DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 71     <-- 71 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3–4, CXXXV (2011), 161-167


UDK 630* 188 + 114


NEKE PEDOLOŠKO-FLORISTIČKE I GOSPODARSKE ZNAČAJKE
ŠUMSKIH SASTOJINANALOKALITETU
OTMANOV VIS (SLAVONIJA)


SOME PEDOLOGICAL-FLORISTICAND ECONOMIC FEATURES
OF FOREST STANDS IN LOCALITY OTMANOVVIS


Berislav PUAČA*, Željko NAJVIRT*, Ante MILIČEVIĆ*


SAŽETAK: U radu su prikazana specifična pedološko-floristička obilježja šumskih
sastojina na lokalitetu Otmanov Vis na području Krndije iznad sela Gradište. Ustanovljeno
je da se na navedenom lokalitetu isprepliću elementi šumske zajednice sladuna i
cera i zajednice medunca i crnog jasena (Orno-Quercetum pubescentisKlika1938)
uvjetovane geološko-litološkim i edafskim čimbenicima.


Ključne riječi: Eutrični ranker, trahiandeziti, sladun, medunac, selo Gradište


UVOD – Introduction
Zajednicu sladuna i cera (Quercetum frainetto - cer-amplituda od 20,8 oC, totalna amplituda od 67,8 oC i
risRudski 1949)na području Požeške kotline istraži vali svega 742 mm padalina. PremaKöppenovoj klasifikasuu
novije vrijemeFukarek(1964, 1974) Trinaj s -cijipodru čjepripada klimatskom tipuCfwb “x”.
tići dr.(1996)iZelić(2003).Šuma sladuna i cera i to


Na području Uprave šuma Požega sastojine sladuna
njena subasocijacija s običnim grabom (Quercetum


nalazimo u gospodarskim jedinicama “Južna Krndija
frainetto-cerris subs. carpinetosum betuli) fitocenolo


kutjevačka” (691,10 ha) i “Južna Krndija čaglinska”
ški je opisana na Krndiji (Trinajstići dr.1996. god.).


(107,38 ha), a manje površine pridolaze i u privatnim šu-


Prema tipološkoj podjeliBertović(1985), Ces -mama.U gospodarskoj jedinici„Južna Krndija kutjevatari
dr.(1989) ova zajednica se pojavljuje u bioklimatu čka“ , uodsjecima123c, 124d i 128f, ukupne površine
F,kopnenog pojasa, na zapadnoj granici rasprostranje-24,76 ha,nalazi se edafski i floristički vrlo zanimljiv lonosti.
Bioklimat je izrazito kontinentalan, a karakte -ka litet. Na nadmorskim visinamaod 260 do 410m, nariziraju
ga godišnji srednjakoko11,1 oC, poprečna la zi se izloženi vrh, vrlo strmih pristranaka.


Slika 1. Vrh Otmanov Vis
Figure 1 Top Otmanov Vis Vrh je nastao erupcijomvulkanau tercijaru i izlije*
Mr. sp. Berislav Puača,
Mr. sc. Željko Najvirt,
vanjem efuzivne lave trahiandezita. U doba pleistocena
preko eruptivnih stijena mjestimično su taloženi leso-
Ante Miličević, dipl. ing. šum., Uprava šuma podružnica Požega
liki sedimenti,koji su postupno erodirali.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 72     <-- 72 -->        PDF

B. Puača, Ž. Najvirt,A. Miličević: NEKE PEDOLOŠKO-FLORISTIČKE I GOSPODARSKE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 3–4, CXXXV (2011), 161-167


CILJ I METODAISTRAŽIVANJA– Goals and metods of research


Cilj istraživanja navedenoga područja bio je utvr-Tijekom 2007.godineizrađena je nova Osnova gospoditi
pedoekološka obilježja i opisati floristički sastav darenja,u kojoj su sastojine navedenog područja razvrvegetacije.
Prilikom tipoloških istraživanja provede-stane u uređajni razred „Sjemenjače sladuna“, a opisana
nih 1986. godine ustanovljeno je da se radi o vrlo rijet-biljna zajednica u navedenim odsjecima je dijelomšuma
kom tipu tla na slavonskom gorju. Međutim medunca i crnog jasena (Orno-Quercetum pubescentis
fitocenološkimistraživanjima šireg areala zajednice Klika 1938), a dijelom šuma sladuna i cera (Quercetum
sladuna i cera(Quercetum frainetto - cerris Rudski frainetto - cerrisRudski1949). Zbog velike biološke raz1949)
Trinajstić i dr. (1996) ovo područje nije nolikosti navedenog lokaliteta, točno utvrđivanje biljne
obuhvaćeno. zajednice mogao bi biti predmetom daljnjih istraživanja.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA– Research results
GEOLOŠKO-LITOLOŠKAPODLOGA
Basic geologic and litologic features of research area
Najstariji podaci o geološko-litološkoj građi širega definirali kao trahiandezite.Trahiandeziti su efuzivne
područja nalaze se u radovima F.Wodiszke (1855). vulkanske stijene u kojima se nalaze otprilike podjed-
Podatke opažanja nalazimo u radovimaD.Stur(1861), nake količine plagioklasa i alkalijskih glinenaca. Prema


