DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 37     <-- 37 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 127-137


UDK 630* 111 + 120 : 164 (001)


FLORISTIČKE, MIKROKLIMATSKE I GEOMORFOLOŠKE ZNAČAJKE
PONIKVE JAPAGE NA ŽUMBERKU (HRVATSKA)


FLORISTIC, MICROCLIMATICAND GEOMORPHOLOGICAL FEATURES OF
COLLAPSED DOLINE JAPAGE ON THE ŽUMBERAK (CROATIA)


1 23


Nenad BUZJAK, Suzana BUZJAK, Danijel OREŠIĆ


SAŽETAK: Urušna ponikva Japage nalazi se u zapadnom dijelu Žumberka. Is t ra
živanjem je utvrđeno da je oblikovana u tektonski razlomljenim karbonatnim na sl
a gama gornjokredne starosti (vapnenci i breče). Svojim dimenzijama ističe se kaonajveća takva pojava na području Žumberka. Volumen ponikve je oko 54 000 m3.
Mjerenjima mikroklimatskih parametara u Japagama (s prekidima od 2007. do
2009. godine) dokazana je temperaturna inverzija u toplom dijelu godine. U vege tacijskom
periodu 2007. i 2008. godine na području Japaga istraživana je i flora.
Popisivane su vrste koje rastu na različitim dubinama i ekspozicijama. Ukupno je
zabilježeno 59 svojti biljaka. Od vrsta svojom nazočnošću prevladavale su paprati i
to posebice u donjem dijelu ponikve i na dnu gdje je smanjena osvijetljenost i povećana
vlažnost zraka i tla u odnosu na rub ponikve. Zabilježene biljke podvrgnute su
i analizi ekoloških indikatorskih vrijednosti i životnih oblika.


Ključne riječi: Žumberak, Japage, flora, ekološke indikatorske vrijednosti,
mikroklima, geomorfologija


UVOD – Introduction


Žumberak je smješten na prijelazu izmeđuAlpa, Dinarida
i Panonskog bazena,zbog čega se odlikuje složenom
geološkom građom i reljefnom strukturom obilježenih
tektoniziranim naslagama različitih li tostratigrafskih značajki
te velikom raščlanjenošću različitih morfogenetskih
tipova reljefa. Dominantni tipovi reljefa, zahvaljujući raširenosti
tektonski razlomljenih karbonatnih naslaga (posebice
gornjotrijaskih dolomita i gornjokrednih vapnenaca
i breča) su krški i fluviokrški reljef sa specifičnom
hidrografskom strukturom i reljefnim oblicima,među kojima
se brojnošću ističu ponikve – njih gotovo 3200
(Buzjak2002,Buzjak2006).


Žumberak i u fitogeografskom pogledu predstavlja
most između Alpa i Dinarida (Trinajstić 1995).


Veći dio prekriven je šumom. U nižem brdskom području
najčešća je šuma hrasta kitnjaka i običnoga graba
(Epimedio-Carpinetum betuli (Ht. 1938) Borhidi
1963), na strmijim toplim obroncima šuma hrasta medunca
i crnoga graba Ostryo–Quercetum pubescentis,
(Ht. 1950) Trinajstić1979, a u najvišim predjelima, bukove
šume svezeAremonio-Fagion (Horvat1938) Borhidi
inTörök et al. 1989.Većina travnjačkih površina
nastale su krčenjem šuma (livade, pašnjaci), a samo
mali dio je prirodnoga porijekla.Velika floristička raznolikost
Žumberka očituje se u broju zabilježenih biljnih
svojti (1006 biljnih svojti bez kultiviranih biljaka)
koji čini petinu ukupne flore Hrvatske (Vrbek 2005).


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA– Research area


Ponikva Japage smještena je na SZ padini Kordine u
blizini Sošica (zapadni Žumberak; sl. 1), generalnog na


1


Doc. dr. sc. Nenad Buzjak, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno


matematički fakultet, Geografski odsjek, Marulićev trg 19/II,


10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: nbuzjak@gmail.com


2


Dr. sc. Suzana Buzjak, Hrvatski prirodoslovni muzej, Demetrova
1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: Suzana.Buzjak@hpm.hr


3


Doc. dr. sc. Danijel Orešić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno


matematički fakultet, Geografski odsjek, Marulićev trg 19/II,


10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: doresic@geog.pmf.hr


giba 3. i 4. kategorije (5°-32°). Radi se o tipu pokrivenog
krša uz mjestimično izbijanje stijene na površinu,što je
najizraženije na sjevernom i južnom rubu. Djelomično
stjenovita površina i plitko tlo glavni su razlozi isključivanja
okolice ponikve iz agrarnog iskorištavanja vidljivog
na zapuštenim površinama u njenoj blizini.


Japage se nalaze na dodiru šume hrasta kitnjaka i
običnog graba (Epimedio-Carpinetum betuli (Ht.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 38     <-- 38 -->        PDF

N. Buzjak, S. Buzjak, D. Orešić: FLORISTIČKE, MIKROKLIMATSKE I GEOMORFOLOŠKE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 3–4, CXXXV (2011), 1-3


1938) Borhidi1963) i šume bukve s
be kicom(Luzulo–FagetumMeusel
1937).


