DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 92     <-- 92 -->        PDF

stava”. Svibanjsko-lipanjski dvobroj posvećen je akciji
“Bljesak”i to su dani koji “izazivaju u nama ponos,
tugu i sreću”, jer slobodna su područja Posavlja Psunja,
Papuka. Istovremeno prisjeća se Bleiburga, gdje je krvavo
plaćen “kratkotrajni prividni osjećaj hrvatske slobode”.
Sljedeći je tekst posvećen“Oluji”, kada je u
“Zvonimirovu gradu, ponosnome Kninu ponovo se zavijorila
hrvatska zastava”. U 1996. god. u svojim tekstovima
traži odgovor na pitanja: “Da li šumarstvo
zaista prodaje pitku vodu, čisti zrak, estetski ugođaj
ekološke funkcije koje stvara šuma”?; “Hidrelektrana
NovoVirje ili rezervat biosfere Drava – Mura”, a i potiče
raspravu na temu “Šumarska etika”. Zakon o šu-
mama bez šumara, napis je iz 1997. god. u kojemu se
osvrće na Ustavu kontradiktorni članak 24b Zakona o
cestama. U sljedećim brojevima teme su prenamjena
šume (Kako poslije prenamjene šume obnoviti njenu
ekološku funkciju); Izrada nacionalne strategije i akcijskog
plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti te


o povezanosti šumarstva i lovstva. U 1998. god. glavne
su teme: Prepuštamo li šumarstvo diletantima?; O osjetljivosti
šume u krajobrazu hrvatskoga Jadranskog primorja;
Šumski požari – tema ljeta; Šumsko bogatstvo u
Nacrtu prijedloga programa prostornog uređenja RH;
Certifikacija šuma i pitanja uz Kanal Dunav-Sava i hidroelektranu
Novo Virje. U 1999. god. to su teme o
vodnom doprinosu, značenju šume u ekologiji krajolika
i utjecaj dovršne sječe na općekorisne funcije
šume, a u 2000. god.o hortikulturi, propadanju šuma i
preradi drva oštećenih stabala te hrvatskom šumarstvu
za 21. stoljeće. U 2001. god. urednik se osvrće na promjenu
ustroja šumarstva, obnovu šume i ekološku javnost,
obnovu lužnjakovih sastojina oštećenih
propadanjem i položaj šumarstva i šumarske struke u
Hrvatskoj. O ciljevima restrukturiranja “Hrvatskih
šuma”; Dan planeta zemlja; Dravska liga upozorava;
Prekretnica; Ressel i Certifikacija, teme su iz 2002.
god., a Financiranje obnove šuma oštećenih propadanjem;
Voda i šuma u godini vode; Što poslije požara
naših sredozemnih šuma i O hrvatskome nacionalnom
standardu za FSC certifikaciranje šuma, teme su iz
2003. god. U 2004. god. započinje s temom o prenamjeni
šuma i šumskoga zemljištra u hrvatskome sredozemlju;
O paneropskoj ekološkoj mreži u RH;Brane i
akumulacije – blagostanja ili razočaranja?;Utjecaj
šume na klimatske prilike vezivanjem ugljika te Može
li šuma zaustaviti bujice i poplave.Teme iz 2005. god.
su: Treba li promjeniti kategoriju zaštite Kopačkoga
rita; Još o kanalu Dunav-Sava; Naše šumarsko školstvo
i EU; Zašto treba hitno kartirati opće koristi šuma i
Šume i šumarstvo u Hrvatskoj i EU. U 2006. god. najznačajnije
su teme: Šuma i pitka voda, nezaobilazna činjenica;
Šumarska znanost o utjecaju šume na erziju i
vodozaštitu te Čemu služe nacionalni parkovi, a u
2007. Šuma i globalno zatopljenje klime; Uloga naših
nizinskih šuma u globalnoj promjeni klime; Organizacija
javne rasprave o kanalu Dunav-Sava i Šuma i razvoj
turizma u Hrvatskoj. Što nedostaje Ministarstvu za
regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo
Vlade RH; Kakv miraz nude naše struke u EU;Komu
pripada voda koju oplemeni i očuva šuma i Certifikacija
šuma, odumrla stabla i biološka raznolikost, glavne
su teme u 2008. god. U 40-oj godini uredničkoga rada
teme su nosile naslov: Prirodno gospodarenje šuma
znatno je korisnije od prašume; O odnosu šumarstva i
službene zaštite prirode; Kako u prilikama recesije osigurati
budućnost naših mladih prirodno gospodarenih
šuma; Još o šumi i zaštiti prirode u svezis NATUROM
2000.u Hrvatskoj i napopsljetku O organizacijskom
strukturiranju Hrvatskih šuma d.o.o.


