DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 10     <-- 10 -->        PDF

O. Tančeva Crmarić, S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba: GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555


njih godina javlja nedostatak sjemena i sadnica kao


ograničavajući čimbenik za veći uzgoj. Zbog visoko


kvalitetnog drva,kao i zbog kraće ophodnje,ona je vrlo


interesantna vrsta za pošumljavanje rubnih obradivih
površina, te istovremeno ima velik potencijal primjene,
kako u državnim tako i u privatnim šumama niskog i
srednjeg uzgojnog oblika. Može se koristiti i pri popunjavanju
u oplodnim sječama, a pogodna je za osnivanje
šumskih kultura na napuštenim poljoprivrednim
površinama, livadama, vinogradima i voćnjacima.


Sveobuhvatna europska istraživanja varijabilnosti
divlje trešnje kroz testove provenijencija nisu još provedena,
dok su dosadašnji rezultati najčešće dobiveni samo
iz pojedinih regionalnih provenijencija/potomstava i pokazuju
priličnu varijabilnost morfoloških i fenoloških
značajki. Rezultati dosadašnjih istraživanja provedenih
uglavnom na regionalnoj razini ukazuju na veliku raznolikost
morfoloških i fenoloških svojstava divlje trešnje
(Santi i Lemoine 1990, Weiser 1996, Meier-
Dinkel i sur. 1997, Kleinschmit i sur. 1999,
Kleinschmiti sur.2003,Kitini sur.2005).


Velik je broj istraživanja proveden u svrhu utvrđivanja
genetskih odnosa između slatke trešnje i divlje treš nje
(Archese i sur. 2007, Guarino i sur. 2009,
Jing-Yong i sur.2009), te identifikacije kultivara slatke
trešnje (Gerlach i Stosser 1998, Boritzki i
sur. 2000, Aradhyai sur.2004,DucciiSanti2004,
Turkeci sur.2005).


Mikrosatelitni biljezi razvijeni za breskvu i ostale
vrs teporodiceRosaceaeuspješno se koriste i u analizi
ge netske raznolikosti divlje trešnje (Cipriani i sur.
1999, Testolin i sur. 2000, Downey i Iezzoni
2000, Dirlewanger i sur. 2002, Russell 2003,
Clarki Tobutt 2003,Schueleri sur.2003, VaughaniRussel2004,
WunschiHormaza2004).


Organizacija ECPGR (Europski program suradnje u
svezi biljnih genetskih izvora) dala je preporuke za korištenje
15 mikrosatelitnih markera s kojima je napravljena
genotipizacija plus stabala divlje trešnje i u ovim
istraživanjima.Tako su istraživanja divlje trešnje početkom
ovog stoljeća bila orijentirana na određivanje
efektivnih markera za SSR analizu divlje trešnje. Mikrosatelitni
markeri biljezi predstavljaju iznimno dobre
cjelokupne mjere za određivanje stupnja neutralne genetske
raznolikosti koja je prisutna u populaciji. Uz to
što su mutacijske stope visoke u mikrosatelitnim regijama,
vjerojatnost je da visokaalelna raznolikost indicira
visok stupanj opće genetske varijacije.Visoka pak
neutralna varijabilnost mogla bi biti pokazatelj za potencijalno
signifikantnu adaptivnu varijabilnost, dok je
broj mikrosatelitnih lokusa dostupnih za rod Prunus
povećan (Amprimo 1997,Ballian2002,Strussi
sur. 2003, Wunsch iHormaza 2004,Stoechel i
sur. 2006, Lacis2010, Turkoglui sur.2010,Ercislii
sur. 2011).


Postojeći podaci iz različitih izvora mikrosatelitnih
početnica mogu se usporediti,pa će imati vrijednost i
za očuvanje genetske raznolikosti divlje trešnje u europskom
programu očuvanja šumskih vrsta drveća
(EUFORGEN), kao i nekih drugih plemenitih listača u
Hrvatskoj (Zebec i sur.2010).S ciljem omogućavanja
uspoređivanja genetske raznolikosti klonova između
uspostavljenih kolekcija divlje trešnje u Europi,
ali i zbog cijelokupnih podataka za rodove Prunus,
MalusiPyrus,2006. godine osnovan je ECPGR koji je
dao preporuke za standardizirani set mikrosatelitnih biljega
za fingerprinting odabranih “plus” klonova u
osnovanim sjemenskim plantažama.


Očuvanje genetske strukture divlje trešnje (Prunus
aviumL.) i korištenje metoda oplemenjivanja predstavljaju
osnovu održavanja njenog evolucijski stvorenog
adaptacijskog potencijala. Istraživanjem genetske raznolikosti
i genetske strukture uporabom molekularnih
biljega za divlju trešnju mora se intenzivirati u suradnji
s drugim europskim zemljama. Uspostava klonske kolekcije
i informacije o takvom materijalu olakšala bi
očuvanje i razmnožavanje, a vrijedne bi klonove trebalo
uvesti u klonske plantaže.


Istraživanja populacijske strukture kao i genetske
raznolikosti,prijeko su potrebne jer omogućavaju kvalitetno
očuvanje i određuju strategiju upravljanja genetskim
resursima divlje trešnje. Pod oplemenjivanjem
divlje trešnje podrazumijevamo selekciju najkvalitetnijih
stabala prema fenotipskim svojstvima, osnivanje
klonskih sjemenskih plantaža odabranih genotipova, te
naknadno povećanje genetske dobiti s odabranim željenim
svojstvima kroz klonske testove, testove potomstva
i sekundarnu selekciju (Pavelić 2006,Kajba i
sur. 2006, Tančeva Crmarić 2011).


Očuvanje genetske strukture divlje trešnje (Prunus
avium L.) i korištenje metoda oplemenjivanja predstavljaju
osnovu održavanja njenog evolucijski stvorenog
adaptacijskog potencijala.Istraživanja genetske varijabilnosti
i njezine genetske strukture, uporabom molekularnih
biljega,intenzivirani su u većini europskih zemalja,
dok se osnivanjem klonskih kolekcijai informacijama o
takvom materijalu olakšava njezino očuvanje i razmnožavanje,
a superiornijiklonovi uključuju se u klonske sjemenske
plantaže.


MATERIJAL I METODE RADA– Material and methods
Klonski materijal korišten za istraživanje genotipske Šumarije Kutina, UŠPZagreb.Istraživana 24 genotipa
raznolikosti divlje trešnje uziman je iz klonske sjemen-predstavljali su selekcionirana plus stabla iz područja
ske plantaže, koja je osnovana 2001. godine na području sjeverozapadne Hrvatske. Stabla su bila starosti od 50 do