DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Kako je populacija vuka u Hrvatskoj dio veće dinar sko-
balkanske populacije koja stani široko područje Dinarida
od Slovenije do jugaAlbanije i sjevera Grčke, od
interesa je bilo upoznati se sa stanjem vuka u naših susjeda.
Na području Slovenije, što se populacije vuka
tiče, ona je ocijenjena kao stabilna i kreće se od 70 do


100 jedinki u 12 čopora. Za Bosnu i Hercegovinu, na
žalost, ne postoje adekvatni podaci,budući da u toj
zemlji i dalje nema sustavnog praćenja populacije vuka.


Alojzije Frković


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS
ŠUMARSTVO I POLJOPRIVREDA HRVATSKOG SREDOZEMLJA
NAPRAGU EUROPSKE UNIJE


U Splitu je 13. i 14. listopada 2011. godine održan
znanstveni skupŠumarstvo i poljoprivreda hrvatskog
Sredozemlja na pragu Europske unije. Skup je organizirala
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
(Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo te
Znanstveno vijeće za zaštitu prirode). Suorganizatori su
bili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike
Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja, Akademija šumarskih znanosti, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Agronomski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Institut za jadranske
kulture i melioraciju krša, Split, Institut za poljoprivredu
i turizam, Poreč te Hrvatska komora inženjera šumarstva
i drvne tehnologije. Potporu znanstvenom skupu
dali su Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Hrvatsko šumarsko
društvo, Hrvatska poljoprivredna komora, Splitsko-dalmatinska
županija i Grad Split.


Ciljevi znanstvenog skupa bili su prezentirati znanstvenoj
i stručnoj javnosti gospodarske i općekorisne
posebnosti i vrijednosti šuma hrvatskog Sredozemlja,
mogućnosti strateškog planiranja u odnosu na šume i
šumska zemljišta na tom području, važnost provedbe
načela višenamjenske progresivne potrajnosti u Sredo


zemlju, najznačajnije ugroze šuma hrvatskog Sredozemlja
te postupke za poboljšanje stanja.
Rad na znanstvenom skupu odvijao se se u dvije
sekcije:


–Šumarska sekcija s temomGospodarsko i općekorisno
značenje šuma hrvatskog Sredozemlja,
–Poljoprivredna sekcija s temomStanje i smjernice
razvoja poljoprivreda Jadranskog područja.
Zadaća šumarske sekcije bila je ukazati na potencijale
i vrijednosti šumskih ekosustava koji se prostiru na
gotovo polovici ukupne površine šuma i šumskih zemljišta
Republike Hrvatske. S druge strane, niti jedno
po dručje nije tijekom naše povijesti bilo toliko antropogeno
utjecano kao Sredozemno. Zato je namjera bila
upra vo u godini u kojoj Hrvatska akademija znanosti i
umjetnosti proslavlja 150. rođendan i koju su UN proglasile
Godinom šuma,progovoriti o vjerojatno najugroženijim
šumskim ekosustavima u našoj zemlji, njihovoj
prošlosti, a posebice o sadašnjosti i budućnosti.


Prvi dan znanstvenoga skupa, 13. listopada 2011.
godine, prezentirani su znanstveni radovi u Zavodu za
znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti
i umjetnosti (Palača Milesi). Drugi dan, 14. listo-


Slika1.Glavni organizatori znanstvenog skupa: slijeva Prof. dr. sc.


IgorAnić, akademik Slavko Matić, akademik FraneTomić


Slika 2. Sudionici znanstvenog skupa
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 97     <-- 97 -->        PDF

pada 2011. godine, organizirana je znanstvena ekskurzija
na otok Brač, tematski povezana s problematikom
savjetovanja.


Ekskurzija na otok Brač organizirana je u suradnji s
Upravom šuma podružnica Split i Šumarijom Brač. Posjećeni
su lokaliteti na najvišem vrhu otoka (Vidova
gora, 778 m n. m.), sastojine dalmatinskoga crnoga
bora (Pinus nigraJ. F.Arnold subsp.dalmatica/Vis./
Franco) koje se upravo ovdje prostiru na najvećoj površini
te mjesto Nerežišće.