Čestitajući našemu profesoru Prpiću na više nego
zasluženoj Nagradi za životno djelo, napominjemo
kako su mnogi od ovih napisa zainteresiranima prilika
da iz njih nešto nauče, nekima i potsjetnik na ono što,
ako suto već znalitrebali i učiniti, ali još uvijek nisu.
Isto tako mogao bi to biti i motiv onima koji su se priklonili
dnevnoj politici i odmakli od struke da se vrate
struci koju su odabrali za svoj životni poziv.


H.Jakovac i Z. Seletković
AKTUALNO – CURRENT NEWS
STANJE POPULACIJE VUKA U HRVATSKOJ, S PRIJEDLOGOM
ZAHVATA U POPULACIJU U 2011/12. GODINI


Populacijom vuka (Canis lupus)kao strogo zaštiće-ment za novo razdoblje 2010–2015. g. donijelo nadlenom
vrstom u našoj se zemlji upravlja na temelju Planažno Ministarstvo kulture srpnja 2010. g.*. Kako je poupravljanja
vukom u Hrvatskoj, koji je planski doku-čevši od 2005. Planom upravljanja vukomprvi put


*


Frković,A. Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj 2010.–2015. Šumarski list 9–10/2010. str. 517–519.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 93     <-- 93 -->        PDF

dopušten zakoniti zahvat u populaciju vuka, to se s tom
praksom nastavilo i u idućim godinama (2005–2010).
Da bi se odredila odstrjelna kvota za predstojeću
2011/12. godinu, Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu
prirode,organizirali su prošireni sastanak Povjerenstva
za praćenje populacije velikih zvijeri s temom


Stanje populacije vuka u Republici Hrvatskoj u 2011.g.
i određivanje zahvata u populaciju.Sastanak je održan
u Ministarstvu kulture u Zagrebu 14. rujna 2011. go-
dine, a nazočili su mu,uz članove povjerenstva, stalni


vještaci Ministarstva kulture ovlašteni za utvrđivanje i
procjenu šteta od strogo zaštićenih velikih zvijeri, predstavnici
Uprave za lovstvo Ministarstva regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprave za
veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja, predstavnici lovačkih saveza županija
na čijem području obitava vuk, predstavnici stočarskih
udruga, udruge za zaštitu divljih životinja, udruge korisnika
i uzgajivača hrvatskih pasmina stočarskih pasa,
predstavnici Zelene akcije i mnogi drugi.


Procjena brojnosti vuka s dosadašnjim zahvatima u populaciju


Pod predsjedanjem predsjednika i tajnika Povjerenstva
za praćenje populacije velikih zvijeri prof. dr. sc.
ĐureHuberaiMarkaTrošića, dipl.ing.šum., opširno
izvješće o stanju populacije vuka u Hrvatskoj u
2011. g. podnijela je mr.sc. JasnaJeremićizDržavnog
zavoda za zaštitu prirode, ujedno i autorica Izvješća.
Osvrćući se na dosadašnja izvješća vezana uz procjenu
brojnosti i odstrjelnih zahvata, Jeremić je istakla da se,
što se tiče brojnosti vuka, onakretala od 160 do 220 jedinki
u 40-ak čopora u 2005. g. do198–262 jedinke u
šezdeset čopora u 2010. ili prosječno za cijelo razdoblje
211 jedinki vuka u 50-ak čopora. Dok je, primjerice,


