DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Ž. Španjol, D. Barčić, R. Rosavec, B Dorbić: BIOLOŠKO-EKOLOŠKO I PROSTORNO VREDNOVANJE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 51-62


čjima s naznakom prirodnosti i izvornosti ovih krajeva,
održavanje stručno-znanstvenih skupova u prostoru zaštićenih
dijelova prirode i sl. (Španjol,1993). U smislu
vrednovanja bitno je postojanje jasnog i definiranog
upravljanja unutar zaštićenih područja. Naravno ovdje
je nužno razlikovati stupanj i oblik zaštite koji je zakonski
određen. Stoga Marinović-Uzelac (2001) navodi
kako prostorne planove nije potrebno izrađivati za
sve vrste zaštićenih prostora, a za neke je to i nemoguće.
Temeljni uvjeti koje zaštićeni prostor mora zadovoljavati
da bi prostorni plan imao smisla su sljedeći: izvjesna
prostranost teritorija, diferenciranost zaštite i
uporabe zemljišta, te izloženost utjecaju vanjskih čimbenika
(Marinović-Uzelac,2001). Uzevši u obzir
bilo koje zaštićeno područje, njegovu prirodnost i očuvanost,
može se razlikovati ukupni ekološko–turistički
potencijal zaštićenih prirodnih vrijednosti. Za postizanje
toga cilja potrebno je neka područja obnoviti ili revitalizirati;
posebice ona vezana uz povijesna zbivanja. Metodologija
obnove povijesnih prirodnih vrijednosti temelji
se na teoriji zaštite,u kojoj postoje neke specifičnosti jer
se tu radi o živim organizmima, ponajprije biljnim koji
se neprestano mijenjaju i teško ih je valorizirati. Osim
spomeničkog dijela; cjelinu najčešće u nekim kategorijama,
kao što je npr. spomenik parkovne arhitekture čini
i graditeljsko naslijeđe velike povijesne i umjetničke
vrijednosti. U obnovi povijesnih parkova rijetko se
može primijeniti samo jedna metoda, već će najčešće
biti potrebna kombinacija nekoliko metoda obnove,kao
što su konzervacija, revitalizacija, restauracija, rekonstrukcija,
rekompozicija i replika (Šćitaroci,1992).


Da bi se ostvarile osnovne uloge zaštićenih područja,
potrebno je njihov prostor planski organizirati. Samo se
planiranje provodi sa svrhom usklađenog razmještaja
različitih funkcija zaštite i unaprjeđenja prirodnih vrijednosti,
s potrebama izgradnje infrastrukture za dopuštene
i prihvatljive oblike korištenja zaštićenog područja, ponajprije
rekreaciju i turizam (Martinić,2010).


Budući da su zaštićene prirodne vrijednosti službeno
kategorizirane prema Zakonu o zaštiti prirode
(NN 70/05) olakšano je njihovo vrednovanje. Istovremeno
različite oblike vrednovanja potrebno je provoditi
mjerama upravljanja, posebice kroz javne
ustanove. Nažalost rijetki su primjeri sustavnog ulaganja
i provođenja određenih projekata. U pogledu zaštite,
osnovni oblik trebao bi biti opća zaštita prirodne
sredine i očuvanje većih prostora prirodnog i antropogenog
krajolika od devastacije i prevelikih promjena
radi gospodarskog utjecaja i izgradnje (MarinovićUzelac,
2001). Stoga i dolazi često do neshvatljivih
zahtjeva za brzom zaštitom određenih prostora (šumski
kompleksi), a zanemaruje se razvoj unutar već zaštićenih
područja. Često takvi zahtjevi dolaze kroz institucionalni
okvir. Uloga parkova prirode jedan je od
takvih primjera gdje bi oni trebali biti veći pojasevi za
zaštitu specifičnih dijelova prirode osobito posebnih
rezervata. Danas su neki parkovi prirode (npr. Medvednica)
posebno ugroženi urbanizacijom, a u manjoj
mjeri neprimjerenim gospodarenjem prirodnim bogatstvima.
Stoga valorizacija u istraživanim županijama i
općenito u svim zaštićenim područjima treba usmjeriti
razvoj,naglašavajući ekološke vrijednosti, ali ovisno o
stupnju zaštite povezivati i druge djelatnosti zbog socijalnog
i gospodarskog učinka.


4. ZAKLJUČAK – ConclusionCjelokupni prostor sjeverozapadne Hrvatske potrebno
je vrednovati i selektivno koristiti sukladno njegovim
osnovnim značajkama,koje ukazuju na najbolju moguću
namjenu, bila ona razvojna ili zaštitna.

Povećanjem kvalitete prostora sjeverozapadne Hrvatske
i ravnomjernim korištenjem bogatstava može se
postići viši stupanj razvijenosti te ostvariti napredak i
viša kvaliteta života stanovništva ovoga prostora.
– Zaštićene prirodne vrijednosti pružaju izuzetnu i
neponovljivu mogućnost aktivne zaštite, korištenja
i unaprjeđenja prirodnog okoliša u području sjeverozapadne
Hrvatske.
– Uzevši u obzir zapušteno stanje i stupanj očuvanosti
pojedinih zaštićenih dijelova prirode na području
sjeverozapadne Hrvatske,svakako je potrebno više
pozornosti obratiti upravo na održavanje i revitalizaciju
njihovih vrijednosti s ciljem podizanja razine
svijesti lokalnog stanovništva o njihovoj vrijednosti
i istinskom značenju za svoj kraj.


– Mogućnosti i predispozicije sjeverozapadne Hrvatske
osiguravaju uvjete za kvalitetniju provedbu
mjera upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima
i povezanost s turističkom djelatnošću, stoga
se danas ne može govoriti o dovoljnoj prostornoj i
biološko-ekološkoj valorizaciji.
– Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i
korištenje u turizmu mora se provesti kroz zoniranje
prostora zaštićenih prirodnih vrijednosti za prihvat
posjetitelja, a u isto vrijeme sačuvati kvalitetu tog
prostora,koji je jedan od razloga dolaska turista.

Postojeća zaštićena područja potrebno je očuvati u izvornom
stanju naravno uz povećana ulaganja,budući
da neka od njih imaju i povijesnu vrijednost, samim
time sastavni su dio prirodne i kulturne baštine.