Slika3.
Dio nazočnih naVidovoj gori (Brač), u prvome planu slijeva:
Dario Vranješ, dipl. ing., upravitelj šumarije Brač,
Ivan Melvan, dip. ing., upravitelj UŠP Split, akademik
Slavko Matić i dekan Šumarskoga fakulteta prof. dr sc.
Milan Oršanić


Znanstveni skup organizirao je odbor u sastavu: akademikSlavkoMatić
(predsjednik), prof. dr. sc. Igor
Anić,član suradnik HAZU (dopredsjednik za šumarsku
sekciju), akademik Franjo Tomić(dopredsjednik
za agronomsku sekciju), prof. dr. sc. Milan Oršanić,
prof. dr. sc. Davor Romić,prof. dr. sc. Tajana Krička,
prof. dr. sc. Ivica Tikvić, dr.sc. SlavkoPerica,
dr. sc. Vlado Topić,doc. dr. sc. Neven Voća, dr. sc.
ĐordanoPeršurićiIvanMelvan,dipl. ing. šum.


Na šumarskoj sekciji prezentirano je četrnaest radova.
U nastavku ćemo sažeto iznijeti njihov sadržaj,
jer će se radovi tiskati u zborniku radova u izdanju Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti tijekom 2012.
godine.


U raduFitocenološka analiza šuma hrasta crnike
s crnim jasenom (Fraxino orni-Quercetum ilicis
Horvatić /1956/ 1958) u Republici Hrvatskoj,autori
izv. prof. dr. sc. Dario Baričević,IrenaŠapić,dipl.
ing. šum iAnton Lešsa Šumarskoga fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, prikazali su rezultate sintetske razrade i
numeričke analize 209 izvornih fitocenoloških snimaka
šumskih sastojina,u kojima je temeljna vrsta
hrast crnika (Myrto-Quercetum ilicis, Fraxino orni-
Quercetum ilicis, Carpino orientali-Quercetum ilicis i


Ostryo-Quercetum ilicis). Zbog jasnijeg definiranja crnikovih
šuma u okviru asocijacijeFraxino orni-Quercetom
ilicisobavljena je analiza 105 fitocenoloških


snimaka,koja je pokazala osnovnu podjelu u dvije ve


like skupine.
Autori doc. dr. sc. Damir Barčić,prof. dr. sc. Želj koŠpanjoli
dr.sc. RomanRosavecsaŠumarskoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,prezentirali su rad pod
naslovomPosebni rezervati šumske vegetacije na jadranskome
području Hrvatske. Istaknuto je da su
posebni rezervati šumske vegetacije vrijedni primjeri
raznolikosti ekoloških sustava na kršu. Oni danas predstavljaju
samo dijelove nekadašnjih šuma koje su procesima
devastacije i degradacije promijenjene ili su
nestale. Na temelju zakonske zaštite na jadranskome području
nalazi se šest posebnih rezervata šumske vegetacije
koji su predstavljeni: Motovunska šuma kod grada
Motovuna, šuma Kontija iznad Limskog zaljeva, šumski
predjel Glavotok na otoku Krku, šuma Dundo na otoku
Rabu, šumski predjel Velika dolina u Nacionalnom
parku Mljet i Otok Lokrum.
Cilj istraživanja pod naslovomTrendovi klimatskih
elemenata i indeksa na području šumskih ekosustava
sredozemne Hrvatske, autora dr. sc. Damira Ugarkovića
i izv.prof. dr. sc. Ivice Tikvićasa Šumarskoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Marka Vučetića,
dipl. ing., sa Državnog hidrometeorološkog zavoda Republike
Hrvatske te prof. dr. sc. Zvonka Seletkovića
sa Hrvatskog šumarskog instituta u Jastrebarskom,bio
je utvrditi linearne trendove i njihovu signfikantnost za
vrijednosti godišnjih količina oborina, temperature
zraka i Langovog kišnog faktora na području sredozemne
Hrvatske. Na analiziranim meteorološkim postajama
utvrđen je negativan trend vrijednosti godišnjih
količina oborina i Langovog kišnog faktora, osim na
meteorološkoj postaji Rijeka,gdje je utvrđeno povećanje
obje varijable.Trendovi temperatura zraka na svim
meteorološkim postajama su pozitivni.Vrijednosti Langovog
kišnog faktora se na području istra živanja smanjuju,
što ide u prilog povećanju aridnosti područja.
U raduUsporedna analiza klasifikacija i kriteriji
vrednovanja općekorisnih funkcija šumaautora izv.
prof. dr. sc. Ivice Tikvića, dr.sc. DamiraUgarkovića
iSonjeKuzmanić,dipl. ing. šum.,sa Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zdenka
Bogovića,dipl. ing. šum., “Šume” obrt za savjetovanje
u šumarstvu, prikazane su dosadašnje klasifikacije
općekorisnih funkcija šuma u Hrvatskoj i uspoređene s
relevantnim klasifikacijama u svijetu. Analizirani su
kriteriji procjene općekorisnih funkcija šuma u Hrvatskoj,
posebice vrednovanje određenih općekorisnih
funkcija šuma kao što su hidrološka, protuerozijska, turistička
i rekreacijska funkcija. Napravljene su uspo