procjena brojnosti vuka u Hrvatskoj u 2005. g. rezultirala
rasponom od najmanje 160 do najviše 220 jedinki
(prosječno 190), iz posljednje godine izvještajnog razdoblja
2010. proizlazi da se populacija vuka kreće od
najmanje 198 do najviše 262 jedinke (prosječno 230),
što ukazuje da je populacija vuka u minulih šest godina
porasla u prosjeku za 40 vukova. Najviša brojnost nije
procijenjena u tipično “vučjim”staništima, poput primjerice
Gorskog kotara, već na području Splitsko-dalmatinske
županije,s laganim pozitivnim trendom rasta u
Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji (Tablica 1).


Tablica 1. Procjene populacije vuka u Hrvatskoju razdoblju od 2005. do 2010. godine.


Godina2005.2006.2007.2008.2009.2010.
Procjena brojnosti160-220180–240180–230175–244180–250198–262
Procjena čopora40-ak40-5050-ak50-ak60-ak60-ak


Izvor: Državni zavod za zaštitu prirode


Kako je i ovaj sastanak, kao i svi prethodni – održavani
svake jeseni u minulih 7 godina (2005–2010),
imao za cilj određivanje godišnjih zakonitih zahvata u
populaciju vuka, u Izvještaju za 2011. naveden je podatak
da je u razdoblju od 2005. do 2010. g ukupno bio
dopušten zahvat od 73 jedinke, od čega je ostvareno
(odstrijeljeno) njih 41 ili 56%. Najveći broj zahvata bio
je odobren za područje Dalmacije, gdje su zabilježene i
najveće štete na domaćim životinjama. Najveći zahvat
odobren je u 2010. g., a najbolje izvršenje u 2008. g.
(Tablica 2). Vrijeme slobodnog lova do 2008.g. trajalo
je tri mjeseca (1.10. – 31. 12.), da bi od 2008. do 2010.
godinelovna sezona bila produžena za još dva mjeseca,
to jest od 1. listopada jedne do 28. veljače druge kalendarske
godine.


Slika1.U razdoblju od 2005. do 2010. godine od ukupno dopuštenog
zahvata od 73 jedinke vuka odstrijeljeno je njih 41 (56 %)
(Foto: Boris Krstinić)


Tablica 2. Odobreni i ostvareni zakoniti odstrjel vuka u Hrvatskoj u razdoblju od 2005. do 2010. g.


Godina2005.2006.2007.2008.2009.2010.Ukupno 2005.–2010.
Odobreni zakoniti zahvat47710212473
Ostvareni zakoniti zahvat-24971941
% ostvarenja -295790337956


Izvor: Državni zavod za zaštitu prirode
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Komentirajući zahvate, u izvještaju
je naglašeno da se oni u pravilu
u cijelosti ostvaruju na području Gorskog
kotara i dijelom, Like, dok
upravo tamo gdje su štete na stoci
najveće, redovito se ne ostvaruju.
Godina 2008. prva je godina u kojoj
je ostvaren zahvat na području Dalmacije,
da bi već sljedeće 2009. g.
došlo do posvemašnog podbačaja,
bez izlučenja ijedne jedinke. Stanje s
realizacijom bitno se popravilo 2010.
kada je od dopuštenog zahvata od 24
jedinke vuka u razdoblju od 1. listopada
2010. do 28. veljače 2011. izvršen
odstrjel 19 jedinki, i to po pet u
Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj
i Splitsko-dalmatinskoj županiji, tri u
Šibensko-kninskoj te jedna jedinka u
Sisačko-moslavačkoj županiji.