M.Kišpatić(1916), M. Tajder (1947), Lj.Golub


mineralnom sastavu trahiandezite izgrađuju plagioklas,
(1968), L.Marić (1968), D.Jamičić (1967, 1980),


sanidin, augit, olivin, hipersten, fiogopit, te različiti se-


E. Krkalo (1981), M. Donevski (1981, 1984,


kundarni i akcesorni sastojci.
1985) i dr.


U novije vrijeme istraživanjima vulkanskih stijena
Osnovno temeljno gorje Krndije izgrađuju raznovrsne


Krn dije najviše se bavioJ.Pamić (1995). Stijene je ozmetamorfne
stijene iz paleozoika na koje se transgresivno


načio trahiandezitima i odredio izotopnu starost u ranastavljaju
marinski donjomiocenski sedimenti s efuzi


sponu od 16,8 do 15,4 milijuna godina, što prema
jom trahiandezita, dok su u nižim dijelovima terena nata


kronostratigrafskoj ljestvici odgovara tercijaru (granica
loženi kvartarni sedimenti.Vulkanske stijene prekrivene


karpata i badena). Trahiandeziti su sivozelene ili sivosu
kvartarnim naslagama lesa koji postupno erodira.


plave boje, intenzivno tektonski raspucani s brojnim pu-


Prema petrografskoj klasifikaciji, geološko-litolo-
kotinama. Nastanak trahiandezitnih stijena Krndije vezan
ška podloga navedenog lokaliteta različito je označa-je za sinsedimentacijski vulkanizam za vrijeme taloženja
vana. Do 1968. godine ove su stijene označavane kao otnang-karpatskih sedimenata duž sustava rasjeda nastabazalti,
kada su ih istraživači Lj.Golubi L.Marić lih u početnim fazama formiranja Panonskog bazena.


Slika 2. Trahiandeziti


Figure 2Trachyandesite


PEDOLOŠKE ZNAČAJKE – Basic pedologic features of research area


Tla Papuka i Krndije istraživali su: P.Kovačević rađena je pedološka kartagospodarske jedinice “Južna
(1956), M.Kalinić(1965), J.Martinović(1973), Krndija kutjevačka” M 1:25000B. Vrbek, B.Puača


A.Škorići dr.(1977), B.Mayer(1978), A.Vran-(1986) a uzorak s ovog lokaliteta analiziran je u pedološ ković(
1980), B. Vrbek (1984), N.Pernar(1991) i kom laboratoriju Šumarskog Instituta Jastrebarsko.
dr. Prilikom radova na tipologiji šuma 1986.godineiz
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 73     <-- 73 -->        PDF

B. Puača, Ž. Najvirt,A. Miličević: NEKE PEDOLOŠKO-FLORISTIČKE I GOSPODARSKE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 3–4, CXXXV (2011), 161-167


Kemijska i fizikalna svojstva tla prikazana su u sljedećim tablicama:
Tablica 1. Kemijska svojstva tla


Table 1 Chemical properties of soil


Oznaka uzorka –Sample marks Kemijska svojstva tla –Sample marks Chemical properties of soil
Odjel,
odsjek
Forest
Broj
profila
Number
Dubina
ucm
Depth
Reakcijatla
Soil reaction
pH
P
2
O
5
K
2
O
Humus
Humus
Ukupni N
TotalN C:N
%block of profile in cm H
2
O n-KCl mg/100g tla %
128f 141 5–15 5,7 5,2 37,0 52,2 15,07 0,68 12,88