redbe procjene i vrednovanja općekorisnih funkcija


šuma za nekoliko gospodarskih jedinica mediteranskog
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 98     <-- 98 -->        PDF

područja Hrvatske. Raspravljena je problematika vrednovanja
općekorisnih fukcija šuma i dani su prijedlozi
za unapređenje klasifikacije i kriterija vrednovanja općekorisnih
funkcija šuma u Hrvatskoj.


Prof. dr. sc. Milan GlavašsaŠumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu prezentirao je rad pod naslovom
Šumski požari na kršu i odgovornost za njihovo nastajanje.
U svojoj analizi istaknuo je da na krškom području
prosječno godišnje izbije 230 šumskih požara
(Uprava šuma podružnica Split 195) koji opožare približno
15 000 ha površina.Vrlo je zabrinjavajuće da je po
jednom požaru opožareno preko 60 ha. Na površinama
kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. nastaje 52 %, a
na onima kojima gospodare drugi subjekti, u privatnim
šumama i na poljoprivrednim zemljištima 48 % požara.
Ustanovio je kako šumski požari trebaju biti briga cijeloga
društva, svih gospodara zemljišnim površinama, a
ne samo Hrvatskih šuma d.o.o.Tomu u prilog govori i
činjenica da velik broj požara nastaje u proljetnim mjesecima
zbog nekontroliranog spaljivanja biljnih ostataka
na poljoprivrednim zemljištima.


U radu Potencijalna ugroženost mediteranske
šumske vegetacije požarima,kojega su prezentirali dr.
sc. RomanRosavec,prof. dr. sc. Željko Španjoli
doc. dr. sc. Damir Barčićistaknuto je kako je vegetacija
Mediterana po mnogo čemu specifična, pa tako i po
uzročno-posljedičnoj vezi sa šumskim požarima. Kemijski
sastav drveća, grmlja i prizemnog rašća od velike
su važnosti za inicijalnu zapaljivost i daljnju gorivost,
jer neke biljne vrste sadrže lako zapaljive tvari. Poznato
je da su četinjače zbog obilja smole najlakše zapaljive.
Međutim, i mediteranske tvrdolisne listače često sadrže
različita eterična ulja, koja su po zapaljivosti bliska smolama,
pa vazdazelene makije i garige po stupnju podložnosti
požarima slijede odmah iza četinjača.


Mr. Dragica ŽajaizUprave šuma podružnice
Split,u radu koji nosi naslovIzgradnja na šumskom
zemljištu i izdvajanje iz šumskogospodarskog područja
bez naknade – prijetnja potrajnosti šuma
Dalmacije,istaknula je kako se izgradnjom dionice autoceste
Sveti Rok – Split (Dugopolje) dogodio značajan
zahvat u prostoru koji uključuje pojas širine 60 m.
Riječ je o površinama u državnom vlasništvu,koje su u
prirodi šuma i šumsko zemljište. Zakon o javnim cestama
(NN 100/96) propisao je da se za takve površine
ne plaća naknada za prenešena prava, koja je inače utvrđena
odredbama Zakona o šumama (NN 140/05). Istraživanjem
je obavljeno preklapanje područja izgradnje


(k.o.i k.č.z.), sukladno Rješenjima o izdvajanju, s podacima
iz Programa za gospodarenje šumama. Rezultati
istraživanja pokazuju da se od utvrđene naknade u iznosu
od 151 696 081,40 kn propustilo podići 8492 ha
novih šuma.To je u suprotnosti s temeljnim ciljevima
gospodarenja šumama u Republici Hrvatskoj (potrajnost).
Natemelju istraživanja predložena je izmjena
Zakona o javnim cestama ili mogućnost osiguranja dru


gih sredstava.


