DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 79     <-- 79 -->        PDF

OBLJETNICE – ANNIVERSARIES


50. OBLIJETNICAZAVODAZAŠUMARSKU GENETIKU,
DENDROLOGIJU I BOTANIKU


Uvod


Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u
Zavodu za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku,


17.prosinca 2010. godine obilježena je 50. obljetnica
osnivanja i razvoja Zavoda. Tom prigodom predstojnica
Zavoda prof. dr. sc. Marilena Idžojtićpromovirala
je knjigu pod naslovom“50. oblijetnica Zavoda
za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku”.


Slika1.
Slijeva: prof. dr. sc.Ivo Trinajstić, prof. dr. sc. Marilena
Idžojtić i prof. dr. sc. Milan Oršanić, dekan Š.F.


Sveučilišna nastava na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu ima 112 godina dugu tradiciju. Početak
je bio 1898. godine na Šumarskoj akademiji pri Mudroslovnom
fakultetu. Šumarska akademija prestala je s
radom 1919. godine, kada je osnovan Poljoprivrednošumarski
fakultet, a današnji Šumarski fakultet djeluje
od 1960. godine. Iste godine osnovana je Katedra za šumarsku
genetiku i dendrologiju, koja od 2004. godine
nosi naziv Zavod za šumarsku genetku, dendrologiju i
botaniku.


Zaslužni djelatnici


Akademik Mirko Vidaković


Prof. dr. sc. Mirko Vidakovićod 1956. godine predaje
predmet Dendrologija, a 1958. godine uvodi predmet Genetika
s oplemenjivanjem šumskog drveća. Osnivač je i
prvi predstojnik Katedre za šumarsku genetiku i dendrologiju.
Jedan je od osnivača Šumarskog instituta Jastrebarsko
i osnovač Odjela za genetiku na tom institutu. Kao
ekspert FAO-a boravi u Pakistanu (1966–1969) i Vijetnamu
(1980, 1983). Godine 1969. imenovan je izvanrednim,
a 1981. redovitim članom HAZU. Od 1979. godine
bio je upraviteljArboretuma Trsteno. Objavio je preko
200 znanstvenih i stručnih radova. Primio je nagradu
“Ruđer Bošković” i “Nagradu za životno djelo”. Počasni
je doktor znanosti Sveučilišta u Šopronu.Autor je udžbenika:
Četinjače, Conifers, Golosjemenjače, Genetika i
oplemenjivanje šumskog drveća.


Profesor AnteKrstinić


Od 1963. godine zaposlen je na Katedri za šumarsku
genetiku i dendrologiju. Izabran je 1981. godine za
izvanrednog, a 1986. godine za redovitog profesora.
Predaje Genetiku s oplemenjivanjem šumskog drveća.
Od 1983. godine nastavnik je na Šumarskom fakultetu
u Sarajevu iz predmeta Oplemenjivanje šumskog drveća.
Objavio je preko 100 znanstvenih i stručnih radova.
Veliki doprinos dao je oplemenjivanju i očuvanju
genodonda brzorastućih listača vrba i topola za proizvodnju
biomase u kratkim ophodnjama.Autor je šest
priznatih klonova stablastih vrba. Napisao je udžbenik
Genetika i oplemenjivanješumskog drvećai HAZU
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 80     <-- 80 -->        PDF

monografiju Genetics of Black Alder. Prof. dr. sc.
Ante Krstinić odlikovan je zlatnom medaljom za doprinos
unapređenju uzgoja mekih lišćara.


Profesor Ivo Trinajstić


1960. je asistent, 1976. izvanredni, a 1981. godine
redoviti profesor. Predavao je Botaniku, Parkovno i perensko
jednogodišnje bilje iTaksonomiju unutarvrsne
diferencijacije. Proveo je brojna florastička i vegetacijska
istraživanja. Opisao je veći broj novih asocijacija,
4 nova roda i 5 novih vrsta hrvatske flore. UAnalitičkoj
flori Jugoslavijeopisao je detaljnu taksonomsku
obradu velikog broja rodova. Objavio je 700 radova od
kojih 400 znanstvenih.Autor je knjige Biljne zajednice
Republike Hrvatske.


