DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 33     <-- 33 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARYCOMMUNICATION Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 567-574


UDK 630* 156


RASPROSTRANJENOST I BROJNOST JAREBICE KAMENJARKE GRIVNE
(Alectoris graeca Meisner) U HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI


DISTRIBUTIONANDABUNDANCE OF ROCK PARTRIDGE (Alectoris graeca
Meisner) IN CROATIAAND BOSNIAAND HERZEGOVINA


Marijan GRUBEŠIĆ*, Kristijan TOMLJANOVIĆ, Saša KUNOVAC**


SAŽETAK: Utvrđivanje brojnosti i rasprostranjenosti pojedine životinjske
vrste nužno je sa stajališta više znanstvenih grana, a promatrano sa stajališta
lovstva i zakonska obveza. Jarebica kamenjarka glede svojih specifičnih zahtijeva
za staništem, naseljava čovjeku često teško pristupačne terene obrasle
raznim degradacijskim oblicima listopadnih i crnogoričnih šuma. S obzirom
da se radi o širem području nastanjenosti, koji ima veće ili manje pukotine u
svojoj cjelovitosti, najmanja jedinica promatranja prisutnosti je lovište. Razvoj
populacije i brojnost tijekom posljednjih pedesetak godina od kada postoje
podaci o brojnosti, pokazuje velika kolebanja, pa je tako nakon II.
svjetskog rata brojnost procjenjivana na oko 7 000 kljunova. Sredinom osamdesetih,
kamenjarka postiže svoju najveću brojnost i prema službenim podacima
ona iznosi čak 35 000 kljunova. Nakon Domovinskog rata ta brojnost
iznosi tek oko 10 000 kljunova, da bi posljednjih desetak godina bio zabilježen
pozitivan trend razvoja. Od početka prikupljanja podataka putem Središnje
lovne evidencije (SLE), podaci o stanju fonda i odstrelu, odnosno izlučenju,
puno su precizniji i egzaktniji, pa je tako za posljednju lovnu godinu
2009/2010. utvrđen matični fond od 11 231 kljuna i 5 341 kljunova u odstrelu.
Razlozi kolebanja brojnosti su višestruki i međusobno isprepleteni. Kao najvažniji
može se apostrofirati gubitak staništa zbog smanjenja stočnog fonda i
uznapredovale sukcesije šumske vegetacije na području čitavoga areala.
Osim toga, na području čitavog rasprostranjena povećana je brojnost pernatih
i dlakavih predatora te za kamenjarku nepovoljna prisutnost divlje svinje.
Zabilježeni porast brojnosti obećavajući je, ali i obvezujući za sve lovoovlaštenike
i ine stručnjake uključene u gospodarenje kamenjarkom u budućnosti.


Ključne riječi: Jarebica kamenjarka grivna, matični fond, odstrel, rasprostranjenost,
lovište


UVOD – Introduction
Jarebica kamenjarka grivna (Alectoris graecaMei-Kod nas se još susreće i jarebica čukar (A. Chucar),
snner), pripadnik poljskih koka, u lovačkom žargonu koja je mjestimično prisutna u dalmatinskom priobalju,
poznata je kao kraljica krša. Jedino je grivna autohtona na otocima i uglavnom je uzgajana u kontroliranim
kod nas,od nekoliko predstavnika rodaAlectoriskoja uvjetima.
obitava na području Sredozemlja,Alpa, Grčke iAlba-


Znanstvenom razdiobom, jarebica kamenjarka grinije
teApeninskog poluotoka i Sicilije (Randi,2006).


vna svrstana je u red: kokoši (Galliformes), porodicu
poljskih koka (Phasianinae) i rod kamenjarki (Alecto


*


Prof. dr. sc. Marijan Grubešić, Kristijan Tomljanović,


ris) (Frković,2004). Kod nas je raširena na području


dipl. ing. šum., Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet,
Zavod za Zaštitu šuma i lovno gospodarenje, Svetošimunska 25,


čitavog priobalnog dijela i otoka, nastanjuje krške ka10000
Zagreb, Hrvatska


menjare obrasle slabijom ispresijecanom grmolikom


**


Mr. sc. Saša Kunovac, Univerzitet u Sarajevu, Šumarski fakultet,


vegetacijom, pašnjake i niske listopadne šumarke, od


Lovstvo, Zagrebačka 20, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 34     <-- 34 -->        PDF

M. Grubešić, K. Tomljanović, S. Kunovac: RASPROSTRANJENOST I BROJNOST JAREBICE KAMENJARKE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 567-574


razine mora pa sve do planinskih predjela južnih i zapadnih
obronaka gorja primorskog i dalmatinskog zaleđa
i istarskog priobalja (Vidović,1999).