U radu koji nosi naslov Utjecaj šume na vodni


režim i zaštitu tla od erozije u slivu bujice Suvave,


autori dr. sc. Vlado Topić, dr.sc. LukrecijaButorac
i GoranJelić,dipl. ing. šum., sa Instituta za jadranske
kulture i melioraciju krša iz Splita,iznijeli su podatke o
oborinama, vodostajima, protokama i količinama nanosa
iznesenim otjecajnim vodama sa sliva bujice Suvave.
Prezentiran je pregled rezultata istraživanja za
istraživačka razdoblja od 1972. do 1975. godine, od
1975. do 1993. godine te od 2003. do 2009. godine
kada je ustanovljen vrlo nizak prosječni godišnji gubi


2


tak tla koji iznosi 32,3 tone ili 1,8 t/km(0,018 t/ha), što
je 3,7 puta manje u odnosu na prethodno istraživačko
razdoblje, kada je 58,2% površine sliva bilo pod neobraslim
šumskim zemljištem.


Autori dr. sc. Nenad Potočić, dr.sc. IvanSeletković
i dr. sc. Tamara Jakovljević,Hrvatski šu-
mar ski institut, Jastrebarsko, prezentirali su rad pod
nas lovom Stanje oštećenosti sredozemnih šuma i
utjecaj imisija. U radu su prezentirani rezultati procjene
oštećenosti krošanja šumskih vrsta drveća na području
hrvatskog Mediterana, rezultati praćenja imisija
putem bioindikacije i motrenja atmosferskih taloženja
(depozicije) u šumske ekosustave, zatim rezultati istraživanja
vezanih za odnos osutosti krošanja i debljinskog
prirasta hrasta medunca, kao i odnos osutosti krošanja i
različitih stanišnih parametara.


Rad pod naslovom Današnji rezultati i perspektive
budućih aktivnosti pri osnivanju novih šumskih
nasada na sredozemnom područjuprezentirali su dr.
sc. DamirDrvodelić,prof. dr. sc. Milan Oršanići
Vinko Paulić, dipl. ing. šum., sa Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. Prikazana je trenutna struktura
šumskih nasada na Mediteranskom području Republike
Hrvatske s obzirom na zastupljenost vrsta, površinu,
dob, drvnu zalihu i prirast. Istaknuto je kako bi
buduće aktivnosti valjalo usmjeriti prema istraživanjima
fizioloških kriterijia kvalitete sadnica (potencijal
rasta korijena, vodni turgor itd.) i utjecaju mehaničkih
čimbenika (osjetljivost sadnica na oštećivanje, štetni
utjecaj vađenja, dorade, klasiranja, čuvanja, transporta,
tehnike ručne ili strojne sadnje) na uspjeh pošumljavanja
na kršu.


Autori prof. dr. sc. Igor Anić, dr.sc. Stjepan Mikac
sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i
IvoŠarić,dipl. ing. šum., Hrvatske šume d.o.o. Zagreb,
UŠPSplit, prezentirali su rad pod naslovomPrirodno
pomlađivanje dalmatinskog crnog bora
(Pinus nigraJ. F. Arnold subsp. dalmatica /Vis./
Franco) na otoku Braču. Cilj istraživanja bio je usta


noviti utjecaj stupnja sklopa na strukturu, visinski pri


rast i kvalitetu mladika dalmatinskoga crnog bora. S
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 99     <-- 99 -->        PDF

obzirom na dobivene rezultate proizilazi kako se istraživane
sastojine mogu uspješno prirodno pomlađivati
metodama pod zastorom krošanja starih stabala, oplodnim
sječama ili rubnom sječom.


Dr. sc. Tomislav DubravaciStjepanDekanić,
dipl. ing. šum., Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko,
u radu koji nosi naslovOplodnim sječama od panjače
do sjemenjače hrasta crnike (Quercuus Ilex
L.) – rezultati višegodišnjeg praćenja obnove, rasta
i razvoja mlade sjemenjače hrasta crnike na stalnoj
pokusnoj plohi u Puli,pokazali su kako se kroz desetgodišnje
pomladno razdoblje, praćenjem godina dobroga
uroda sjemenom te uz pravilne i adekvatne
radove njege može uspješno prirodno pomladiti sastojina
hrasta crnike.


