DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 17     <-- 17 -->        PDF

O. Tančeva Crmarić, S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba: GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555
551
Slika4. Prikaz 24 klona divlje trešnje u koordinatnom sustavu određenom prvim dvjema osima faktorijalne analize korespondencije
(FCA). Pojedinačni genotipovi prikazani su malim kvadratima, a baricentri regija označeni su većim kvadratima.
Figure 4 Factorial correspondence analysis (FCA) plot of 24 wild cherry (Prunus aviumL.) clones. Each individual genotype is indicated
by a small symbol, while the regional barycentres are represented by larger ones.
Tablica 5. Matrica.ST
vrijednosti (ispod dijagonale) i pripadajuće P-vrijednosti (iznad dijagonale) između regija. P-vrijedno-
sti su utvrđene na temelju 10,000 permutacija.
Table 5 Marix of pairwise.ST values among regions (lower diagonal) and corresponding P-values (upper diagonal). P-va-
lues were obtained after 10,000 permutations.
Izvor /
df
Sastavnice varijance / % Ukupne varijance / .-statistika / P(.)1
Source Variance components % Total variance .-statistics
Između regija /
2 0.209 4.12 .ST
= 0.041 0.006Among regions
Unutar regija /
45 4.879 95.88Within regions
ZAKLJUČCI – Conclusions
Istraživanjem 15 mikrosatelitnih biljega DNK (SSR)
pr ocijenjena je i potvrđena cjelokupna genetska raznoli-
ko st istraživanih klonova divlje trešnje. Otkriveno je bo-
ga tstvo alelnih varijacija kod SSR lokusa, a utvrđen
visok stu panj polimorfizma potvrdio je postojanje ne
samo opse žne morfološke, već i vrlo značajne genetske
raznolikosti.
Na temelju udjela zajedničkih alela (DPSAM), između
24 genotipova divlje trešnje, izračunata je prosječna gene-
tska udaljenost od 0.573. Najmanjagenetska udaljenost