DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 99     <-- 99 -->        PDF

obzirom na dobivene rezultate proizilazi kako se istraživane
sastojine mogu uspješno prirodno pomlađivati
metodama pod zastorom krošanja starih stabala, oplodnim
sječama ili rubnom sječom.


Dr. sc. Tomislav DubravaciStjepanDekanić,
dipl. ing. šum., Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko,
u radu koji nosi naslovOplodnim sječama od panjače
do sjemenjače hrasta crnike (Quercuus Ilex
L.) – rezultati višegodišnjeg praćenja obnove, rasta
i razvoja mlade sjemenjače hrasta crnike na stalnoj
pokusnoj plohi u Puli,pokazali su kako se kroz desetgodišnje
pomladno razdoblje, praćenjem godina dobroga
uroda sjemenom te uz pravilne i adekvatne
radove njege može uspješno prirodno pomladiti sastojina
hrasta crnike.


Izv. prof. dr. sc. ŽeljkoZečićiDinkoVusić, dipl.
ing. šum., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u
radu naslova Proizvodnipotencijalbiomasecrnoga
bora(PinusnigraArn.) u šumskim kulturamaprezentirali
su rezultate istraživanja koja su provedenana
područjuUŠPSplit te UŠPGospić, u šumskimkulturamacrnogaborarazličitihstarosti,
urasponuod40 do
100 godina. Utvrđenajestrukturanadzemnogdijela
stabalacrnogborateobujamikakvoćaizrađenihdrvnihsortimenata,
zatimukupniobujamstablaskoromi
bezkoredo3 cmdebljine, postotniudiokorepostablu
iukupno, masagranatanjihod3 cmpromjeraskorom
zajednosiglicamai češerima. Laboratorijskim sušionikom
proveden je postupak sušenja i utvrđivanja masenog
udjela vode prema europskim normama za čvrsta
biogoriva. Masa svježe drvne tvari, postotnog udjela


vode i suhe drvne tvari prikazana je za svako modelno
stablo posebno i ukupno. U rezultatima istraživanja
biomase crnog bora prikazani su relativni i ukupni
odnos masa suhe tvari debla, kore debla te grana s iglicama
i češerima.


Akademik Slavko Matić,Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti, u radu Bioenergija u funkciji
povećavanja vrijednosti i potrajnosti šuma hrvatskog
Sredozemlja,istaknuo je kako je pridobivanje
drva za proizvodnju energije u šumskim ekosustavima
vezano za uzgojne postupke njege i obnove šuma koji
su nužni kako bi se održala kvaliteta i opstanak šuma, a
tijekom kojih se 85% posječenog drvnoga materijala
može iskoristiti za energiju i preradu,dok bi 15%
ostalo u šumi kao otpad. Uzgojni postupci njege i obnove
šuma te osnivanje novih šuma pošumljavanjem,
nužni su zahvati koji se moraju sustavno i planski izvoditi.
Time se povećavaju površina i kvaliteta šuma hrvatskog
Sredozemlja,koje mogu postati značajan i
trajan izvor gospodarskih i općekorisnih dobara.To bi
bila korisna i isplativa državna investicija koja bi pridonijela
razvoju sredozemnog područja koje se stoljećima
degradiralo, a mogla bi uposliti nekoliko tisuća
djelatnika u proizvodnji sadnog materijala u rasadnicima,
na pošumljavanjima, njezi šuma, obnovi šuma i
protupožarnoj zaštiti šuma. Prezentirao je kvantitativne
pokazatelje o potencijalu sredozemnih šuma koji mogu
poslužiti kao podloga takvog strateškog projekta.


Prof. dr. sc. Igor Anić


22. MEĐUNARODNO ZNANSTVENO SAVJETOVANJE
ENTOMOLOGASREDNJE EUROPE
UVaraždinu u Gradskom muzeju od 29. lipnja do 3.Dan je povijesni pregled entomološke znanosti u
srpnja 2011. g. održano je 22. Znanstveno savjetovanjeHrvatskoj kroz minulih 250 godina. Od kraja 18. sto


entomologa Srednje Europe(Symposium internationale
entomofaunisticum Europae centralis –
SIEEC).Organizatori savjetovanja su: Hrvatsko entomološko
društvo,Zagreb; Upravni odbor SIEEC-a,
Linz i Gradski muzej uVaraždinu.


Ovaj međunarodni znanstveni skup okupio je velik
broj znanstvenika iz područja entomologije u Srednjoj
Europi. Sudjelovalo je više odsto sudionika iz Hrvatske
i Europe.