Područje Žumberka prema Köppenovoj
klasifikaciji ima umjereno
toplu kišnu klimu s toplim ljetom,
bez izrazitog suhog razdoblja
(Cfwbx’). Srednja siječanjska temperatura
zraka područja na kojemu
se nalaze Japage je unutar izoterme
0°, a srpanjska 18°, dok je srednja
godišnja temperatura zraka 9°. Srednja
godišnja količina padalina je
oko 1300 mm (Dujmović 1994).
Postoje dva maksimuma padalina,
u kasno proljeće i kasnu jesen. Najmanje
padalina ima zimi.


Slika 1. Geografski smještaj Japaga


Figure 1Geographical location of Japage


Geološki uvjeti oblikovanja ponikve –


Geological conditions of doline evolution


Ponikva Japage smještena je na terenu oblikovanom
u naslagama gornjokrednih vapnenačkih breča. U naslagama
se često mogu naći ulošci i nodule rožnjaka,
čiji se nastanak objašnjava djelomičnom do potpunom
silicifikacijom (Šikić i sur.1979). Breče su cenomanske
do senonske starosti. One diskordantno leže na trijaskim
i jurskim naslagama, a debljina im je mjestimično
procijenjena do 100 m. Nastale su pretaloživanjem stijena
neposredne podloge – trijaskih dolomita, jurskih
vapnenaca i rožnjaka te donjo- i gornjokrednih vapnenaca.
Zbog toga sadrže različite nesortirane fragmente,
najčešće jurske i kredne, pa je moguće pogrešno zaključiti
da se radi o starijim naslagama. Istočno od ponikve
rasjedni je kontakt gornjokrednih i gornjotrijaskih naslaga,
koje su opisane kao bijeli do sivi,srednje do sitnozrnati
dolomit, u kojemu se mjestimično javljaju


MATERIJAL I METODE
S obzirom na svoju posebnost u krajoliku Žumberka,
ponikva Japage je sklopu znanstveno-istraživačkog projekta
u suradnji Speleološkog kluba “Samobor” i JU PP
“Žumberak-Samoborskog gorja” 2006.–2009. bila interdisciplinarno
istraživana s geološkog, geomorfološkog,


stromatolitne lamine (Pleničar i Premru 1977,
Šikić i sur.1979). Dolomit je kasnodijagenetski, a u
mikroskopskom pregledu djeluje kao breča s izrazito
dolomitiziranom osnovom u kojoj su različiti fragmenti
mudstona s kalcitnim žilicama, kalcitno trunje te mikritni
fragmenti. Mikrofosilna zajednica, ako je postojala,
uništena je dolomitizacijom (Cvetko Tešović i
Dobronić 2009). U bližoj okolici zabilježene su naslage
gornjokrednog fliša, jurskih vapnenaca te gornjotrijaskih
dolomita (Pleničar i Premru 1977, Pleničari
sur.1976).


Položaj urušne ponikve Japage te uz nju vezane speleološke
objekte uvjetovan je intenzivno razlomljenom
rasjednom zonom. Glavni regionalni rasjed pružanja
22-202križa se s nekoliko manjih rasjeda i pukotinskih
sustava (Navratil i sur.2009).


– Material and Methods
speleološkog, mikroklimatskog i botaničkog stajališta (N.
Buzjak 2009). Budući da postojeće kartografske podloge
nisu pogodne za kartiranje, istraživanju je pretho


dilo topografsko snimanje ponikve. Na obodu i u ponikvi
odabrane su fiksne točke.Radi georeferenciranja poda
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 40     <-- 40 -->        PDF

N. Buzjak, S. Buzjak, D. Orešić: FLORISTIČKE, MIKROKLIMATSKE I GEOMORFOLOŠKE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 3–4, CXXXV (2011), 1-3
130
Slika 2. Položaj mjernih točaka (1-dno, 2-rub)
Figure 2 Position of the measuring points (1-bottom, 2-edge)
Slika 3. Hod srednjih dnevnih temperatura
Figure 3 Average daily air temperature cycle (Dno=bottom, Rub=edge)


ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 39     <-- 39 -->        PDF

N. Buzjak, S. Buzjak, D. Orešić: FLORISTIČKE, MIKROKLIMATSKE I GEOMORFOLOŠKE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 127-137


taka, GPS prijemnikomodređene su koordinate odabranih
točaka u mreži. Odnosi među točkama mjereni su optičkim
kompasom i padomjerom Suunto, s točnošću
očitanja od 1°. Udaljenosti su mjerene laserskim daljinomjerom
Leica DistoA2. Izmjereni podaci obrađeni su u
softveru Compass, Speleoliti i ESRI ArcMap 9.2. U
sklopu geološkog istraživanja određeni su tipovi naslaga,
starost, okoliši taloženja, inženjersko-geološka i strukturno-
geološka analiza. Geomorfološkim istraživanjem
utvrđeni su geomorfološki oblici i procesi oblikovanja
ponikve i speleoloških objekata u njoj. Mikroklimatska
mjerenjaobavljena su s prekidima 2007.–2009. elektroničkim
termohigrografima Onset Hobo Pro RHTemp i U23
ProV2, a trenutačna mjerenja termometrima Hanna Checktemp,
PCE-T317 i termohigrometrom PCE-310 radi
utvrđivanja mikroklimatskih značajki ponikve, te njihovih
utjecaja na geomorfološke procese i biljni pokrov.