Jarebica kamenjarka svrstana je na crveni popis
ugroženih divljih svojti i to u “NT” kategoriji (nisko
ugrožene) (Radović, etal., 2003). Na temelju Zakona


o zaštiti prirode (NN 70/05) u Hrvatskoj je strogo zaštićeno
326 vrsta ptica, a blažom kategorijom zaštite obuhvaćene
su 33 vrste. Strogo su zaštićene sve gnjezdarice,
kao i vrste navedene na dodacima Bernske konvencije,
kojih je Republika Hrvatska potpisnica te na Dodatku I.
direktive o pticama. Izuzetak predstavlja upravo jarebica
kamenjarka, vrsta navedena na Dodatku I. direktive
o pticama, koja je na popisu zaštićenih vrsta kao jedina
vrsta koja je i divljač.Slika 1. Kamenjarka grivna ispod Alana – Sj.Velebit oko
1200 m.n.m.


Figure 1Rock partridge below Alan – North Velebit 1200 meters
above sea level


Na temelju Zakona o lovstvu (NN 140/05) i Zakona


o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu (NN 75/09),
jarebica kamenjarka (Alectoris graeca Meisner) svrstana
je u sitnu pernatu divljač zaštićenu lovostajem.
Pravilnikom o lovostaji (NN 150/05) lov na kamenjarku
zabranjen je u razdoblju od 15. siječnja do 30. listopada.


Posljednjih tridesetak godina na čitavom području
areala primijećeno je postupno smanjivanje brojnosti i


Slika 2. Kamenjarka grivna na Zelengori – oko 1700 m.n.v.


Figure 2Rock partridge on Zelengora – 1700 meters above
sea level


negativan trend razvoja populacije ove plemenite sitne
divljači (Vidović,2004). Razlozi tomu su različiti, a
svakako i višebrojni,jer sinergija nekoliko negativnih
čimbenika dugoročno dovodi do degradacije populacija.
Svakako da u određenom trenutku pojedine go-
dine, jedan od odlučujućih čimbenika opstanka može
biti ključan za nastanak značajnije štete i propadanje
populacije (Manios etal., 2002), međutim promatrajući
dinamiku razvoja na temelju dostupnih informacija
o brojnosti na širem području areala kroz
posljednjih nekoliko desetaka godina, vraćamo se na
tezu da je dugoročan nestanak i smanjivanje brojnosti
populacija rezultiran negativnim uzročno-posljedičnim
djelovanjem više čimbenika (Cattadori etal. 1999).


Upravo ta ideja pratila nas je tijekom cijeloga istraživanja,
navodeći nas da na svakom istraživanom lokalitetu
sagledavamo sve važne čimbenike, njihovu
interakciju i utjecaj na populaciju. Kako južni i jugozapadni
dijelovi Bosne i Hercegovine (BiH)zajedno sa
jugom hrvatske čine jedan cjeloviti dio areala kamenjarke
na ovome području, to je istraživanje dijelom
prošireno i na susjednu BiH.


CILJEVI ISTRAŽIVANJA – Research goals


O dinamici populacije početkom 20. stoljeća postoje
brojne zabilježbe u lovačko-ribarskom i lovačkom
vjesniku, statističkom ljetopisu, a posljednjih
godina i u Središnjoj lovnoj evidenciji (SLE). Proučavanjem
dostupnih podataka uočilo se da brojnosti unutar
populacije po godinama flukturiraju i nisu stabilne,
kako na izdvojenim lokalitetima, tako i na području cijeloga
areala. Imajući na umu migraciju kamenjarke,
bilo da se radi o sezonskoj, visinskoj ili uobičajenom
dnevnom premiještanju (Bernard-Laurent,1991),
uočene su određene poveznice između smanjenja brojnosti
i nestanka sa stanišnim čimbenicima odgovornim
za nastalu degradaciju (Bernard-Laurent et al,
1990;Maniosetal., 2002). Cilj ovoga rada je upravo
pokušati shvatiti i objasniti poveznice i uzroke kolebanja
brojnosti kamenjarke na nekome području s obzirom
na težinu i opseg cijeloga istraživanja, kao i što je
moguće točnije odrediti brojnost na čitavome području
areala u Republici Hrvatskojte brojnost i područje rasprostranjenosti
u BiH.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 35     <-- 35 -->        PDF