Tablica 2. Mehanički sastav tla


Table 2 Mechanical composition of soil


Oznaka uzorka
Sample marks
Mehanički sastav tla
Mechanicalcomposition of soil
Odjel,
odsjek
Forest
Broj
profila
Number
Dubina
ucm
Depth
2,0-0,2
mm
0,2-0,02
mm
0,02-0,002
mm
< 0,002
mm
Teksturna oznaka
Texture
block of profile in cm %
128f 141 5–15 12,6 30,0 40,0 17,4 Glinovita ilovača Loamy
clay


Slika 3. Eutrični ranker (128f) Slika 4. Sklop profila
Figure 3 Eutric Rankers (128f) Figure 4 Circuit Profile
Na kompleksoj i višeslojnoj litološkoj podlozi razpridolaze
eutrični ranker, regolitični i posmeđeni, euvijen
je kao dominatni tip tla eutrični ranker na tratrično
smeđe tlo i eutrični koluvij (70:15:15).
hiandezitima. U višekomponentnom sastavu pedohora
163
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 74     <-- 74 -->        PDF

B. Puača, Ž. Najvirt,A. Miličević: NEKE PEDOLOŠKO-FLORISTIČKE I GOSPODARSKE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 3–4, CXXXV (2011), 161-167


Iz podataka pedološke analize uočavamo da se radi o
vrlo jako humoznom tlu (po Gračaninu), slabo kisele
reakcije.Tlo je vrlo bogato opskrbljeno dušikom i kalijem,
a bogato opskrbljeno fiziološki aktivnim fosforom.
Prema mehaničkom sastavu analizirano tlo pripada teksturnoj
oznaci glinastih ilovača. U gornjim dijelovima
profila dubine 10-15 cm nanošen je praškasti lesoliki
supstrat koji je površinski ispiran. Ispod njega dominiraju
skeletni ulomci trahiandezita, čiji se sadržaj i dimenzije
dubinom povećavaju. Limitirajući čimbenici
proizvodnosti ovoga tla su dubina i skeletnost,koji su
uvjetovani svojstvima litološke podloge, nagibom terena
i stalnom erozijom.


Prema Martinoviću (1997) bazifilne šume medunca,
cera i sladuna pojavljuju se na sirozemu, rendzini,
eutričnom smeđem tlu i kalcikambosolu. Za
zajednicu sladuna i cera karakteristično je da pridolazi
najvećim dijelom na karbonatnim lesolikim sedimentnima
te na koluvijalnim i aluvijalnim nanosima (Ćirić
1959). Na zapadnoj granici areala najčešće se pojavljuje
na eutričnim smeđim, lesiviranim i pseudooglejenim
tlima,što je u korelaciji s količinom padalina.Tla pokazuju
umjerenu do slabo kiselu reakciju. Međutim, na
istraživanom području trahiandeziti su stvorili specifične
pedoekološke uvjete pogodne za veliku biološku
raznolikost. Eutrični rankernastao kao rezultatposebnih
litoloških i edafskih prilikautjecao je na sastav vegetacije
koja dijelom ima obilježja zajednice sladuna i cera
(Quercetum frainetto - cerris Rudski 1949),a dijelom
zajednice medunca i crnog jasena (Orno-Quercetum pubescentisKlika
l938).Tako se u na istom staništu pojavljuju
kserotermne vrste karakteristične za svezu
Quercion frainettoitermofilno-bazofilne vrste koje su
karakteristične zaredQuercetalia pubescentis.


DENDROMETRIJSKI PODACI– Dendrometric data


Prema podacima iz Osnove gospodarenja “Južna
Krndija kutjevačka” (2008–2017) gospodarske sastojine
u navedenim odsjecima pripadaju uređajnom razredu
sjemenjače sladuna starosti 50 godina. Razvrstane
su u EGTII-E-23, a dolaze na IVbonitetu. U omjeru
smjese dominira sladun (60–70 %) i njegovi hibridi s
cerom i meduncem.Velik je udio tankih stabala c.jasena.
Stabla su niska (9–16 m), loše kakvoće, kržljava i


nepravilna.Na sjevernoj strani primješana je bukva s
malo lipe,dok na južnoj učestalije pridolaze cer i lipa.


3


Drvna zaliha kreće se u rasponu 92–149m/ha,a te


2


meljnica15,30–18,71 m/ha.