U sklopu istraživanja flore u vegetacijskom razdoblju
2007. i 2008. godine popisivane su vrste na različitim dubinama
i ekspozicijama, a dio njih je ucrtan na profilima
S-J i I-Z (S.Buzjak 2009).Vrste koje nisu mogle biti
određeneubrane su i naknadno determinirane, a herbarizirani
materijalpohranjen je u Herbarsku zbirku CNHM.
Prilikom determinacije vrsta korišteni su standardni ključevi
i ikonografije (Domac 1994, Horvatić i Trinajstić
1976–1981, Jávorka i Csapody 1991,
Pignatti 1982, Trinajstić 1975-1986 i Tutin i
sur. 1968-1980, 1993). Nazivi svojti usklađeni su prema
bazi podataka Flora Croatica Database (Nikolić
2010). Zabilježene biljke podvrgnute suanalizi životnih
oblika i ekoloških indikatorskih vrijednosti. Prema Zakonu
o zaštiti prirode (Anonymus 2005 i 2008) i Pravilniku
o proglašenju divljih svojti zaštićenim i strogo
zaštićenim (Anonymus 2009) izdvojene su zaštićene
svojte. Životni oblici određeni su premaFlora Croatica
Database (Nikolić 2010) i Landolt-u (1977). Za
prikaz životnih oblika korištene su sljedeće kratice:
h – hemikriptofiti, g – geofiti, n – nanofiti, p – fanerofiti,
c – hamefiti, t – terofiti, ep – epifiti, li – lijane, z – drveni
hamefiti. Ekološke indikatorske vrijednosti određene su
premaLandolt-u(1977). Jedino za vrsteScopolia carniolicaiPolystichum
illyricumnisu nađene vrijednosti,te
su određene prema fitocenološkoj vezanosti za druge
vrste, na temelju srodnosti i osobnog iskustva. Korišteni
su sljedeći ekološki indikatori: vlažnost (F; pokazuje prosječnu
vlagu tla tijekom vegetacijske sezone), pH tla
(R; označava sadržaj slobodnih H-iona u tlu), osvijetljenost
staništa (L; označava prosječni intenzitet osvijetljenosti
potreban za rast biljke tijekom vegetacijske sezone),
temperatura (T; određuje, na temelju nadmorske visine na
kojoj biljka raste, prosječnu temperaturu kojoj je biljka izložena
tijekom vegetacijske sezone).


REZULTATI I RASPRAVA– Results and discussion
Geomorfološke značajke ponikve –


Geomorphological features of doline


Duljina osi oboda ponikve Japage u smjeru sjeverjug
je 64 m, a u smjeru istok-zapad 63 m. Dubina između
najniže točke oboda i dna je 15 m. Najveća
visinska razlika, između najviše točke oboda i dna, je


3


37,7 m.Volumen ponikve je oko 54 000 m. Svojim dimenzijama
ističe se kao najveća takva pojava na području
Žumberka. Klasificirana je kao urušna ponikva s
karakterističnim strmim stjenovitim padinama i zaravnjenim
dnom pokrivenim kamenim blokovima,što je
posljedica urušavanja podzemne šupljine.


U ponikvi su dominantni recentni geomorfološki
procesi padinski procesi i okršavanje. Padinski procesi
su zbog velikih nagiba i velike količine tla i materijala
nastalog mehaničkim raspadanjem matične stijene prisutni
na svim padinama. Prevladavajući padinski procesi
su urušavanje, odroni i osipanje, a uočeni su još puženje
i spiranje. Urušavanje krovine odgovorno za oblikovanje
zatvorene depresije je kronološki gledano stariji
proces, a odroni na strmcima mlađi. Potonji se povremeno
odvijaju i danas, a rezultat su nestabilnosti stijenske
mase uzrokovane tektonskom razlomljenošću
naslaga, kriofrakcije i fitogenog utjecaja. Raščlanjenost,
slijeganje i nestabilnost površine dna posljedica je taloženja
urušenog materijala - blokova i kršja. Osipanjem
kršja na strmim padinama oblikovani su manja točila i
sipari na sjevernoj i južnoj padini. Od prostranijih akumulacijskih
oblika u podnožju JI padine oblikovan je
prostrani koluvijalni konus s bazom širine 26 m, a u
podnožju sjeverne padine konus s bazom širine 13 m
(BuzjakiDobronić2009).


