DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 37     <-- 37 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARYCOMMUNICATION Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 371-377
UDK 630* 812 (Pinus sylvestris L.)


MAKROSKOPSKE KARAKTERISTIKE I GUSTOĆA DRVA
BIJELOG BORA(Pinus sylvestris L.) S PODRUČJA
CAZINAU BOSNI I HERCEGOVINI


MACROSCOPIC CHARACTERISTICSAND DENSITY OF
SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.) FROM CAZIN,
BOSNIAAND HERZEGOWINA


12 2


Hasib KLIČIĆ, Slavko GOVORČIN , Tomislav SINKOVIĆ,


32


Safet GURDA, Tomislav SEDLAR


SAŽETAK: Plantažni uzgoj bijelog bora (Pinus sylvestrisL.), u svijetu se
primjenjuje duže vrijeme. Istraživanje makroskopskih karakteristika i gustoće
plantažno uzgojenog bijelog bora (Pinus sylvestris L.) s područja Cazina u
Bosni i Hercegovini, provedeno je radi stjecanja spoznaja o makroskopskim
karakteristikama i gustoći tako uzgojenog bijelog bora (Pinus sylvestrisL.)
Od makroskopskih karakteristika mjerena je širina goda, širina zone kasnog
drva i izračunavano učešće zone kasnog drva. Određivana je gustoća u apsolutno
suhom stanju i nominalna gustoća. Raspon širine goda kod istraživane
borovi ne je velik, a srednjom vrijednosti za sva tri debljinska razreda zajedno
od 3,6 mm. Srednje vrijednosti širine goda za svaki debljinski razred međusobno
se signifikantno razlikuju. Srednja vrijednost učešća zone kasnog drva je
38,6 % za sva tri debljinska razreda zajedno. Srednje vrijednosti učešća zona
kasnog drva za svaki pojedini debljinski razred se signifikantno međusobno
razlikuju. Srednja vrijednost gustoće u apsolutno suhom stanju je 0,469 g/cm3
za sva tri debljinska razreda. Srednja vrijednost gustoće u apsolutno suhom
stanju kod sva tri debljinska razreda se međusobno signifikantno razlikuje.
Srednja vrijednost nominalne gustoće je 0,419 g/cm3, za sva tri debljinska razreda
zajedno. Srednje vrijednosti nominalnih gustoća kod sva tri debljinska
razreda se međusobno signifikantno razlikuju.


Ključne riječi:bijeli bor (Pinus sylvestrisL.), makroskopske karakteristike,
gustoća, plantažni uzgoj


UVOD – Introduction
Plantažni uzgoj bijelog bora (Pinus sylvestrisL.) u funkcije na nekom području (Buckman 1985,Bogsvijetu
primjenjuje se duži vremenski period. Istraživa-danet al. 2009).
nje makroskopskih karakteristika i gustoće plantažno


Kratkoća ophodnje određuje veliko učešće juveniluzgojenog
bijelog bora (Pinus sylvestrisL.) sa podru


nog dr va u stablima. Zbog navedenih razloga,tako uzčja
Cazina u Bosni i Hercegovini provedeno je u svrhu


gojena sta bla imaju malo učešće zrelog drva, odnosno
dobivanja spoznaja o navedenim svojstvima. Plantažni


minima l no ili nulto učešće prezrelog drva. Kao i svaki
uzgoj primarno se provodi za vrste drva koje u kratkoj


živi organizam,u mladosti donosi buran rast. Juvenilno
ophodnji ostvaruju najveće financijske i opće korisne


drvo (Sin ko v ić,1995) odraz je početne faze rasta i
razvoja sta bla. Pora st dimenzija gradbenih elemenata u


1


Mr. sc.Hasib Kličić, ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o.,
juvenilnom drvu an atomska je karakteristika koja deter“
Šumarija”, Cazin,


minira ma kroskopske karakteristike i gustoću drva u toj


2


Dr. sc. Slavko Govorčin, dr.sc.Tomislav Sinković, Tomislav


početnoj fa zi rasta sta bla (Govorčin i Sinković,


Sedlar dipl.ing., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
3
1990). Bur ni rast i anat o mske karakteristike gradbenih


