DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2011 str. 88     <-- 88 -->        PDF

PRIZNANJA– RECOGNITION AND REWARDS


ZLATNO ODLIČJE ZA prof. dr. sc. BORISAHRAŠOVCA


Na 55. Seminaru Hrvatskog druš tva
biljne zaštite, profesor Boris
Hrašovec primio je uz Povelju
Zlatnu plaketu za sveukupni doprinos
zaštiti šuma, primijenjenoj entomologiji
i očuvanju šumskih ekosustava.


Profesor Boris Hrašovec rođen je


11.ožujka 1960.g. u Zagrebu, dugogodišnji
je djelatnik Zavoda za zaš ti tu
šuma i lovno gospodarenje na
Šumarskom fakultetu u Zagrebu,na
kojemu obnaša nastavne zadaće u
svojstvu redovitog profesora. Školske
godine 1979./80. upisuje studij
šu marstva. U stalnom je radnom odnosu
na Šumarskom fakultetu od 1.
pro sinca 1986.g., gdjeposljednjih 25 godina prolazi put
znanstvenog napredovanja od asistenta do profesora.


Znanstveno napredovanje prof. Hrašovec ostvario je
u znanstvenoj grani zaštite šuma. Magistarski rad pod
naslovom “Prilog poznavanja bioekologije insekata iz
roda Balaninus Germ. štetnika žira hrasta lužnjaka
(Quercus roburL.)”obranio je 1992.g. Doktorirao je s
temom: “Entomofauna češera obične jele (Abies alba
Mill.) obične smreke (Picea abiesKarst.) i crnog bora
(Pinus nigraArn.) na području Hrvatske”.


Prof. Hrašovec uključen je u nastavu prvo kao suradnik
asistent na vježbama iz “Zaštite šuma”i “Šumarske
entomologije”, a nakon habilitacije 1998.g. kao nastavnik
na kolegiju “Šumarske entomologije”. Reformom
studija imenovan je voditeljem novih predmeta koje sam
kreira i razvija,a to su: “Šumarska entomologija”, “Pri-
mi jenjena entomologija”, “Fitofarmacija u šumarstvu”,
“Gradacija i monitoring šumskih kukaca”na dodiplomskom
i diplomskom studiju, te “Biološke i biotehničke
metode suzbijanja potkornjaka”i “Fluktuacije populacija
šumskih kukaca”na doktorskom studiju šumarstva.
Akreditacijom nastavnog programa 2009.g. imenovan
je voditeljem smjera “Urbano šumarstvo, zaštita prirode
i uređivanje šuma”na doktorskom studiju.


Znanstveni i stručni publicistički opus prof. Hrašovca
obuhvaća 50-tak izvornih znanstvenih i 60-tak stručnih
radova, gdje je u većini autor ili koautor u domaćim i
stranim publikacijama. Suautor je sveučilišnog priruč


nika.Već dugi niz godina na zadnjim koricama “Šumar


skog lista” predstavlja slikom i tekstom najznačajniju


štetnu entomofaunu, uključujući i karantenske invazivnevrste koje ugrožavaju šumske ekosustave.
S inozemnim znanstvenicima i
stručnjacima uspostavio je brojne
kontakte i plodnu suradnju kao što su:
Gozdarski inštitut Slovenije, Šumarski
fakultet u Sarajevu, BOKU u
Beču, Mađarski šumarski institut i
Austrijski šumarski institut, te je cijenjeni
znanstvenik u europskom entomološko-
zaštitarskom krugu.


Prof. Hrašovec uključen je u is tra
živački rad kroz projekte Ministarstva
znanosti i Hrvatskih šuma
angažiran kao voditelj ili suradnik.
Aktivno surađuje s šumarskom praksom.
Osim nastave drži stručna i


popularna predavanja. Zalaže se za racionalnu i uravnoteženu
primjenu pesticida. Posljednjih godina istražuje
i primjenjuje feromone za kontrolu i suzbijanje
štetne entomofaune,a napose potkornjaka.


Prof.Hrašovec član je raznih povjerenstava, komisija
i radnih tijela koja se bave zaštitom šumskog drveća
od štetnih kukaca, a osobito karantenskih. Član je
Hrvatskog šumarskog društva, Hrvatskog društva
biljne zaštite, Hrvatskog entomološkog društva iAkademije
šumarskih znanosti. Predstavnik je Republike
Hrvatske u stručnom panelu pri EPPO. U novije vrijeme
obnaša dužnost v.d. urednika “Šumarskog lista”.


U znanstvenom i stručnom smislu prof. Hrašovec
bavi se primijenjenom entomologijom u zaštitu šuma i
u upravljanju šumskim ekosustavima u svezi sa zaštitom
prirode, napose u parkovima prirode i u nacional nim
parkovima.


Prof. Hrašovec je dinamičan u nastavi i na terenu,
susretljiv i uvijek spreman za razgovor i pomoć u vezi
entomološke i zaštitarske problematike i još nekih tema


–hobija kao što je fotografija, planinarenje i ribolov.
Boris Hrašovec je uvaženi profesor, veliki stručnjak
cijenjen u Hrvatskoj i u Europi. U znanstvenom i stručnom
okruženju u području zaštite šuma, a napose primijenjene
šumarske entomologije i zaštite šumskih
ekosustava. Zlato dolazi u prave ruke jer mu nosi poruku
zahvalnosti što je učinio i čini, a napose za sve naše šu


marske i kolegijalne susrete. Još jednom srdačna čestitka
u ime šumara cijele Hrvatske i susjednih zemalja.


Miroslav Harapin