veličine opožarene površine. Najveću


Slika 1. Ukupan broj požara po županijama na području Dalmacije


Figure 1 The total number of fires by county in Dalmatia
opožarenu površinu otvorenog prostorau posljed Veličina
opožarenih površina na dalmatinskom ponjih
deset godina imala je PU šibensko-kninska dručju po godinama vrlo je ražličita i kretala se od
(68 235 ha), zatim PU splitsko-dalmatinska 4311ha (2005.)kada je u PU dubrovačko-neretvan(
58 215ha), PU zadarska (55 996ha) i PU dubrovaskoj
bilo svaga 103 ha opožarene površineotvore


čko-neretvanska (46 220ha) što se može objasniti i nog prostora do 73 676ha (2000.)kada je na


donekle tišim vremenom, manjim promjenama smi-području PU šibensko-kninske opožareno čak 24


jera vjetra na južnom Jadranu u odnosu na srednji. 959ha otvorenog prostora. (Sl. 2).
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 43     <-- 43 -->        PDF

M. Mamut: VEZAPRIRODNOGEOGRAFSKE I SOCIOGEOGRAFSKE OSNOVE DALMACIJE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 37-50


Slika 2. Opožarena površina otvorenog prostora po PU (u ha)


Figure 2Burned area of open space per PU (in hectares)


U požarima otvorenog prostora u istom razdoblju
opožareno je 588 267 ha otvorene površine, od
toga 228 666ha (38,9%) otvorene površine na dal-
ma tinskom području. Kategorije otvorenog pros tora
dijelimo na površine šumskog zemljišta, šume,
ostalo šumsko zemljište, poljoprivredno zemljište,
površine odlagališta otpada i ostali otvoreni prostor.
Hrvatska je zemlja relativno bogata šumama. Čak


2


24 900km površine Republike Hrvatske prekriveno
je šumama i šumskim zemljištem, što čini 44% njenog
teritorija. Najvećim dijelom (59%) su visoke
šume – sjemenjače, 24% čine niske šume – panjače,
16% je udio makije, gariga i šikare, a na plantažne
površine otpada zanemarivih 1 % (Šiljković,
1997). Požarom su najugroženije šume mediteranskog
prostora, čime se umanjuje biološka i krajobrazna
raznolikost. Naime, šume su staništa brojnih
predstavnika biljnog i životinjskog svijeta i jedan
od glavnih izvora kisika. Njihovu stabilnost narušava
vatrena stihija koja u vrlo kratkom vremenu
može uništiti cijela šumska područja. Statistički podaci
ukazuju na nesrazmjer broja požara iopožarenih
površina. Dali će neko područje stradati više ili
manje, da li će stradati veća ili manja površina ovisi i


o prirodnim čimbenicima i o čovjeku, odnosno subjektima
vezanim za zaštitu od požara. Bitni elementi
su vrsta i starost šume, ali i vrsta i jačina požara. Iako
može biti posljedica prirodne pojave (udar groma),
šumski požari najčešće su posljedica ljudske djelatnosti
(nesretni slučajevi, nepažnja, gru bi nemar,
namjerno paljenje, neutvrđeni uzroci).Požare uglav nom
doživljavamo kao nepogode koje imaju nega-


Opožareno šumsko zemljište u ha –Burned forest land to ha
Slika 3. Veličina površina opožarenog šumskog zemljišta u ha po godinama


Figure 3Size of area of burned forest land to ha per year
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 44     <-- 44 -->        PDF

M. Mamut: VEZAPRIRODNOGEOGRAFSKE I SOCIOGEOGRAFSKE OSNOVE DALMACIJE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 37-50


tivne posljedice na ljudsku zajednicu i eološka pitanja,
no vatra može biti i pozitivan ekološki čimbenik
koji ima važan utjecaj na mogućnost obnove vegetacije.
Ugroženost pojedinih područja, pa tako i šuma,
različita je.Na prostoru Republike Hrvatske šumskim
požarima opožareno je 189 985ha povr šine
šumskog zemljišta i šuma,od čega je najveći dio na
prostoru dalmatinskih PU, čak 64,3% ili 122 241
ha površine šumskog zemljišta i šuma.


Ovaj podatak ne iznenađuje, ali upućuje na traže
nje učinkovitijih preventivnih mjera i poboljšanje
vatrogasne organizacije na tom prostoru.
Osobito velike šumske površine opožarene su
1998. (21 531 ha), 2000. (32 661 ha), 2003.
(15 694 ha) i 2007. (20 341ha). Sl. 3. Najveći udio
opožarenih šumskih površina u Dalmaciji bilježi
PU šibensko-kninska. Sl. 4. i 5.


Slika4. Udio PU u ukupnoj opožarenoj šumskoj površini na dal-
ma tinskom području 1998.–2008.


Figure 4The share of PU in total izgorjeloj forest area on the Dalmatian
area 1998.–2008.


Slika 5. Opožarena površina šuma i šumskog zemljišta Dalmacije po PU (u hektarima) po godinama


Figure 5Burned forest area and forest land in Dalmatia by the PU (in hectares) per year.


Opožarena površina prema vrsti vegetacije i namjeni –


Burned area by vegetation type and purpose


Požare otvorenih prostora, uključujući i šumske
požare moguće je analizirati prema načinu postanka
na prirodne i umjetne, ili prema tipu gorivog
materijala na podzemni požar (požar tla),
prizemni ili niski požar, požar u krošnjama ili visoki
požar i požar osamljenog drveća i grmlja
(Španjol i sur.2008). Najčešći je prizemni požar
koji se javlja u svim tipovima šuma, no požar u
krošnjama uništava najveće šumske komplekse,
pogotovo ako je potpomognut vjetrom, pa se tzv.
leteći plamen širi s krošnje na krošnju.