Mikroklima Japaga –


Japage’s microclomate


Mjerne točke za mikroklimatska mjerenja bile su
na dnu (z = 505 m n. v., 15 cm iznad tla) i JI rubu
(z = 533 m n. v.15 cm iznad tla; sl. 2). Iz podataka o
hodu srednjih dnevnih temperatura vidljivo je da je dno
najhladniji dio ponikve (sl. 3). Dno također ima najveći
amplitudu i odstupanja vidljive iz vrijednosti standardne
devijacije (s) i koeficijenta varijacije (V) (tab. 1).
Najniža temperatura zraka zabilježena je na dnu ponikve
zbog temperaturne inverzije i manje količine Sunčeve
radijacije,koja do njega dopire u manjoj količini
zbog morfologije ponikve i zasjenjenosti vegetacijom.
Temperaturna inverzija najizrazitija je tijekom ljetnih
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 41     <-- 41 -->        PDF

N. Buzjak, S. Buzjak, D. Orešić: FLORISTIČKE, MIKROKLIMATSKE I GEOMORFOLOŠKE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 127-137


Tablica 1. Prosječne vrijednosti temperature (T) i relativne vlažnosti zraka (u)
mjeseci kada se površina oko poniu
razdoblju 3. 1. – 20. 9. 2009.
kve zagrijava znatno jače od njenog
Table 1 Average air temperature (T) and relative humidity (u) for period
3. 1. – 20. 9. 2009. dna.Tese karakteristike očitavaju i


T(°C)


u (%)


Dno Rub


Dno Rub


prosjek/


9,23


17,71


95,49


84,54


max


19,27


23,36


100,00


100,00


min


-8,80


13,46


43,74


22,50


amplituda


28,07


9,90


56,26


77,50


s


7,12


1,99


7,19


13,80


V


77,20


11,25


7,53


16,32


u relativnoj vlažnosti zraka. Ovi
odnosi još su zorniji ako se promotre
rezultati trenutnih mjerenja,koji
ukazuju na izraženu temperaturnu
inverziju (sl. 4).


Japage 29. 6. 2008. (14 sati) Japage 29. 6. 2008. (14 sati)
Slika 4. Trenutačne vrijednosti temperature (A) i relativne vlažnosti zraka (B)


Figure 4Current values of air temperature (A) and relative humidity (B)


Flora – Flora


Na području Japaga ukupno je zabilježeno 59 svojti
biljaka. Sedamnaest svojti,odnosno 29%,od ukupnog
broja zabilježenih svojti zaštićeno je Zakonom o zaštiti
prirode (Anonymus 2005 i 2008) i Pravilnikom o
proglašenju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim
(Anonymus 2009), a tri svojte se nalaze u Crvenoj
knjizi vaskularne flore Hrvatske (Nikolić i
Topić 2005; tab. 2).


Od ukupnog broja zabilježenih svojti 12 su paprati:
Asplenium ruta-muraria,Asplenium scolopendrium,
Asplenium trichomanes,Athyrium filix-femina,Dryopteris
affinisssp.borreri,Dryopteris dilatata,Dryopteris
filix-mas, Polypodium vulgare, Polystichum
aculeatum,Polystichum illyricum,Polystichum setiferum
i Pteridium aquilinum. To je skoro polovica od
ukupnog broja (25 svojte) do sada zabilježenih svojti


paprati za područje Žumberka i Samoborskog gorja
(Hršak 2002,Kletečki 2009). PodvrstaDryopteris
affinisssp.borreri do sada nije zabilježena za područje
Žumberka,što je vjerojatno rezultat determinacije do
razine vrsta, a ne njezine nezastupljenosti. Osim što su
paprati zastupljene sa znatnim brojem svojti,također
su zastupljene i sa znatnim brojem primjeraka. Vrsta
Polystichum setiferum raste u gornjem dijelu istočne
padine u znatnom broju primjeraka, dok na suprotnoj
padini dominira Polypodium vulgare. Jedino su vrste
Polystichum aculeatumiAsplenium ruta-murariazabilježena
samo na nekoliko mjesta. U donjem djelu ponikve
od paprati dominiraju Asplenium scolopendrium,
Dryopteris dilatat,Athyrium filix-femina,Dryopteris
affinisssp.borreri, a od ostalih vrstaGeranium robertianum,
Cardamine trifolia, Cardamine impatiens,
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 42     <-- 42 -->        PDF

N. Buzjak, S. Buzjak, D. Orešić: FLORISTIČKE, MIKROKLIMATSKE I GEOMORFOLOŠKE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 3–4, CXXXV (2011), 1-3


Tablica 2. Popis zabilježenih svojti Japaga: U – ugroženost,W– životni oblici, NT– gotovo ugrožena svojta


Table 2 The list oft he taxa recorded in Japage: U –threatend, W – lfe forms, NT – nearly threatened


