DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 87     <-- 87 -->        PDF

POUČNA STAZAU OKRILJU ŠUMADILJ-GORE


Na poučno-tematskoj stazi Sovsko
jezero, u dužini oko 1500 m, susrećemo
se s raznolikim biljnim i
životinjskim svijetom. Pretežit dio
šumskih sastojina pripada klimazonal
noj zajednici hrasta kitnjaka i
običnoga graba te zajednici bukve.
Sim boličnim presijecanjem vrpce
sa borska je zastupnica i predsjed nica
saborskog odbora za zaštitu
okoliša Marijana Petir,otvorila poučnu
stazu “Sovsko jezero”. Obraćajući
se nazočnima uputila je čestitke
predstav nicima Požeško-slavonske
županije i Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim područjem, koji su
prepoznali ovu ekološko-turističku
vrijednost i velik potencijal u razvoju
požeškoga kraja. Javno poduzeće
“Hrvatske šume”, općina
Čaglin i drugi partneri te sponzori
projekta, rekla je, pokazali su pritom
društvenu odgovornost. Državni tajnik
u Ministarstvu turizma Željko
Lenartistaknuo je kako je ovo područje
raj na zemlji, a poučna je
staza vrijedan projekt za kontinen talni,
odnosno ruralni turizam. Rav -
Slika 1. Mapa Sovskoga jezera i poučne staze


na telj Državnoga zavoda zaštitu


prirode Davorin Markovićnaglasio je kako je Sovsko
jezero dokaz da u Hrvatskoj imamo bezbroj prirodnih
ljepota koje nerijetko ne prepoznajemo. Zaštićujući priroduiskazujemo
više ljubavi prema svome kraju i domovini,
a ne samo prema ljepotama drugih.


Aktivnosti požeških šumara– Sovsko jezero je
močvarno stanište velike biološke raznolikosti, značajni
je krajobraz (68,5 ha), proglašen 1989. godine. Smješteno
je sjeverno od Slavonskoga Broda i jugozapadno
od sela Sovski Dol, a nalazi se na području šumarije Čaglin,
požeške podružnice “Hrvatskih šuma”. Fenomen je
Dilj-gore, biser Slavonskoga gorja (“gorsko ili modro
oko”), na nadmorskoj visini 430 m, ostatak Panonskoga
mora i jedinstven primjer prirodnoga jezera brdsko-brežuljkastoga
područja kontinentalne Hrvatske. Sama po


2


vršina jezera je oko 3600 m, a dubina8–10 m. S
obzirom na to da požeški šumari gospodare šumama gospodarske
jedinice “Sjeverni Dilj čaglinski”, u okružju
jezera, zainteresirani su za zaštitu i unapređenje ovoga
značajnog krajobraza. Osim pristupne šumske ceste, iz


gradili su atraktivnu šumarsku kuću s popratnim sadržajima.
Požeški ogranak Hrvatskoga šumarskog društva za
potrebe poučne staze donirao je sadnice različitih vrsta
drveća i grmlja te sudjelovao u obilježavanju i identificiranju
samoniklih vrsta.


Raznolikost, brojnost i zanimljivost flore–Pouč no-
tematska staza proteže se u dužini oko 1500 m, a na
njoj se nalazi 12 informacijskih ploča o bogatom biljnom
i životinjskom svijetu, karakterističnom za ovo
područje. Na prvoj je ploči mapa Sovskoga jezera sa
snimkom iz zraka jezera i njegova okoliša, ucrtanom
trasom pružanja staze i umanjenim fotografijama znakovitim
za pojedina stajališta. U legendi su navedene
obavijesti o prilaznoj cesti i putu, parkirnom prostoru,
šumarskoj kući i nadstrešnicama, vidikovcu, izvorima
pitke vode, spomen-pločama i dr. Na informacijskim
pločama 4, 6 i 11 opisane su pojedine biljne vrste močvarne,
šumske i travnjačke vegetacije. Raznolikost,
brojnost i zanimljivost flore vidi se po tome da je samo
u užem dijelu jezera i uskog obalnoga područja zabilje-


