DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 73     <-- 73 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERSŠumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 487-499
UDK 630* 630 383


ANALIZA PRIMARNE OTVORENOSTI ŠUMAKOJIMAGOSPODARE
HŠ d.o.o. ZAGREB KAO PODLOGAZAKREIRANJE BUDUĆE
POLITIKE IZGRADNJE ŠUMSKIH CESTA


ANALYSIS OF PRIMARY OPENNES OF FOREST MANAGED BY
HRVATSKE ŠUME Ltd.AS BASIS FOR DISIGNING OF
FUTURE POLICY FOREST ROADS CONSTRUCTION


Ivan HODIĆ1, Zlatko JURUŠIĆ2


SAŽETAK: Primarna otvorenost šuma bitan je čimbenik kvalitete i ekonomičnosti
gospodarenja šumama. Država kao vlasnik šuma i šumskog zemljišta,
uključivo i šumske infrastrukture, osigurala je i izvor sredstava za
investicijska ulaganja u izgradnju šumskih prometnica. U ovome radu nastojalo
se predložiti na temelju analize postojećeg stanja potrebni opseg izgradnje
šumskih cesta do razine predloženih ciljeva po Upravama šuma
podružnicama.


Temeljna analiza postojeće primarne otvorenosti izvršena je na razini gospodarske
jedinice, kod čega je posebno vođeno računa o reljefnim uvjetima,
a rezultati su prikazani po šumarijama i upravama šuma podružnicama. Za izračun
otvorenosti korišteni su podaci Registra šumskih prometnica HŠ d.o.o.,
a prema važećoj metodologiji propisanoj Pravilnikom o uređivanju šuma.


Ključne riječi:Primarna otvorenost, reljefna uvjetovanost, kriteriji
za investiranje


UVOD I PROBLEMATIKAISTRAŽIVANJA
Introduction and research issues


Šumske su ceste, kao i ostala šumska infrastruktura,Glavne šumske ceste (l) –sve ceste koje spajaju
sukladno Zakonu o šumama, sastavni dio šuma i šum-veće šumske predjele s javnim cestama, a služe kao
skog zemljišta i ne predstavlja imovinu HŠ d.o.o. temelj za priključak ostalih šumskih prometnica,


Država (vlasnik), u svrhu ulaganja u njihovo pro-Sporedne šumske ceste (2) –sve ceste koje otvaraju
jektiranje, izgradnju i održavanje osigurala je izvor manje šumske predjele, ili se unutar većeg šumskog
financiranja, a to su sredstva Fonda za općekorisnepredjela odvajaju od glavnih šumskih cesta i ulaze u
funkcije šuma (OKFŠ). Uz ovaj izvor, moguća su manje šumske predjele,
investicijska ulaganja vlastitih sredstava, što predstav


Prilazne šumske ceste (3) –ceste koje se odvajaju
lja ulaganje na tuđoj imovini,te se tako knjigovodstve od
glavnih ili sporednih šumskih cesta ili javnih
no prati.


cesta i ulaze u manje šumske predjele.
Šumske ceste za gospodarenje šuma opisane su u


Šumske protupožarne ceste (ŠPPC) u funkciji su
Tehničkim uvjetima za gospodarske ceste (Zagreb


zaštite šuma od požara, ali i drugih zadataka propisa1989...),
a prema svom značenju dijele se na:


nih osnovom gospodarenja GJ ili programom gospodarenja
šumama i šumskim zemljištima na području
krša, a imaju tehničke karakteristike koje udovoljavaju
traženim zahtjevima definiranim projektnom doku


1
Ivan Hodić, dipl. ing. šum. – Rukovoditelj službe za strateški
mentacijom.
razvoj HŠ d.o.o.


U cilju definiranja objektivnih kriterija učinkoviti


2


Zlatko Jurušić, dipl. ing. šum. – Stručni suradnik za
građevinarstvo i investicije, Direkcija HŠ d.o.o.


jeg ulaganja u otvaranje šuma, posebno gospodarskih,
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 74     <-- 74 -->        PDF

I. Hodić, Z. Jurušić:ANALIZAOTVORENOSTI HŠ d.o.o. KAO PODLOGAZAPOLITIKU ULAGANJA...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 487-499
kao i utvrđivanja jedinstvenih kriterija za korištenje investicijskih
sredstava unutar tvrtke HŠ d.o.o., napose
sredstava OKFŠ, izrađena je ova analiza primarne otvorenosti
te predstavljen prijedlog mogućih kriterija i opsega
izgradnje šumskih cesta u budućem razdoblju.


Ovo je druga dopunjena analiza (prva je izrađena
još 2007. godine), a za nju su korišteni ažurirani podaci
sa stanjem na dan 31.12. 2009. god., koje je prikupio
i obradio Stručni suradnik za građevinarstvo i
investicije u Službi za proizvodnjuZlatkoJurušić,
dipl. ing. šum.


Današnje je stanje primarne otvorenosti šuma posljedicaposebnosti
šumskih područja u Republici Hrvatskoj
u reljefnom i šumsko-gospodarskom smislu, ali
i dosadašnjeg različitog pristupa otvaranju šuma prav nih
prednjika HŠ d.o.o.. U gospodarski istim ili vrlo


sličnim (usporedivim) uvjetima imamo značajno različito
stanje, koje je posljedica različite poslovne politike
primjene tehnologija transporta drva (jeftino građenje
cesta, gradnja cesta više kvalitete ili orijentacija na
izvoženje umjesto vuče po tlu). Također ne postoji u
primjeni unutar HŠ d.o.o. jedinstveni kriterij za određivanje
razine primarne otvorenosti.


Polazeći od sada dosegnute otvorenosti šuma šumskim
cestama, uvažavajući dosadašnje analize šumarskih
stručnjaka iz ovoga područja (Šumarskog fakulteta
i HŠ) možemo predložiti ciljeve minimalne i ciljane
(željene) otvorenosti različitih šumskih područja u Re-
publici Hrvatskoj:


CILJEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI U IDUĆEM RAZDOBLJU
Goals to be achieved in the coming period


Definiranje minimalne i ciljane
Tablica 1. – Table 1


primarne otvorenosti na razini reljefnog
područja ima orijentacijski
karakter, a primjenjuje se za strategijsko
planiranje. Za taktičko, a napose
operativno planiranje, zbog
lokalnih posebnosti unutar reljefnog
područja, ciljanu (željenu) otvo re nost
treba određivati na razini gos po
darskihjedinica.