POPIS SVOJTI U
W
1. Acer campestreL. – klen p
2. Actaea spicata L. - klasasta habulica g/h
3. Adoxa moschatellinaL. - obična moškovica g
4. Anemone nemorosa L. - bijela šumarica g
5. Arum maculatum L. - pjegasti kozlac g
6. Asarum europaeum L. - šumski kopitnjak g/h
7. Asplenium ruta-murariaL. - zidna slezenica h
8. Asplenium scolopendriumL. - obični jelenak h/ep
9. Asplenium trichomanesL. - smeđa slezenica h
10. Athyrium filix-femina(L.) Roth - šumska bujadika h
11. Cardamine bulbifera(L.) Crantz - lukovičasta režuha g
12. Cardamine enneaphyllos(L.) Crantz - devetolisna režuha g
13. Cardamine impatiensL. - uškasta režuha h/t
14. Cardamine trifoliaL. - trolisna režuha g
15. Carpinus betulusL. - obični grab p
16. Castanea sativaMiller - pitomi kesten p
17. Chrysosplenium alternifoliumL. - izmjeničnolisna žutina h
18. Clematis vitalbaL. - obična pavitina p/li
19. Cornussp. - drijen p
20. Corylus avellanaL. - sivosmeđa lijeska n
21. Crategussp. - glog n
22. Cruciata glabra(L.) Ehrend. - proljetna broćika h
23. Cyclamen purpurascens Mill. - šumska ciklama NT g
24. Daphne mezereum L. - obični likovac NT n
25. Dryopteris affinis(Lowe) Fraser-Jenkins ssp. borreri (Newm.) Fraser-Jenkins h
26. Dryopteris dilatata(Hoffm.) A.Gray – velika paprat h
27. Dryopteris filix-mas (L.) Schott – šumska paprat h
28. Epimedium alpinumL. - biskupska kapica g
29. Euonymus latifolius(L.) Mill. - širokolisna kurika n
30. Euphorbia carniolicaJacq. - kranjska mlječika h
31. Fagus sylvaticaL. - bukva p
32. Galium sylvaticumL. - šumska broćika g
33. Gentiana asclepiadea L. - šumski srčanik NT h
34. Geranium robertianum L. - smrdljiva iglica t/h
35. Glechoma hirsutaWaldst. et Kit. - čupava dobričica h
36. Hedera helixL. - bršljan p/z/li
37. Lamium galeobdolon(L.) L. - žuta mrtva kopriva h
38. Lamium orvalaL. - velika mrtva kopriva h
39. Lonicera xylosteumL. - crvena kozja krv n
40. Lunaria redivivaL. - srebrenka h
41. Mercurialis perennisL. - višegodišnji prosinac g/h
42. Mycelis muralis(L.) Dumort. - zidna salatika h
43. Oxalis acetosella L. - šumski cecelj g/h
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 43     <-- 43 -->        PDF

N. Buzjak, S. Buzjak, D. Orešić: FLORISTIČKE, MIKROKLIMATSKE I GEOMORFOLOŠKE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 127-137


POPIS SVOJTI U W
44. Paris quadrifolia L. - četverolisni petrov križ g
45. Picea abies(L.) Karsten - smreka p
46. Polypodium vulgare L. - obična oslad c
47. Polystichum aculeatum(L.) Roth - bodljikava papratnjača g/h
48. Polystichum illyricum Borbás h
49. Polystichum setiferum(Forssk.)Woynar - čekinjava papratnjača h
50. Pteridium aquilinum(L.) Kuhn - orlovska bujad g
51. Pulmonaria officinalisL. - ljekoviti plućnjak h
52. Sambucus nigraL. - crna bazga n
53. Sanicula europaea L. - europska zdravčica h
54. Saxifraga cuneifoliaL. - klinastolisna kamenika c
55. Scopolia carniolica Jacq. - bijeli bun h
56. Senecio ovatus(P.Gaertn., B.Mey. et Scherb.) Willd. - kostriš h
57. Solanum dulcamara L. - paskvica n/li
58. Symphytum tuberosum L. - čvorasti gavez g
59. Urtica dioicaL. - dvodomna kopriva h


*Svojteoznačene bold su zaštićene Zakonom o zaštiti prirode


*The taxa in bold are protected by the Natura Protection Act


Chrysosplenium alternifolium,Lunaria
rediviva iScopolia carniolica
(sl. 5), vrste koje uglavnom dobro
podnose zasjenu i povećanu vlažnost
zraka i tla (sl. 6).Na NWizloženoj
padini na stijeni iznad spilje
prevladavaju Asplenium trichomanes,
Saxifraga cuneifoli iScopolia
carniolica. U neposrednoj blizini
ponikve u sloju drveća rasteFagus
sylvatica, Picea abies, Castanea
sativa,Acer campestre,Carpinus
betulus, a od grmljaDaphne mezereum,
Crategussp.,Euonymus latifolius,
Corylus avellana,Clematis
vitalbaiLonicera xylosteum.


