DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Ž. Španjol, D. Barčić, R. Rosavec, B Dorbić: BIOLOŠKO-EKOLOŠKO I PROSTORNO VREDNOVANJE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 51-62


u sklopu značajnog krajobraza Kalnik, tada ukupna površina
zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Koprivničko-
križevačke županije iznosi 4 073,50 ha. U
kategoriji «značajni krajobraz» zaštićena su 2 područja
s površinom od 2 887 ha ili 70,8 %, u kategoriji “posebni
rezervat” zaštićeno je 5 područja s površinom od
1 108,01 ha ili 27,2 % u odnosu na cjelokupno zaštiće nu
površinu. U kategoriji “park-šuma” zaštićeno je 1
područje površine 80 ha koji zauzima 2 %, a u kategoriji
«spomenik prirode» zaštićena su 4 područja čija je
ukupna površina 1,1 ha odnosno 0,03 % i kategorija
“spomenik parkovne arhitekture” ima 2 područja ukup ne
površine 2,74 ha ili 0,07 % od ukupne površine zaštićenih
dijelova prirode. Od ukupne površine županije
koja iznosi 174 600 ha, zaštićeno je 2,36 %.


2.6 Zaštićene prirodne vrijednosti Međimurske županije


Protected natural values in Međimurje county


Međimurska županija ima tri kategorije zaštićenih
prirodnih vrijednosti: “spomenik prirode”, “značajni
krajobraz” i “spomenik parkovne arhitekture”. Značajni
krajobraz Mura jedini je u Međimurskoj županiji,
a čini 99 % ukupno zaštićene površine na području ove
županije. U kategoriji “spomenik prirode”zaštićeno je
5 područja od kojih značajnu površinu imaju samo Be-


Tablica 5. Zaštićene prirodne vrijednosti Međimurske županije


Table5 Protected natural values in Međimurje county


dekovićeve grabe – vlažne livade površine 13 ha. U kategoriji
“spomenik parkovne arhitekture”zaštićeno je
8 područja, a samo perivoj Zrinski u Čakovcu ima površinu
koja se može izraziti u hektarima (13,5 ha).Od
ukupne površine županije koja iznosi 72 956 ha, zaštićeno
je 19,87 % površine.


Kategorija Površina (ha) Godina zaštite
1. Spomenik prirode
1.1. Donji Vidovec – hrast lužnjak
1.2. Novo Selo Rok – kesteni i livada
1.3. Vratišinec – skupina stabala oko Crkve Sv. Križa
1.4. Vratišinec – skupina smreke na groblju
1.5. Bedekovićeve grabe – vlažne livade
-
-
-
-
14 469,40
1995
1969
1969
1969
2002
2. Značajni krajobraz
2.1. Mura 13,5 2002
3. Spomenik parkovne arhitekture
3.1. Čakovec – perivoj Zrinski
3.2. Nedelišće – platana
3.3. Strelec – stara lipa
3.4. Donja Dubrava – ginko
3.5. Vučetinec – tulipanovac
3.6. Pribislavec – magnolija
3.7. Čakovec – dvije glicinije
3.8. Sveti Urban – dvije platane
-
-
-
-
-
-
-
-
1975
1963
1969
1995
1995
2001
1995
1995
Ukupna površina 14 495,9 ha


2.7 Zaštićene prirodne vrijednosti Krapinsko-zagorske županije


Protected natural values in Krapina and Zagorje county


Zaštićene prirodne vrijednosti svrstane su u četiri nik prirode”zaštićena su četiri područja koji imaju
kategorije: “park prirode”, “značajni krajobraz”, “spo-malu površinu koja nije izražena u hektarima. Kategomenik
prirode”i “spomenik parkovne arhitekture”. U rija “spomenik parkovne arhitekture”ima 9 područja
kategoriji “park prirode”zaštićena je samo Medved-ukupne površine 59,58 ha, što je 0,96 % ukupne povrnica,
odnosno 27 % njene ukupne površine koji pripada šine zaštićenih prirodnih vrijednosti na području ove
ovoj županiji. Kategorija “značajni krajobraz” ima županije. U Krapinsko – zagorskoj županiji zaštićeno
2 područja jednake površine (50 ha), s time da je Zele-je ukupno 6 211,58 ha, što čini 5,1 % površine županije


njak zaštićen 1949. godine, a Sutinske toplice 1980. (122 422 ha).


godine. Zajedno u ukupnoj površini zaštićenih prirod


nih vrijednosti zauzimaju 1,6 %. U kategoriji “spome