Minimalno potrebnu otvorenost trebalo bi shvatiti
kao prijelaznu otvorenost (u kraćem razdoblju),
ali koja će nam realnije poslužiti u izradi planova izgradnje
šumskih prometnica prema ciljanoj (željenoj)
otvorenosti, koju bi trebalo dostići u realno
ostvarivom razdoblju (prijedlog 10 godina), a kada
bude postignuta, ciljevi će biti vjerojatno postav


ljeni na višoj razini.
Otvorenost krškog područja treba gledati u kontekstu
uloge zaštitnih šuma i protupožarne zaštite u
širem smislu (ispresijecanost šuma s poljoprivrednim
površinama u primorskom području). Krško
područje zahtijeva poseban pristup u planiranju i
izgradnji šumskih prometnica. Svakako treba davati
prednost onim sastojinama koje imaju izraženije
općekorisne funkcije.


Politika investiranja u otvaranje šuma šumskim cestama
u uskoj je vezi i s poslovnom politikom ulaganja
u fazi privlačenja i izvoženja drvnih sortimenata. Skraćenje
relacija privlačenja smanjuje potrebu za kapacitetima
za privlačenja, a često čini učinkovitijim
primjenu jeftinijih i ekološki prihvatljivijih sredstava
rada i bitno snižava troškove privlačenja i izvoženja drvnih
sortimenata.


Reljefno područje
Forest area
Minimalna otvorenost
m/ha
Minimal openness
m/ha
Ciljana (željena) otvorenost
m/ha
Optimal openness
m/ha
Nizinsko –Lowland1013
Prigorsko-brdsko – Hilly13-1520
Planinsko –Mountainous2025
Krško –Karst-15


Plan izgradnje šumskih prometnica prema
podacima Šumsko-gospodarske osnove područja
2006–2015. (vidi tablicu 2) prikazuje stanje otvorenosti
2006. godine, te planirani opseg ulaganja, kao
i očekivanu otvorenost njegovom realizacijom. Iz
podataka se vidi da će biti nužno izvršiti u pojedinim
organizacijskim jedinicama dopunu plana, ali i
da je već u pojedinim slučajevima premašen cilj minimalne
otvorenosti.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 75     <-- 75 -->        PDF

I. Hodić, Z. Jurušić:ANALIZAOTVORENOSTI HŠ d.o.o. KAO PODLOGAZAPOLITIKU ULAGANJA...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 487-499
PLAN IZGRADNJE ŠUMSKIH PROMETNICA


PO UPRAVAMAŠUMAPODRUŽNICAMA(UŠP)


(Služba za uređivanje šuma – ŠGO 2006.–2015.


Plan of forest roads construction in line with forest management plan 2006–2015
Tablica 2. – Table 2


UŠP
Forest administration
Ukupna
površina UŠP
Total FA area
Otvorenost
2006. godine
Openness
in 2006
Plan izgradnje šumskih
prometnica za razdoblje ŠGO
2006–2015. godina
Plan of forest roads
construction for the period
2006–2015
Planom se
postiže
Plan reaches
Hakm/000 haKmKnkm/000 ha
VINKOVCI72.343,666,7068,1015.118.200,007,64
OSIJEK77.159,457,10116,2025.796.400,008,61
NAŠICE82.996,9919,10105,3823.123.880,0020,37
POŽEGA51.449,6714,0094,7021.023.400,0015,84
BJELOVAR131.663,9612,40100,0722.214.868,3613,16
KOPRIVNICA62.450,1916,8046,8010.678.200,0017,55
ZAGREB81.153,8614,40172,5038.295.000,0016,53
SISAK87.935,486,6055,5012.321.000,007,23
KARLOVAC82.883,1112,1079,8017.715.600,0013,06
OGULIN60.579,6619,70127,3020.256.600,0021,80
DELNICE96.293,4921,60135,0029.970.000,0023,00
SENJ109.658,9116,10215,8844.183.270,0018,07
GOSPIĆ315.141,387,10890,02135.283.040,009,92
BUZET73.266,7818,40115,0017.480.000,0019,97
SPLIT559.974,1212,40566,0086.032.000,0013,41
NOVAGRADIŠKA74.036,399,20102,4022.732.800,0010,58
UKUPNO –Total2.018.987,1012,402.990,65542.224.258,3613,88


Cilj i područje rada –
Ciljevi ovoga rada su osmišljeni kroz sljedeće logične
i zaokružene cjeline, koje trebaju biti podloga za
politiku investiranja u HŠ d.o.o., a to su:
a)minimalna potrebna otvorenost
b)ciljana (željena) otvorenost
c)optimalna otvorenost


Autori DragutinPičmani Tibor Pentekuradu
“Relativna otvorenost šumskoga područja i njena primjena”
ŠL 1–2, 1998., minimalnu otvorenost definiraju
kao prijelazni stupanj ka optimalnoj otvorenosti i
može se shvatiti kao optimalna otvorenost u kraćem,
ograničenom razdoblju, a služi radi orijentacije pri izradbi
perspektivnih planova izgradnje mreže šumskih
cesta.


Blisko citiranim autorima u ovoj analizi:
Pod minimalnom otvorenostismatra se ona otvorenost
koja omogućava realizaciju propisanog etata i
ostalih propisanih radova, na ekonomski prihvatljiv
način, uz korištenje trenutno raspoložive opreme (mehanizacije).