Dr.sc.Safet Gurda, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 38     <-- 38 -->        PDF

H. Kličić, S. Govorčin, T. Sinković, S. Gurda, T. Sedlar: MAKROSKOPSKE KARAKTERISTIKE I GUSTOĆA... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 371-377


elemenata de terminiraju veliku širinu goda, malo učešće
zone kasn og drva i smanjenu gus toću juvenilnog drva u
odnosu na zrelo drvo četinjača.


Ovo istraživanje upotpunit će znanja o makroskopskim
karakteristikama i osnovnom fizikalnom svojstvu,
gustoći drva, bijelog bora(Pinus sylvestrisL.), odnosno
dati osnovne ulazne parametre za sječu, izradu i transport
te tehničku vrijednost drva iz tako uzgojene sastojine.
Ovo istraživanje je također provedeno,jer je učešće plantažnog
uzgoja bijelog bora(Pinus sylvestrisL.)u Šumskoj
upravi Cazin na oko 25% ukupne površine šuma i
šumskog zemljišta,pa time je i tehnička vrijednost tako
uzgojenog drva značajna za Šumsku upravu Cazin.


Šumska plantaža bijelog bora (Pinus sylvestris L.)
“Dubrava” počela se formirati u razdoblju od 1961. do
1968. godine na platou iznad kanjona rijeke Une,na površini
od 500 hektara. Matični supstrat na navedenoj lokaciji
čini tipični akrični luvisol. Reakcija tla u vrijeme
provođenja pedološke analize prije podizanja plantaže
kretala se od vrlo kisela do kisela,uz stupanj zasićenosti
bazama nizak. Ispitna stabla uzimana su iz 26 i 30 odjela
gospodarske jedinice Gata. Odjel 26, gospodarske jedinice
Gata kao plantaža osnovan je od 1967. do 1968. go-
dine, pošumljen je sa školovanim sadnicama bijelog
bora(Pinus sylvestrisL.)(Anon,1998;Bendsten,
1978), sa 5500 sadnica/ha na površini odjela od 86,8 ha.
Odjel 30, gospodarske jedinice Gata,kao plantaža osnovan
je 1961. i 1962. na površini od 73,7 ha, pošumljen sa
školovanim sadnicama bijelog bora(Pinus sylvestrisL.)
(Anon, 1998; Bendsten, 1978) u količini od 2500
sadnica/ha.


Bijeli bor (Pinus sylvestrisL.)je vjerojatno najraširenija
vrsta bora u Europi, rasprostranjena od 8 oWu Španjolskoj
do 149 oE u Rusiji i od 70 oN do 37 oS (Mason
i Alia, 2000). Velika rasprostranjenost bijelog bora
(Pinus sylvestrisL.)rezultat je njegove male izbirljivosti
na tlo i klimatske uvjete.Todokazuje njegova rasprostranjenost
u Europi u oceanskoj, mediteranskoj subkontinentalnoj,
kontinentalnoj i alpskoj klimatskoj zoni. Gustoća
u apsolutno suhom stanju bijelog bora (Pinus sylvestris


3 3


L.)kreće se od 0,30 g/cm do 0,86 g/cm, sa srednjom vri


3


jednošću od 0,49 g/cm (Horvat iKrpan,1967).
Drvo bijelog bora ima širok dijapazon primjene od
drva za proizvodnju celuloze, ploča na bazi drva (iverica,
vlaknatica, stolarskih i uslojenih) dofurnira, podnih
i zidnih obloga, drva za izradu namještaja i drva u
brodogradnji. Srž bijelog bora na zraku je trajna, a pod
vodom i natkrivenim prostorima vrlo trajna.


