DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 73     <-- 73 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERSŠumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 487-499
UDK 630* 630 383


ANALIZA PRIMARNE OTVORENOSTI ŠUMAKOJIMAGOSPODARE
HŠ d.o.o. ZAGREB KAO PODLOGAZAKREIRANJE BUDUĆE
POLITIKE IZGRADNJE ŠUMSKIH CESTA


ANALYSIS OF PRIMARY OPENNES OF FOREST MANAGED BY
HRVATSKE ŠUME Ltd.AS BASIS FOR DISIGNING OF
FUTURE POLICY FOREST ROADS CONSTRUCTION


Ivan HODIĆ1, Zlatko JURUŠIĆ2


SAŽETAK: Primarna otvorenost šuma bitan je čimbenik kvalitete i ekonomičnosti
gospodarenja šumama. Država kao vlasnik šuma i šumskog zemljišta,
uključivo i šumske infrastrukture, osigurala je i izvor sredstava za
investicijska ulaganja u izgradnju šumskih prometnica. U ovome radu nastojalo
se predložiti na temelju analize postojećeg stanja potrebni opseg izgradnje
šumskih cesta do razine predloženih ciljeva po Upravama šuma
podružnicama.


Temeljna analiza postojeće primarne otvorenosti izvršena je na razini gospodarske
jedinice, kod čega je posebno vođeno računa o reljefnim uvjetima,
a rezultati su prikazani po šumarijama i upravama šuma podružnicama. Za izračun
otvorenosti korišteni su podaci Registra šumskih prometnica HŠ d.o.o.,
a prema važećoj metodologiji propisanoj Pravilnikom o uređivanju šuma.


Ključne riječi:Primarna otvorenost, reljefna uvjetovanost, kriteriji
za investiranje


UVOD I PROBLEMATIKAISTRAŽIVANJA
Introduction and research issues


Šumske su ceste, kao i ostala šumska infrastruktura,Glavne šumske ceste (l) –sve ceste koje spajaju
sukladno Zakonu o šumama, sastavni dio šuma i šum-veće šumske predjele s javnim cestama, a služe kao
skog zemljišta i ne predstavlja imovinu HŠ d.o.o. temelj za priključak ostalih šumskih prometnica,


Država (vlasnik), u svrhu ulaganja u njihovo pro-Sporedne šumske ceste (2) –sve ceste koje otvaraju
jektiranje, izgradnju i održavanje osigurala je izvor manje šumske predjele, ili se unutar većeg šumskog
financiranja, a to su sredstva Fonda za općekorisnepredjela odvajaju od glavnih šumskih cesta i ulaze u
funkcije šuma (OKFŠ). Uz ovaj izvor, moguća su manje šumske predjele,
investicijska ulaganja vlastitih sredstava, što predstav


Prilazne šumske ceste (3) –ceste koje se odvajaju
lja ulaganje na tuđoj imovini,te se tako knjigovodstve od
glavnih ili sporednih šumskih cesta ili javnih
no prati.


cesta i ulaze u manje šumske predjele.
Šumske ceste za gospodarenje šuma opisane su u


Šumske protupožarne ceste (ŠPPC) u funkciji su
Tehničkim uvjetima za gospodarske ceste (Zagreb


zaštite šuma od požara, ali i drugih zadataka propisa1989...),
a prema svom značenju dijele se na:


nih osnovom gospodarenja GJ ili programom gospodarenja
šumama i šumskim zemljištima na području
krša, a imaju tehničke karakteristike koje udovoljavaju
traženim zahtjevima definiranim projektnom doku


1
Ivan Hodić, dipl. ing. šum. – Rukovoditelj službe za strateški
mentacijom.
razvoj HŠ d.o.o.


U cilju definiranja objektivnih kriterija učinkoviti


2


Zlatko Jurušić, dipl. ing. šum. – Stručni suradnik za
građevinarstvo i investicije, Direkcija HŠ d.o.o.


jeg ulaganja u otvaranje šuma, posebno gospodarskih,