Jezero u bližoj i daljoj okolini okružuju šume, a pretežit dio šumskih sastojina pripada klimazonalnoj zajednici hrasta kitnjaka i običnoga
graba i zajednici bukve. Specifične su zajednice diljskoga područja šumska zajednica hrasta medunca i crnoga jasena te šumska zajednica
obične bukve s klokočikom
Požeški šumari gospodare šumama gospodarske jedinice “Sjeverni Dilj čaglinski” te su zainteresirani za zaštitu i unapređenje ovoga značajnog
krajobraza
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 88     <-- 88 -->        PDF

ženo 175 biljnih vrsta. Na pločama su grimizni kaćun,
livadna kadulja, turski karanfil, gospina trava, obični
žabočun, klasasti krocanj, vodena trbulja i dr. Jezero u
bližoj i daljoj okolici okružuju šume. Pretežit dio šumskih
sastojina pripada klimazonalnoj zajednici hrasta
kitnjaka i običnoga graba (Carpion betuli illyricum) i
zajednici bukve (Fagion illyricum). Specifične su zajednice
diljskoga područja šumska zajednica hrasta
medunca i crnoga jasena (Orno-Quercetum pubescentis)
te šumska zajednica obične bukve s klokočikom
(Staphyleo Fagetum). Iako su stabla medunca i bukve
manjih visina i slabijeg rasta zbog plitkih tala siromašnih
hranjivima i s nedovoljno vlage, ove su biljne zajednice
biološki i ekološki zanimljive. One su opisane
na informacijskim pločama 8 i 9.


Jezero kao utočište raznovrsnih ptica– Prirodoslovci
su na Sovskome jezeru pronašli sedam vrsta vodozemaca
(smeđa krastača, velika zelena, jestiva zelena
i šumska smeđa žaba, gatalinka, planinski daždevnjak i
planinski vodenjak), dvije vrste gmazova (barska kornjača,
bjelouška), a od riba zlatnog karasa i piškura. Iako
je jezero male površine, ono je sa svojim okolišem utočište
i mnogih vrsta ptica, a na njemu se gnijezde i neke
vrste močvarica (liska, mali gnjurac, divlja patka). Uz
jezerske obale, u bujnoj vegetaciji šaševa, gnijezdi se
trstenjak rogožar. Osim toga, jezero je pojilište i kupalište
za brojne ptice pjevice, žune i djetliće, koje nastanjuju
obližnje šume. Obavijesti o vodozemcima nalaze


Slika 2. Jezero je u okružju šuma šumarije Čaglin


se na informacijskoj ploči broj 2, gmazovima na ploči 3,


ribama na ploči 5, a o pticama na ploči broj 7.Slika 4.Tijekom otvaranja staze


Zanimljivi arheološki nalazi–U okolici jezera pronađeni
su mikoliti u široj okolici Ruševa i na nalazištu
Degman, a potječu iz doba paleolitika i mezolitika. Opis
ovih arheoloških nalazišta nalazi se na lokalitetu Degman,
na informacijskoj ploči broj 10. Geološku podlogu ovoga
područja čine miocensko-oligocenski klastiti i vapnenci
te miocenski klastiti i vapnenci tortona. Prema svomesastavu,
stijene su pješčenjaci, vapneni i glinasti lapori,
lesne naslage i pjeskovite gline s uslojenim sedimentima
iz mlađeg neogena, s mnoštvom fosila školjaka i morskih
organizama. O geološkoj podlozi Dilj-gore možemo doznati
na zadnjem stajališu, na informacijskoj ploči br. 12.


Slika 5. Divlja patka (Anas platyrhynchos)


Mjesto okupljanja šumara i svih ljubitelja prirode
– Poučna staza bit će mjesto okupljanja šumara,
planinara, izletnika, učenika i studenata i svih ljubitelja
prirode te dodatak turističkoj ponudi Požeško-slavonske
županije i čaglinskoga kraja. Nositelj ovoga projekta je
županijska Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem,
partneri su “Hrvatske šume”(UŠPPožega), požeški
ogranak Hrvatskoga šumarskog društva, općina
Čaglin, Udruga za zaštitu jezera i Zavod za prostorno
uređenje Požeško-slavonske županije, a sponzori Ministarstvo
turizma Republike Hrvatske i ZakladaAdris.


Slika 3. Šumarska kuća


IvicaTomić (Foto: I. Tomić, Arhiva)