Nakon otvaranja savjetovanja podijeljenesu svečane
medalje. Odlikovani su prof. FranzRessel(Austrija)
i JosipJelinek(Češka).


Uvodno izlaganje prezentirala je prof. Paula
Durbešić,pod naslovom Hrvatska entomologija iz


Slika 1. Otvaranje Savjetovanja


sadašnjosti, pogled unatrag i planovi za budućnost
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 100     <-- 100 -->        PDF

ljeća entomologijom na našem području bavili su se
uglavnom strani istraživači, a kasnije i domaći. Izrađuju
se prve zbirke kukaca i osnivaju muzeji i sveučilišne
ustanove, do današnjih instituta i fakultetskih
zavoda (katedra). Istraživanje entomofaune odvija se
kontinuirano uz osnivanje entomoloških zbirki. Uz sva
nastojanja entomofauna Hrvatske obrađena je samo
djelomično. Najviše su istraživani redovi kornjaša, leptira
i dvokrilaca. Prate se svjetska nastojanja u zaštiti
prirode i bioraznolikosti.


Od 32 usmena izlaganja dajemo osvrt na sljedeća
najznačajnija:


Malicky,M., F. Gusenleitner:Literatura,
biografije, vrste – ZOBODAT, digitalni arhiv Biološkog
centra u Linzu, izvor informacija za prirodoznanstvoZOBODAT (zoološko botanička baza podataka) u
Centru za biologiju Austrijskog državnog muzeja u
Linzu. Informacije su dostupne nawww.biologiezentrum.
at ili www.zobodat.at . Do sada je dostupno 3,4
milijuna podataka o bioraznolikosti, preko 800.000
stranica literature i više od 10 000 bibliografskih podataka.Katušić,L., M. Grgurev, I.Plavac, D.Marković:
Prikup ljanje i centraliziranje podataka o
biološkoj raznolikosti Hrvatske kroz uspostavu jedinstvene
faunističke baze CRO – fauna kao dijela
nacionalnog informacijskog sustava zaštite prirode
te Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP).


Početkom 2011.g. Državni zavod za zaštitu prirode
provodi projekt “Uspostava faunističke i speleološke


baze podataka kao dijela Nacionalnog informacijskog
sustava zaštite prirode, u svrhu učinkovite primjene
Nature 2000”. To je jedinstvena stručno-znanstvena
faunistička baza podataka, koja će biti uspostavljena
početkom 2012. godine. Kartirati će se stanišni tipovi
RH u mjerilu 1:25000. Na temelju dobivenih podataka
odredilo bi se stanje trenda svojti i staništa.


Merdić, E.et. al.:Aedesalbopictus– invazivna
vrsta komaraca u Hrvatskoj


Azijski komaracA. albopictusrasprostranjen je diljem
svijeta u posljednja tri deseetljeća, a u Europu je
unesen 1975.g. Prvi nalaz bio je u Zagrebu 2004.g., a
zatim je nađen na više lokaliteta u Istri i na otocima od
Cresa do Mljeta. Svi nalazi bili su u marinama, jer se
prenosi plovilima: jedrilicama i jahtama kojih na Jadranu
ima oko 80.000. Na tri lokacije ustanovljeno je
da prenosi virus koji je uzročnik bolesti zvane Denga
(Dengua).


Mihoci,I., A.Hausmann:Leptirgrbica (Geometridae)
u Hrvatskoj


U Hrvatskoj je registrirano oko 450 vrsta grbica, što
čini oko 45% grbica u Europi, na samo 0,55% površine
Europe. To su podaci prikupljeni iz publikacija i iz
zbirki muzeja.To nije konačan broj vrsta koje dolaze u
Hrvatskoj. Prema EU direktivi o staništima samo je
Erannis ankeraria (Staudinger) zaštićena vrsta.


Osim 32 usmena izlaganja bilo je i 29 postera. Na
skupu su obrađene aktualne teme koje pokrivaju različita
područja entomologije, a posebna je pozornost posvećena
ekologiji, zaštiti kukaca i njihovih staništa.


U petak 1. srpnja realiziran je cjelodnevni izlet svih


sudionika u Nacionalni park Lonjsko
polje, s tradicionalnim drvenim
kućama Posavine, specifičnog krajolika.
Posebno iznenađenje bio je
posjet selu Čigoč – “Prvom selu
roda u Europi”, gdje zajedno obitavaju
ljudi i rode.