Ciljana (željena) otvorenostbliska je pojmu optimalne
otvorenosti, tj. to je ona otvorenost, koja omogu-


Goals and field of work


ćava realizaciju etata i ostalih propisanih radova uz najniže
troškove, odnosno gdje su uštede skraćenjem relacije
izvoženja ili privlačenja veće od troška izgradnje i
održavanja u amortizacijskom vijeku ceste. Kod toga
su uzeti prosječni troškovi privlačenja uz korištenje sadašnje
mehanizacije u pojedinim reljefnim uvjetima,
kaoi prosječni troškovi izgradnje i održavanja šumskih
cesta u istim uvjetima. Ciljana otvorenost je također
ograničena na realno dostižnu razinu u 20 godina, zbog
ograničenosti izvora sredstava.


Optimalna otvorenostbila bi ona koja bi davala
najniže troškove uz primjenu najučinkovitijih i ekološki
najprihvatljivijih sredstava rada u pojedinim kategorijama
uvjeta rada. Nju bi trebalo utvrditi na razini
gospodarskih jedinica, a po jasno definiranim kriterijima
kategorizacije uvjeta rada i preporučljivih sredstava
rada, uz pouzdane elemente izračuna troškova.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Tablica 3. – Table
3


UŠPFA
UkupnapovršinaUŠPTotal
area
FA
Duljinaprometnicakojeotvaraju(ŠGO)
Openingroads
(FMP)
UkupnaotvorenostTotal
openness
Ukupnapovršinagospodarskihšuma nakontinentuTotal
area of
managementforests on the
contingent
Duljinaprometnicakojeotvarajuroads
Opening
UkupnaotvorenostgospodarskihšumaTotal
openness ofmanagementforests
UkupnapovršinaKršaTotal
area
of Karst
DuljinaprometnicakojeotvarajuOpeningroads
UkupnaotvorenostKršaTotal
opennessof Karst
EtatŠGO2006–2015AnnualyieldFMO2006–2015
SadašnjaopterećenostetatomCurrent
yieldrating
1000 haKmkm/1000 ha1000 haKmkm/1000 ha1000 hakmkm/1000 ham
3
m
3
/km
VINKOVCI72,34495,196,8572,374956,85472.089953
OSIJEK77,16422,525,4862,813185,06392.566929
NAŠICE83,001 475,5217,7882,93150618,16530.656360
POŽEGA51,45766,7014,9051,2376714,97162.564212
BJELOVAR131,661 551,5911,78131,83155211,77742.739479
KOPRIVNICA62,45990,8815,8762,3799916,02342.142345
ZAGREB81,151 083,6513,3581,52104412,81374.146345
SISAK87,94598,346,8087,995996,81337.389564
KARLOVAC82,88977,6511,8082,45100412,18350.000358
OGULIN60,58840,9313,8859,5884114,12280.001333
DELNICE96,292 082,2321,6287,41197122,558.90011112,47500.000240
SENJ109,661 562,8814,2551,186917,0461.18069411,35198.594127
GOSPIĆ315,142 134,126,77115,6119310,32197.0701.1345,76639.175300
BUZET73,27651,288,89#DIV/0!72.2806519,0134.821#DIV/0!
SPLIT559,971 890,753,38#DIV/0!548.0201.8913,456.713#DIV/0!
NOVAGRADIŠKA74,04666,509,0073,576659,04429.909645
UKUPNO–TOTAL2 018,9818 190,739,011102,761382312,54887.4504.4815,055.793.504370


Izvor: ŠGO 2006.-2015. –Data source FMP 2006-2015Izradili: Ivan Hodić i Zlatko Jurušić


Podaci iz evidencije otvorenosti po GJ –Data from openness records acc. to management unitsIzračun –Calculation


Napomena: Razlika između podataka iz izvora ŠGO i podataka evidencije otvorenosti, nastali su iz razloga što su u potonjim najvećim dijelom u novim osnovama gospodarenja
GJ obuhvaćene nastale promjene u površinama (denacionalizacija, podizanje višgodišnjih nasada i dr.).


Note: Discrepances between data from FMP and data from openness records are due to the fact that in the latter, mostly in the new management plans of management units, theincurred area changes are included (denationalization, cultivation of permanent crops etc.)


I. Hodić, Z. Jurušić:ANALIZAOTVORENOSTI HŠ d.o.o. KAO PODLOGAZAPOLITIKU ULAGANJA...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 487-499


ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 76     <-- 76 -->        PDF

I. Hodić, Z. Jurušić:ANALIZAOTVORENOSTI HŠ d.o.o. KAO PODLOGAZAPOLITIKU ULAGANJA...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 487-499
Optimalna otvorenost za potrebe ovoga rada nije
utvrđivana, već je preporučano da se taj posao definira
kao posebni projektni zadatak.


U nastavku dajemo analizu otvorenosti na temelju
podataka sa stanjem 31.12. 2009. godine, što
služi s ostalim podacima kao jedan mogući kriterij
za dugoročnije planiranje izgradnje ili barem temelj
za objektivniji pristup ulaganju u izgradnju
šumskih cesta.Naravno, za svaku veću investiciju
nužno je izraditi elaborat ekonomske opravdansti .
Moramo napomenuti da u nekoliko slučajeva nisu dobiveni
podaci sa stanjem 31.12. 2009. godine (neke šumarije,
gdje nije niti bilo veće izgradnje), stoga to nema
utjecaj na ukupne podatke.


U analizi su uzete dužine svih cesta koje se uzimaju
u račun otvorenosti, tj. i javne ceste, odnosno nisu uze te
dužine šumskih cesta, koje ne mogu biti uzete u ra čun
otvorenosti.


