DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 14     <-- 14 -->        PDF

O. Tančeva Crmarić, S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba: GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555


(EMPAS14) do 1,000 (PCeGA) s
prosječnom vrijednoću od 0,661
ukazujući na visok udio heterozigotnih
genotipova kod divlje trešnje.
Viša vrijednost HO od 0,8 je
utvrđena kod mikrosatelitnih biljega
EMPA005 (0,875) i
EMPA018 (0,833). Informacijski
sadržaj polimorfizma (PIC) se kretao
od 0,336 (EMPAS14) do 0,798
(PCeGA) s prosječnom vrijednošću
od 0,623. Samo su tri mikrosatelitna
biljega imali vrijednost PIC veću od
0,75. Očekivanu heterozigotnost od
0,56 dobili su Guarino i sur. (2009).
Kod ostalih Prunus vrsta dobiveni
su rezultati za HE kod breskve od
0,47 (Testolin i sur.2000) i 0,45


Slika2. Broj alela 15 mikrosatelitnih biljega u odnosu na učestalost u skupini od 24 klo(
Sosinski i sur.2000), a kod ma-


nova divlje trešnje
relice 0,51 (Hormaza 2002). Kod Figure 2Number of alleles at 15 microsatellite markers in relation to its frequency as ana-


lysed in 24 wild cherry (Prunus aviumL.) clones


kultivirane trešnje detektiran je ni


zak stupanj polimorfizma uporabom RAPD biljega
(Stockinger i sur. 1996, Gerlach i Stosser
1998), kao i uporabom izoenzima (Bošković i To-
butt 1997, Beaver i sur. 1995). U ovim istraživanjima
nizak stupanj polimorfizama sHO od 0,5 dobiven
je samo za mikrosatelitne biljege EMPA017 (0,417),
EMPAS11 (0,375) i EMPAS14 (0,333) te za EMPAS06
(0,542). Is t ra živači koji rade na očuvanju genet skih resursa
i šumari posljednjih go dina intenzivno koriste brojnost
al ela i visoku heterozigotnost moleku la rnih biljega
za većinu šumskih vr sta zbog genotipizacije istih, ali i fingerprintinga
sadnog materijala (Pijut i sur. 2007). Vrlo
je bitna up oraba molekularnih biljega za po tr ebe pravilnog
gospodarenja šu mama te certificiranje i karakteriza ciju
porijekla sjemena (De Cuyperi sur.2005).


Na slici 2. prikazan je histogram učestalosti alela analiziranih
mikrosatelitnih biljega. Od ukupno 100 alela, 45
ih je imalo učestalost ma nju od 0,05 (5 %), a čak 31 alel je
za bilježen samo u jednoj jedinki. Na jučestaliji aleli bili su
EMPA017/240 (0,791) i EMPAS14 (0,771)


U tablici 2. prikazani su osnovni parametri genetske
raznolikosti analiziranih regija (Bjelovar, Koprivnica,
Zagreb). Prosječan broj alela (Nav)
zapažene i očekivane heterozigotnosti nisu se znatno
razlikovale između regija. Istraživanje provedeno u njemačkim
pokrajinama Roringen iWibbecke (Höltkeni
Gregorius 2006) pokazala su prosječno 5,5 alela po
lokusu. WunschiHormaza(2004) u istraživanju 76
kultivara trešnje s 34 mikrosatelitnih para primera, koji
su prethodno bila razvijena za breskvu, identificirala su
72 genotipska profila. Broj alela po lokusu je bio 3,7 dok
je prosječna heterozigotnost bila 0,49.


Očekivana heterozigotnost (HE) u ovom istraživanju
po regijama je bila ujednačena i iznosila je za Bjelovar
0,667, za Koprivnicu 0,676, te najmanje za Zagreb
0,655.Veću heterozigotnost (HE) od 0,66, pomoću
sedam SSR lokusa kod trešnje, dobili su Schueler i sur.
(2003), uspoređujući s dotadašnjim rezultatima kod
breskve (HE) od 0,47 (Testolin i sur.2000) i 0,51
(Hormaza 2002), no oni su uspoređivali samo validne
rezultate informativnih lokusa u njihovim proračunima.
Stoeckel i sur. (2006) ukazali su na to da je
divlja trešnja dje lomično samoinkompatibilna šu mska
vrsta sa obilatom heterozigotnošću, što je slabo istraživani
fenomen.


Tablica 2.Veličina uzorka (n), prosječan broj alela (Nav), alelno bogatstvo (Nar), broj


bio je najveći u regiji Zagreb


jedinstvenih alela (Npr), te zapažena (HO) i očekivana heterozigotnost (HE)


(5,533), a najmanji u regiji Bjelovar


klonova divlje trešnje po regijama (Bjelovar, Koprivnica, Zagreb)


(3,467). Procjenom alelnog bogat-


Table 2 Sample size (n), average number of alleles (Nav), allelic richness (Nar),
stva utvrđeno je da je prosječan broj number of private alleles (Npr), and observed (H ) and expected hetero-


O


alela znatno ovisio o broju uzorko-zygosity (H ) of wild cherry clones in three regions (Bjelovar, Kopri-


E


vnica, Zagreb)


vanih genotipova po regiji, tako da


se nakon korekcije na veličinu
uzorka, regije nisu znatno razlikovale
po alelnom bogatstvu. Najveći
broj jedinstvenih alela (29) zabilježen
je u regiji Zagreb. Vrijednosti


Regija
Region n Nav Nar Npr HO HE
Bjelovar 4 3.467 3.467 6 0.667 0.653
Koprivnica 7 4.133 3.493 8 0.676 0.686
Zagreb 13 5.533 3.543 29 0.655 0.655