Iako je podatak o veličini opožarenih površina
značajan, optimističniju sliku daju podaci o strukturi
opožarene površine s obzirom na vegetaciju
koja je prekrivala prostor prije požara. Naime, u
razdoblju od 1998–2007. god., od ukupne opožarene
šumske površine(170 848 ha)na visoke šume
s dominacijom borovih šuma otpada 19 839ha, što
je svega 11,6 %. Najveći dio šumskih površina
85 690haili 50,2% prije požara bio je obrastao
panjačama, makijom, garizima, šikarama i šibljacima.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 45     <-- 45 -->        PDF

M. Mamut: VEZAPRIRODNOGEOGRAFSKE I SOCIOGEOGRAFSKE OSNOVE DALMACIJE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 37-50


Prema namjeni otvoreni prostor, uz šume i šumske
površine, prekrivaju poljoprivredna zemljišta,
odlagališta otpada i ostali otvoreni prostori.Udjeli
pojedinih kategorija u ukupno opožarenim otvorenim
površinama na prostoru Republike Hrvatske i


Šume i šumska zemljišta –Forest and forest land
Poljoprivredno zemljište –Agriculturalland
Odlagalište otpada –landfill
Ostalo –Others


Slika6. Struktura opožarenih površina otvorenog prostora na području
R Hrvatske 1998–2008.


Figure 6Structure of the burnt area of open space in Croatia
1998–2008.


Šume i šumska zemljišta –Forest and forest land
Poljoprivredno zemljište –Agriculturalland
Odlagalište otpada –landfill
Ostalo –Others
Slika7. Struktura opožarenih površina otvorenog prostora na području
dalmatinskih PU 1998–2008.


Figure 7Structure of the burnt area of open space in the Dalmatian
PU 1998–2008.


prostoru Dalmacije bitno su različiti. Naime, na
pro storu RH najveći udio u opožarenim površinama
otvorenoga prostora otpada na poljoprivredna zemljišta,
čak 302 172 ha ili 51,4 %(Sl. 6) dok primat u
Dalmaciji pripada šumama i šumskom zemljištu.


površine s 11,1% ili 25 334ha, odlagališta otpada
s 1,8% (4106 ha), a sve ostalo čini 33,6% površina
izgorjelog otvorenog prostora(Sl. 7).


Ako analiziramo kako su te površine raspoređe ne
po dalmatinskim PU, uočavaju se bitne razlike.
Naj veći dio opožarenih šumskih prostora u razdob
lju od 1998–2008. je u PU šibensko-kninskoj
(42,4%), dok je u ostalim dalmatinskim PU ta povr
šina gotovo podjednako raspoređena – PU zadarska
21,4%, PU splitsko-dalmatinska 19% i PU
dubrovačko-neretvanska 17,2% (Sl. 8).


Slika8. Udio dalmatinskih PU u opožarenim šumskim površinama
Dalmacije 1998–2008.


Figure 8Share Dalmatian PU in burned forest areas of Dalmatia
1998–2008.


Analiza udjela PU u opožarenim poljoprivrednim
površinama Dalmacije pokazala je promije-


Slika9. Udio dalmatinskih PU u opožarenim površinama poljo-


U strukturi opožarenih otvorenih prostora dal


privrednog zemljišta Dalmacije 1998.–2008.


matinskih PU, šume i šumska zemljišta zastup


Figure 9Share Dalmatian PU in the agricultural land of Dalmatia


ljena su sa 53,5% ili 122 241ha, poljoprivredne 1998.–2008.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 46     <-- 46 -->        PDF

M. Mamut: VEZAPRIRODNOGEOGRAFSKE I SOCIOGEOGRAFSKE OSNOVE DALMACIJE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 37-50
44
njen poredak, što je glede prirodne osnove pro-
stora, ali i veličinu poljoprivrednih površina poje-
dine PU očekivano. Najveći udio pripada PU
zadarskoj s 13 067ha ili 51,6% izgorenih poljo-
privrednih površina dalmatinskog područja. I ovaj
puta PU dubrovačko-neretvanska je s najmanjim
udjelom od samo4,2 % (1 052 ha) (Sl. 9).
Zanimljivi su i podaci o opožarenim površi-
nama odlagališta otpada, gdje nailazimo na godine
kada takvih površina nije ni bilo. U RH je u anali-
ziranom desetogodišnjem razdoblju bilo 5 588 ha
opožarenepovršine odlagališta otpada, od čega na
prostor dalmatinskih PU otpada čak 4 106 ha ili
73,5%. Još više zabrinjava podatak da je najveći
dio tih površina (76 % opožarenih površina odla-
gališta Dalmacije) samo u PU splitsko-dalmatin-
skoj (3 122 ha). Najveći dio tih površina opožaren
je 2000. g., 2563 ha odnosno 82,1 % od ukupno
opožarenih odlagališta PU splitsko-dalmatinske
kroz desetogodišnje razdoblje. Ako taj podatak
stavimo u odnos od ukupno opožarenim površi-
nama odlagališta otpada na prostoru cijele države
u razdoblju 1998.-2008. godine, tada samo 2000.
godina u PU splitsko-dalmatinskoj sudjeluje s 45,9
%, dok se u PU varaždinskoj u cijelom desetogo-
dišnjem razdoblju bilježi samo 1ha opožarene po-
vršine te kategorije (2003.) ili 0,02%.
Broj požara i veličina opožarene površine otvorenog prostora prema vlasništvu –
Number of fires and the size of burned area of open space owned by
Od 91 705 požara koliko je zabilježeno u RH od 1998.
do 2008. godine, najveći dio (55 804 požara) zabilježen je
na prostoru neutvrđenog vlasništva.Ako se tome broju
dodaju i požari na privatnom zemljištu (27227 požara),
očito je da se najveći broj požara (83 031požar ili 90,5%)
događa na površinama koje nisu pod državnom skrbi. Po-
sljedica je to nedovoljne brige i neprovođenja potrebnih
preventivnih mjera zaštite, od čišćenja do izgradnje protu-
požarnih prosjeka i provođenja uzgojnih mjera u šu-
mama. Kao mogući razlog ovakvog odnosa broja požara
na državnom i nedržavnom zemljištu, često se navodi i
prenamjena negrađevinskog u građevinsko zemljište(Si-
monetti, 2006). Osobito ako su to površine u blizini
naselja. Naime, zakonom je propisano da se pet godina
nakon što je neka površina opožarena, može promijeniti
njena namjena. Podaci o veličini opožarene površine ot-
vorenog prostora prema vlasništvu u skladu su s poda-
cima o broju požara. Najveći dio državnog zemljišta
opožaren je na području dalmatinskih PU, čak 70,2% ili
5 4890ha od ukupno opožarenih državnih površina u Re-
publici Hrvatskoj (7 8171ha).Udio dalmatinskih PU u
opožarenim privatnim otvorenim površinama je nešto
manji, ali još uvijek visok 62,9% ili 49 892ha. Bitno je
naglasiti da je i na području cijele države i na području
dalmatinskih PU najveći dio opožarenog otvorenog
prostora neutvrđenog vlasništva: u Republici Hrvatskoj
73,2 % ili 430 829 ha, a na dalmatinskom području
53,7% ili 122 717ha(Sl. 10).
Ovdje se nameće pitanje veze katastra i zaštite od
požara(Blagović i Prosen2007).Naime, Zakon o za-
štiti od požara (NN1993), na temelju kojega je done-
sen i Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 2003),
propisuje tehničke, preventivno-uzgojne i druge mjere
zaštite koje vlasnici moraju provoditi s obzirom na pro-
cjenjenu ugroženost. Prvi problem javlja se ako se ne
može utvrditi vlasnik. Drugi problem je neažuriranost
katastra, odnosno neusklađenost kultura u katastru s
kulturama na terenu.Velik je broj katastarskih čestica
na kojima je npr. odavno izrasla šuma , a ona se vodi
pod nekom drugom kulturom i ne ulazi u program za-
štite od požara. Ovakve šume nerijetko su sječene i za-
mjenjivane divlje izgrađenim naseljima, osobito u
Slika 10. Struktura vlasništva opožarenih površina otvorenog prostora u Republici Hrvatskoj i Dalmaciji
Figure 10 The ownership structure of burnt area of open space in R Croatia and Dalmatia
R HRVATSKA DALMACIJA
Državno
State13 %
Neutvrđeno
Undetermined73 %
Privatno
Privately22 %
Državno
State24 %
Neutvrđeno
Undetermined54 %
Privatno
Privately14 %


ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 47     <-- 47 -->        PDF

M. Mamut: VEZAPRIRODNOGEOGRAFSKE I SOCIOGEOGRAFSKE OSNOVE DALMACIJE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 37-50


blizini turističkih destinacija. Postoje i suprotni primjeri,
gdje je u katastru čestica vođena pod šumom, a
šume odavno nema. Uz ove, čest je i problem kada za
istu česticu postoji jedan podatak u katastru, a drugi u
zemljišnim knjigama. Ulaskom Hrvatske u Europsku
uniju značajna novina odnosit će se na vrednovanje i
zaštitu ugroženih staništa. Zakonom o zaštiti prirode
(NN 2005) člankom 58. definirana su ekološki značajna
područja, među kojima su i očuvane šumske cjeline.
Teško će biti uvjeriti mjerodavne u Europi da su
neke šumske cjeline vrlo vrijedne ako nisu zavedene
kao šume u katastru. Problem ne čine samo neregistrirane
šume, već i sva ostala prirodna dobra bitna za zaštitu
okoliša. Potrebno je odrediti i pravu lokaciju i
površinu kako bi gospodarenje, a time i zaštita od požara,
moglo biti učinkovito.


Broj požara prema načinu izazivanja –


Number of fire by way of inducing


Pri analizi načina izazivanja požara uz požare otvorenih
prostora vrlo često se u razmatranje uzimaju i požari
na objektima (građevinski objekti i prometna sred stva). S
geoekološkog gledišta ta kategorija je manje interesantna,
ali sa sociogeografskog i ekonomsog gledišta predstavljaju
značajne pokazatelje. Budući da je najveći broj požara
izazvao čovjek (namjerno, nehat ili dječja igra) ova
analiza ima najvećim dijelom sociogeografski karakter, te
su u obzir uzeti i podaci o požarima na objektima.Za najveći
broj požara utvrđeno je da su izazvani nehatom, čak
75% (68 745 požara) što je uistinu zabrinjavajuća brojka.
Prema mjestu izazivanja 30 470 požara bilo je na objektima
a 38 275 (55,7%) na otvorenom prostoru. Ne iznenađuje
podatak da je nehatom najviše požara bilo na
poljoprivrednim površinama (15 752 požara ili 23%). Namjerno
izazvani požari problem su koji traži uključivanje
velikog spektra različitih struka u preventivnu zaštitu od
požara (od zdravstvenih struka do zakonodavstva). Iako je
sudjelovanje ove kategorije u izazivanju požararelativno
malo (5,6%), nameće se razmišljaje da ovaj pokazatelj
nije potpuno točan. Naime, zasigurno se u kategoriji neutvrđenih
načina izazivanja (24,1 %) krije jedan dio namjerno
izazvanih požara. Na smanjenje broja požara
izazvanih prirodnom pojavom (1,5%)uglavnom je nemoguće
djelovati, osim uređenjem prostora, poboljšanjem
osmatranja prostora i pravodobnom dojavom te učinkovitimgašenjem
kada se požar ipak dogodi (Sl. 11). U razdoblju
1998–2008. g. najveći broj požara izazvanih dječjom
igrom dogodio se na građevinskim objektima (68,5 %).


Namjerno -Intentionally
Nehat -Casually
Dječja igra -Child`s play
Prirodna pojava-Natural phenomena
Neutvrđeno-Undetermined


Slika11.
Struktura požara u Republici Hrvatskoj prema načinu
izazivanja 1998–2008.


Figure 11 Structure fire in R Croatia according to the mode causing
1998–2008.