Registar šumskih cesta je ustrojen i ažuriran sukladno
Izmijenjenoj i dopunjenoj metodologiji izrade
Registra šumskih cesta (DIR-01-2008-1705/01
od 8. travnja 2008.g.). Ovom prilikom samo dajemo
najbitnije izvode iz kriterija za izračun otvorenosti:


Otvorenost šuma gospodarske jedinice utvrđuje se
po članku 35. Pravilnika o uređivanju šuma (NN broj
11/97):


Otvorenost šuma određuje se na temelju dužine
šumskih i javnih prometnica koje se koriste cijelu
godinu,


Prometnica koja prolazi kroz šumu uzima se u račun
cijelom dužinom,


Ako prolazi granicom dviju gospodarskih jedinica,
odjela odnosno odsjeka, dužina se dijeli proporcionalno
dužini tih granica,


Ako prolazi rubom šume 50 posto svoje dužine,


Javne prometnice uzimaju se u račun otvorenosti
ako mogu služiti za utovar i prijevoz drvnih sortimenata
cijele godine.
Međutim, treba uzeti u obzir da ne postoji jedinstve ni
kriterij po kojemu neka prometnica (ili njeni dijelovi)
otvara šumu. Računa se da šumu otvara svaka
prometnica koja dotiče šumu i utječe na smanjenje udaljenosti
privlačenja, a na njoj (ili pokraj nje) je moguć
utovar drvnih sortimenata. Kod javnih cesta, a posebno
onih veće kategorije utovar drvnih sortimenata nije
dozvoljen, ili je dozvoljen uz posebne dozvole.Treba
uzeti u obzir i to da je sve veći broj javnih cesta nižih
kategorija moderniziran asfaltnim kolnikom, da je na
njima sve veća frekvencija prometa i da je utovar drvnih
sortimenata na njima sve manje moguć.


U cilju što ujednačenijeg načina utvrđivanja stupnja
otvorenosti za javne i šumske ceste,primjenjuju se i
dodatni kriteriji za praćenje i računanje otvorenosti:


Javne ceste (osim autocesta) ulaze u obračun otvorenosti
s tendencijom gradnje utovarnih mjesta pokraj
tih prometnica,


Ceste koje dolaze do šume i tu završavaju, i na
njima (ili pokraj njih) se vrši utovar drvnih sortimenata
uzimaju se u otvorenost sa dužinom 100 m,


Ceste koje dolaze do šume i ulaze u šumu do 100 m
i tu završavaju, i ceste koje idu rubom šume do 100
m i tu završavaju, uzimaju se u otvorenost sa duljinom
100 m
Napominjemo da je uTablici 2 u račun otvorenosti
gospodarskih šuma uzeta je obrasla površina, dokje na
krškom području uzeta ukupna površina.


PREGLED PRIMARNE OTVORENOSTI ŠUMAPO
UPRAVAMAŠUMAPODRUŽNICAMA,
GOSPODARSKIM I ŠUMAMANAKRŠU
TE ETATNE OPTEREĆENOSTI


Review of primary forest openness by
Forest Administrations, management
and Karst forests and yield capacity


Rezultati istraživanja –Research results


Kako je već naglašeno u uvodu, stupanj otvorenosti
iskazan u km/ha ne daje isti učinak u svim reljefnim
uvjetima. Radi pouzdanijeg podatka o potrebi gradnje
šumskih prometnica, u nastavku dajemo prikaz otvorenosti
po područjima: nizinske šume, prigorsko-brdske i


planinske šuma. Prema postavljenim ciljevima, dajemo
u tablicama i projekciju potrebnih ulaganja.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 78     <-- 78 -->        PDF

I. Hodić, Z. Jurušić:ANALIZAOTVORENOSTI HŠ d.o.o. KAO PODLOGAZAPOLITIKU ULAGANJA...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 487-499
PROJEKCIJAPOTREBNIH ULAGANJADO RAZINE
POSTAVLJENE CILJEVIMA (Tablica 3–6)


Projection of necessary investments up
to level determined by goals
Tablica 4. – Table 4


NIZINSKE ŠUME –LOWLAND FORESTS


UŠP
FA
Površina
Area
Duljina ŠC
koje utječu
na otvorenost
Length of
opening
forest roads
Postojeća
otvorenost
Existing
openness
Potrebno izgraditi
do cilja minimalno
10 km/1000 ha
Necessary constructions
to reach minimal goal
of 10 km/1000 ha
Potrebno izgraditi
do cilja poželjno
13 km/1000 ha
Necessary constructions
to reach desired goal
of 13 km/1000 ha
hakmkm/1000 hakmkm
VINKOVCI723694956,84229446
OSIJEK523922294,37295452
NAŠICE2970737812,708
POŽEGA2596135,141321
BJELOVAR2542030311,9227
KOPRIVNICA2078728613,74
ZAGREB4113344810,8887
SISAK342832296,68114217
KARLOVAC1211019516,08
GOSPIĆ408512,10
NOVAGRADIŠKA310712718,7340133
UKUPNO –Total32227628518,856901391


Tablica 5. – Table 5


PRIGORSKO-BRDSKE ŠUME– HILLAND FOOTHILL FORESTS


UŠP
FA
Površina
Area
Duljina ŠC
koje utječu
na otvorenost
Length of
opening
forest roads
Postojeća
otvorenost
Existing
openness
Potrebno izgraditi
do cilja minimalno
15 km/1000 ha
Necessary constructions
to reach minimal goal
of 15 km/1000 ha
Potrebno izgraditi
do cilja poželjno
20 km/1000 ha
Necessary constructions
to reach desired goal
of 20 km/1000 ha
hakmkm/1000 hakmkm
OSIJEK6350446,995183
NAŠICE1726029116,8454
POŽEGA17002212,76412
BJELOVAR6984081611,68232581
KOPRIVNICA3229055017,0296
ZAGREB1721022813,2630116
SISAK537103706,88436704
KARLOVAC5199058811,32192452
NOVAGRADIŠKA322102748,52209370
UKUPNO –TotaL2825603.18311,2611532468
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 79     <-- 79 -->        PDF

I. Hodić, Z. Jurušić:ANALIZAOTVORENOSTI HŠ d.o.o. KAO PODLOGAZAPOLITIKU ULAGANJA...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 487-499


Tablica 6. – Table 6


PLANINSKE ŠUME– MOUNTAINOUS FORESTS


UŠP
FA
Površina
Area
Duljina ŠC
koje utječu
na otvorenost
Length of
opening
forest roads
Postojeća
otvorenost
Existing
openness
Potrebno izgraditi
do cilja minimalno
20 km/1000 ha
Necessary constructions
to reach minimal goal
of 20 km/1000 ha
Potrebno izgraditi
do cilja poželjno
25 km/1000 ha
Necessary constructions
to reach desired goal
of 25 km/1000 ha
hakmkm/1000 hakmkm
OSIJEK4 0704511,063657
NAŠICE35 96083723,2762
POŽEGA46 93073215,59207441
BJELOVAR36 57043311,84298481
KOPRIVNICA9 29016317,502369
ZAGREB23 18036815,9096212
KARLOVAC18 35022112,02146238
OGULIN59 58084114,11351649
DELNICE87 4101 97122,55214
SENJ51 01086917,03151406
GOSPIĆ115 1901 18810,3211161692
NOVAGRADIŠKA10 29012011,7086137
UKUPNO –Total497 8307.78815,6425104658


Tablica 7. – Table 7


Hrvatske šume d.o.o.


