DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 101     <-- 101 -->        PDF

bogatstvo vrsta i velik broj endema i izuzetnu raznolikost
njihovih staništa.To nas svrstava u najraznolikije i najzanimljivije
europske zemlje s gledišta entomofaune.


Sudionici savjetovanja mogu svoja izlaganja
pu blicirati u časopisu Entomologija Croatica


(http://hrcak.srce.hr/entomologia-croatica ) u posebnom
volumenu.
Miroslav Harapin


OBLJETNICE – ANNIVERSARIES
65. OBLJETNICA HRVATSKOGAŠUMARSKOGA
INSTITUTA1945–2010. G.
Organizirana znanstveno-istraživačka djelatnost u
šumarstvu u Hrvatskoj započela je 1945. godine osnivanjemZavoda
za praktična šumarska istraživanja
u Zagrebu, koji mijenja naslov uInstitut za šumarska
i lovna istraživanja. U Splitu je 1947. godine osnovan
Institut za pošumljavanje u melioraciju krša. U Rijeci
je 1959. godinepočeo raditiZavod za kontrolu šumskog
sjemena. 1961. g. osnovan jeZavod za četinjače
u Jastrebarskom, koji 1964. godine mijenja naziv uJugoslavenski
institut za četinjače.


Šumarski institutu Jastrebarskom nastao je 1. siječnja1974.
godine spajanjem Jugoslavenskog instituta
za četinjače, Instituta za šumarska i lovna istraživanja i
Zavoda za kontrolu šumskog sjemena. Od 1.rujna
2009. godine Šumarski institut mijenja naziv u Hrvatski
šumarski institut (HŠI).


Prema Zakonu o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti
i 1993. godineHrvatski šumarski institutje javna
ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske. Ciljevi i zadaci
istraživanja u HŠI dio su Nacionalnog programa
znanstveno-istraživačkog rada u Hrvatskoj i Programa
razvoja “Hrvatskih šuma”d.o.o. Zagreb.


Temeljni ciljevi djelatnosti HŠI su: Očuvanje i zaštita
šumskih ekosustava, stabilnost i proizvodnost šuma, biološka
raznolikost i potrajno gospodarenje šumama.


Ravnateljica HŠI je dr.sc. Dijana Vuletić.Uprav no
vijeće ima 5 članova. Znanstveno vijeće HŠI su ra


vnateljica i zaposlenici sa znanstvenim zvanjem i jedan
predstavnik zaposlenika.


Glavni izvori financiranja su Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa, Hrvatske šume d.o.o., prodaja hortikulturalnog
materijala, prihodi provedbom zakonskih
obveza,kao i domaći i međunarodni projekti.


HŠI ima sljedeće zavode: Zavod za genetiku, oplemenjivanje
šumskog drveća i sjemenarstvo; Zavod za
ekologiju šuma; Zavod za uzgajanje šuma; Zavod za
uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku i odjele: Odjel
rasadničke proizvodnje; Odjel za laboratorijska ispitivanja
i Zajedničke službe. HŠI ima tri istraživačka centra:
Centar za nizinske šume uVinkovcima; Centar za
općekorisne funkcije šuma “Josip Resel”u Pazinu i
Centar za urbane i privatne šume uVaraždinu.


Posebnu djelatnost čini objavljivanje znanstvenih i
stručnih radova. Već od 1954. godine izlazi znanstveno-
stručni časopis Obavijesti, a od 1963. godine
do danas izdaje se časopisRADOVI. Od 2010. godine
HŠI nositelj je i izdavač međunarodnog i regionalnog
časopisa za područje šumarstva jugoistočne Europe
pod nazivomSEEFOR. Časopis izlazi četiri puta godišnje
na engleskom jeziku. HŠI izdaje Bibliografije,
Monografije, Izvješća, Studije, Planove, Programe,
znanstvene i stručne knjige.


Slika 1. Znanstveno vijeće i gostiSlika 2. Zgrade Hrvatskoga šumarskoga instituta
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 102     <-- 102 -->        PDF

HŠI obavlja poslove vezane uz Zakonske propise R.
Hrvatske za koje je nadležno Ministarstvo regionalnog
razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva kao što su:
Nacionalni program motrenja oštećenosti šumskih ekosustava:
Program izvještajno-prognoznih poslova u šumarstvu;
Genetska banka. Institut kao službeno tijelo
obavlja stručni nadzor nad proizvodnjom sjemena, sadnica
i rasadničke proizvodnje.


Institut organizira i održava domaće i međunarodne
znanstvene skupove, seminare, terenska savjetovanja,
stručna predavanja i sudjeluje u obrazovanju đaka i studenata.
Znanstvenici HŠI surađuju s inozemnim znanstvenim
institucijama u međunarodnim projektima i u
bilateralnoj suradnji.


