DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 16     <-- 16 -->        PDF

O. Tančeva Crmarić, S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba: GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555
550
Izračun genetske udaljenosti (D
PSAM
) između genotipova i izrada stabla
Proportion of shared allele distances (DPSAM) among genotypes and neighbor-joining tree
Prosječna genetska udaljenost izračunata na temelju
udjela zajedničkih alela (DPSAM) između 24 genotipa
divlje trešnje iznosila je 0,573 (tablica 3). Najmanja je
genetska udaljenost (DPSAM = 0,100) zabilježena iz-
među genotipova KP2 i KP5 iz regije Koprivnica
(DPSAM = 0.1009 koji su se podudarali u 27 od 30 alela,
dok je najveća genetska udaljenost (DPSAM = 0,933) za-
bilježena između genotipova “Dju2” (Bjelovar) i “L3”
(Zagreb) koji su se razlikovali u 28 od 30 alela. Na ne-
zakorijenjenom stablu nastalom metodom sparivanja
susjeda (Neighbour-Joining) nije primjećeno jasno svr-
stavanje jedinki s obzirom na regiju (slika 3).Vrijedno-
stiboostrappojedinih skupina na stablu su uglavnom
bile niske (<50%).
Slika3. Stablo nastalo metodom spariva-
nja susjeda (Neighbor-Joining) na
temelju matrice genetske udalje-
nosti temeljem udjela zajedničkih
alela (D
PSAM
) između 24 klona
divlje trešnje dobivena analizom
15 mikrosatelitnih biljega.Vrijed-
nosti pouzdanosti boostrap iznad
50 % prikazane su na granama.
Regije su označene bojama: Bje-
lovar (zeleno), Koprivnica (pla -
vo) i Zagreb (crveno)
Figure 3 Neighbor-joining tree based on
matrix of proportion of shared al-
lele distances (DPSAM) among 24
wild cherry (Prunus aviumL.) clo-
nes as obtained by the analysis of
15 microsaellite markers. Boo-
strap support values higher than
50 % are given above the branc-
hes. Regions are indicated by co-
lo urs: Bjelovar (green), Ko pri-
vnica (blue), Zagreb (red)
Faktorijalna analiza korespondencije (FCA)
Factorial correspondence analysis (FCA)
Faktorijalna analiza korespondencije (FCA) naprav-
ljena pomoću programa Genetix 4,05 (Belkhir i sur.
2004), a provedena je uzimajući u obzir regionalnu pri-
padnost jedinki u analizi, i dala je grafički prikaz odnosa
između analiziranih klonova divlje trešnje. Na slici 4. pri-
kazana je projekcija jedinki i baricentara regija u koordi-
natnom sustavu određenom prvim dvjema osima faktori-
jalne analize korespondcije (FCA). Prva je os objašnja-
vala 63,76 % ukupne inercije, a druga 36,24 %. Prva je os
razdvojila jedinke iz regije Zagreb od jedinki iz regije
Bjelovar i Koprivnica, dok su se po drugoj osi razdvojile
jedinke iz regije Bjelovar od onih iz regije Koprivnica.
Tablica 4. Raspodjela mikrosatelitne raznolikosti divlje tre-
šnje između i unutar tri regije (Bjelovar, Kopri-
vnica, Zagreb) na temelju Analize molekularne
varijance (AMOVA)
Table 4 Analysis of Molecular Variance (AMOVA) for the
partitioning of microsatellite diversity of wild
cherry among and within three regions (Bjelovar,
Koprivnica, Zagreb)
Regija /
Bjelovar Koprivnica ZagrebRegion
Bjelovar 0.3856 0.0285
Koprivnica 0.0019 0.0038
Zagreb 0.0396 0.0539
Analiza molekularne varijance (AMOVA)
Analysis of Molecular Variance (AMOVA)
Analizom molekularne varijance (AMOVA) utvrđeno
je da je znatno veći postotak (95,88 %) ukupne mikrosate-
litne raznolikosti uzrokovan razlikama između jedinki
unutar regija od onog uzrokovanog razlikama između re-
gija (4,12 %)..-statistika je iznosila 0,041 i bila je viso-
kosignifikantna (P < 0,01) što ukazuje na postojanje
određene regionalne strukturiranosti genetske raznoliko-
sti (tablica 4). Izračunavanjem.ST vrijednosti između pa-
rova regija i pripadajućih P-vrijednosti (tablica 5)
utvrđeno je da .ST vrijednost između regije Bjelovara i
Koprivnice nije bila signifikantna (P> 0,05), dok je iz-
među regije Bjelovar i Zagreb bila signifikantna (0,05 < P
< 0,01), a između regije Koprivnica i Zagreb visokosigni-
fikantna (P< 0,01).