Profesor ŽeljkoBorzan


Zapošljava se 1961. kao tehnički suradnik, a 1981.
postaje asistent, 1990. izvanredni, a 1992. godine redoviti
profesor. Predavao je predmete Dendrologija, Hortikulturna
dendrologija, Citologija i citogenetika.
Objavio je oko 100 znanstvenih i stručnih radova. Istraživao
je mađuvrsnu hibridizaciju dvoigličavih borova,
citotaksonomiju, citogenetiku golosjemenjača, proizvodnju
novih kultivara drveća i grmlja za urbano šumarstvo.
Bio je tehnički urednik časopisaGlasnik za
šumske pokuse i Anali za za šumarstvo. Autor je
knjigeImenikdrveća i grmlja.


Mr. sc. Josip Karavla


Prije dolaska na Šumarski fakultet bio je zaposlen u
Šumariji Sljeme, u rasadnicima Jankomir i Mirkovec.
1960. godine asistent na Katedri za šumarsku genetiku
i dendrologiju, 1969. je predavač, a 1976. godine viši
predavač na predmetu Dendrologija. Objavio je 32
znanstvena i stručna rada. Autor je 80 hortikulturnih
projekata. Primio je odlikovanja: Orden za vojne zasluge
i Orden rada.


Mr. sc. Branka Jurković-Bevilaqua


Od 1958. godine započinje raditi kao stručni, a
zatim kao viši stručni suradnik za šumarsku genetiku i
dendrologiju. Bavila se pretežito citogenetikom i embriologijom.
Bila je na studijskom boravku u Finskoj i


Švedskoj. Objavila je 23 znanstvena i stručna rada.
Dr. sc. Dario Kremer
Radio je u Zavodu od 1997. do 2005. godine kao


znanstveni novak na projektu MZOŠ-a “Ukrasna dendroflora
u hrvatskom urbanom šumarstvu”. Sada je voditelj
– upravitelj Farmaceutskog botaničkog vrta
“Fran Kušan” Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.


Nastava


Glavni predmeti iz kojih seizvodila nastava tijekom
razvoja Zavoda bili su Genetika i oplemenjivanje šumskog
drveća, Dendrologija i Botanika.


Predmet Genetika i oplemenjivanje šumskoga drveća
uveden je 1958. godine, a prvi nastavnik bio je
prof. dr. sc. Mirko Vidaković. Od1966. do 1969. go-
dine, te od 1975. godine do tragične pogibije 1998. go-
dine predmetni nastavnik bio je prof. dr. sc. Ante
Krstinić. Od1998. godine kao nastavnik grupe predmeta
iz područja šumarske genetike djeluje prof. dr. sc.
DavorinKajba,a od2007. godine i doc. dr. sc. Saša
Bogdan.Asistentica je IdaKatičić,dipl. ing. šum.


Dendrologija se predaje od osnivanja Poljoprivrednošumarskoga
fakulteta u Zagrebu 1919. godine. Predmetni
nastavnici ovoga predmeta bili su: prof. dr. sc. Antun Levaković(
1919–1920), prof. dr. sc. AndrijaPetračić
(1920–1940), akademik Milan Anić (1940–1949),
Boris Zlatarić,dipl. ing. šum. (1949–1954), akademik
Mirko Vidaković (1954–1988) i prof. dr. sc. Želimir
Borzan (1988–2005). Mr. sc. Josip Karavla
bio je od 1969. godine predavač, a od 1976. do 1993. go-
dine viši predavač. Od 2005. godine Dendrologiju predaje
prof. dr. sc. Marilena Idžojtić,aasistenti su dr.
sc. MarkoZebeciIgorPoljak,dipl. ing. šum.