UKUPNO POTREBNO ZAIZGRADNJU U GOSPODARSKIM ŠUMAMA DO POSTAVLJENIH CILJEVA


TOTAL NECESSITY OF ROAD CONSTRUCTION IN MANAGEMENT FORESTS TO REACH THE SET GOALS


UŠP
FA
Potrebno za izgradnju minimalno
Necessary construction to reach minimal goal
Potrebno za izgradnju do cilja poželjno
Necessary construction to reach desired goal
kmKm
VINKOVCI229446
OSIJEK383592
NAŠICE0124
POŽEGA223474
BJELOVAR5301090
KOPRIVNICA23165
ZAGREB126414
SISAK549921
KARLOVAC338690
OGULIN351649
DELNICE214
SENJ151406
GOSPIĆ11161696
BUZET
SPLIT
NOVAGRADIŠKA335640
UKUPNO –Total43548517
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 80     <-- 80 -->        PDF

I. Hodić, Z. Jurušić:ANALIZAOTVORENOSTI HŠ d.o.o. KAO PODLOGAZAPOLITIKU ULAGANJA...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 487-499
OTVORENOST ŠUMANAKRŠU KOJIMAGOSPODARE
HRVATSKE ŠUME d.o.o.


Openness of Karst forests managed by Hrvatske šume Ltd.


Tablica 8. – Table 8


OTVORENOSTŠUMAKRŠAKOJIMAGOSPODARE HŠ d.o.o.


Openness of Karst forests managed by Hrvatske šume d.o.o.


UŠP
FA
Ukupna površina
krša HŠ d.o.o.
Total Karst area
managed by HŠ d.o.o.
Duljina prometnica
koje otvaraju
Length of
opening roads
Otvorenost krša
Karst openness
Potrebno izgraditi do
cilja 15 km/10000 ha
Necessary constructions to
reach goal of 15km/1000 ha
HaKmkm/1000 haKm
DELNICE8.90011112,4723
SENJ61.18069411,35224
GOSPIĆ197.0701.1345,761.822
BUZET72.2806519,01433
SPLIT548.0201.8913,456.330
UKUPNO –Total887.4504.4815,058.830


U nastavku je prikazan pregled otvorenosti po šu-jedinica, no zbog opsega ih ovdje nećemo prikazivati.
marijama, dok su izvorni podaci na razini gospodarskih


STANJE OTVORENOSTI ŠUMAKOJIMA GOSPODARE HRVATSKE ŠUME d.o.o.


PO ŠUMARIJAMAI UPRAVAMAŠUMA
Openness of forests managed by Hrvatske šume d.o.o. by Forest Offices
and ForestAdministrations


Tablica 9. – Table 9


STANJE OTVORENOSTI ŠUMAKOJIMA GOSPODARE HRVATSKE ŠUME d.o.o. ZAGREB


Openness of forests managed by Hrvatske šume d.o.o. by Forest Offices and Forest Administrations
PO ŠUMARIJAMAUPRAVAŠUMAsa 31. 12. 2009. –Forest Administrations on December 31st2009


PovršinaPovršinaUkupna Duljine cesta u km kojeOtvorenost na Otvorenost na
šumašumaduljinase uzimaju zaukupnojna obrasloj
ŠUMARIJAukupnaobraslašumskih cestaotvorenost šumapovršinipovršini
U
Š
P
UPRAVAŠUMA
Forest office
Forest
Forest
area
total
Forest
area
stocked
Total
length of
forest roads
Length of roads in km
that are calculated
as forest openness
Openness
on total
area
Openness
on stocked
area
FAadministration
1000 ha1000 ha
do 31. 12.
2009.
until 31. 12.
2009.
Šumske
ceste
Forest
roads
Javne
ceste
Public
roads
Ukupno
Totalkm/1000 hakm/1000 ha
12345678910
VINKOVCI
Cerna 5,3237,2030,454,1134,566,50
Gunja5,8629,3422,6311,9634,595,90
Ilok1,4214,047,677,675,40
Lipovac6,3044,9434,297,5341,826,64
Mikanovci3,5930,1123,7323,736,61
Otok10,72121,9273,7528,44102,199,53
Strizivojna4,3133,2428,9228,926,71
Strošinci4,8847,6831,4011,8743,278,87
Vinkovci5,7042,8219,877,4527,324,79
Vrbanja7,8782,8559,0822,3881,4610,35
Vukovar5,868,978,668,661,48
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 81     <-- 81 -->        PDF