U entomološkom odjelu Gradskog
muzeja u Varaždinu čuva se
jedinstvena zbirka kukaca i pomagala
za njihovo prepariranje, velikog
varaždinskog prirodoslovca
Franje Košćeca,izložena u stalnom
postavu pod imenom “Svijet
kukaca”i predstavlja prema međunarodnim
stručnjacima jednu od
najljepših zbirki kukaca u Europi.
To je velika promocija hrvatske
kulturne baštine.


Ovaj skup ima dugu tradiciju održavanja
već od 1964.g., a ovo je prvi


puta da se održava u Hrvatskoj. Skup


Slika 2. Sudionici Savjetovanja


je pokazao da Hrvatska ima veliko
ŠUMARSKI LIST 9-10/2011 str. 101     <-- 101 -->        PDF

bogatstvo vrsta i velik broj endema i izuzetnu raznolikost
njihovih staništa.To nas svrstava u najraznolikije i najzanimljivije
europske zemlje s gledišta entomofaune.


Sudionici savjetovanja mogu svoja izlaganja
pu blicirati u časopisu Entomologija Croatica


(http://hrcak.srce.hr/entomologia-croatica ) u posebnom
volumenu.
Miroslav Harapin


OBLJETNICE – ANNIVERSARIES
65. OBLJETNICA HRVATSKOGAŠUMARSKOGA
INSTITUTA1945–2010. G.
Organizirana znanstveno-istraživačka djelatnost u
šumarstvu u Hrvatskoj započela je 1945. godine osnivanjemZavoda
za praktična šumarska istraživanja
u Zagrebu, koji mijenja naslov uInstitut za šumarska
i lovna istraživanja. U Splitu je 1947. godine osnovan
Institut za pošumljavanje u melioraciju krša. U Rijeci
je 1959. godinepočeo raditiZavod za kontrolu šumskog
sjemena. 1961. g. osnovan jeZavod za četinjače
u Jastrebarskom, koji 1964. godine mijenja naziv uJugoslavenski
institut za četinjače.


Šumarski institutu Jastrebarskom nastao je 1. siječnja1974.
godine spajanjem Jugoslavenskog instituta
za četinjače, Instituta za šumarska i lovna istraživanja i
Zavoda za kontrolu šumskog sjemena. Od 1.rujna
2009. godine Šumarski institut mijenja naziv u Hrvatski
šumarski institut (HŠI).


Prema Zakonu o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti
i 1993. godineHrvatski šumarski institutje javna
ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske. Ciljevi i zadaci
istraživanja u HŠI dio su Nacionalnog programa
znanstveno-istraživačkog rada u Hrvatskoj i Programa
razvoja “Hrvatskih šuma”d.o.o. Zagreb.


Temeljni ciljevi djelatnosti HŠI su: Očuvanje i zaštita
šumskih ekosustava, stabilnost i proizvodnost šuma, biološka
raznolikost i potrajno gospodarenje šumama.


Ravnateljica HŠI je dr.sc. Dijana Vuletić.Uprav no
vijeće ima 5 članova. Znanstveno vijeće HŠI su ra


vnateljica i zaposlenici sa znanstvenim zvanjem i jedan
predstavnik zaposlenika.


Glavni izvori financiranja su Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa, Hrvatske šume d.o.o., prodaja hortikulturalnog
materijala, prihodi provedbom zakonskih
obveza,kao i domaći i međunarodni projekti.


HŠI ima sljedeće zavode: Zavod za genetiku, oplemenjivanje
šumskog drveća i sjemenarstvo; Zavod za
ekologiju šuma; Zavod za uzgajanje šuma; Zavod za
uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku i odjele: Odjel
rasadničke proizvodnje; Odjel za laboratorijska ispitivanja
i Zajedničke službe. HŠI ima tri istraživačka centra:
Centar za nizinske šume uVinkovcima; Centar za
općekorisne funkcije šuma “Josip Resel”u Pazinu i
Centar za urbane i privatne šume uVaraždinu.


Posebnu djelatnost čini objavljivanje znanstvenih i
stručnih radova. Već od 1954. godine izlazi znanstveno-
stručni časopis Obavijesti, a od 1963. godine
do danas izdaje se časopisRADOVI. Od 2010. godine
HŠI nositelj je i izdavač međunarodnog i regionalnog
časopisa za područje šumarstva jugoistočne Europe
pod nazivomSEEFOR. Časopis izlazi četiri puta godišnje
na engleskom jeziku. HŠI izdaje Bibliografije,
Monografije, Izvješća, Studije, Planove, Programe,
znanstvene i stručne knjige.


Slika 1. Znanstveno vijeće i gostiSlika 2. Zgrade Hrvatskoga šumarskoga instituta