Slika2.Rasprostranjenost populacije vuka
u Hrvatskoj u 2011. g.
(Izvor: Kusak 2011.)


Vuk stalno prisutan
Vuk povremeno prisutan
Štete od vukova na domaćoj stoci i utjecaju na divljač


Što se šteta na domaćim životinjama tiče, kao i utje-zaštićene zvjeradi daleko najveće štete pričinja vuk.
caja na divljač, potvrđeni su rezultati ranijih istraživa-Tako, od ukupno 436 prijavljenih šteta od zaštićene
nja. U Dalmaciji, s pretežito ekstenzivno razvijenimzvjeradi u 2011. (do sredine rujna) na vuka otpada 415
stočarstvom, vukovi najčešće pričinjaju štetu na doma-(95%). Na udaru predatora od domaćih životinja bila
ćim životinjama (73%), dok su u Gorskom kotaru gla-je najčešće ovca (248), potom koza (108), govedo (52),
vni plijen vuka divlji parnoprstaši, jelen, srna i divljapas (24), magarac (17). Prosječan broj nastradalih jesvinja,
zastupljeni u prehrani s preko 84 %. Od krupnedinki stoke po štetnom događaju za sada iznosi 0,92 je-


Grafikon 1. Prikaz ukupnog broja stradale stoke od vuka po županijama 2006-2010.
Izvor: Državni zavod za zaštitu prirode
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 95     <-- 95 -->        PDF

dinke,što upućuje na smanjenje u odnosu na 2008. i
2009.g. (1,89 jedinki). Prostorno promatrajući, stoji u
Izvješću, najveći razmjeri šteta su i dalje prisutni na području
Dalmacije, točnije u Splitsko-dalmatinskoj županiji
(196 stradalih životinja ili 44% od ukupnog
broja stradalih) te uŠibensko-kninskoj (171 stradala životinja
ili 38% od ukupno stradalih). Grafikon 1.


Što se izvještaja o utjecaju vuka na divljač tiče,
prema riječima Jasne Jeremić, Državni zavod za zaštitu
prirode nije ni ove godine primio podatke ni o brojnosti
vrsta krupne divljači, niti o utjecaju velikih zvijeri (vuk,
ris)na divljač, što je u nadležnosti Uprave za lovstvo
Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog
gospodarstva. Reagirao je DavorZec,dipl.ing.šum.iz


Uprave za lovstvo,s obrazloženjem dau vrijeme izrade
Izvješća nisu bili na raspolaganjusvi podaci zbog opsežnog
posla vezanog za unos podataka u Središnju lovnu
evidenciju. Za riječ se javio mr. sc. JosipMalnariz
Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije podastrijevši
podatke o veličini tog “utjecaja”za područje
Gorskog kotara gdje obitava 27 što stalnih, što graničnih
vukova, a koji se isključivo hrane divljim parnoprstašima
(jelen, srna, divlja svinja). Uzevši u račun prosječnu
težinu plijena od 40 kg i podatak da je svakom vuku
dnevno potrebno 3,0 kg žive tjelesne mase (divljačine),
proizlazi da je ovim predatorima potrebno godišnje


29.565kg ili 740 jedinki!
Telemetrijska istraživanja vuka i pojava križanaca


Kako su prilikom procjene brojnosti populacije vuka
za 2011.g. uz praćenje tragova na snijegu, šteta na domaćim
životinjama i dr., korišteni i podatci telemetrijskih
istraživanja, o tojtemi ukratko je izvjestio dr. sc.
JosipKusak. Tijekom 2010.Veterinarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebuobilježio je radioogrlicama tri
vuka, i to dva vuka u Gorskom kotaru (mlada vučica iz
čoporaSuhoi srednje stari vuk iz čoporaSnježnik) te 8
mjeseci stari vuk nedaleko Knina, koji je na žalost ubrzo
po obilježavanju stradao pod kotačima automobila.
ČoporVučevica/Kozjakobogaćen je novim obilježenim
vukom, a u Lici se još prati vučica Manda, uhvaćena i
obilježena u srpnju ove godine u lovištu“Vrebac”(Udbina).
Prateći obilježene vukove u sva tri čopora u Gorskom
kotaru (čoporiRisnjak, SnježnikiSuho), Kusak je
došao do zaključka da zbog specifičnog oblika i dugačke
granice s našim susjedima, poglavito Slovenijom,
postoji velik broj tzv. “graničnih vukova”, koji dio go-
dine provode u Hrvatskoj, a dio godine izvan granice
naše zemlje. Zbog tih “izleta”, a zbog pojačanog odstr