Botanika je sastavni dio šumarske nastave također od
osnivanja Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta u Zagrebu
1919. godine. Na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
Botaniku su predavali od 1919. do 1922. godine


Slika 2. Nazočni obilježavanju 50. obljetnice Slika 3.Akademik MirkoVidaković sa zaposlenicima Zavoda
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 81     <-- 81 -->        PDF

akademik Ivo Pevalek (Sistematika bilja) i prof. dr.
sc. Vale Vouk (Opća botanika). Od 1922/23. do
1958/59. akademik IvoPevalek jepredavao Botaniku
za agronome i šumare, a od 1958/59. samo studentima
Šumsko-gospodarskoga odsjeka Šumarskoga fakulteta.
Od 1965. do 1999. godine Botaniku je predavao prof. dr.
sc. Ivo Trinajstić. Od1999. godine nastavnik je prof.
dr. sc. Jozo Franjić,a od2007. godine i doc. dr. sc.
ŽeljkoŠkvorc.Suradnici u nastavi su DanielKrstonošić,
dipl. ing. šum., Martina Temunović, dipl.
ing. biol., Krunoslav Sever, dipl. ing. šum. i Ivana
Alešković,dipl. ing. šum.


Nakon reforme studija prema Bolonjskoj deklaraciji
od akademske godine 2005./06. uvode se novi predmeti, a
postojeći djelomično mijenjaju nazive, programe i satnicu.


Znastvena istraživanja


Uz nastavne aktivnosti provode se i znanstvena istraživanja
u okviru kojih su objavljeni mnogobrojni znanstveni
i stručni radovi.Tosu bili domaći i međunarodni
znanstveni projekti: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa (23); Hrvatske šume d.o.o. (20); Međunarodni
znanstveni projekti (4); Hrvatsko-američki projekti (4);
Hrvatsko-slovenski (4) i ostali projekti (6). Ovdje treba
još istaknuti suradnju članova Zavoda s domaćim i stranim
znanstvenim institucijama i međunarodnim programima.


Sada u Zavodu za šumarsku genetiku, dendrologiju
i botaniku radi 15 djelatnika,od kojih su 12 nastavnici,
suradnici i znanstvenici.


Tijekom 50 godina znanstvenici Zavoda objavili su
1382 rada, najmanje 2 (1960), najviše 47 (1986) ili prosječno
godišnje 28 radova.


Veliki je doprinos djelatnika Zavoda od njegova
osnivanja do danas unapređenju šumarske genetike,
dendrologije i botanike u nastavi i u primjeni u šumarskoj
praksi. Doprinjeli su respektabilnom ugledu navedenih
disciplina u nas i u svijetu. U ime hrvatskih
šumara i šumarske struke upućujemo srdačne čestitke
prigodom tog jubileja i našu zahvalnost za sve učinjeno
i postignuto.


Dr. sc. Miroslav Harapin


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS


SREDNJEEUROPSKAKONFERENCIJA O BIOMASI 2011.
26–29. 1. 2011. Graz, Austrija


S kolegom Tomislavom Užarevićem, UŠP Gospić
nazočio sam kao počasni gostAustrijske udruge za
biomasu na Srednjeeuropsku konferenciju o biomasi.
Srednjeeuropska konferencija o biomasi 2011. održana
je u Grazu od 26–29. 1. 2011. g. u organizaciji Austrijske
udruge za biomasu, Poljoprivredne komore Štajerske,
Bioe ner gy 2020 + i Klima energie fonds, u suradnji
sa Sajmom Graz i pod visokim pokroviteljstvom DI NikolausBerlakovich-
a,Saveznog ministra poljoprivrede,
šumarstva, zaštite okoliša i vodnog gospodarstva,
a pod motom:“Bioenergija za Srednju Europu”.


Konferencija je dala aktualan pregled o političkom,
gospodar s kom i tehnološkom razvoju na sveukupnom
području energetskog korištenja biomase. Sudjelovalo
je preko 1200 sudionika iz 33 zemlje, a“ovako veliko
zanimanje sudionika odraz je svjetskog značaja bioenergije”
naznačio je HorstJauschnegg,predsjednik
Austrijske udruge za biomasu. Sve ekskurzije i predavanja
simultano su prevođeni na nje mački i engleski
jezik,a nalaze se i na Internet stranici Hrvatske udruge
za biomasu (www.sumari.hr/biomasa).


Prvoga dana sudjelovali smo na ekskurzijiVIIna temu
“Biomasa – kogeneracija, biotoplina i bi o plin”, i to:


1. Bioplinsko postrojenje Bioenergie GADNER, Reg.
GmbH u Ruden, Koruška (sl. 1.) izgradila su dva
poljoprivrednika, od kojih jedan ima težište na ratar


1