MATERIJAL I METODE ISTRAŽIVANJA
Material and Methods of Research


Prema odredbama norme ISO 3129 iz 1975. godine
za potrebe istraživanja odabrano je 76 ispitnih stabala. Iz
odjela 30 gospodarske jedinice Gata uzeto je 40, a iz
odjela 26 gospodarske jedinice Gata, 36 ispitnih stabala.
Na ispitnim stablima prikupljeni su svi relevantni parametri:
geografski položaj, prsni promjer, tlocrtna projekcija
krošnje, orjentiranost stabla prema stranama svijeta,
totalna visina stabla, visina do prve žive grane i visina
panja (Kličić, 2006). Ispitna stabla svrstana su u tri
debljinska razreda: 1. od 11do 20 cm prsnog promjera,


2.od 21 do 30 cm prsnog promjera i 3. od 31 do 40 cm
prsnog promjera stabla. Iz svakog ispitnog stabla izrađen
je ispitni trupčić duljine oko 70 cm , s početkom na
prsnoj visini. Ispitni trupčići raspiljivani su na srednjače
(Ugrenović,1950) iz kojih su se izrađivali uzorci za
određivanje makroskopskih karakteristika i gustoće borovine.
Za svaki uzorak na kojemu je određivana gustoća,
određivana je i pozicija u radijalnom smjeru kako
bi se mogao prikazati raspored gustoće u radijalnom
smjeru, odnosno od srca ka kori. Određivanje makroskopskih
karakteristika i gustoće borovine obavljeno je
prema važećim normama ISO 3131 iz 1975. godine. Od
makroskopskih karakteristika mjerena je širina goda, širina
zone kasnog drva i izračunavano je učešće zone kasnog
drva. Gustoća je određivana u apsolutno suhom
stanju,kao i nominalna gustoća.


Statistička obrada podataka i njihova usporedba
obavljena je računalnim programom Statistika. Statistička
obrada podataka sadrži prikaz broja izmjerenih uzoraka
(n), minimalnu (min), srednju (aver) i maksimalnu
(max) vrijednost određenih svojstava, te standardnu devijaciju
(stdev) i varijancu (var) istih. Usporedba istraživanih
svojstava između debljinskih razreda obavljena je
Mann-Whitney testom. Zbog velikog broja mjerenja na
grafičkim prikazima nalaze se samo izjednačene linije
trendova vrijednosti svojstava temeljene na polinomu
drugog stupnja.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA– Results of Research


U tablici 1. prikazane su statističke veličine za širinu
goda i učešće zone kasnog drva po debljinskim
razredima i za sva tri debljinska razreda zajedno.


Na slici 1. prikazan je grafički prikaz izjednačenih
linija trenda vrijednosti širina goda za svaki od tri debljinska
razreda u radijalnom smjeru.


Statističke veličine u tablici 1. pokazuju veliki raspon
širine godova za sva tri debljinska razreda u radijalnom
smjeru,što je također vidljivo i na slici 1. Srednje
vrijednosti širine goda rastu od prvog ka trećem
debljinskom razredu.Veliki raspon širina godova u radijalnom
smjeru također je vidljiv u iznosima varijanci,
a sve navedeno je jedna od odlikajuvenilnog drva.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 39     <-- 39 -->        PDF

H. Kličić, S. Govorčin, T. Sinković, S. Gurda, T. Sedlar: MAKROSKOPSKE KARAKTERISTIKE I GUSTOĆA... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 371-377


Tablica 1. Prikaz statističkih veličina širine goda i učešća zone kasnog drva po debljinskim razredima i sva tri debljinska razreda
zajedno.


Table 1 Statistical values of ring width and latewood percentage per diameter class and all diameter classes.


