DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 102     <-- 102 -->        PDF

HŠI obavlja poslove vezane uz Zakonske propise R.
Hrvatske za koje je nadležno Ministarstvo regionalnog
razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva kao što su:
Nacionalni program motrenja oštećenosti šumskih ekosustava:
Program izvještajno-prognoznih poslova u šumarstvu;
Genetska banka. Institut kao službeno tijelo
obavlja stručni nadzor nad proizvodnjom sjemena, sadnica
i rasadničke proizvodnje.


Institut organizira i održava domaće i međunarodne
znanstvene skupove, seminare, terenska savjetovanja,
stručna predavanja i sudjeluje u obrazovanju đaka i studenata.
Znanstvenici HŠI surađuju s inozemnim znanstvenim
institucijama u međunarodnim projektima i u
bilateralnoj suradnji.


Ujedinjeni narodi (UN) su2011. godinu proglasili
Međunarodnom godinom šuma. Službeni logo“Forests
2011”(Šume 2011) s glavnom temom Forests
forPeople(Šume za ljude) sa središnjom ulogom ljudi
u održivom upravljanju, očuvanju razvoju svjetskih
šuma. Šume su neophodne za opstanak i dobrobit čovječanstva.


U svezi sa 65. obljetnicom HŠI i Međunarodnom godinom
šuma, koji je Skupština UN proglasila na sjednici


20.prosinca 2006. godine,27. lipnja 2011. godine održana
je sjednica Znanstvenog vijeća Hrvatskog šumarskog
instituta.Na sjednicu su pozvani umirovlje ni
znanstvenici: Mr. sc. AntunDokuš, dr.sc. JosoGrača,
dr.sc. MiroslavHarapin, mr.sc. AnkicaKrznar, dr.
sc. JurajMedvedović, mr.sc. NadeždaPezdirc, dr.
sc. Karmelo Poštenjak, mr.sc. Vinko Viličić. Pozivu
se nisu odazvali: dr.sc. MarijaHalambek, dr.sc.
JakobMartinovići dr.sc. StevoOrlić.
Ravnateljica HŠI iznijela je temeljnu zadaću Instituta,
kao što je vidljivo iz gore navedenog i istaknula
vizije položaja HŠI kao temeljne nacionalne znanstvene
ustanove u šumarstvu R. Hrvatske i važnog čimbenika
u jugoistočnoj Europi.


U HŠI rade relativno brojni, pretežito mladi, visokokvalificirani
znanstvenici i stručnjaci, koji su jamstvo
njegovog opstanka, kvalitetnog rada i njegove
budućnosti.


Miroslav Harapin


KNJIGE I ČASOPISI – BOOKS AND MAGAZINES
(Scientific and professional)


EKOLOGIJAI OBNOVAHIGROFILNIH
LUŽNJAKOVIH ŠUMARAVNOG SREMA


Pod gornjim naslovom u Zagrebu je tiskana znanstvena
monografija (ISBN 978-953-98401-9-6) našeg
kolege, uzgajivača, dr. Martina Bobinca, docenta sa
Šumarskog fakulteta u Beogradu.Izdavač je Hrvatski
šumarski institut, a suizdavač Institut za šumarstvo
Beograd.


MartinBobinacrođen je 1958. godine u Bačkom
Monoštoru, Sombor, SR Srbija. Osnovnu školu završio
je u mjestu rođenja,a gimnaziju u Somboru 1977. go-
dine. Na Šumarskom fakultetu u Beogradu diplomirao je
1982. godine, amagistarski rad pod nazivom:Proučavanje
uzgojnih potreba sastojina poljskog jasena (Fraxinus
angustifoliaVahl) u različitim tipovima šuma u Sremu,
obranio 1988. godinete doktorskudisertaciju 1999.godine
podnaslovom:Istraživanja prirodne obnove lužnjaka
(QuercusroburL.) i izbor metoda obnavljanja u
zavisnosti od stanišnih i sastojinskih uvjeta. Do sada je
objavio više od 140 znanstvenihistručnihradova. Član
jeviše strukovnih udruženjau SrbijiiasocijacijeProsilvaEuropa.
Na temelju rezultata istraživanja od više od
dva desetljeća u lužnjakovim šumama,napisao je monografiju
Ekologija i obnova higrofilnih lužnjakovih šuma
Ravnog Srema koju ovdje predstavljamo.