M. Grubešić, K. Tomljanović, S. Kunovac: RASPROSTRANJENOST I BROJNOST JAREBICE KAMENJARKE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 567-574


MATERIJALI I METODE – Materials and methods


Za dobivanje slike o brojnom stanju i rasprostranjenosti
kamenjarke u lovištima gdje obitava, uz autore u
rad i istraživanje uključen je veći broj terenskih suradnika.
Osim korištenja podataka državnog zavoda za
statistiku, središnje lovne evidencije, iskaza brojnosti i
odstrela u literaturi,kao i brojnim stručnim glasilima,
znatna nemjerljiva količina podataka u vidu iskustava
dugogodišnjeg gospodarenja grivnom, dobivena je od
brojnih lovoovlaštenika koji gospodare grivnom na području
istraživanja. Ukratko se provođenje istraživanja
i prikupljanje podataka može podijeliti na četiri glavne
aktivnosti:


Radi dobivanja preglednih podataka o stanju i brojnosti
kamenjarke kroz povijest, analizirana je dostupna
literatura u vidu godišnjih izvještaja, lovnih
kronika ili na drugi način sumiranih i obrađenih
iskaza o brojnosti i odstrelu kamenjarke za određena
vremenska razdoblja na definiranom području.


Za dobivanje što realnije slike o trenutnom stanju
kamenjarke na terenu, županijskim lovačkim savezima
poslani su anketni upiti, koji su dalje prosljeđivani
na lovačke udruge koje gospodare lovištima u
kojima obitava kamenjarka.Anketom se osim trenutne
brojnosti i lovnoproduktivne površine (LPP),
koja je lovnogospodarskom osnovom propisana za


kamenjarku, željela dobiti i cjelokupna slika o gospodarenju
kamenjarkom kroz proteklo razdoblje,
kao i iskustva lovoovlaštenika koji su u izravnom
doticaju s istom (prilog).


Analizu podataka dobivenih iz Središnje lovne evidencije
Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnog gospodarstva (MRRŠVG) – Uprave
za lovstvo te brojnosti prema statističkim podacima
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) i
Republike Srpske (RS).


Terenske aktivnosti obuhvatile su obilazak staništa
kamenjarke na području sedam županija,na čijem
području se prostire areal kamenjarke u Hrvatskoj.
Obilaskom terena te razgovorom s lokalnim lovcima
i stručnjacima iz područja lovstva, dobiven je
uvid u problematiku gospodarenja, nekadašnje i sadašnje
stanje populacija.


Za kartiranje područja rasprostranjenosti korišteni
su podaci Središnje lovne evidencije Uprave za lovstvo
i podaci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede u FBiH i RS. Kartiranje rasprostranjenosti
obavljeno je korištenjemArcGis 9.2 programa, a tablična
obrada podataka rađena je Microsofe Office
Excel-om 2003.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 36     <-- 36 -->        PDF

M. Grubešić, K. Tomljanović, S. Kunovac: RASPROSTRANJENOST I BROJNOST JAREBICE KAMENJARKE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 567-574


Slika 3. Karta područja rasprostranjenosti kamenjarke grivne u RH i BiH


Figure 3 Map of the rock partrige distribution area in Croatia and Bosnia and Herzegovina


REZULTATI – Results


Proučavanjem i obradom iskaza brojnosti kamenjarke
na području Hrvatske, dobiva se uvid u kretanje
stanja matičnog fonda od vremena nakon II. svj. rata pa
do danas. Podaci su prikupljeni iz većeg broja izvora
(Lovačko ribarskiVjesnik, LovačkiVjesnik, Statistički
ljetopis, SLE).


Sve do ustrojavanja Središnje lovne evidencije
(2006) jedina službeno vođena evidencija je statistika
Državnog zavoda za Statistiku (1993–2005).Ti podaci
poprilično su šturi te je evidentiran samo ukupan odstrel.
Prema podacima u literaturi, odstrel se kretao od
6 000–7 000 kljunova godišnje u prvoj polovici osamdesetih
godina (Vidović, 1999), da bi se postupno
smanjivao do sredine i druge polovice devedesetih godina,
kada je bilježen odstrel od tek tisuću kljunova.
Nakon toga bilježi se porast odstrela na2 000 kljunova
(Stat. Ljet. Rep. Hrv. 2005). Sumarni prikaz iskazan je
na grafikonu 1.