Tablica 3. Prikaz dendrometrijskih parametara (Izvor: Osnova gospodarenja “Južna Krndija kutjevačka” 2008–2017)
Table 3 Display dendrometric parameters (Source: Managementunit“Južna Krndija kutjevačka”)


Odjel,
odsjek
Forest
block
Površina
Area
ha
Bonitet
Solvency
EGT
EMT
Vrsta
drveta
Species
of tree
Omjer
smjese
Composition
mix
%
G
m
2
/h
V
m
3
/ha
Broj
stabala
Number
of trees
N/ha
d
s
cm
h
s
m
SladunQ. fr. 67,22 12,05 100 320 21,9 16,5
C.jas.F.orn. 1,62 0,98 3 72 13,2 8,7
123c 14,91 IV II-E-23 OTBOTH 5,36 0,97 8 32 19,7 16,8
LipaT.tom. 11,90 2,09 18 56 21,7 17,8
C.bor P. nig. 13,34 2,62 20 25 36,8 15,4
Ukupno –Total: 100,00 18,71 149 505
SladunQ. fr. 62,68 8,79 58 486 15,2 13,6
124d 0,73 IV II-E-23
BukvaF.syl.
C.jas.F.orn.
26,86
7,46
4,26
1,75
25
6
253
113
14,6
14,0
13,9
9,1
OTBOTH 2,98 0,50 3 41 12,5 12,7
Ukupno–Total: 100,00 15,30 92 893
SladunQ. fr. 76,16 12,84 109 325 22,4 16,6
128f 9,12 IV II-E-23
CerQ. cerr.
C.jas.F.orn.
14,94
5,82
2,40
2,15
21
8
40
118
27,6
15,2
18,7
9,5
OTBOTH 3,06 0,56 4 20 18,9 16,4
Ukupno–Total: 100,00 17,95 143 503
. 24,76


Sladun(Quercus frainettoTen.) – Italian oak, Cer (Quercus cerrisL.) –Turkey oak, Obična bukva– (Fagus sylvaticaL.)–
Beech, Crni jasen(Fraxinus ornusL.) –Manna ash, Crni bor-(Pinus nigraL.)–Black pine, Srebrnolisna lipa(Tilia tomentosaMoench)–
Silver linden, OTB-OTH (Theother types hardleaved)
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 75     <-- 75 -->        PDF

B. Puača, Ž. Najvirt,A. Miličević: NEKE PEDOLOŠKO-FLORISTIČKE I GOSPODARSKE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 3–4, CXXXV (2011), 161-167


FLORISTIČKE ZNAČAJKE – Basic floristic features of research area


Lokalitet Otmanov vispo svom florističkom sastavu
znatno se razlikuje odsubasocijacija s običnim grabom
(Quercetumfrainetto-cerris subs. carpinetosum betuli)
Trinajstić i dr.(1996) koja je pristutna na većem dijelu
Krndije. Prema prisustvu pojedinih vrsta ima zajedničkih
osobina sa subasocijacijom opisanom u sjevernoj
SrbijiJovanović(1956),Horvat i dr.(1974) (Quercetum
frainetto-cerris subs. aculeatosum Rudski
1949). U zajednici je znatan udio crnog jasena (Fraxinus
ornusL.), a mjestimično se pojavljuju termofilni i submediteranski
elementi kao što su hrast medunac (Quercus
pubescensL.), brekinja (Sorbus torminalisL.), bodljikava
veprina (Ruscus aculeatusL.), majčina dušica
(Thymus serpyllumL.), bljušt (Tamus communisL.)koji
su se sačuvali na obalama Panonskog mora. Sve to upućuje
na reliktni karakter ove zajednice.


Prema florističkom sastavu u sloju drveća pridolaze:
hrast sladun (Quercus frainetto Ten.), hrast medunac
(Quer cus pubescensWilld.),hrast cer (Quercus cerris
L.),divlja trešnja (Prunus avium L.),srebrnolisna lipa


(Tilia tomentosa Moench), crni jasen (Fraxinus ornus
L.) ibukva (Fagus sylvaticaL.


U sloju grmljapojavljuju se: hrast sladun (Quercus
frainetto Ten.), hrast medunac (Quercus pubescens
Willd.),hrast cer (Quercus cerrisL.),crni jasen (Fraxinus
ornus L.), brekinja (Sorbus torminalis L.), drijen
(Cornus mas L.), kalina (Ligustrum vulgare L.), klen
(Acer campestreL.), divlja ruža (Rosa arvensisL.), jednoplodnički
glog (Crataegus monogyna Jacq.), bodljikava
veprina (Ruscus aculeatus L.), srebrnolisna lipa
(Tilia tomentosa Moench), žestilj (Acer tataricum L.),
divlja kruška (Pirus piraster(L.) Borch.), suručica (Spiraea
media L.), obična borovica (Juniperus communis
L.). Mjestimično su obilno su zastupljeni crni jasen
(Fraxinus ornusL.) i drijen (Cornus masL.), a vrlo je
zanimljiva pojava grmova suručice (Spiraea mediaL.).