jela vukova u naših sjevernih susjeda, bilo u okviru “redovnoga
ili zvanrednog” odstrjela, do sada je izlučeno 6
naših vukova s radioogrlicama!


Osim telemetrijskih istraživanja prate se i prelaženja
vukova na zelenim mostovima i vijaduktima.Tako
je prema podacima OIKON Instituta za primijenjenu
ekologiju (nositelj zadatka dr. sc. Goran Gužvica) na
dionici autocesteAl između Bosiljeva i Šestanovca metodom
fotozamki utvrđeno da vukovi koriste 7 zelenih
mostova za prelaženje preko autoceste.


Na upit predstavnika Lovačkog saveza Splitsko-dalmatinske
županije o pojavi vukova križanaca,prof.
Huber je pojasnio da pojava križanaca (3%) u Hrvatskoj,
a posebno u Dalmaciji, upozorava na narušenu socijalnu
strukturu tog dijela populacije vukova u Hrvatskoj. Postojanje
znatnog broja pasa na tom području ima za posljedicu
nastajanje križanaca. U nedostatku partnera
vukovi se, osim sa psima, mogu pariti i u srodstvu (brat i
sestra, roditelj s potomstvom), a onda se mogu češće javiti
i anomalije (slučaj albinizma u čoporu na Mosoru).


Dopustivi zahvat u 2011/12. – 22 jedinke vuka


Kao podloga za donošenje prijedloga obima zahvata
u populaciju vuka za 2011/12.g. poslužila je, kao i
proteklih godina, procjena brojnosti populacije. Procijenjeno
je da se u Hrvatskoj u 2011.g kreće od najmanje
168 jedinki do najviše 219 ili u prosjeku 194
jedinke raspoređene u 50 čopora. Od tog broja čopora
njih 24 (48 %) su granična (sa Slovenijom i Bosnom i
Hercegovinom). Unutar granice Republike Hrvatske
nalazi se 26 čopora raspoređenih u 8 županija. U odnosu
na 2010. i 2009.g. trend vuka je u padu, čemu nije
razlog samo pojačani legalni zahvat (od 15.9. 2010. do


15.9. 2011. –42 jedinke ili 21,6% procijenjene brojnosti
populacije), već nadasvenezakonito ubijanje vukova,
unatoč odobrenoj kvoti.
Imajući sve to na umu, na kraju sastanka donijet je
prijedlog da nadležno Ministartvo kulture dopusti zahvat
od 22 jedinke vuka u razdoblju od 1.listopada 2011.