Na temelju podataka Središnje lovne evidencije
praćeno je kretanje brojnog stanja, odnosno ostvarenih
fondova i odstrela jarebice kamenjarke po županijama
za razdoblje od 2007–2010. godine, što daje
uvid u službenu statistiku stanja ove vrste divljači u
Hrvatskoj.


Grafikon 1.Prikaz stanja matičnog fonda od 1945. – 2010. god.


Graph 1 Status of the parent fund since 1945 – 2010
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 37     <-- 37 -->        PDF

M. Grubešić, K. Tomljanović, S. Kunovac: RASPROSTRANJENOST I BROJNOST JAREBICE KAMENJARKE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 567-574


Pregled ostvarenih fondova na području 7 primorskih trano trogodišnje razdoblje bilježi Zadarska županija,
županija s ukupno 371 lovištem prikazan je u tablici 1. dok je najmanji odstrel zabilježen na području Istarske
županije (tablica 1).


Situacija u odstrelu kamenjarke prati stanje fonda,
tako da najveći prosječni godišnji odstrel za proma-


Tablica 1.Prikaz plana i realizacije matičnih fondova i odstrela prema SLE
Table1 Plan and realisation of parent founds and culls by the SLE


Županija/County
Matični fond/Parent found Odstrel/Cull
Planirano/Planned Ostvareno/Realised Planirano/Planned Ostvareno/Realised
07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10 07/08 08/09 09/10
Istarska 86 88 90 86 88 92 38 40 42 21 14 20
Primorsko-Goranska 310 313 153 188 108 108 172 176 72 47 54 45
Ličko Senjska 607 847 712 642 617 752 528 546 440 169 219 274
Zadarska 3384 2964 1652 2510 2052 1365 2162 1895 1359 957 610 546
Šibensko-Kninska 1078 2466 2506 2328 2742 2518 1600 1683 1737 233 1263 1381
Splitsko-dalmatinska 2512 4806 4270 3134 5057 4608 1757 2894 2845 461 1960 2055
Dubrovačko-neretvanska 868 2008 1730 1284 1275 1788 1322 1672 1604 430 730 1020


Prema podacimaMinistarstva poljoprivrede šumarstva
i vodoprivrede FBiH te RS, matični fond na širem
području oba entiteta procijenjen od oko 14 000 jedinki,
dok je ukupni evidentirani odstrel za prošlu godinu iznosio
samo 760 kljunova (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva
i vodoprivrede u FBiH i RS). Lovni stručnjaci s
područja BiH ne slažu se sa službenom statistikom te se
njihove procjene brojnosti matičnog fonda kreću oko
8 500 kljunova na području čitave države (Kunovac,
2010 rukopis), što je tek oko 60 % brojnosti u odnosu na
podatke resornoga ministarstva.


Obilaskom terena, kao i anketom koja je provedena
unutar lovoovlaštenika koji gospodare lovištima u
ko jima obitava kamenjarka, saznalo se nešto više o problematici
vezanoj uz nestanak i samo gospodarenje
kamenjarkom. Od ukupno 371 lovišta na području 7 primorskih
županija, 139 lovišta (37 %), prema SLE za
lovnu godinu 2009/2010. ima propisanu kamenjarku u
lovnogospodarskoj osnovi. Bez obzira na taj propis, na
adrese svih lovoovlaštenika poslani su anketni listovi.
Ukupno je vraćeno 38 anketnih listova odnosno 10,2 %
poslanih. Od vraćenih anketnih listova 32 lovišta gospodare
kamenjarkom.Ako se taj broj stavi u odnos s podatkom
od 139 lovišta koja imaju propisanu kamenjarku,
dobiva se uzorak od gotovo 23 %. Rezultati anketnih listova
dijelom su ugrađeni u raspravu i zaključke, dok je
dio koji se odnosi na upit o razlozima smanjivanja brojnosti
kamenjarke prikazanu grafikonu 2.


Grafikon 2.Rezultati ankete provedene među lovoovlaštenicima – razlozi smanjivanja brojnosti kamenjarke grivne.