U sloju prizemnog rašća prisutne su vrste: jasenak
(Dictamnus albus L.), veliki kaćun (Orchis mascula
L.),ljiljan zlatan (Lilium martagonL.),kavkaski divokozjak(
Doronicum orientaleHoffm.), mirisavi kukur-


Slika5. Sastojina sladuna (Quercus frainettoTen.)
Figure 5Stand of Italian oak (Quercus frainettoTen.)


Slika 6. Crni jasen (Fraxinus ornusL.)
Figure 6(Fraxinus ornusL.)


Slika 7. Suručica ( Spiraea mediaL.)
Figure7 (Spiraea media L.)


Slika 8. Jasenak (Dictamnus albusL.)
Figure 8(Dictamnus albusL.)
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 76     <-- 76 -->        PDF

B. Puača, Ž. Najvirt,A. Miličević: NEKE PEDOLOŠKO-FLORISTIČKE I GOSPODARSKE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 3–4, CXXXV (2011), 161-167


Slika 9.Veliki kaćun (Orchis masculaL.)
Figure 9 (Orchis masculaL.)


jek (Helleborus odorusWaldst. & Kit.),velika mišjakinja(
Stellaria holosteaL.),jednocvjetni mekuš (Melica
uniflora Retz), jajasta resulja (Mercurialis ovata
Sternb. ex Hoppe),puzava ivica (Ajuga reptansL.),čupava
dobričica(Glechoma hirsutaWaldst et Kit.),dvorednodlakava
čestoslavica (Veronica chamaedrys L.),
čvrsta šupljika(Corydalis solida(L.) Clairv.),uskolisna
mlječika (Euphorbia cyparissias L.), gronjasti vratić
(Tanacetum corymbosum(L.) Sch. Bip.), šumska jagoda
(Fragaria vesca L.),majčina dušica (Thymus serphyllum
L.), raznolisna vlasulja (Festuca heterophylla
Lam.), jelenjski smudnjak (Peacedanum cervaria (L.)


UMJESTO ZAKLJUČKA


Šumske sastojine na lokalitetu Otmanov vis, površine24,76
ha,imajuspecifične geološko-litološke, pedološke,
florističke i gospodarske značajke te sebitno
razlikuju od susjednih, gospodarskih sastojina. Takvi
ekološki uvjeti staništa omogućili su pridolaženje velikog
broja rijetkih i zaštićenih vrsta. Namjera autora
bila je ukazati na posebnost lokaliteta sa željom da se
provedu detaljnija fitocenološka istraživanja, kako bi
se točno definirala biljna zajednica.U ovoj fazi istraživanja
popis flore je nepotpun i provizorante ne može u
potpunosti definirati biljnu zajednicu.


Slika 10. Ljiljan zlatan (Lilium martagonL.)
Figure 10 (Lilium martagonL.)


Slika 11. Kavkaski divokozjak (Doronicum orientaleHoffm.)
Figure11 (Doronicum orientaleHoffm.)


Lapeyr.), modro vrapčje sjeme (Lithospermum purpureocaeruleum
L.), smeđa slezenica(Asplenium trichomanes
L. emend. Huds), đurđica(Convallaria majalis
L.),bljušt (Tamus communisL.) i dr.


U sloju prizemnog rašća osobito je obilan jasenak
(Dictamnus albusL.).


– Instead of conclusion


Zbog izuzetne biološke raznolikostistanište je potrebno
trajno sačuvati.Šumske sastojine u odsjecima
123c, 124d i 128f treba izuzeti iz redovnog gospodarenja
i odrediti potrebitu kategoriju zaštite (botanički rezervat
šumske vegetacije).
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 77     <-- 77 -->        PDF

B. Puača, Ž. Najvirt,A. Miličević: NEKE PEDOLOŠKO-FLORISTIČKE I GOSPODARSKE ZNAČAJKE ... Šumarski list br. 3–4, CXXXV (2011), 161-167


LITERATURA – References


Bertović, S.(1985):Klima i klimatologija, Šumarska žega, Ekološke komponente, svezak II,Šumarski
enciklopedija svezak II, str 260–266, Zagreb. institut Jastrebarsko, Zagreb.