do 28.veljače 2012. Od toga brojapo pet jedinki vuka
treba odobritiPrimorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj i
Splitsko-dalmatinskoj županiji, četiri jedinkeŠibensko-
kninskoj te po jednog vukaSisačko-moslavačkoj,
Karlovačkoj i Zadarskoj županiji. Novost u odnosu na
ranija rješenja, kako je pojasnila Ivana J e l e n i ć , dipl.
biolog, a koja je novina naknadno potvrđena rješenjem
resornog Ministarstva od 23.rujna 2011., jest da je odstrjel
vukova moguće provesti i u komercijalne svrhe.
Što se tiče zadržavanja trofeja, krzna odnosno lubanje
vuka, lovoovlaštenici su obvezni podnijeti zahtjev Ministarstvu
radi ishođenja takvog rješenja, što vrijedi i za
stranog lovca kojemu valja ishoditi i CITES dopuštenje.
Ovlaštenici prava lova koji izvrše odstrjel vuka u
obvezi su sudjelovati u akciji praćenja populacije vuka
po tragovima u snijegu, kao i u drugim poslovima monitoringa,
stoji u rješenju ministvarstva.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Kako je populacija vuka u Hrvatskoj dio veće dinar sko-
balkanske populacije koja stani široko područje Dinarida
od Slovenije do jugaAlbanije i sjevera Grčke, od
interesa je bilo upoznati se sa stanjem vuka u naših susjeda.
Na području Slovenije, što se populacije vuka
tiče, ona je ocijenjena kao stabilna i kreće se od 70 do


100 jedinki u 12 čopora. Za Bosnu i Hercegovinu, na
žalost, ne postoje adekvatni podaci,budući da u toj
zemlji i dalje nema sustavnog praćenja populacije vuka.


Alojzije Frković


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS
ŠUMARSTVO I POLJOPRIVREDA HRVATSKOG SREDOZEMLJA
NAPRAGU EUROPSKE UNIJE


U Splitu je 13. i 14. listopada 2011. godine održan
znanstveni skupŠumarstvo i poljoprivreda hrvatskog
Sredozemlja na pragu Europske unije. Skup je organizirala
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
(Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo te
Znanstveno vijeće za zaštitu prirode). Suorganizatori su
bili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike
Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja, Akademija šumarskih znanosti, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Agronomski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Institut za jadranske
kulture i melioraciju krša, Split, Institut za poljoprivredu
i turizam, Poreč te Hrvatska komora inženjera šumarstva
i drvne tehnologije. Potporu znanstvenom skupu
dali su Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Hrvatsko šumarsko
društvo, Hrvatska poljoprivredna komora, Splitsko-dalmatinska
županija i Grad Split.


Ciljevi znanstvenog skupa bili su prezentirati znanstvenoj
i stručnoj javnosti gospodarske i općekorisne
posebnosti i vrijednosti šuma hrvatskog Sredozemlja,
mogućnosti strateškog planiranja u odnosu na šume i
šumska zemljišta na tom području, važnost provedbe
načela višenamjenske progresivne potrajnosti u Sredo


zemlju, najznačajnije ugroze šuma hrvatskog Sredozemlja
te postupke za poboljšanje stanja.
Rad na znanstvenom skupu odvijao se se u dvije
sekcije:


–Šumarska sekcija s temomGospodarsko i općekorisno
značenje šuma hrvatskog Sredozemlja,
–Poljoprivredna sekcija s temomStanje i smjernice
razvoja poljoprivreda Jadranskog područja.
Zadaća šumarske sekcije bila je ukazati na potencijale
i vrijednosti šumskih ekosustava koji se prostiru na
gotovo polovici ukupne površine šuma i šumskih zemljišta
Republike Hrvatske. S druge strane, niti jedno
po dručje nije tijekom naše povijesti bilo toliko antropogeno
utjecano kao Sredozemno. Zato je namjera bila
upra vo u godini u kojoj Hrvatska akademija znanosti i
umjetnosti proslavlja 150. rođendan i koju su UN proglasile
Godinom šuma,progovoriti o vjerojatno najugroženijim
šumskim ekosustavima u našoj zemlji, njihovoj
prošlosti, a posebice o sadašnjosti i budućnosti.


Prvi dan znanstvenoga skupa, 13. listopada 2011.
godine, prezentirani su znanstveni radovi u Zavodu za
znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti
i umjetnosti (Palača Milesi). Drugi dan, 14. listo-


Slika1.Glavni organizatori znanstvenog skupa: slijeva Prof. dr. sc.


IgorAnić, akademik Slavko Matić, akademik FraneTomić


Slika 2. Sudionici znanstvenog skupa