DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 12     <-- 12 -->        PDF

O. Tančeva Crmarić, S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba: GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555


Ti su biljezi odabrani od organizacije ECPGR po
načelima dva mikrosatelitna biljega po kromosomu za
rodPrunusi bazirani na brojnim mjerilima: publicirani
su i slobodno dostupni; razvijeni su zaPrunus avium
(isključujući UDPA98-412 i PceGA34); imaju jednostavan
model amplifikacije, jedan do dva alela po diploidu;
polimorfni su sa visokim PIC (Informacijski
sadržaj polimorfizma) i DP vrijednostima; odsustvo
null alela; distribuirani su kroz genom, nisu strogo vezani
i imaju mogućnost za multiplex istraživanja
(http://www.ecpgr.cgiar.org/networks/fruit/prunus.html) .


Lančana reakcija polimerazom kao tehnika molekularne
biologije koristi se za umnožavanje točno određenog
dijela DNA. Za izvođenje ove reakcije korišten je
uređaj GeneAmp. PCR System 9700 koji omogućava
zagrijavanje i hlađenje reakcijske otopine na određenim
temperaturama u određeno vrijeme.


Produkti PCR analizirani su u automatskom kapilarnom
sekvencioneru (ABI Prism 310 GeneticAnalyzer,
Software v. 3.2., Applied Biosystems) koji za htije va
fluorescentno označene primere. Kapilare u polju
istosmjerne struje omogućavaju razdvajanje DNAfragmenata
prema veličini. Detekcija DNAfragmenata bazira
se na karakteristici da specijalne fluorescentne
boje osvijetljene laserom emitiraju svjetlost. Sekvencioner
može detektirati istovremeno pet boja (pla vu,
zelenu, crvenu, žutu i narančastu). Narančasta bo ja se
koristi za interni standard (upotrebom Genescan 500
Liz internal size standard –Applied Biosystems) pozna
tih veličina fragmenata, a kojim se so f tverski određivala
duljina ostalih fragmenata.


Raznolikost mikrosatelitnih biljega analizirana je na
temelju izračuna ukupnog broja alela po biljegu (Na ),
ukupnog broja genotipova po biljegu (Ng), zapažene
heterozigotnosti (HO), očekivane heterozigotnosti ili
genske raznolikosti (HE), te Informacijskog sadržaja
polimorfizma (PIC). Izračuni navedenih parametara izračunati
su pomoću računalnih programa PowerMarker
V3.23 (Liu, 2002), FSTAT v. 2.9.3.2 programme package
(Goudet 1995, 2002) i MICROSAT (Minch i
sur. 1997).


Ishodišna matrica umnoženih fragmenata 15 mikrosatelitnih
biljega korištena je u izračunavanju matrice
genetske udaljenosti na temelju udjela zajedničkih
alela (Proportion of Shared Alleles Distance; DPSAM)
(Bowcock i sur.1994). Dobivena matrica poslužila
je za izradu stabla metodom sparivanja susjeda (Neighbor-
Joining; NJ) (Saitou iNei1987).


Računalni program MICROSAT korišten je za
izračun genetske udaljenosti na temelju udjela zajedničkih
alela (DPSAM)kao i za izradu 1,000 pseudoponavljanja
bootstrap uz izračun pripadajućih matrica
genetske udaljenosti. Izrada stablaNJprovedena je pomoću
računalnog programa NEIGHBOR programskog
paketa PHYLIP (Felsenstein 2002). Vrijednosti
bootstrapizračunate su pomoću računalnog programa
CONSENSE (PHYLIP).


U svrhu grafičkog prikaza odnosa između analiziranih
genotipova provedena je faktorijalna analiza korespondencije
(Factorial Correspondence Analysis;
FCA). FCAje multivarijatna metoda koja se koristi u
svrhu sažimanja informacija i prikaza odnosa između
opažaja (jedinki) na temelju simultane analize više kvalitativnih
svojstava (biljega). FCAje sličnaAnalizi glavnih
sastavnica (Principal Component Analysis; PCA)
pri čemu se PCAkoristi u slučaju kvantitativnih svojstava,
dok se FCAtemelji na tablicama kontingencije
nastalih unakrsnim tabeliranjem (cross-tabulation).
FCA je provedena pomoću programa Genetix 4.05
(Belkhir i sur. 2004) uzimajući u obzir regionalnu
pripadnost jedinki u analizi.


Analizom molekularne varijance (Analysis of Molecular
Variance; AMOVA;Excoffier i sur.1992) raščlanjena
je ukupna varijanca u sastavnice varijance:
sastavnicu uzrokovanu razlikama između regija (Bjelovar,
Koprivnica, Zagreb), te sastavnicu uzrokovanu
razlikama između jedinki unutar regija.Analiza je provedena
uz pomoć programa Arlequin ver. 2.000
(Schne i der isur.,2000), a signifikantost.
vrijednosti
izračunata je na temelju 10 000 permutacija. Pojedinačnim
analizama izračunate su.ST vrijednosti između
svih parova regija uz izračun njihovih signifikantnosti.
Tako je dobivena matrica .ST vrijednosti na temelju
koje je moguće procijeniti udaljenost između analiziranih
regija.


REZULTATI ISTRAŽIVANJAI DISKUSIJA– Results of research and disscusion


Procjena genetske raznolikosti


Istraživana fenotipski odabrana 24 plus stabla divlje
trešnje pripadaju trima sjemenskim regijama, od toga
regiji Zagreb pripadaju 13, regiji Bjelovar četiri i regiji
Koprivnica sedam genotipova. Utvrđeno je bogatstvo
alelnih varijacija kod SSR lokusa, te je potvrđena cjelokupna
značajna genetička raznolikost istraživanih klonova
divlje trešnje. Unutar navedenih 15 lokusa, u
ovom istraživanju detektirano je 100 različitih alela


–Estimation of genetic variability


kod 24 istraživanih klonova divlje trešnje. Odabrani
SSR biljezi ugenotipizaciji klonova pokazali su se kao
jako informativni materijal. U dosadašnjim istraživanjima
SSR biljezi korišteni su za fingerprinting, mapiranje,
kao i za određivanje protoka gena (Vaughan i
Russell2004,Clarki sur.2009).


Od odabranih 15 biljega njih 14 je pokazalo 100 %-tnu
amplifikaciju kod svih 24 odabranih klonova divlje treš