PredmetnaMonografijajeznanstvenodjelonapisanona294
stranice ipodijeljenonatripoglavlja:


1.Ekologija lužnjakovih šuma Ravnog Srema,
2.Obnova higrofilnih lužnjakovih šuma,
3.Preporukezaobnovuhigrofilnihlužnjakovih šuma.
Prvopoglavlje, Ekologijalužnjakovih šumaRavnogSrema,
podijeljenojena pet podpoglavlja, gdjenas
autordetaljnoupoznajesbiološkimosobinamaiekološkim
zahtjevimalužnjaka, staništima, zajednicama,
klimatskim i hidrološkim uvjetima na području Ravnog
Srema.
U drugom poglavlju, Obnovahigrofilnihlužnjakovih
šuma, autor nas kroz tri podpoglavlja i brojne podjele
vrlo detaljno,i što je važno naglasiti,na svojim
vlastitim istraživanjima,uvodi u tajne fruktifikacije,
rasta i razvoja ponika i podmlatka te obnove lužnjaka.
Vrlo je interesantan autorov pristup u proučavanju rasta
i razvoja ponika i podmlatka. Osim lužnjaka autor vrlo
detaljno opisuje rast i razvoj sadnica poljskog jasena i
graba, vrsta koje uz lužnjak izgrađuju hidrofilne šumske
zajednice Ravnog Srema. Zbog različitog dinamiz ma
šumskih ekosustava na području Ravnog Srema, u
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 103     <-- 103 -->        PDF

gornjem(bližem Slavoniji) i donjem(bližem šumostepskom
području) autor detaljno proučava i cer, vrstu
koja čini vezu prema zonalnoj vegetaciji ravničarskog
dijelapanonskog područja. Iz ovog poglavlja vidljivo
je da autor suvereno vlada ovim područjem, te mu to
daje za pravo da napiše ovakovo djelo.


U trećem poglavlju autor opisuje način obnove lužnjakovih
šuma, što posebno ima važnost za praksu. U
ovom djelu gotovo s priručničkom preciznošću, kao i
jednostavnošću,autor navodi metode obnove ovisno o
strukturnim i stanišnim uvjetima.


Popis korištene i citirane literature vrlo je detaljan,
obuhvaća preko 600 izvora, od kojih je više od 70 autorovih.Zbog uglavnom korištenih vlastitih istraživanja problematike
obnove i ekologije nizinskih vrsta šumskog
drveća,ponajprije hrasta te velike sličnosti s našim
šumama,ova monografija ima izuzetno značenje i
praktičnu primjenu i za našešume.Zbog obimnosti
znanstvenih područja koje obuhvaća, kao i originalnih
pristupa rješavanju problema, monografija ima i obilježja
udžbenika, tako da smatram da se može koristiti
kao i dopunska sveučilišna literatura, a svima onima
koji se bave ovom problematikom preporučujem da nabave
ovo vrlo vrijedno šumarsko djelo.


Prof.dr.sc. Milan Oršanić


L’ITALIA FORESTALE E MONTANA
(Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima –
izdanjeAkademije šumarskih znanosti – Firenze)


Iz broja 3. svibanj-lipanj2011. godine izdvajamo:


Proglas o sistemskom šumarstvu (Manifesto for systemic
silviculture) osnovni je sadržaj ovoga broja časopisa.
Protagonisti “Manifesta”su: G. Bovio, O.
Ciancio, P. Corona, F. Iovino, F. Maetzke, M. Marchetti,
G. Menguzzato, S. Nocentini i L. Portoghesi.


Donosimo kratke sadržaje nekih članaka koji pojašnjavaju
temelj i ulogu sistemskog šumarstva:


–Orazio Ciancio:Sistemsko šumarstvo sa filozofskog
epistemološkog i metodološkog gledišta
Prihvaćanje saznanja da je šuma složeni biološki
sustav, neophodno potreban za očuvanje života na
našoj planeti, pretpostavlja radikalne promjene u znanstvenom
postupku, duboku kulturalnu promjenu i novo
poimanje šumarstva.


U ovom članku obrađuje se teorija sistemskog šumarstva
s filozofskog, spoznajnog, metodološkog i praktično-
operativnog stajališta. U prvom dijeluanalizirana su
osnovnanačela odnosa čovjek-priroda, definicija“trećeg
puta”, znanstveni pristup problematici kompleksno


sti biosustava. U drugom dijelu autor obrazlaže teorijska
i tehnička obilježja sis temskog šumarstva.


–SusannaNocentini:Šuma kao složeni biološki
sustav: teorije i primjene
U članku je analiziran koncept kompleksnog sus ta va
u kontekstu aktualnih znanstvenih rasprava, te se
istražuju znanstvene i operativne posljedice u području
šumarstva i gospodarenja šumom.Klasično gospodarenje
prirodnim resursima tretira dinamike razvoja populacija,
zajednica i ekosustava kao da su nemjerljivi i
predvidivi.U posljednjim desetljećima dvadesetog stoljeća
rađa se hipoteza o funkcioniranju ekosustava,kao
kompleksnog, promjenjivog i nepredvidivog sustava.
Šumarstvo i sustavno gospodarenje, smatrajući šumu
složenim biološkim sustavom, predviđa analize,meto de
i operativne zahvate dosljedne tom konceptu. Sis tem
sko šumarstvo uvodi u gospodarenje šumama
kontinuirano usklađenje između ljudskih zahvata i
reakcije šumskih sustava.Kraj je razdoblja u kojemu je
šuma viđena kao entitet kojim se može gospodariti po
prethodno određenim modelima. Povijest je jasno po