ŠTETE OD POŽARA– Fire Damage


Najveće, neprocjenjive i nepovratne štete su svakako
ljudski životi. U desetogodišnjem razdoblju od 1998–
2008. u požarima ili od posljedica požara u Republici Hrvatskoj
smrtno je stradalo 428 ljudi, od čega 78 ljudi
(18,2%) na području četiri dalmatinske PU. Broj poginulih
različit je po godinama i po PU. Najcrnja godina bila
je 2007. kada je život izgubio 51 čovjek, od čega samo na
prostoru PU šibensko-kninske 14 ljudi (27,5%). U cijelom
desetogodišnjem razdoblju najmanje poginulih zabilježeno
je u PU zadarskoj (5 ljudi). Zastrašujući je
podatak da po godinama broj poginulih varira od 30–50
ljudi, a ozlijeđenih 100–200. Po broju ozlijeđenih osoba
u Republici Hrvatskoj na prvom mjestu je PU zagrebačka,
što je obzirom na broj stanovnika i očekivano, a
odmah za njom je PU splitsko-dalmatinska s 230 ozlijeđenih
ili 16,2 % od ozlijeđenih u Republici Hrvatskoj
(1417 ozlijeđena).


U usporedbi s ljudskim nesrećama, materijalne štete
su manje teške ali nisu zanemarive, jer se i one izravno
odražavaju na život čovjeka. Ukupna materijalna šteta od
požara u Republici Hrvatskoj za razdoblje 1998–2008. iznosi
7 770 619 275kn (Tabl. 1.). Od toga je šteta u dalmatinskim
PU 5 544 566 880 ili 71,3% s najvećim udjelom
u PU splitsko-dalmatinskoj (3 247 156 082kn). Sl. 12.


Usporedbom dviju posljednjih godina analiziranog
razdoblja (2007. i 2008.) veličina opožarene površine i visina
materijalne štete izazvane požarima u dalmatinskim
PU znatno se smanjila, iako je broj požara u tom razdoblju
porastao (osim u PU dubrovačko-neretvanskoj)
(Tabl. 2.). Rezultat je to bolje opremljenosti pa time i
bržih intervencija vatrogasne službe. Naime, požari se otkrivaju
u začecima, a pravodobnim i učinkovitim gašenjem
smanjuju se velike materijalne štete. Izuzetno veliko
značenje u gašenju požara ima i pomoć iz zraka.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 48     <-- 48 -->        PDF

M. Mamut: VEZAPRIRODNOGEOGRAFSKE I SOCIOGEOGRAFSKE OSNOVE DALMACIJE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 37-50


Osim ovih mjerljivih podataka vrlo značajne su i eko


loške promjene izazvane požarima koje se neizravno osjećaju
u svim sferama ljudskog društva. Osobito se to
odnosi na požare koji zahvaćaju visoke šume i ostale šumske
površine. Svako veće uništavanje vegetacije, osobito
na padinama uzrokuje odnošenje rastresitog materijala i
degradaciju tla (Topić, 1995; 2003; Butorac i sur.
2009)što se negativno odražava na poljodjelstvo i na veće
okršavanje prostora i degradaciju staništa (Margaletić


J.iMargaletić M.2003). Nestanak šuma u požarima
izravno utječe i na promjenu mikroklime i sve veću izraženost
sušnosti u datom području. Sve to povećava poten


cijalnu opasnost od novih požara, i time se zatvara
začarani krug prirodnogeografka svojstva – sociogeografsplitsko-
dalmatinska
ska svojstva – požarni potencijal.
dubrovačko-neretvanska
šibensko-kninska
Slika12. Udio dalmatinskih PU u ukupnoj materijalnoj šteti od pozadarska
žara u Republici Hrvatskoj od 1998–2008.
Figure 12Share Dalmatian PU in total damage from the fires in R ostalo – Others


Croatia 1998–2008.


Tablica 1.Požari i posljedice požara 1998–2008. u Republici Hrvatskoj po godinama


Table 1 Fires and effects of fire 1998–2008.in R Croatia by the year


God.
Broj požara
Number of fires
Opožareno
površina (ha)
Burned
areas (ha)
Materijalna šteta (kn)
Damage (kn)
Stradale osobe
Casualties
Years
Ukupno
Total
Objekti
Building
Otvoreni
prostori
Open
space
Ukupno
Total
Ukupno
Total
Objekti
Building
Otvoreni
prostori
Open
space
Poginule
Killed
Ozlijeđene
Injured
1998. 9065 3657 5408 94502 629846634 --40 105
1999. 7438 3606 3832 15805 199408591 97237202 102171389 34 124
2000. 11613 3816 7797 129883 2247620465 96457550 2151162916 40 201
2001. 7565 3541 4024 27251 518662320 107411368 411250952 44 125
2002. 8052 3360 4692 74945 342885195 151635218 191249978 35 196
2003. 10791 3867 6924 77359 1879979290 151419527 1728559763 44 122
2004. 6196 3341 2855 8988 155707380 88271438 67435943 36 121
2005. 6915 3547 3368 21423 147120406 80748733 66371673 34 99
2006. 7117 3543 3574 18785 170381839 85065104 85316735 31 102
2007. 8945 3490 5455 67992 1020938631 151983715 868954916 51 112
2008. 8008 3305 4703 51334 45387288 128212148 325660738 39 110


Prema podacima MUP-a RH
Tablica 2. Požari i posljedice požara prema policijskim upravama u Dalmaciji u razdoblju 2007–2008.


Table 2 Fires and effects of fire by police departments in Dalmatia during 2007–2008.