Makroskopsko
svojstvo
Makroscopic
characteristics
Širina
goda
Ring
widt
(mm)
Učešće zone
kasnog drva
Latewood
percentage
(%)
Širina
goda
Ring
width
(mm)
Učešće zone
kasnog drva
Latewood
percentage
(%)
Širina
goda
Ring
width
(mm)
Učešće zone
kasnog drva
Latewood
percentage
(%)
Širina
goda
Ring
width
(mm)
Učešće zone
kasnog drva
Latewood
width
(%)
Debljinski
Razred
Diameter
Class
1 2 3
Svi debljinski razredi
All diameter classes
n 923 923 2173 2173 1662 1662 4758 4758
min 0,3 3,7 0,4 1,7 0,7 3,0 0,3 1,7
aver 2,61 40,53 3,47 40,09 4,40 35,54 3,62 38,63
max 12,3 84,2 16,2 87,5 16,6 90 16,6 90
stdev 1,793 15,6 1,995 15,04 2,013 14,4 2,069 15,1
var 3,214 241,3 3,981 226,3 4,052 207,9 4,279 227,8


Širina goda (mm)
Ring width (mm)
Udaljenost od srca (god)
Number of ring from pith (annual ring)
Slika1. Grafički prikaz rasporeda širine
goda po debljinskim razredima u
radijalnom smjeru.


Figure 1Equalized data of ring widths per
diameter class in radial direction.


Legenda:


22


3 Debljinski razred y = 0,0029x - 0,2159x + 6,9594 R = 0,3278


22


2 Debljinski razred y = 0,0068x - 0,3567x + 6,9144 R = 0,4408


22


1 Debljinski razred y = 0,0079x - 0,3801x + 5,9627 R = 0,5135


Key:


22


3 Diameter class y= 0,0029x - 0,2159x + 6,9594 R = 0,3278


22


2 Diameter class y= 0,0068x - 0,3567x + 6,9144 R = 0,4408


22


1 Diameter class y= 0,0079x - 0,3801x + 5,9627 R = 0,5135


Na slici 2. prikazan je grafički prikaz izjednačenih
linija trenda vrijednosti učešća zone kasnog drva za
svaki od tri debljinska razreda u radijalnom smjeru.


Statističke veličine u tablici 1. pokazuju velik raspon


učešća zone kasnog drva,što je vidljivo iz veličine vari


janci. Srednje vrijednosti učešća zone kasnog drva opa


daju od prvog ka trećem debljinskom razredu. Rapored


učešća zone kasnog drva u radijalnom smjeru pokazuje
porast učešća zone kasnog drva,s porastom udaljenosti
od srca,odnosno sa smanjenjem širine goda.


U tablici 2. prikazane su statističke veličine za gustoću
u apsolutno suhom stanju i nominalnu gustoću po debljinskim
razredima i za sva tri debljinska razreda zajedno.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 40     <-- 40 -->        PDF

H. Kličić, S. Govorčin, T. Sinković, S. Gurda, T. Sedlar: MAKROSKOPSKE KARAKTERISTIKE I GUSTOĆA... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 371-377


Učešće zone kasnog drva (%)
Late wood percentage (%)
Udaljenost od srca (god)
Number of ring from pith (annual ring)
Slika2. Grafički prikaz rasporeda učešća
zone kasnog drva po debljinskim
razredima u radijalnom smjeru.


Figure 2Arrangement equalize data of latewood
percentage per diameter
class in radial direction


Legenda:


22


3 Debljinski razred y = -0,0448x + 2,423x + 11,524 R = 0,4166


22


2 Debljinski razred y = -0,0502x + 2,5463x + 16,127 R = 0,3584


22


1 Debljinski razred y = -0,0524x + 2,5622x + 17,686 R = 0,3233


Key:


22


3 Diameter class y= -0,0448x + 2,423x + 11,524 R = 0,4166


22


2 Diameter class y= -0,0502x + 2,5463x + 16,127 R = 0,3584


22


1 Diameter class y= -0,0524x + 2,5622x + 17,686 R = 0,3233


Tablica 2.Prikaz statističkih veličina gustoće u apsolutno suhom stanju i nominalne gustoće po debljinskim razredima i za
sva tri debljinska razreda zajedno.


Table 2 Statistical values of basic density and density of oven dry wood per diameter class and all diameter classes.