Analiza životnih oblika ukupnog
broja zabilježenih svojti pokazala je
kako najviše ima hemikriptofita
(37,29 %), zatim dolaze po zastupljenosti
geofiti s 20,34 %, fanerofiti
i nanofiti s podjednakim udjelom
od 10,17 %, te geofiti/hemikriptofiti


Slika5. Raspored najzastupljenijih biljaka
u Japagama na presjecima
S-J i I-Z


Figure 5Distribution of the most common


plants in Japage in the profiles


N-S and E-W
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 44     <-- 44 -->        PDF

N. Buzjak, S. Buzjak, D. Orešić: FLORISTIČKE, MIKROKLIMATSKE I GEOMORFOLOŠKE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 3–4, CXXXV (2011), 1-3
134
s 8,47 %.Ostali životni oblici zastupljeni su s po jed-
nom ili s dvije svojte.Analiza ukupnog broja zabilježe-
nih svojti za područje Žumberka također je pokazala
prevlast hemikriptofita (43,67 %) i geofita (19,64 %)
(Vrbek 2005). Ovakav odnos životnih oblika odgo-
vara umjerenom klimatskom pojasu gdje se Japage i
nalaze.
Slika 6. Dno ponikve Japage obraslo papratima (1. 7. 2007.)
Figure 6 The bottom of Japage overgrown by ferns (1. 7. 2007.)
Analiza ekoloških indikatorskih vrijednosti –
Analysis of ecological indicator values
F – vlažnost
Među zabilježenim svojtama znatno prevladavaju
biljke umjereno suhih do vlažnih tala (F3, 46 svojti,
80,70 %),zatim slijede biljke uglavnom vlažnih do vrlo
vlažnih tala (F4, 8 svojti, 14,04 %), te dvije svojte
(3,51 %) koje rastu na uglavnom suhim tlima (Asple-
nium ruta-murariaiGalium sylvaticum) koje su zabilje-
žene na samom rubu ponikve (sl. 7).Također je zabilje-
žena samo jedna vrsta (Chrysosplenium alternifolium)
koja predstavlja biljke uglavnom stalno vlažnih tala (F5)
i to na dnu i u donjem dijelu ponikve naWekspoziciji.
R –pH tla
Slika 7. Grafički prikaz analiziranih ekoloških indikatorskih vrijednosti za svojte zabilježene u Japagama
Figure 7.Graphical representation of the analyzed ecological indicator values for taxa recorded in Japage


ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 45     <-- 45 -->        PDF

N. Buzjak, S. Buzjak, D. Orešić: FLORISTIČKE, MIKROKLIMATSKE I GEOMORFOLOŠKE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 127-137


L– osvijetljenost staništa


Među zabilježenim svojtama prevladavaju biljke koje
većinom rastu na sjenovitim mjestima koje su ujedno i indikatori
zasjenjenih staništa (L2, 35 svojte, 61,4 %) i
biljke koje većinom rastu u polusjeni, rijetko na punom
svijetlu (L3, 16 svojti, 28,07 %), dok su biljke vrlo sjenovitih
mjesta zastupljene sa znatno manjim brojem (L1, 5
svojti 8,77 %).Također je zabilježena samo jedna biljka
koja većinom raste na punom svijetlu, a katkad može opstati
i u slaboj sjeni (Asplenium ruta-murariaL.). Tavrsta
zabilježena je na stijeni na rubu ponikve.


T – temperatura


Analiza vrijednosti temperature pokazala je da među
zabilježenim svojtama prevladavaju biljke uglavnom planinskih
područja,koje su također česte u brdskom i subalpinskom
području – to su uglavnom široko rasprostranjene
vrste (T3 – 32 svojte, 56,14 %) i biljke uglavnom
brdskih područja, rasprostranjene u nižim područjima središnje
Europe (T4 – 17 svojti, 29,82 %). Biljke uglavnom


ZAKLJUČCI
Mikroklimatskim mjerenjima utvrđeno je da je temperaturna
inverzija najizrazitija tijekomljetnih mjeseci
kada se površina oko ponikve zagrijava znatno jače od
njenog dna. Dno je u sjeni veći dio dana,pa prima manju
dozu sunčeveradijacije. Sjenovitost dna ponikve rezultat
je: njene morfologije (oblika), morfometrije (dimenzija
– promjera oboda, promjera dna, nagiba i dujine
padina, dubine), ekspozicije lokaliteta i pojedinih padina
ponikve, obraštenosti lokaliteta vegetacijom koja
dodatno utječe na izmjenu energije između tla i prizemnog
sloja atmosfere. Zbog toga su tlo i stijene vlažnije u
ponikvi, što dodatno utječe na razlike između dna te
toplijeg i sušnijeg ruba. Zanimljivo je da su najveće
amplitude zabilježene u proljetnom razdoblju.Toje razumljivo
s obzirom na vrlo velike temperaturne razlike
između sve toplijih dana i još uvijek svježih noći kada je
pred zoru za vedra vremena česta pojava vrlo niskih
temperatura i mraza.


toplijih područja koje većinom rastu u južnoj Europi (T5)
i biljke uglavnom subalpinskih područja (T2) zastupljene
su sa po 4 svojte (7,02 %).Analiza indikatorskih vrijednosti
temperature za svojte zabilježene na području Žumberačke
gore pokazala je prevlast biljaka uglavnom brdskih
područja (T4 – 42 %) te znatan udio biljaka široke rasprostranjenosti
(T3 – 38%) (Vrbek 2005).