Ujedinjeni narodi (UN) su2011. godinu proglasili
Međunarodnom godinom šuma. Službeni logo“Forests
2011”(Šume 2011) s glavnom temom Forests
forPeople(Šume za ljude) sa središnjom ulogom ljudi
u održivom upravljanju, očuvanju razvoju svjetskih
šuma. Šume su neophodne za opstanak i dobrobit čovječanstva.


U svezi sa 65. obljetnicom HŠI i Međunarodnom godinom
šuma, koji je Skupština UN proglasila na sjednici


20.prosinca 2006. godine,27. lipnja 2011. godine održana
je sjednica Znanstvenog vijeća Hrvatskog šumarskog
instituta.Na sjednicu su pozvani umirovlje ni
znanstvenici: Mr. sc. AntunDokuš, dr.sc. JosoGrača,
dr.sc. MiroslavHarapin, mr.sc. AnkicaKrznar, dr.
sc. JurajMedvedović, mr.sc. NadeždaPezdirc, dr.
sc. Karmelo Poštenjak, mr.sc. Vinko Viličić. Pozivu
se nisu odazvali: dr.sc. MarijaHalambek, dr.sc.
JakobMartinovići dr.sc. StevoOrlić.
Ravnateljica HŠI iznijela je temeljnu zadaću Instituta,
kao što je vidljivo iz gore navedenog i istaknula
vizije položaja HŠI kao temeljne nacionalne znanstvene
ustanove u šumarstvu R. Hrvatske i važnog čimbenika
u jugoistočnoj Europi.


U HŠI rade relativno brojni, pretežito mladi, visokokvalificirani
znanstvenici i stručnjaci, koji su jamstvo
njegovog opstanka, kvalitetnog rada i njegove
budućnosti.


Miroslav Harapin


KNJIGE I ČASOPISI – BOOKS AND MAGAZINES
(Scientific and professional)


EKOLOGIJAI OBNOVAHIGROFILNIH
LUŽNJAKOVIH ŠUMARAVNOG SREMA


Pod gornjim naslovom u Zagrebu je tiskana znanstvena
monografija (ISBN 978-953-98401-9-6) našeg
kolege, uzgajivača, dr. Martina Bobinca, docenta sa
Šumarskog fakulteta u Beogradu.Izdavač je Hrvatski
šumarski institut, a suizdavač Institut za šumarstvo
Beograd.


MartinBobinacrođen je 1958. godine u Bačkom
Monoštoru, Sombor, SR Srbija. Osnovnu školu završio
je u mjestu rođenja,a gimnaziju u Somboru 1977. go-
dine. Na Šumarskom fakultetu u Beogradu diplomirao je
1982. godine, amagistarski rad pod nazivom:Proučavanje
uzgojnih potreba sastojina poljskog jasena (Fraxinus
angustifoliaVahl) u različitim tipovima šuma u Sremu,
obranio 1988. godinete doktorskudisertaciju 1999.godine
podnaslovom:Istraživanja prirodne obnove lužnjaka
(QuercusroburL.) i izbor metoda obnavljanja u
zavisnosti od stanišnih i sastojinskih uvjeta. Do sada je
objavio više od 140 znanstvenihistručnihradova. Član
jeviše strukovnih udruženjau SrbijiiasocijacijeProsilvaEuropa.
Na temelju rezultata istraživanja od više od
dva desetljeća u lužnjakovim šumama,napisao je monografiju
Ekologija i obnova higrofilnih lužnjakovih šuma
Ravnog Srema koju ovdje predstavljamo.


PredmetnaMonografijajeznanstvenodjelonapisanona294
stranice ipodijeljenonatripoglavlja:


1.Ekologija lužnjakovih šuma Ravnog Srema,
2.Obnova higrofilnih lužnjakovih šuma,
3.Preporukezaobnovuhigrofilnihlužnjakovih šuma.
Prvopoglavlje, Ekologijalužnjakovih šumaRavnogSrema,
podijeljenojena pet podpoglavlja, gdjenas
autordetaljnoupoznajesbiološkimosobinamaiekološkim
zahtjevimalužnjaka, staništima, zajednicama,
klimatskim i hidrološkim uvjetima na području Ravnog
Srema.
U drugom poglavlju, Obnovahigrofilnihlužnjakovih
šuma, autor nas kroz tri podpoglavlja i brojne podjele
vrlo detaljno,i što je važno naglasiti,na svojim
vlastitim istraživanjima,uvodi u tajne fruktifikacije,
rasta i razvoja ponika i podmlatka te obnove lužnjaka.
Vrlo je interesantan autorov pristup u proučavanju rasta
i razvoja ponika i podmlatka. Osim lužnjaka autor vrlo
detaljno opisuje rast i razvoj sadnica poljskog jasena i
graba, vrsta koje uz lužnjak izgrađuju hidrofilne šumske
zajednice Ravnog Srema. Zbog različitog dinamiz ma
šumskih ekosustava na području Ravnog Srema, u