Fizikalno
svojstvo
Phiscal
Properties
Gustoća u
apsolutno
suhom stanju
Density of
oven dry
wood
(g/cm
3
)
Nominalna
gustoća
Basic
density
(g/cm
3
)
Gustoća u
apsolutno
suhom stanju
Density of
oven dry
wood
(g/cm
3
)
Nominalna
gustoća
Basic
density
(g/cm
3
)
Gustoća u
apsolutno
suhom stanju
Density of
oven dry
wood
(g/cm
3
)
Nominalna
gustoća
Basic
density
(g/cm
3
)
Gustoća u
apsolutno
suhom stanju
Density of
oven dry
wood
(g/cm
3
)
Nominalna
gustoća
Basic
density
(g/cm
3
)
Debljinski
Razred
Diameter
Class
1 2 3
Svi debljinski razredi
All diameter classes
n 243 243 955 955 885 886 2083 2084
min 0,348 0,321 0,308 0,283 0,322 0,284 0,308 0,283
aver 0,482 0,427 0,481 0,428 0,453 0,406 0,469 0,419
max 0,629 0,562 0,680 0,574 0,690 0,644 0,690 0,644
stdev 0,0622 0,0482 0,0726 0,0573 0,0575 0,0478 0,07 0,05
var 0,0039 0,0023 0,0053 0,0033 0,0033 0,0023 0,0045 0,0029


Na slici 3. prikazan je grafički prikaz izjednačenih li-ska razreda je velik,što je vidljivo iz statističkih veličinau
nija trenda vrijednosti gustoće u apsolutno suhom stanju tablici 2.Trend porasta gustoće u apsolutno suhom stanju
za svaki od tri debljinska razreda radijalnom smjeru. Ra-u radijalnom smjeru vidljiv je na slici 3.
spon gustoća u apsolutno suhom stanju za sva tri debljin
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 41     <-- 41 -->        PDF

H. Kličić, S. Govorčin, T. Sinković, S. Gurda, T. Sedlar: MAKROSKOPSKE KARAKTERISTIKE I GUSTOĆA... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 371-377


Slika3. Grafički prikaz rasporeda gustoće
u apsolutno suhom stanju po deb-


Legenda:
2 2
Gustoća u apsolutnosuhom stanju (g/cm3
)
Density of oven dry wood (g/cm3 )
Udaljenost od srca (god)
Number of ring from pith (annual ring)
3 Debljinski razred y = 3E-05x


ljinskim razredima u radijalnom
smjeru.


Figure 3Arrangement equalize data of
density of oven dry wood per diameter
class in radial direction.


+0,0018x + 0,421 R = 0,1644


22


2 Debljinski razred y = -1E-04x + 0,0086x + 0,3923 R = 0,4404


22


1 Debljinski razred y = -0,0002x + 0,0107x + 0,3995 R = 0,4769


Key:


22


3 Diameter class y= 3E-05x + 0,0018x + 0,421 R = 0,1644


22


2 Diameter class y= -1E-04x + 0,0086x + 0,3923 R = 0,4404


22


1 Diameter class y= -0,0002x + 0,0107x + 0,3995 R = 0,4769


Normalna gustoća (g/cm3
)
Basic density (g/cm3 )
Udaljenost od srca (god)
Number of ring from pith (annual ring)
Slika4. Grafički prikaz rasporeda nominalne
gustoće po debljinskim razredima
u radijalnom smjeru.


Figure 4Equalized data of basic density
per diameter class in radial direc


tion.


Na slici 4. prikazan je grafički
prikaz izjednačenih linija trenda
vrijednosti nominalne gustoće za
svaki od tri debljinska razreda u radijalnom
smjeru.


Vrijednosti nominalne gustoće iz
tablice 2. također pokazuju velik raspon,
ali nešto manji nego kod gustoće
u apsolutno suhom stanju.
Trend rasporeda nominalne gustoće
u radijalnom smjeru je rastući,kao i
kod rasporeda gustoće u apsolutno
suhom stanju u radijalnom smjeru.