Policijska
Uprava
Police
Broj požara
Number of fires
Opožareno
površina (ha)
Burned
areas (ha)
Materijalna šteta u kn
Damage (kn)
Stradale osobe 2008.
Casualties
department
2007. 2008. +- % 2007. 2008. 2007. 2008. +- %
Poginuli
Killed
Ozlijeđeni
Injured
Spl-dalm 895 925 +3,4 8847 3546 396232364 212408224 -46,4 3 10
Dubr-neret 327 246 -24,8 7952 449 305544255 11796282 -96,1 1
Šib-knin 801 897 +12,0 3649 4908 74424239 59594419 -19,9 4 5
Zadarska 804 901 +12,1 7405 4772 54733183 23206036 -57,6 2
Ukupno. 2872 2969 + 2,7 27853 13675 830934041 307004961 -220 7 18


Prema podacima MUP-a RH
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 52     <-- 52 -->        PDF

M. Mamut: VEZAPRIRODNOGEOGRAFSKE I SOCIOGEOGRAFSKE OSNOVE DALMACIJE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 37-50


SUMMARY: Forest fires across the croatian mediterranean area are assuming
alarming proportions and are almost an integral part of the summer season,
which are confirmed by numerically processed data for Dalmatia in this
paper. The analysis of ties between the geographical and social geographical
features of dalmatia with the endangerment of forest fires was conducted on
the basis of official data obtained from MUP RH for the regions of four police
departments (PU Split-Dalmatia, Dubrovnik-Neretva PU, PU Sibenik-Knin
and Zadar PU).


The natural and social characteristics of the Dalmatian region have a
great influence on the emergence and spread of fires. Demographic discharge
and the aging population of the coastal region is closely associated with economic
re-orientation of the population (transition from agriculture and livestock
to tourism) and are thus creating new areas of fire hot spots. Travel
orientation of this area includes a large frequency of people (tourists) in the
summer when the climate is very favorable for the occurrence of fire. The Dalmatian
region belongs to the climate type and subtype Cs Csa with very high
summer temperatures (. 22 °C) and a very rare and weak precipitation as a
Mediterranean forest ecosystem of coniferous and broad-leaved evergreen
makes it flamable. Dalmatian karst area (cca 80%) is mostly composed of
hard and solid limestone which makes the area very flow through and further
enhances the lack of surface water, mechanical wear surfaces, removal of soil
and shortage of vegetation. This situation contributes to the favorable conditions
for the occurrence of fires in the open.


In the period of 1998–2008, out of all the forest fires in Croatia 31.7%
(29 100 fires) was recorded in the dalmatian region. The greatest number of forest
fires was recorded in the PU Split-Dalmatia (in the year 2000, more than
1,400 fires) while the highest burned area in this period was recorded in the PU
Sibenik-Knin (68,235 ha). Within the Dalmatian region the larger part of the
Croatian forest was burnt (even 122 241 ha or 64.3% of forest area burned RH).
In the period from 1998 to 2007, the total forest area burned in the high forest
dominated by pine forest attributes to only 11.6% (19 839 ha). Most of the forest
area (85 690 ha or 50.2%) before the fire was covered with coppice forests,
brush thickets and scrubs. In the structure of the burned open spaces of the dalmatian
region , forests and forest lands are represented with 122 241 ha
(53.5%), agricultural area with 25 334 ha (11.1%), the landfill with 4 106 ha
(1.8%) and everything else seems 33.6% of burned area of open space.


From the sociographic and economic aspects data on the ownership of
burned area and the causes of these fires are very valuable. The analysis of
property ownership of the burned area showed that the majority of fires occurred
on the surfaces of undetermined ownership (73.2% in Croatia, the Dalmatian
area 53.7%). The largest number of fires (75%) were caused by
negligence, of which 23% of agricultural areas. The greatest damage from
fires are lost human lives but also damage to soil and vegetation and damage
which directly affect human life. Dalmatian region participated with 71.3% of
the total damages from fires in Croatia.


The fire prevention and rehabilitation of the open areas of Croatia has a
great importance to local government, Croatian Forestes Ltd., police, fire legislation
and institutions where it is necessary to implement short and long
term measure.


Key words:Dalmatia, geographical features, social geographical features.
openland, forest area, fires
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 49     <-- 49 -->        PDF

M. Mamut: VEZAPRIRODNOGEOGRAFSKE I SOCIOGEOGRAFSKE OSNOVE DALMACIJE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 37-50


ANALIZAPREVENCIJE I SUZBIJANJAPOŽARAOTVORENIH POVRŠINA–
Analysis Prevention and Control of Fire of OpenArea


Prema Ustavu Republike Hrvatske, za zaštitu od požara
odgovorna je lokalna samouprava. Jedan od problema
u provođenju preventivne zaštite od požara je
zasigurno nekoordiniranost u provođenju i nejedinstvenost
metodologije izrade propisa i planova zaštite od požara.
Naime, Hrvatske šume d.o.o. imaju kategorizaciju
ugroženosti šuma od požara, sukladno kojoj poduzimaju
odgovarajuće mjere (Pravilnik o zaštiti šuma od požara),
inspektori zaštite od požara djeluju u okviru MUP-a, a
glavni vatrogasni zapovjednik i zapovjednici vatrogasnih
zajednica provode samo stručni nadzor vatrogasnih
postrojbi, dok preventivne ovlasti imaju vatrogasne inspekcije
s izrazitim manjkom kadra.


Nakon problema u preventivnoj zaštiti, analizom
podataka, nameće se pitanje dojava o požaru i načinu
prikupljanja podataka. U Republici Hrvatskoj dojave o
požarima primaju se na dva broja: 93 i 112. Za posade
112 nije propisana sustavna obuka,a jedinstveni digitalni
komunikacijski sustav za vatrogasce (TETRA)
nije u potpunosti zaživio. Ovim problemima nameće se
i sveprisutan problem osmatranja i nadzora. U vrlo teškim
uvjetima rada, s trenutno raspoloživom opremom,
osmatračnice organiziraju Hrvatske šume d.o.o., dok je
vatrogasni video nadzorni sustav razvijen samo na prostoru
Istarske županije, Makarske i na Marjanu.Tuje
ponovljen isti problem dvojnosti, ili čak trojnosti. Os matračnice
organiziraju Hrvatske šume d.o.o., Državna
uprava za zaštitu i spašavanje nadležna je za nabavu
mobilnih uređaja u svrhu dojave, a korištene repetitore
održava MUP!?