Izv. prof. dr. sc. ŽeljkoZečićiDinkoVusić, dipl.
ing. šum., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u
radu naslova Proizvodnipotencijalbiomasecrnoga
bora(PinusnigraArn.) u šumskim kulturamaprezentirali
su rezultate istraživanja koja su provedenana
područjuUŠPSplit te UŠPGospić, u šumskimkulturamacrnogaborarazličitihstarosti,
urasponuod40 do
100 godina. Utvrđenajestrukturanadzemnogdijela
stabalacrnogborateobujamikakvoćaizrađenihdrvnihsortimenata,
zatimukupniobujamstablaskoromi
bezkoredo3 cmdebljine, postotniudiokorepostablu
iukupno, masagranatanjihod3 cmpromjeraskorom
zajednosiglicamai češerima. Laboratorijskim sušionikom
proveden je postupak sušenja i utvrđivanja masenog
udjela vode prema europskim normama za čvrsta
biogoriva. Masa svježe drvne tvari, postotnog udjela


vode i suhe drvne tvari prikazana je za svako modelno
stablo posebno i ukupno. U rezultatima istraživanja
biomase crnog bora prikazani su relativni i ukupni
odnos masa suhe tvari debla, kore debla te grana s iglicama
i češerima.


Akademik Slavko Matić,Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti, u radu Bioenergija u funkciji
povećavanja vrijednosti i potrajnosti šuma hrvatskog
Sredozemlja,istaknuo je kako je pridobivanje
drva za proizvodnju energije u šumskim ekosustavima
vezano za uzgojne postupke njege i obnove šuma koji
su nužni kako bi se održala kvaliteta i opstanak šuma, a
tijekom kojih se 85% posječenog drvnoga materijala
može iskoristiti za energiju i preradu,dok bi 15%
ostalo u šumi kao otpad. Uzgojni postupci njege i obnove
šuma te osnivanje novih šuma pošumljavanjem,
nužni su zahvati koji se moraju sustavno i planski izvoditi.
Time se povećavaju površina i kvaliteta šuma hrvatskog
Sredozemlja,koje mogu postati značajan i
trajan izvor gospodarskih i općekorisnih dobara.To bi
bila korisna i isplativa državna investicija koja bi pridonijela
razvoju sredozemnog područja koje se stoljećima
degradiralo, a mogla bi uposliti nekoliko tisuća
djelatnika u proizvodnji sadnog materijala u rasadnicima,
na pošumljavanjima, njezi šuma, obnovi šuma i
protupožarnoj zaštiti šuma. Prezentirao je kvantitativne
pokazatelje o potencijalu sredozemnih šuma koji mogu
poslužiti kao podloga takvog strateškog projekta.


Prof. dr. sc. Igor Anić


22. MEĐUNARODNO ZNANSTVENO SAVJETOVANJE
ENTOMOLOGASREDNJE EUROPE
UVaraždinu u Gradskom muzeju od 29. lipnja do 3.Dan je povijesni pregled entomološke znanosti u
srpnja 2011. g. održano je 22. Znanstveno savjetovanjeHrvatskoj kroz minulih 250 godina. Od kraja 18. sto


entomologa Srednje Europe(Symposium internationale
entomofaunisticum Europae centralis –
SIEEC).Organizatori savjetovanja su: Hrvatsko entomološko
društvo,Zagreb; Upravni odbor SIEEC-a,
Linz i Gradski muzej uVaraždinu.


Ovaj međunarodni znanstveni skup okupio je velik
broj znanstvenika iz područja entomologije u Srednjoj
Europi. Sudjelovalo je više odsto sudionika iz Hrvatske
i Europe.


Nakon otvaranja savjetovanja podijeljenesu svečane
medalje. Odlikovani su prof. FranzRessel(Austrija)
i JosipJelinek(Češka).


Uvodno izlaganje prezentirala je prof. Paula
Durbešić,pod naslovom Hrvatska entomologija iz


Slika 1. Otvaranje Savjetovanja


sadašnjosti, pogled unatrag i planovi za budućnost