Usporedba srednjih vrijednosti
širine godova, učešća zona kasnog
drva, gustoća u apsolutno suhom


Legenda:


22


3 Debljinski razred y = 4E-05x + 0,0009x + 0,3849 R = 0,1278


22


2 Debljinski razred y = -6E-05x + 0,006x + 0,3634 R = 0,4119


22


1 Debljinski razred y = -0,0001x + 0,0076x + 0,367 R = 0,4422


Key:


22


3 Diameter class y= 4E-05x + 0,0009x + 0,3849 R = 0,1278


22


2 Diameter class y= -6E-05x + 0,006x + 0,3634 R = 0,4119


22


1 Diameter class y= -0,0001x + 0,0076x + 0,367 R = 0,442


stanju i nominalnih gustoća,pokazala
je da se kod svih navedenih
svojstava srednje vrijednosti signifikantno
razlikuju uspoređujući sva
tri debljinska razreda.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 42     <-- 42 -->        PDF

H. Kličić, S. Govorčin, T. Sinković, S. Gurda, T. Sedlar: MAKROSKOPSKE KARAKTERISTIKE I GUSTOĆA... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 371-377


ZAKLJUČCI – Conclusion


3


Raspon širine goda kod istraživanog bijelog bora
Pinus sylvestris L.je velik i kreće se od 0,3 mm do
16,6 mm sa srednjom vrijednosti za sva tri debljinska
razreda zajedno od 3,6 mm. Raspon širine godova vidi
se i kroz varijancu od 4,28. Srednje vrijednosti širine
goda za svaki debljinski razred međusobno se signifikantno
razlikuju.Trend rasporeda širine goda u radijalnom
smjeru je opadajući bez većih naznaka poprimanja
konstantnijih vrijednosti kod svih debljinskih razreda.


Učešće zone kasnog drva kreće se od 1,7 % do 90 %,
sa srednjom vrijednosti od 38,6 % za sva tri debljinska
razreda zajedno. Srednje vrijednosti učešća zona kasnog
drva za svaki pojedini debljinski razred signifikantno se
razlikuju od svake druge.Trend rasporeda učešća zone
kasnog drva u radijalnom smjeru je rastući.


Gustoća u apsolutno suhom stanju kreće se od


33


0,308 g/cm do 0,690 g/cm sa srednjom vrijednošću


LITERATURAAnon,1998: Energy in Swedish National Energy Administration
40 pp.
Bendsten, B.A., 1978: Properties of wood from improved
and intensively managed trees.
Bogdan, S., M. Šporčić, A. Seletković, M.
Ivanković, 2009: Biomass Production of
CommonAlder (Alnus glutinosa /L./ Gaertn.) in
Pure Plantations and Mixed Plantations with
Willow Clones (Salix sp.) in Croatia. Croatian
Journal of Forest Engineering, 30(2): 99–112.
Buckman, R. E., 1985: Research priorites forthe
21century forest products. Forest Products Journal,
35 (10) : 14–16.
Govorčin, S.iSinković,T.,1990: Fizičke i mehaničke
osobine juvenilnog drva bukovine i jelo


od 0,469 g/cm za sva tri debljinska razreda. Drvo
u stablima prsnog promjera od 11do 20 cm ima srednju
vrijednost gustoće u apsolutno suhom stanju od


3


0,482 g/cm, u stablima prsnog promjera 21 do 30 cm
srednja vrijednost gustoće u apsolutno suhom stanju


3


je 0,481 g/cm, a u stablima prsnog promjera 31 do


3


40 cm je 0,453 g/cm. Srednja vrijednost gustoće u apsolutno
suhom stanju kod sva tri debljinska razreda
međusobno se signifikantno razlikuje. Trend rasporeda
gustoće u apsolutno suhom stanju je rastući za
sva tri debljinska razreda, bez naznaka poprimanja
nekih konstantnijih vrijednosti.


3


Nominalna gustoća kreće se od 0,283 g/cm do
0,644 g/cm3sa srednjom vrijednošću od 0,419 g/cm3,
za sva tri debljinska razreda zajedno. Srednje vrijednosti
nominalnih gustoća kod sva tri debljinska razreda
međusobno se signifikantno razlikuju.


