DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 74     <-- 74 -->        PDF

I. Hodić, Z. Jurušić:ANALIZAOTVORENOSTI HŠ d.o.o. KAO PODLOGAZAPOLITIKU ULAGANJA...Šumarski list br. 9–10, CXXXV (2011), 487-499
kao i utvrđivanja jedinstvenih kriterija za korištenje investicijskih
sredstava unutar tvrtke HŠ d.o.o., napose
sredstava OKFŠ, izrađena je ova analiza primarne otvorenosti
te predstavljen prijedlog mogućih kriterija i opsega
izgradnje šumskih cesta u budućem razdoblju.


Ovo je druga dopunjena analiza (prva je izrađena
još 2007. godine), a za nju su korišteni ažurirani podaci
sa stanjem na dan 31.12. 2009. god., koje je prikupio
i obradio Stručni suradnik za građevinarstvo i
investicije u Službi za proizvodnjuZlatkoJurušić,
dipl. ing. šum.


Današnje je stanje primarne otvorenosti šuma posljedicaposebnosti
šumskih područja u Republici Hrvatskoj
u reljefnom i šumsko-gospodarskom smislu, ali
i dosadašnjeg različitog pristupa otvaranju šuma prav nih
prednjika HŠ d.o.o.. U gospodarski istim ili vrlo


sličnim (usporedivim) uvjetima imamo značajno različito
stanje, koje je posljedica različite poslovne politike
primjene tehnologija transporta drva (jeftino građenje
cesta, gradnja cesta više kvalitete ili orijentacija na
izvoženje umjesto vuče po tlu). Također ne postoji u
primjeni unutar HŠ d.o.o. jedinstveni kriterij za određivanje
razine primarne otvorenosti.


Polazeći od sada dosegnute otvorenosti šuma šumskim
cestama, uvažavajući dosadašnje analize šumarskih
stručnjaka iz ovoga područja (Šumarskog fakulteta
i HŠ) možemo predložiti ciljeve minimalne i ciljane
(željene) otvorenosti različitih šumskih područja u Re-
publici Hrvatskoj:


CILJEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI U IDUĆEM RAZDOBLJU
Goals to be achieved in the coming period


Definiranje minimalne i ciljane
Tablica 1. – Table 1


primarne otvorenosti na razini reljefnog
područja ima orijentacijski
karakter, a primjenjuje se za strategijsko
planiranje. Za taktičko, a napose
operativno planiranje, zbog
lokalnih posebnosti unutar reljefnog
područja, ciljanu (željenu) otvo re nost
treba određivati na razini gos po
darskihjedinica.


Minimalno potrebnu otvorenost trebalo bi shvatiti
kao prijelaznu otvorenost (u kraćem razdoblju),
ali koja će nam realnije poslužiti u izradi planova izgradnje
šumskih prometnica prema ciljanoj (željenoj)
otvorenosti, koju bi trebalo dostići u realno
ostvarivom razdoblju (prijedlog 10 godina), a kada
bude postignuta, ciljevi će biti vjerojatno postav


ljeni na višoj razini.
Otvorenost krškog područja treba gledati u kontekstu
uloge zaštitnih šuma i protupožarne zaštite u
širem smislu (ispresijecanost šuma s poljoprivrednim
površinama u primorskom području). Krško
područje zahtijeva poseban pristup u planiranju i
izgradnji šumskih prometnica. Svakako treba davati
prednost onim sastojinama koje imaju izraženije
općekorisne funkcije.


Politika investiranja u otvaranje šuma šumskim cestama
u uskoj je vezi i s poslovnom politikom ulaganja
u fazi privlačenja i izvoženja drvnih sortimenata. Skraćenje
relacija privlačenja smanjuje potrebu za kapacitetima
za privlačenja, a često čini učinkovitijim
primjenu jeftinijih i ekološki prihvatljivijih sredstava
rada i bitno snižava troškove privlačenja i izvoženja drvnih
sortimenata.


Reljefno područje
Forest area
Minimalna otvorenost
m/ha
Minimal openness
m/ha
Ciljana (željena) otvorenost
m/ha
Optimal openness
m/ha
Nizinsko –Lowland1013
Prigorsko-brdsko – Hilly13-1520
Planinsko –Mountainous2025
Krško –Karst-15


Plan izgradnje šumskih prometnica prema
podacima Šumsko-gospodarske osnove područja
2006–2015. (vidi tablicu 2) prikazuje stanje otvorenosti
2006. godine, te planirani opseg ulaganja, kao
i očekivanu otvorenost njegovom realizacijom. Iz
podataka se vidi da će biti nužno izvršiti u pojedinim
organizacijskim jedinicama dopunu plana, ali i
da je već u pojedinim slučajevima premašen cilj minimalne
otvorenosti.