Graph 2
The results of the survey conducted among unit leaseholders - the reasons for declining numbers of the
grey partridge.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 38     <-- 38 -->        PDF

M. Grubešić, K. Tomljanović, S. Kunovac: RASPROSTRANJENOST I BROJNOST JAREBICE KAMENJARKE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 567-574


RASPRAVAI ZAKLJUČCI– Discussion and conclusions


Prikupljanjem i obradom dostupnih podataka, dobiven
je uvid u trenutno stanje kamenjarke na području
Hrvatske i BiH.Analizirajući sadašnju situaciju na području
RH, brojnost kamenjarke u posljednjih nekoliko
godina u u laganom je porastu. Međutim, ako se uzmu u
obzir mogućnosti staništa,onda se može zaključiti da je
ta brojnost još uvijek preniska (MF 1980. god = 34 710
kljunova (Vidović, 1999).Analizom propisanih odstrelnih
kvota i realiziranog izlučenja (odstrel + otpad)
dolazimo do saznanja da je realizacija u svim županijama
(osim Istarske) daleko ispod propisa (tablica 1).
Svakako da se iskazanim podacima još može pribrojiti i
određena kvota koja se odstrijeli u ilegalnom lovu, ili se
izgubi kao neevidentirani otpad, međutim generalno se
može reći da je odstrel kamenjarke daleko ispod propisa.
Uzroci takovome stanju su višebrojni i međusobno
isprepleteni. Pozitivna strana takovoga stanja može se
tražiti u težnji pojedinih lovoovlaštenika, koji ciljanim
slabijim zahvatom u populaciju žele povećati brojnost i
stabilizirati populaciju.


Sumarni prikaz često puta ne daje realnu sliku, s obzirom
da su neke županije sa znatno boljim stanjem od
planiranog, odnosno da se u nekim lovištima brojno
stanje povećalo u odnosu na plan, a u brojnim lovištima
pojavila se u kojima ranije nije bila prisutna i nije stoga
planirana, a sada je prisutna i prati se njena brojnost.


Naglo opadanje i slabljenje populacije jarebice kamenjarke
u Hrvatskojosamdesetih i devedesetih godina
prošloga stoljeća, rezultat je višebrojnih čimbenika koji
su u određenim trenucima u većoj ili manjoj mjeri uzrokovali
smanjivanje brojnosti. Rezultati anketeponajprije
navode seobe ljudi sa selaprema urbanimsredinama, što
je za sobom povuklo smanjivanje obradivih površina i
smanjenje stočnog fonda. Sukcesija napuštenih poljoprivrednih
i pašarenih površina, dovela je do stvaranja
različitih uzgojnih oblika šumskih sastojina, čime su
uvelike izgubljene produktivne površine za kamenjarku.
Posljednjih godina interes za lov krznaša gotovo je u
potpunosti nestao, a upravo su dlakavi predatori znača-


LITERATURA
Anonimus, 2005: Pravilnik o lovostaji, NN 155/05.
Anonimus, 2006: Statistički ljetopis.
Anonimus, 2006: Zakon o lovu, NN 140/06.
Anonimus, 2009: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona
o lovstvu, NN 75/09.
Anonimus, 2005: Zakon o zaštiti prirode, NN 70/05.


BirdLife International: Managment Statement for the
Sicilian Rock Partridge (Alectoris graeca whitakeri).


Bernard-Laurent, A.1990: Mortality factors and
survival rates of hybrid partridge in the French
nji limitirajući čimbenik opstanka kamenjarke na nekom
području (Čas,2010).Također i sadnja borovih kultura
na riperane kamenjare, izuzev inicijalne faze razvoja,
dala je svoj obol daljnjem nestanku pogodnih staništa.
Situacija u BiH je prema prikupljenim podacima još i lošija.
Naime, uzmu li se u obzir stanišne prilike i konfiguracija
terena na prostorima BiH, brojnost je daleko ispod
realnog kapaciteta staništa. Odstrel je mjerodavnija
brojka kao pokazatelj stanja populacije nego procjena
matičnog fonda, međutim podaci koji su službeni vrlo su
upitni te se ne mogu uzeti kao realno ogledalo stanja na
terenu.