Po izbijanju požara nailazimo na probleme i u
ustroju vatrogasnih službi i u opremljenosti. Posebno
velike razlike u opremljenosti izražene su između jedinica
lokalne samouprave sa i bez javne vatrogasne postrojbe.
Malo je poznat podatak da 40 % stanovništva i
70 % teritorija štite DVD.Ustrojene interventne vatrogasne
postrojbe nisu u redovnom vatrogasnom sustavu,
već se uključuju samo za gašenje šumskih požara.
Znatne štete u vatrogasnoj organizaciji ostavio je i Domovinski
rat, no decentralizacija vatrogastva i državni
program nabavke 210 vatrogasnih vozila (2002–2009)
dovelo je do vidnih pomaka u opremanju postrojbi. Još
uvijek je relativno rijetka mreža vatrogasnih postrojbi
na najugroženijem (priobalnom) području. Nužno je
napomenuti i činjenicu da se vatrogasna organizacija u
priobalju značajno oslanja na pomoć zračnih snaga
koje djeluju u sastavu Ministarstva obrane, pri čemu je
očita još jedna dvojnost u funkcioniranju zaštite i posebno
gašenja požara.


Kad se analizira stanje u vatrogasnim postrojbama
nužno je obratiti pozornost na ljudske resurse, njihovu
obuku i iskustvo. Naime, vatrogasnu djelatnost provode
različite vatrogasne postrojbe: teritorijalne (dobrovoljne,
profesionalne), interventne postrojbe, te Hrvatska
vojska, iako zakoni to ne spominju. Profesionalne vatrogasce
velikim dijelom školuje vatrogasna škola, ali temelj
obrazovanja su prekvalifikacije.Sustavno i trajno usavršavanje
za gašenje šumskih požara nije regulirano, te su u
zadnjih 10-ak godina svečešći ugroženi vatrogasci. Stradanja
na Kornatima i Hvaru idu, nažalost, tome u prilog.
Velik dio vatrogasnog sastava reguliran je kroz dragovoljno
članstvo.


Geografski zanimljiv podatak je da Državni hidrometeorološki
zavod daje dnevna predviđanjapožarne opasnosti,
što bi trebalo pomoći u prevenciji. Međutim, i tu se
javljaju propusti i problemi: takva dnevna predviđanja ne
objavljuju se ili se nedovoljno objavljuju u medijima,
tako da ni sustav predviđanja ne rezultira automatskim
pokretanjem sustavnih mjera zaštite. Dodatan problem
javlja se i time što istraživanja hrvatskih klimatskih područja
nisu aktualizirana duži niz godina.Državni vatrogasni
sustav posebno je koncentriran na ljetnu požarnu
sezonu, iako je analiza podataka o požarima pokazala je
da je najveća ugroženost od požara podjednaka u razdobljima
veljača/ožujak i srpanj/kolovoz. Sljedeće uvriježeno
mišljenje je kako je priobalje puno ugroženije požarom, a
podaci pokazuju da su opožarena površina i štete u nekim
godinama bile veće u unutrašnjosti (1998.god. PU karlovačka
zabilježila je 33 788 ha opožarene površine otvorenog
prostora, a cijela Dalmacija iste godine 36 545 ha).
Očito je da sustav nije u skladu s podacima i vremenom.
Neusklađenost se odražava i u razmjeni podataka između
subjekata vezanih za preventivu i gašenje požara. Hrvatske
šume d.o.o. godišnje probijaju stotine km požarnih
putova, kojih međutim još uvijek nema dovoljno, ali velik
dio njih nije ucrtan na zemljovide, dijelom stare i 40 godina,
kojima se koriste vatrogasne postrojbe. Stanje u privatnim
šumama, čiji je udio oko 20 % u ukupnim
šumama, potpuno je nezadovoljavajući i one predstavljaju
najveće požarne opasnosti. Sustavna zaštita tih šuma
tek je u začecima kroz novi Zakon o šumama.


Zakonom o zaštiti okoliša (ZZO), donesenog u listopadu
2007. godine, propisane su obveze zaštite od
požara. Na temelju tim zakonom propisanih obveza, ali
i realnim potrebama, Hrvatske šume d.o.o. svake go-
dine detaljno planiraju preventivne radnje utemeljene
na Procjeni opasnosti šuma i šumskog zemljišta od
šumskih požara. Državne šume, kojima gospodare Hrvatske
šume d.o.o., razvrstane su u četiri kategorije,
ovisno o stupnju opasnosti od požara, a na osnovi Pravilnika
o zaštiti šuma od požara (NN 26/03). Najveći
dio šuma i šumskog zemljišta (991 116 ha) nalazi se u
četvrtom stupnju koji je najmanje ugrožen. U trećem
stupnju je 659 145 ha, u drugom 257 145 ha, a u prvom
stupnju je 22 584 ha najugroženijih šuma i šumskih površina.
Ovakva klasifikacija nužna je ne samo da se
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 50     <-- 50 -->        PDF

M. Mamut: VEZAPRIRODNOGEOGRAFSKE I SOCIOGEOGRAFSKE OSNOVE DALMACIJE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 37-50


utvr di potencijalna opasnost, već i da bi se odredile ko n
kretne mjere prevencije kako bi se ugroženost svela
na najmanju moguću mjeru.


