DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2011 str. 65     <-- 65 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 63-68


UDK 630* 450


ANALIZA ŠTETAOD SMEĐIH MEDVJEDA U HRVATSKOJ
U RAZDOBLJU OD 2004. DO 2009. GODINE


ANALYSIS OF BROWN BEAR DAMAGES IN CROATIA
IN THE PERIOD FROM 2004 UNTIL 2009


12 3


Magda SINDIČIĆ, Davor ZEC, Đuro HUBER


SAŽETAK: Jedan od najvažnijih elemenata modernog gospodarenja smeđim
medvjedima je sukob između medvjeda i ljudi, a ekonomski gubitci su
čimbenik koji najviše doprinosi negativnim stavovima javnosti prema smeđem
medvjedu. U Hrvatskoj je populacija od oko 1 000 medvjeda gotovo dosegla
biološki i socijalni kapacitet. Medvjed je u Hrvatskoj divljač, zaštićena lovostajem
i odstrijelnim kvotama koje se propisuju godišnjim Akcijskim planovima.
Plan gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj i Zakon o
lovstvu reguliraju naknadu štete koju počini medvjed. Na područjima gdje je
medvjed stalno prisutan i njime se gospodari, štetu nadoknađuje ovlaštenik
prava lova, dok na područjima gdje nisu ustanovljena lovišta štetu nadoknađuje
osoba koja upravlja zemljištem. Cilj rada je prikazati i analizirati podatke
o štetama koje je smeđi medvjed počinio u Hrvatskoj u prvih 6 godina
(2004–2009) provođenja Plana gospodarenja smeđim medvjedom tj. prvih
šest godina organiziranog prikupljanja takvih podataka. U tom razdoblju prijavljeno
je ukupno 227 slučajeva šteta (prosječno 37,8 slučaja godišnje), od
čega većina (54,2 %) na poljoprivrednim kulturama. Prijavljeno je 23,8 % napada
na domaće životinje, te 8,8 % slučajeva štete na pčelinjacima. Nije zabilježen
niti jedan napad na čovjeka. Materijalna šteta koju smeđi medvjed
počini u Hrvatskoj niska je glede veličine populacije od 1 000 grla.


Ključne riječi:smeđi medvjed, Ursus arctos, štete, gospodarenje


UVOD – Introduction
Gospodarenje smeđim medvjedom predstavlja iza-iKendall,1998.;HerreroiHiggins,2003). Kako
zov zbog bioloških karakteristika vrste (spora reproduk-razvojem tehnologije i urbanizacijom čovjek sve više
cija, primarno vegetarijanska ishrana vrste koja ima ulazi u prirodna staništa, sukob između medvjeda i
probavni sustav mesoždera, zimsko brloženje), percep-čovjeka zahtijevat će sve veću pozornost nadležnih incije
ljudi i značajnog međunarodnog interesa za zaštitu i sti tucija(Baruch-Mordo i dr.,2008). Upravljanje i
lov medvjeda (Huber i dr.,2008.a). Jedan od najvažni-zaštita velikim zvijerima uvelike ovisi o percepciji jajih
elementa modernog gospodarenja je sukob između vnosti, a ekonomski gubitci su jedan od čimbenika koji
medvjeda i ljudi, odnosno štete koje nastaju na posje-najviše doprinose negativnim stavovima(Linnell i
dima, ranjavanje ljudi i uklanjanje problematičnih me-dr., 1996; Williamsi dr.,2002).
dvjeda (Herrero,1985.;Gunther,1994.;Gniadek


U Hrvatskoj populacija od oko 1 000 smeđih me


2


dvjeda nastanjuje područje veličine 12 372 km (go


1


Magda Sindičić dr. med. vet., Zavod za biologiju, patologiju i
uzgoj divljači,Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
tovo 22 % kopnene površine) (Huber i dr.,2008.b).
Heinzelova 55, 10 000 Zagreb, magda.sindicic@vef.hr


Stanište smeđeg medvjeda u Hrvatskoj većim se dije


2


Davor Zec dipl. ing. šum., Uprava za lovstvo, Ministarstvo


lomnalazi na području visokog krša i pripada Dina


regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva,
Ulica gradaVukovara 269a, 10 000 Zagreb, davor.zec@mrrsvg.hr


rskom masivu, te obuhvaća područja od razine mora do


3


Prof. dr. sc. Đuro Huber, Zavod za biologiju,


Veterinarski fakultet
1 750 m nadmorske visine. Šumski pokrov ponajprije


Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, 10 000 Zagreb,


čine bukva (Fagus sylvatica), obična jela (Abies alba),


huber@vef.hr