– References
vine. “Savremena dostignuća i rješenja u oblasti
šumarstva”, Beograd 1990.
Horvat,I.;Krpan,J., 1967: Drvno industrijski priručnik;
Tehnička knjiga, Zagreb.
Kličić,H.:Važnija fizička i mehanička svojstva juvenilnog
drva bijelog bora (Pinus sylvestrisL.) iz
plantaže Dubrave kod Cazina. Magistarski
rad.Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu,
2006.
Sinković,T.,1995: Fizička svojstva juvenilnog drva
jele (Abies alba Mill.) iz Gorskog Kotara. Drvna


industrija, 46 (2): 59–68.
Ugrenović,A., 1950:Tehnologija drveta, Zagreb.


SUMMARY: Plantation cultivation of Scots pine (Pinus sylvestrisL.) in the
world applies a longer period of time. The study of macroscopic properties
and density of plantation grown Scots pine from the area of Cazin in Bosnia
and Herzegovina was carried out in order to acquire knowledge about the macroscopic
characteristics and density so grown pine. Plantation growth (Buckman,
1985) is primarily carried out for species of wood which, in short
rotation, accomplish the greatest financial and general useful functions in a
given area.


Under the provisions of ISO 3129 from year 1975, 76 test trees for studying
were selected. From department 30 of unit Gata 40 test trees were taken, and
from department 26 of unit Gata 36 test trees were taken. All relevant parameters
were collected on selected test trees: geographical position, diameter at
breast height, ground plan projection of tree top, tree orientation toward cardinal
points, total tree height, height to first living branch and stump height
ŠUMARSKI LIST 7-8/2011 str. 43     <-- 43 -->        PDF

H. Kličić, S. Govorčin, T. Sinković, S. Gurda, T. Sedlar: MAKROSKOPSKE KARAKTERISTIKE I GUSTOĆA... Šumarski list br. 7–8, CXXXV (2011), 371-377


(Kličić, 2006). Test trees were classified into three diameter classes: (1) 11 to
20 cm of diameter at breast height, (2) 21 to 30 cm of diameter at breast height
and (3) 31 to 40 cm of diameter at breast height. From each test tree test sample
of about 70 cm length was made, beginning at breast height. Following
macroscopic properties were measured: ring width, latewood width and latewood
percentage was calculated. Density was measured in oven dry condition
and also basic density.


The range of ring width of studied Scots pine is large and ranges from


0.3 mm to 16.6 mm, with mean value for all three diameter classes of 3.6 mm.
The range of ring width can be also seen through the variance of 4.28. Mean
values of ring width for each diameter class mutually differ significantly. Distribution
trend of ring width in radial direction is downward, with no major
signs of achieving more constant values for all diameter classes.


Latewood percentage ranges from 1.7 % to 90 % with mean value of 38.6 %
for all three diameter classes together. Distribution trend of latewood percentage
in radial direction is growing. Density in oven dry condition ranges from


0.308g/cm3to 0.690 g/cm3, with mean value of 0.469 g/cm3for all three diameter
classes.


Wood in trees of diameter at breast height from 11 to 20 cm has mean value
of density in oven dry condition of 0.482 g/cm3, in trees of diameter at breast
height from 21 to 30 cm mean value of density in oven dry condition is


0.481 g/cm3, and in trees of diameter at breast height from 31 to 40 cm is


0.453g/cm3. Mean value of density in oven dry condition for all three diameter
classes is significantly different. Distribution trend of density in oven dry
condition is growing for all three diameter classes, without any indication of
achieving more constant values.


Basic density ranges from 0.283 g/cm3to 0.644 g/cm3, with mean value of


0.419g/cm3for all three diameter classes together. Mean values of basic density
for all three diameter classes mutually differ significantly.


Key words:Scots pine (Pinus sylvestris L.), macroscopic characteristics,
density, plantation growth