U provođenju preventivnih mjera neophodno je odr žava
nje protupožarnih prosjeka s elementima šumskih ces ta.
Sve do 1992. godine protupožarni prosjeci bili su
go tovo u pravilu protupožarno nekorisni, ponekad čak i
štetni. Osobito je to slučaj u priobalju i na otocima, gdje
zbog konfiguracije terena prosjeci nisu mogli biti uređeni
za lakši pristup vozilima.Velik problem predstavljala je
trava i nisko raslinje, što je pridonosilo mogućem nastanku
požara na samoj “protupožarnoj” prosjeci. Iz navedenih
razloga, od 1992. godine započeta je intenzivnija izgradnja
protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta
kojima je moguć pristup vatrogasnih vozila, raznih drugih
tehničkih sredstava i ljudi do mjesta mogućeg požara
(Pentek i sur.2007).Od 1992. do 2008.god. Hrvatske
šume d.o.o. izgradile su 4 373 km ovakvih pro sjeka, prosječno
273 km/god. Najintenzivnija gradnja bi la je 1992.
god. (520 km) i 1994. god. (496 km). Radi us poredbe, b i
tan je podatak da je do 1992. god. bilo izgrađe no samo 58
km protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta.


Usko uz ovu mjeru veže se i provođenje uzgojnih
mjera što ovisi o tipu šume(Prpić, 2009). Pod pojmom
uzgojnih mjera s ciljem preventivne zaštite od požara provode
se prorjeđivanja šuma, osobito uz prometnice, kresanje
i uklanjanje suhog granja; intenzivno se održavaju
protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta. Ovakvi
intenzivni radovi provode se na samo oko 500-600 ha
šuma i šumskih površina. Dosadašnje provođenje ovih
preventivnih mjera u šumama na dalmatinskom području
nema bitnijeg utjecaja na razinu zaštite, osobito stvaranjem
monokultura bora na većim kompleksima. Na takvim
prostorima vršni požar pri vjetru od 10 m/s skoro je
nerješiv problem (Šoštarić, 1989).


Cilj preventivne mjere motrenja i dojave je otkriti
požar što je moguće prije i u najkraćem roku dojaviti sve
bitne podatke (mjesto požara, intenzitet, veličina, smijer
širenja,...) organiziranim snagama za gašenje. Motrenje
se može obavljati ophodnjom pješice ili vozilom, te motrenjem
s motriteljskog mjesta. Motrionice, motriteljska
mjesta i vozila za ophodnju opremljeni su dalekozorom,
preglednim zemljovidom područja motrenja, sustavom
za dojavu i osnovnim alatom za gašenje početnih požara.
Na području cijele Republike Hrvatske ima 85 motrionica
i 45 motriteljska mjesta, te 130 ekipa za ophodnju.
Najveći broj dojava o požarima dojave djelatnici Hrvatskih
šuma d.o.o. (64 %) dok se 36 % dojava odnosi na
građane (Jurjević i sur.2009). Najmodernije organizirana
motriteljsko-dojavna služba organizirana je na
području Ist re, gdje se motrenje obavlja video nadzorom,
koji se us koro planira i na ostalim područjima priobalja
i otoka.


Vrlo važnu ulogu u suzbijanju požara imaju interventne
postrojbe koje djeluju na razini uprava šuma podružnica
na području krša. U Hrvatskim šumama d.o.o.
tre nutno je organizirana 21 interventna skupina radnika,
ko ji su osposobljeni i opremljeni vozilom ili brodom, odgo
varajućim alatom i opremom za prokopavanje, protupožarnih
prosjeka, kako bi se zaustavilo daljnje širenje
požara.


Uspješna zaštita od požara podrazumijeva i dobru organizaciju
informativno-promidžbenih aktivnosti. Prema
svom programu aktivnosti vezanih uz zaštitu šuma i šumskih
površina od požara, Hrvatske šume d.o.o. svake go-
dine uz sve prometnice i na prilazima šumama postave
oko 3000 znakova upozorenja i zabrane loženja vatre,
osobito u šumama I i II stupnja opasnosti od požara. Uz
glavne prometnice domaće stanovništvo i turisti putem
jumbo plakata upozoravaju se o ulozi šuma u životu čovjeka,
te opasnim radnjama koje mogu prouzročiti požar.
Osobito intenzivna promidžba provodi se u srpnju i kolovozu,
te se putem medija apelira na odgovorno ponašanje
građana na otvorenim površinama kako ne bi izazvali
šumski ili bilo kakav drugi požar(Jurković,1995).


Ukoliko do požara ipak dođe, posebice je važna
dobra organizacija raspoloživim snagama, opremom i
sredstvima za gašenje požara. Trenutna organizacija
vatrogasnih postrojbi u Republici Hrvatskoj pokazuje
relativnoneujednačenost i neprilagođenost. U kontinentalnom
dijelu RH je gusta mreža vatrogasnih postrojbi
(1566 DVD i 31 JVP) dok priobalje i otoci raspolažu s
daleko manjim brojem (235 DVD i 31 JVP). U požarnoj
sezoni nedovoljni broj vatrogasaca u priobalju nadoknađuje
se sezonskim vatrogascima (part-time) i
dislokacijom dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca
s kontinenta.


Velika požarna opasnost posebno prijeti od prelaska
šumskih požara iz BiH. Zbog takvih razloga sklapaju se
bilateralni sporazumi za ispomoć kod prirodnih i civilizacijskih
katastrofa. Republika Hrvatska ima sklopljene
sporazume sa susjednim zemljama (Bosna iHercegovina,
Mađarska, Slovenija), te Austrijom, Poljskom i Slovačkom.
Na temelju tih sporazuma, godišnje se organiziraju
združene vježbe ali bilateralni sporazumi nisu riješili lokalnu
ispomoć.