I. Hodić, Z. Jurušić:ANALIZAOTVORENOSTI HŠ d.o.o. KAO PODLOGAZAPOLITIKU ULAGANJA...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 487-499
PovršinaPovršinaUkupna Duljine cesta u km kojeOtvorenost na Otvorenost na
šumašumaduljinase uzimaju zaukupnojna obrasloj
ŠUMARIJAukupnaobraslašumskih cestaotvorenost šumapovršinipovršini
U
Š
P
UPRAVAŠUMA
Forest office
Forest
Forest
area
total
Forest
area
stocked
Total
length of
forest roads
Length of roads in km
that are calculated
as forest openness
Openness
on total
area
Openness
on stocked
area
FAadministrationdo 31. 12.ŠumskeJavne
2009.cestecesteUkupno
1000 ha1000 hauntil 31. 12.ForestPublicTotalkm/1000 hakm/1000 ha
2009.roadsroads
12345678910
OSIJEK
Baranjsko P. selo5,5625,8824,770,7125,484,58
Batina4,3925,8423,584,5928,176,42
Darda7,1936,2027,060,3427,403,81
Đakovo11,09126,75102,2921,15123,4411,13
Levanjska varoš7,86114,7870,7212,3583,0710,57
Osijek7,8577,1154,063,3857,447,32
Tikveš4,539,917,0414,4521,494,74
Valpovo5,3362,5944,3911,6456,0310,51
UKUPNO –TOTAL77,2353,80479,06353,9168,61422,525,477,85
NAŠICE
Ćeralije7,67144,9292,852,5595,4012,44
Donji Miholjac10,89117,43101,6316,19117,8210,82
Đurđenovac6,89202,58175,3718,31193,6828,11
Koška8,50160,25139,9213,53153,4518,05
Našice8,07211,16178,4012,30190,7023,63
Orahovica9,15255,81221,3710,39231,7625,33
Slatina10,31172,24126,2213,45139,6713,55
Slatinski Drenovac7,44192,64182,046,80188,8425,38
Voćin9,85179,08149,2015,00164,2016,67
UKUPNO –TOTAL82,7578,771636,111367,00108,521475,5217,8318,73
Čaglin7,89112,8695,2116,09111,3014,11
Kamenska10,24144,79139,4915,37154,8615,12
Kutjevo7,26167,71139,6111,29150,9020,79
Pleternica8,13116,8285,7514,55100,3012,34
Požega9,52137,22108,0113,79121,8012,79
Velika7,47132,46109,9417,60127,5417,07
UŠPPOŽEGA51,2350,51811,86678,0188,69766,7014,9715,18
Bjelovar10,89149,2291,0264,94155,9614,32
Čazma8,44178,8495,1912,40107,5912,75
Daruvar7,0087,0561,509,6171,1010,16
Đulovac5,56116,6582,547,9190,4516,27
Garešnica10,26151,9693,2315,22108,4510,57
Grubišno Polje9,14143,0489,1013,81102,9111,26
Ivanska6,57113,2567,8216,9984,8012,91
Lipik8,92101,9164,7623,8988,649,94
Pakrac12,43208,63118,9312,25131,1710,55
Sirač9,80130,9199,5118,50118,0112,04
Suhopolje5,5676,0749,339,9459,2610,66
Veliki Grđevac7,12106,5687,4319,14106,5714,97
Velika Pisanica7,3999,0383,9123,00106,9114,47
Virovitica7,0793,0258,407,7866,189,36
Vrbovec7,72147,32133,2120,39153,5919,90
UŠPBJELOVAR131,82123,871903,461275,88275,771551,5911,7712,53
Čakovec3,3618,018,9020,1329,038,64
Đurđevac8,08137,59125,8740,33166,2020,57
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 82     <-- 82 -->        PDF

I. Hodić, Z. Jurušić:ANALIZAOTVORENOSTI HŠ d.o.o. KAO PODLOGAZAPOLITIKU ULAGANJA...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 487-499
PovršinaPovršinaUkupna Duljine cesta u km kojeOtvorenost na Otvorenost na
šumašumaduljinase uzimaju zaukupnojna obrasloj
ŠUMARIJAukupnaobraslašumskih cestaotvorenost šumapovršinipovršini
UPRAVAŠUMAForestForestTotalLength of roads in kmOpennessOpenness
Forest officeareaarealength ofthat are calculatedon totalon stocked
Forest
administration
totalstockedforest roadsas forest opennessareaarea
do 31. 12.ŠumskeJavne
1000 ha1000 ha
2009.
until 31. 12.
2009.
ceste
Forest
roads
ceste
Public
roads
Ukupno
Totalkm/1000 hakm/1000 ha
12345678910
Koprivnica6,5697,9882,8021,60104,4015,91
Križevci9,64111,27101,1849,01150,1915,58
Ludbreg5,0784,8364,9415,1280,0615,79
Pitomača2,0938,4325,519,2334,7416,62
Repaš3,6460,0554,2712,3966,6618,31
Sokolovac7,38106,8082,8237,19120,0016,26
Varaždin4,9751,3741,1544,4785,6117,23
UŠPKOPRIVNICA62,3758,93835,49704,05286,83990,8815,8916,81
Donja Stubica2,6123,3318,3920,9239,31
Dugo Selo4,5741,5219,9217,9037,82
Krapina4,4756,3947,5613,1860,74
Kutina8,0090,1535,5114,7150,22
Lipovljani6,7869,3660,9337,4698,39
Novoselec10,5684,6077,0993,98171,07
Popovača7,63105,3972,0024,0096,00
Remetinec3,8654,3945,8310,8256,65
Samobor 6,4652,9935,0661,8396,89
Velika Gorica10,90117,98102,3151,58153,89
Zagreb6,5999,0291,9744,36136,33
Zlatar2,6624,5118,3913,9132,30
UŠPZAGREB81,0275,09819,63624,96404,651029,6112,7113,71


Napomena: Podaci za UŠPZagreb su sa stanjem 31.12.2010. god., pa postoji mala razlika u odnosu na tablice gdje su
podaci sa stanjem na 31.12.2009. god., jer u vrijeme obrade podataka još nisu bili podaci po šumarijama potpuno obrađeni.