– Conclusions
U ponikvi Japage zabilježeno je 59 svojti biljaka,od
kojih je sedamnaest zaštićeno Zakonom o zaštiti prirode,
a tri se nalaze i u Crvenoj knjizi vaskularne flore
Hrvatske kao gotovo ugrožene (NT). Od životnih
oblika prevladavaju hemikriptofiti i geofiti,što odgovara
umjerenom klimatskom pojasu gdje se Japage i
nalaze. Od vrsta, u skladu s prethodno navedenim ekološkim
uvjetima staništa, svojom nazočnošću prevladavale
su paprati,i to posebice u donjem dijelu ponikve i
na dnu,gdje je smanjena osvijetljenost i povećana vlažnost
zraka i tla u odnosu na rub ponikve. S obzirom na
floristički sastav ponikve, odnosno prema analizi ekoloških
indikatorskih vrijednosti florističkog sastava,
zaključili smo da je tlo u Japagama umjereno vlažno,
uglavnom slabo kiselo do alkalno,te da se radi o sjenovitom
staništu na kojemu prevladavaju biljke široke ra


sprostranjenosti koje mogu rasti u brdskim, planinskim
i subalpskim područjima.


ZAHVALA – Acknowledgement


Osim iz projekta ostvarenog u suradnji s PP “Žumberak-
Samoborsko gorje”, istraživanja su dijelom
potpomognuta sredstvima i opremom znanstvenog
projekta Geomorfološka i geoekološka istraživanja


LITERATURA
Anonymus, 2005: Zakon o zaštiti prirode. Narodne no-
vine 70/05, Zagreb.
Anonymus, 2008: Zakon o zaštiti prirode. Narodne no-
vine 139/08, Zagreb.
Anonymus, 2009: Pravilnik o proglašavanju divljih
svojti zaštićenim i strogo zaštićenim. Narodne
novine 99/09, Zagreb.
Buzjak,N., 2002: Speleološke pojave u Parku priro de
“Žumberak-Samoborsko gorje”. Geoadria
7/1:31–49.


krša RH br. 119-1191306-1305 Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa Republike Hrvatske.


– References
Buzjak,N., 2006: Geomorfološke i speleomorfološ ke
značajke Žumberačke gore i geoekološko
vrednovanje endokrškog reljefa. Doktorska disertacija.
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno–
matematički fakultet, Zagreb.
Buzjak, N. (ur.), 2009: Geomorfološko i geoekološko
istraživanje urušne ponikve Japage. SK “Samobor”,
Elaborat, 94 str., Samobor.


Buzjak,S., 2009: Floristička i ekološka istraživanja
Japaga. U:Buzjak, N. (ur.),: Geomorfološko i
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 46     <-- 46 -->        PDF

N. Buzjak, S. Buzjak, D. Orešić: FLORISTIČKE, MIKROKLIMATSKE I GEOMORFOLOŠKE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 3–4, CXXXV (2011), 1-3


geoekološko istraživanje urušne ponikve Japage.
SK “Samobor”, Elaborat, 69–92., Samobor.


Buzjak, N., D.Dobronić,2009: Geomorfološke i
speleološke značajke ponikve Japage. U: Buzjak,
N. (ur.),: Geomorfološko i geoekološko
istraživanje urušne ponikve Japage. SK “Samobor”,
Elaborat, 32–55., Samobor.


CvetkoTešović,B., D.Dobronić,2009: Geološka
obilježja Japaga. U:Buzjak, N. (ur.): Geomorfološko
i geoekološko istraživanje urušne
ponikve Japage. SK “Samobor”, Elaborat, 5–28,
Samobor.


Domac, R.,1994: Flora Hrvatske: priručnik za određivanje
bilja. Školska knjiga, 503 str., Zagreb.


Dujmović,I., 1994: Geomorfološke osobine sjeveroistočnog
dijela Žumberačke gore. Magistarski
rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno–matematički
fakultet, Zagreb.


Horvatić, S., I. Trinajstić, (ur.), 1967–1981:
Analitička flora Jugoslavije 1. Zagreb.


Hršak,V.,2002:Taxonomic and chorologic revision
of the Polypodium vulgare complex in Herbarium
Croaticum and the Ivo and Marija Horvat
Herbarium.Acta Bot. Croat. 61, 45–49.


Jávorka,S., V.Csadpoy,1991: Iconographia Europae
austroorientalis.Acad. Kiado, 576 p., Budapest
(Reprint).


Kletečki, N., 2009: Papratnjače (Pteridophyta)
Parka prirode “Žumberak-Samoborsko gorje”
Magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-
matematički fakultet, Zagreb.