Bertović,S., A.Lovrić,(1983):Šumske zajednice Pamić, J.(1997):Vulkanske stijene savsko-dravskog
Jugoslavije, Šumarska enciklopedija, svezak III, međurječja i Baranje, Časopis „Nafta“, Zagreb.
str. 372–430, Zagreb.


Rauš,Đ., I. Trinajstić, J. Vukelić, J.Medve


Cestar,D., V.Hren, Z.KovačevićJ.Martino-
dović,(1992): Biljni svijet hrvatskih šuma,
vić, Z.Pelcer, K.Bezak,(1989):Uputstva Šume u Hrvatskoj, str. 33–78, Zagreb.
za izradu karte ekološko-gospodarskih tipova


Škorić, A.1977.:Tla Slavonije i Baranje, Zagreb.


nizinskog područja (II) SR Hrvatske, Radovi Šu


Trinajstić,I., J.Franjić,J.,Samardžić, I.Sa


marskog instituta br. 79, 36–48, Zagreb.


mardžić,(1996):Fitocenološke značajke šuma


Ćirić, M.(1984): Pedologija, Sarajevo.


sladuna i cera (As. Quercetum Frainetto - cerrs


Fukarek,P.(1964):Sjeverozapadna granica današnje Rudski 1949) u Slavoniji (Hrvatska). Šum. list
rasprostranjenosti hrasta sladuna(Quercus con-(7–8): 299–306, Zagreb.
fertaKit.), Šum. list 88 (3–4): 109–123, Zagreb.


Trinajstić, I., Rauš, Đ., Vukelić, J., Medve


Horvat,I., V.GlavačN. Ellenberg(1974):
dović,J., (1992):Karta šumskih zajednica Hr-
Vegetation Südosteuropas. Gustav Fischer, str. vatske.: Šume u Hrvatskoj, Zagreb.
235–236, tab 46., Stuttgart.


Trinajstić, I.(2004):O šumi sladuna s velikim vrijeJovanović,
B. (1956): O klimatogenoj šumi jugo -som–As. Erico arboreae-Quercetum frainetto
istočne Srbije. Institut za ekologiju i biogeogra-Trinajstić, ass. nov. u Ravnim Kotarima (Hr


fiju, Zbornik radova 7 (6): str. 3–35, Beograd. vatska), Radovi Šumarskog instituta 39 (2):
Martinović, J.(1997):Tloznanstvo u zaštiti okoliša,
163–168, Jastrebarsko.
Državna uprava za zaštitu okoliša, Zagreb.


Vrbek, B.(1989):Izrada pedološke karte M 1:25000
Martinović, J. (2000): Tla u Hrvatskoj, Državna s posebnom ulogom nagiba u šumskogospodaruprava
za zaštitu okoliša, Zagreb. skoj jedinici Macelj, Magistarska teza, Zagreb.


Odjel uređivanja šuma požega, (2007): Osnova Vukelić, J., Đ.Rauš,(1998):Šumarska fitocenologos
podarenja “Južna Krndija kutjevačka” gija i šumske zajednice u Hrvatskoj. Šumarski
(2008.–2017.), Požega. fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.


Martinović,J., Z.Pelcer, M.Rukavina,(1974): Zelić,J. (2003): Preliminarne volumne tablice za
Regionalni ekološko-gospodarski tipovišuma na hrast sladun (Quercus frainetto Ten),Radovi Šupodručju
šumskog gospodarstva Slavonska Po-marskog instituta 38 (1): 97–117, Jastrebarsko.


INSTEAD OF CONCLUSION: Forest stands on the Otmanov vis, area of
24,76 ha, with specific geological-lithological, pedological, floristic and economic
characteristics are significantly different from its neighbouring, economic
stands. Such habitats provide ecological conditions for the oncoming of a
large number of rare and protected species. Intention of the authors was to
draw attention to special sites with a desire to conduct detailed phytocoenological
research. Further reseach is needed to accurately define the plant communities.
In this phase of the study list of flora is incomplete and provisory,
and can not completely define the plant communities.


Due to extraordinary biological diversity, habitat should be noted as permanently
preserved. Forest stands in subdivisions 123c, 124d and 128f should
be exempted from the regular management and determine the necessary protection
category (a botanical forest vegetation reserve).


Key words: Italian oak, Pubescens oak, Trachyandesite, Eutric Rankers,
village Gradište