Dvor12,8985,2857,2122,8680,076,21
Glina11,41109,8380,1018,8498,948,67
Hrvatska Dubica4,7843,3434,050,4334,487,21
Hrvatska Kostajnica5,7158,7725,085,6430,725,38
Lekenik6,1262,4145,418,1553,558,75
Petrinja13,8999,0978,0324,64102,667,39
Pokupsko3,9731,1414,0918,6132,708,24
Rujevac10,3854,4643,4714,3657,835,57
Sisak9,1063,8148,2518,6666,917,35
Sunja5,5942,0135,135,3540,487,24
UŠPSISAK87,8883,84650,14460,82137,54598,346,817,14
Cetingrad5,1972,2541,648,3249,969,63
Draganić3,3657,1052,501,1353,6315,96
Duga Resa6,8456,6143,9519,1863,139,23
Jastrebarsko5,92104,0769,258,9578,2013,21
Karlovac7,93110,8782,1711,0593,2211,76
Krašić7,32134,6172,0620,6392,6912,66
Krnjak4,0463,2047,321,4648,7812,07
Ozalj2,3235,0616,928,3525,2710,89
Pisarovina4,3171,6458,333,6161,9414,37
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 83     <-- 83 -->        PDF

I. Hodić, Z. Jurušić:ANALIZAOTVORENOSTI HŠ d.o.o. KAO PODLOGAZAPOLITIKU ULAGANJA...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 487-499
ŠUMARIJA
UPRAVAŠUMA
Forest office
Forest
administration
Površina
šuma
ukupna
Forest
area
total
Površina
šuma
obrasla
Forest
area
stocked
Ukupna
duljina
šumskih cesta
Total
length of
forest roads
Duljine cesta u km koje
se uzimaju za
otvorenost šuma
Length of roads in km
that are calculated
as forest openness
Otvorenost na
ukupnoj
površini
Openness
on total
area
Otvorenost na
na obrasloj
površini
Openness
on stocked
area
1000 ha1000 ha
do 31. 12.
2009.
until 31. 12.
2009.
Šumske
ceste
Forest
roads
Javne
ceste
Public
roads
Ukupno
Totalkm/1000 hakm/1000 ha
12345678910
Rakovica5,5591,7870,877,6678,5314,15
Slunj5,5982,8760,0514,6274,6713,36
Topusko7,18111,7090,118,1898,2913,69
Vojnić5,2472,4453,297,3360,6211,57
Gvozd6,20117,6695,113,6198,7215,92
UŠPKARLOVAC82,676,991181,86853,57124,08977,6511,8412,70
Drežnica10,65164,66159,4113,14172,5516,20
Jasenak8,15136,86133,2019,29152,4918,71
Josipdol11,82217,70160,9214,09175,0114,81
Ogulin18,00207,06187,4625,65213,1111,84
Saborsko-Plaški12,19145,28115,4212,35127,7710,48
UŠPOGULIN60,8158,00871,56756,4184,52840,9313,8314,50
Lokve2,392,3339,0539,4119,3158,7225,20
Delnice8,237,96201,15170,83170,8321,46
Crni lug3,463,3791,4476,4976,4922,70
Gerovo7,187,12122,56128,0127,30155,3121,81
Gomirje5,585,47104,87207,095,95213,0438,95
Klana7,106,86145,15128,496,15134,6419,63
Mrkopalj9,518,97189,38135,2319,00154,2317,19
Prezid5,655,56118,01111,702,10113,8020,47
Ravna Gora6,296,21196,55168,65168,6527,16
Rijeka13,0612,40237,21177,3832,62210,0016,94
Skrad7,707,62169,56149,6341,10190,7325,03
Tršće4,404,2084,8685,379,7595,1222,65
Vrbovsko9,929,45228,75206,7031,28237,9825,18
Fužine4,934,80127,3392,2410,45102,6921,39
UŠPDELNICE95,492,322055,871877,22205,012082,2321,8322,55
Krasno18,06289,77234,0035,07269,0714,90
Novi Vinodolski15,56369,50299,0118,00317,0120,37
Senj28,72434,73348,48123,25471,7316,43
Crikvenica17,10337,43204,4159,47263,8815,43
Krk14,53195,9281,4823,51104,997,23
Rab5,08100,8470,773,7274,4914,66
Pag12,2159,0644,7816,9361,715,05
UŠPSENJ111,2668,521787,251282,93279,951562,8814,0522,81
Udbina25,5421,05201,85191,96191,969,12
Karlobag26,8817,69149,12143,24143,248,10
Gospić40,1435,63254,45226,10226,106,35
Gračac61,7449,94293,89302,65302,656,06
Otočac27,8326,01235,30211,11211,118,12
Sveti Rok14,6512,9660,3561,7461,744,76
Korenica28,9725,38215,84236,71236,719,33
Brinje18,0217,24206,99196,79196,7911,41
Donji Lapac21,3220,09205,69179,86179,868,95
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 84     <-- 84 -->        PDF

I. Hodić, Z. Jurušić:ANALIZAOTVORENOSTI HŠ d.o.o. KAO PODLOGAZAPOLITIKU ULAGANJA...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 487-499
PovršinaPovršinaUkupna Duljine cesta u km kojeOtvorenost na Otvorenost na
šumašumaduljinase uzimaju zaukupnojna obrasloj
ŠUMARIJAukupnaobraslašumskih cestaotvorenost šumapovršinipovršini
UPRAVAŠUMAForestForestTotalLength of roads in kmOpennessOpenness
Forest officeareaarealength ofthat are calculatedon totalon stocked
Forest
administration
totalstockedforest roadsas forest opennessareaarea
do 31. 12.ŠumskeJavne
1000 ha1000 ha
2009.
until 31. 12.
2009.
ceste
Forest
roads
ceste
Public
roads
Ukupno
Totalkm/1000 hakm/1000 ha
12345678910
Perušić42,0940,63246,74265,12265,126,53
Vrhovine11,1311,07131,53118,84118,8410,74
UŠPGOSPIĆ318,31277,692201,752134,120,002134,126,707,69
Buje7,9453,1224,3438,3162,65
Buzet2,938,221,5317,3518,88
Cres - Lošinj10,1754,8535,5343,9979,52
Labin11,5064,5849,0935,5584,64
Opatija9,86180,60180,60180,60
Pazin5,24258,6044,804,5549,35
Poreč7,1570,9329,6119,2948,90
Pula12,5959,6159,6159,61
Rovinj6,8867,1367,1367,13
UŠPBUZET74,2667,20817,64492,24159,04651,288,779,69
Benkovac37,6811,527,9441,0048,94
Biograd9,6510,959,496,3415,83
Brač10,9578,6638,3026,5764,87
Drniš48,5550,2850,28
Dubrovnik25,40177,8994,03127,03221,06
Hvar6,37228,5965,6817,3783,05
Imotski31,4431,9129,5686,26115,82
Knin69,5983,1883,18
Korčula10,06153,5051,5738,7190,28
Makarska16,7492,9642,7032,6375,33
Metković21,2546,3429,0549,7478,79
Obrovac38,6843,5939,6864,47104,15
Sinj68,32103,94103,94
Split81,04226,85122,00213,98335,98
Šibenik31,39105,9352,1988,17140,36
Vrgorac18,0537,2837,28
Zadar40,60151,87141,58100,03241,61
UŠPSPLIT565,76272,031360,56723,771166,981890,753,346,95
Jasenovac6,3174,5864,938,0873,0111,57
Novska11,93133,32114,3615,38129,7410,88
Okučani6,5763,3456,454,7061,159,31
Stara Gradiška6,2558,0257,5557,559,21
Nova Gradiška12,70145,11129,029,21138,2310,88
Nova Kapela7,8768,3456,831,9258,757,47
Oriovac5,7377,4232,923,5336,456,36
Slavonski Brod6,4178,5537,5411,4448,987,64
Trnjani5,7954,6451,5411,1062,6410,82
UŠPNOVA
75,0869,56753,32601,1465,36666,508,889,58
GRADIŠKA
SVEUKUPNO–Total
2030,151575,8518735,5714605,663585,1518190,738,9611,54
HŠ d.o.o.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 85     <-- 85 -->        PDF