ZAKLJUČAK – Conclusion
Ugroženost i očuvanje otvorenih površina od po-prevencije, organizacije otkrivanja i gašenja požara.
žara ovisi o nizu prirodnogeografskih i sociogeograf-Otvorene površine moraju se promatrati u cjelini s poskih
čimbenika koji moraju činiti polazište u pla niranju sebnim naglaskom na poljoprovredne i šumske povri
provođenju bioloških, tehničkih i obrazovnih mjera šine. Provođenje preventivne zaštite i revitalizacija
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 51     <-- 51 -->        PDF

M. Mamut: VEZAPRIRODNOGEOGRAFSKE I SOCIOGEOGRAFSKE OSNOVE DALMACIJE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 37-50


napuštenih poljoprivrednih i šumskih površina, uvelike
bi pridonijela smanjenju nastanka i širenja požaraotvorenih
površina. Naime, velik dio privatnih poljoprivrednih
površina napušteno je i zaraslo u korov, dok se
šume i šumska zemljišta nedovoljno ili uopće ne uređuju.
Takvo stanje šteti i ugrožava otvorene površine u
cjelini.Aktivnosti koje bi se trebale provoditi u svrhu
smanjivanja površine neobrađenog i zapuštenog zemljišta
i sprječavanja “navike” spaljivanja za vrijeme visokih
opasnosti mo gu se podijeliti na kratkoročne i
dugoročne mjere.Krat koročne mjere, o kojima se za
sada još uvijek samo raspravlja,odnose se na uvođenje
jedinstvenog poreza za neobrađeno zemljište, poveća-


LITERATURABogunović, M., Ž. Vidaček, S. Husnjak,


A. Bensa, 2007: Vrednovanje tala Splitskodalmatinske
županije za potrebe natapanja,
Agronomski glasnik (2), 103–117, Zagreb.


Blagović,B., A.Prosen,2007: Važnostmodernog
katastra u zaštiti okoliša, Geodetski list, (4),
259–272, Zagreb.


Butorac,l., V.Topić, G.Jelić,2009: Površinsko
otjecanje oborina i gubici tla u opožarenim kulturama
alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) na
koluviju, Šum.list, (3–4): 165-174, Zagreb.


Grković,I., 2005: Maslinarstvo i turizam, Pomologia
Croatica (1–2), 121–124, Zagreb.


Jurjević, P., D. Vuletić, J. Gračan, G. Seletković
2009: Šumski Požari u Republici Hrvatskoj,
Šum. list, (1–2), 63-72,Yagreb


Jurković,S., 1995: Mogućnost kontrole i ograničenja
“potrošnje” pejzaža uzrokovane turističkim
korištenjem, Prostor: znanstveni časopis za arhitekturu
i urbanizam (2), 245–260, Zagreb.


Margaletić, J., M. Margaletić, 2003: Požari u
šumi i na šumskom zemljištu kao čimbenici degradacije
staništa, Šum. list, (9–10), 475–482,
Zagreb.


Nodilo,J., 2003: “Požari otvorenog prostora otoka i
priobalja – slučajnost ili logičan slijed događaja?”,
Šum.list, (3–4), 171–176, Zagreb.


Pentek, T., H. Nevečerel, D. Pičman,


T. Poršinsky, 2007: Forest road network in
the Republic of Croatia – status and perspectives,
Croatian Journal of Forest Engineering,(1),
93–106, Zagreb.


Prpić,B., 2009: Kako u prilikama recesije osigurati
budućnost naših mladih prirodno gospodarenih
šuma, Šum.list (5–6), uvodnik, Zagreb.


Simonetti,P.,2006: Pravo vlasništva i pravo građenja
stranih osoba na nekretninama u Republici
Hrvatskoj, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta
u Rijeci (1), 1–55, Rijeka.


nju kazne za spaljivanje za vrijeme požarne sezone, na
usavršavanja u načinima preventivnog spaljivanja, te
izradu nacionalnog projekta preventivnog spaljivanja.
Du goročne mjeresu biološke prirode i predviđaju sadnju
autohtonog i teško gorućeg raslinja nakon požarate
sustavno poboljšanje načina korištenja korova. U
dugoročne mjere nužno je uvrstiti ipoboljšanje komunikacije
različitih sudionika prevencije i suzbijanja požara
na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.
Donošenje zakona kojima bi se regilirale ove mjere i
provođenje mjera u praksi, zasigurno bi umanjile broj
požara i štete koje požari iza sebe ostavljaju.


– References


Šegota,T.,1988: Klimatologija za geografe, Školska
knjiga,486, Zagreb.


Šegota,T.,A.Filipčić,2003: Köppenova podjela
klime i hrvatsko nazivlje, Geoadria, (1), 17–37,
Zadar.


Šiljković, Ž., 1997: Požari kao oblik destrukcije
geografske sredine, Geoadria, (2), 77–96, Zadar.
Šoštarić, V.,1989: Požari šuma, Šum. list, (3–5),
168–172, Zagreb.
Španjol, Ž., K. Biljakovič, R. Rosavec,


D.Dominiko, D.Barčić, D.Starešinić,
2008: Šumski požari i fizikalni modeli, Šum.
list, (5–6), 259–267, Zagreb.


Topić,V.,1995: Utjecaj šumske vegetacije na suzbijanje
erozije u bujičnim slivovima mediteranskog
područja Hrvatske, Šum. list, (9–10),
299–303, Zagreb.


Topić,V.,2003: Šumska vegetacija na kršu kao značajan
čimbenik zaštite tla od erozije, Šum.list,
(suplement), 51–64, Zagreb.


Vidučić,V.,2007: Održivi razvoj otočnog turizma Republike
Hrvatske, Naše more, znanstveni časopis
za more i pomorstvo, (1–2), 42–48, Dubrovnik.


Vuletić, D., V. Vondra, L. Szirovicza,


E.Paladinić,2006: Rezultati ispitivanja sklonosti
turista za boravak u šumi i odnos prema
ekološkim i socijalnim uslugama šuma, Radovi
Šumarskog instituta Jastrebarsko, (1/2), 83–90,
Jastrebarsko.


Wertheimer -Baletić,A., 2005: Demografija Hrvatske
– aktualni demografski procesi, Diacovensia
(1), 95–116, Đakovo.


Živić,D., N.Pokos, I.Turk,2005: Basic Demographic
Processes in Croatia, Hrvatski geografski
glasnik (1), 27–44, Zagreb.


Pravilnik o zaštiti šuma od požara, N. N., 26/03.
Zakon o zaštiti okoliša, N. N., br. 110/08.
Zakon o zaštiti od požara, N. N., br. 58/93, 33/05,


107/07.