Landolt, E., 1977: Ökologische Zeigerwerte zur
Schweizer Flora. Veröffentlichungen des Geobotanischen
Institutes der ETH, Stifung Rübel,
208 p., Zürich.


Navratil, D., T. Novosel, T. Vujnović, 2009:
Inženjersko-geološka i strukturno-geološka analiza
lokaliteta Japage. U: Buzjak, N. (ur.),
2009: Geomorfološko i geoekološko istraživanje
urušne ponikve Japage. SK “Samobor”, 29–31.


Nikolić,T., J. Topić (ur.), 2005:Crvena knjiga vaskularne
flore Hrvatske. Ministarstvo kulture,
Državni zavod za zaštitu prirode, 693 str., Zagreb.


NikolićT. (ur.), 2010: Flora Croatica baza podataka.
On-Line (http://hirc.botanic.hr/fcd), Sveučilište
u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
Botanički zavod.


Pignatti, S., 1982: Flora d’Italia 1–3. Edagricole,
Bologna.


Pleničar,M., U. Premru, M. Herak, 1976: List
Novo Mesto L 33–79, Osnovna geološka karta
Jugoslavije, 1:100 000, Savezni geološki zavod,
Beograd.


Pleničar, M., U. Premru, 1977: Tolmač za list
Novo Mesto L 33-79, Osnovna geološka karta
Jugoslavije, 1:100 000, Savezni geološki zavod,
61 str., Beograd.


Šikić,K., O.Basch, A.Šimunić,1979: Tumač za
list Zagreb L 33–80, Osnovna geološka karta
Jugoslavije, 1:100 000, Savezni geološki zavod,
81 str., Beograd.


Trinajstić, I. (ur.), 1975-1986: Analitička flora Jugoslavije
2. Liber, Zagreb.


Trinajstić, I.,1995:Samoborsko gorje, a Refuge of
various floral elements between theAlps and the
Dinaric mountains.Acta Bot. Croat. 54, 47–62.


Tutin,T.G., V.H.Heywood, N.A.Burges, D. M.
Moore, D. H. Valentine, S. M. Walters,


D.A. Webb (eds.), 1968-1980: Flora Europaea
2–5. Cambridge University Press, Cambridge


Tutin,T.G., N.A. Burge,A. O.Chater, J. R.Edmondso,
V. H. Heywood, D. M. Moore,


D. H. Valentine, S. M. Walters, D. A.
Webb (eds.), 1993: Flora Europaea 1. Cambridge
University Press, Cambridge.


Vrbek,M., 2005: Flora i nešumska vegetacija Žumberka.
Doktorska disertacija. Sveučilište u
Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
Zagreb.


SUMMARY: Collapsed doline Japage is located in the western part of Žumberak
Mt. (Fig. 1), formed in tectonically crushed Upper Cretaceous carbonate
layers (limestone and breccia). Apart from karstification, which is evident
in two speleological features, its development is today mostly affected by the
slope processes (collapsing, landsliding and soil creeping). The length of the
peripheral axis of the collapsed doline Japage is 64 m in the N-S direction, and
63 m in the E-W direction. In terms of dimensions, it is the largest such phenomenon
on the territory of Žumberak. The depth between the lowest point of the
periphery and the bottom is 15 m. The highest altitude difference is 37.7 m. The
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 47     <-- 47 -->        PDF

N. Buzjak, S. Buzjak, D. Orešić: FLORISTIČKE, MIKROKLIMATSKE I GEOMORFOLOŠKE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 1–2, CXXXV (2011), 127-137


doline’s volume is 54.000 m3. The measurement of microclimatic parameters in
Japage (carried out from 2007 to 2009) proved temperature inversion during
the warm part of the year (Fig. 2). The relative air humidity is higher at the
bottom, and lower towards the margins of the doline’s rim (Tab. 1). During the
vegetation period in 2007 and 2008, the flora of Japage doline was also researched.
Plants growing at various depths and expositions were registered,
and a part of them was recorded in the profiles N-S and E-W (Fig. 5). The listed
plants underwent the analysis of ecological indicator values and life forms. Altogether
59 plant taxa were registered (Tab. 2). Seventeen of them, i.e. 29% of
the total number of the recorded taxa is protected by the Nature Protection Act,
and three are listed in the Red Book of Vascular Flora of Croatia as near threatened
(NT). The life form analysis showed the predominance of hemicryptophytes
and geophytes, corresponding to the moderate climate zone Japage belongs
to. Ferns were the predominant species, particularly in the lower part of the
doline and at its bottom, which has less sunlight and higher air humidity and
soil moisture compared to the doline’s upper marginal parts (Fig. 6). Based on
the analysis of ecological indicator values of the doline’s floristic composition
(Fig. 7), we came to the conclusion that the soil in Japage is moderately moist,
mostly low acidic to alkaline. It is a shadowy habitat predominated by widespread
plants that can grow in colline, mountainous and sub-alpine areas.


Key words:Žumberak, Japage, flora, ecological indicatory values, microclimate,
geomorphology