I. Hodić, Z. Jurušić:ANALIZAOTVORENOSTI HŠ d.o.o. KAO PODLOGAZAPOLITIKU ULAGANJA...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 487-499
ZAKLJUČAK – Conclusion


Ukoliko se navedeni ciljevi prihvate kao oprav-nica. Pojedine UŠPimale su u prethodnim razdobljima
dani i dostižni, tada je nužno utvrditi poslovnomveliki opseg izgradnje jeftinih prometnica uz korištenje
politikom godišnji opseg sredstava (OKFŠ) za ula-šljunka na lokalnom nalazištu, bez posebne stabilizaganje
u šumske prometnice, iz čega proizlazidina-cije i korištenja drugih sredstava za stabilnost podloge
mika njihove realizacije, odnosno ukoliko odredimo(geotekstila), dok su druge UŠPgradile šumske ceste u
rok ostvarenja postavljenih ciljeva,lako se utvrdimanjem opsegu, ali kvalitetnije. Sada u životu imamo u
nužni opseg godišnjih ulaganja.prvom slučaju značajne troškove održavanja cesta.


Dakle, za UŠPkoje su već dostigle zadovoljavajuću


Jasno je da samo projektiranje šumskih cesta treba


otvorenost, ne znači sada apsolutni prestanak ula


počivati na najnovijim načelima koje je dostigla naša


ganja u šumske ceste, već znači smanjenje ulaganja


šumarska znanost i struka, stoga treba koristiti znanja


u izgradnju, a ulaganje u opravdanom opsegu u


stručnjaka specijalista.


održavanje i modernizaciju.


Na kraju ukazujemo i na činjenicu da u prirodi
imamo vrlo različit standard gradnje šumskih promet-


LITERATURA– References
Pentek,T., D.Pičman, H.Nevečerel,2004: Sre-nom osobnog računala. Šumarski list 11–12.
dnja udaljenost privlačenja drva. Šum. list 9–10.


Pičman,D., T.Pentek,1998: Relativna otvorenost


Pentek,T., D.Pičman, H.Nevečere,2006: Pla-šumskog područja i njena primjena pri izgradnji
niranje šumskih prometnica – postojeće stanje,šumskih protupožarnih prometnica. Šum. list 1–2.
određivanje problema i smjernice budućeg dje-


Vlahinja,J.: Istraživanje kriterija raspodjele trolovanja.
Nova mehanizacija šumarstva,Vol. 26


škova i dobiti zajedničkih šumskih prometnica.
No. 1.


Šum. list 3–4, 2001.
Pentek,T., D. Pičman, H. Nevečerel, K. Le-


Izmijenjena i dopunjena metodologija izrade Registra
poglavec, I.Papa, I.Potočnik, 2011:Pri


šumskih cesta (DIR-01-2008-1705/01 od 8. trav marno
otvaranje šuma različitih reljefnih


nja 2008.)
područja Republike Hrvatske. Coatian Journal


Pravilnik o uređivanju šuma (NN 11/97, NN 1117/2006).
of Forest Engineering,Volume 32.


Registar šumskih cesta HŠ d.o.o.
Pičman,D., T.Pentek, B.Mikić,1997: Planira-Šumskogospodarska osnova područja 2006.–2015.
nje i projektiranje šumskih prometnica primje-Zakon o šumama (NN 140/05).


SUMMARY: This paper analyzes the primary forest openness as an important factor of quality
and economy of forest management. Based on the analysis of the existing openness level of
forests managed by Hrvatske šume Ltd. (state-owned forests), the aim was to suggest the necessary
frame of road construction, up to the level of proposed goals by respective Forest Administrations.
Special attention has been paid to the relief conditions and forest function. All forests
have been sorted out according to the relief conditions into the following cathegories: lowland
forests, hilly forests, mountainous forests and Karst forests. According to the stated cathegories,
goals have been determined (on the minimal and so far optimal level): (Tabel 1).


Basic analysis of the existing primary openness has been made on the basis of the management
unit, whereby special attention was paid to the relief conditions, and the results are shown
by Forest Offices and Forest Administrations. For the openness calculation, the dana of the Forest
roads registry of HŠ d.o.o. were used, according to the current methodology proscribed by
the Rulebook on Forest Management.


In order to achieve these targets, HŠ Ltd. should construct these figures in management forests:–Minimum 4354 km
–Optimum 8517 km
In Karst forests (up to the target of 15 km/ 1000 ha):
–8830 km
The paper also gives a review of forest openness on the level of basic organisational units
(Forest offices), which is a very useful piece of information for the company’s investment policy.