Unatoč tim brojnim negativnim trendovima u posljednjih
30–40 godina, kao što su napuštanje poljoprivrede
i stočarstva, intenzivna sukcesija vegetacije,
porast broja predatora, potpuna zaštita određenih vrsta
predatora, posebice pernatih grabljivica, porasta broja
lovaca, veća ubojitost pušaka i streljiva, promjene u
pristupu gospodarenja lovištima i ini drugi izravni i neizravni
čimbenici, kamenjarka se održala i opstala.Široka
ekološka valencija omogućuje pridolazak od
razine mora pa sve do gornje granice vegetacije na
1700 m.n.v., gdje je pronađena na Zelengori (Slika 2).
Pokazala se kao prilagodljiva vrsta na novonastale
uvjete (naravno do određene granice) te svojom prirodnom
revitalizacijom ukazala na potrebu da joj se
posveti veća pozornost i briga kod uzgoja i zaštite, ali i
kod samoga lova. Jačanje populacije svakako treba na
sve načine potpomognuti ponajprije prevencijom i
zaustavljanjem sukcesije pašnjaka u šume. Samo savjesnost
i stručnost lovaca i lovnih stručnjaka u suradnji
sa svim ostalim institucijama i osobama izravno
ili neizravno vezanih uz gospodarenje lovištima (šumari,
izletnici, poljoprivrednici..), može dovesti do jačanjapopulacije
i stabilizacije fonda kamenjarke, kako
na području RH,tako i na širem prostoru BiH.


– References


th


Alps. Trans. 19 IUGB Congress, Trondheim
1989, Norway, Vol 1: 108–116.
Bernard-Laurent, A. 1991 : Structure sociale et
utilization de I’espace par la Perdix rochassiere


(Alectoris graeca saxatilis x Alectoris rufa rufa)


:Variations saisonnieres et individuelles. Gibier


Faune Sauvage 8, 1–30.
Cattadori, M., I., Hudson, P., J., Merler, S.,
Rizzoli,A., 1999 “Synchrony scale and temporal
dynamics of rock partridge alectoris graeca
saxatilis populatins in the dolomites”, Jurnal of
Animal Ecology, 68, 540–549.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 39     <-- 39 -->        PDF

M. Grubešić, K. Tomljanović, S. Kunovac: RASPROSTRANJENOST I BROJNOST JAREBICE KAMENJARKE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 567-574


Čas, M,2010. Disturbances and predation on caper-Rucner,D., 1949: “Što je do danas poznato o jarebici
caillie at leks in Alps and Dinaric Mountains. grivnoj”, Lovački vjesnik LVIII, br. 8/9, str.
Šumarski list, 9–10: 487–495. 144–145.


Čeović,I., 1957: “Jarebica kamenjarka – uzroci ne-Schreiber,G., 1905: “Dvije – tri o lovu i životu naše
stanka”, Lovački vjesnik LXX, br. 1, str. 26. jarebice kamenjarke”, Lovačko-ribarski vjesnik,
XIV, br. 7, str. 73–76.


Dončev, I., 1961:”Jarebica kamenjarka”, Lovački
vjesnik LXX, br. 10, str. 7–9. Terzić, F., 1982: “Još jednom kamenjarka pod
lupom”, Lovački vjesnik XCI, br. 12, str. 318–


Knežević, M., 1928: “Brdska jarebica ili kame


319.


njarka”, Lovačko-ribarski vjesnik, XXXVII, br.
5/6, str. 176–181.
Trpkov,B., 1981: “Prilog proučavanju morfologije
kamenjarke”, Lovački vjesnik XC, br. 5, str.


Manios, N., M. Papazahariadou, S. Frydas,
105–107.


N. Papageorgiou, E. Tsachalidis and J.
Georgopoulou,2002: “Tetrathyridium asa


Vidović,M., 1991, Grivna, knjiga 160 s.
mortality factor of rock partridge (Alectoris th


IX Perdix-Symposium


graeca graeca) in Central Greece”, Zeitschrift


www birdlife com


fürJagdwissenschaft378–382.
www.animaldiversity.com


Martić,D., 2001, “Lov na kamenu”, knjiga 118 s.
www.ultimateungulate.com


Martić,D., 2007, “Lovstvo Splita 120 1887.–2007.”,
www.wikipedia.com


knjiga 117.
1959. “Jedno mišljenje o kamenjarkama”, Lovački


Mustapić,Z., i sur., 2004: “Lovstvo”, knjiga 597.
vjesnikLXXV, br. 2, str. 64.


Radović, D., J. Kralj, V. Tutiš, D. Čiković,
2006. “Jata kamenjarki preplavila Omišku zagoru”,


2003: “Crvena knjiga ugoženih ptica Hrvatske”,
Dobra kob, br. 60, str. 22.


knjiga 179 s.
2008. “Vratila se grivna”, Dobra kob, br. 76, str. 56.


Randi,E., 2006:Evolutionary and conservation genetics
of the rock partridge, Alectoris graeca, 2009. “Jarebica kamenjarka u Hrvatskoj”, Šumarski fa-
Acta Zoologica Sinica, 52, 370–374. kultet Zagreb, 62 s.


SUMMARY: Determining the distribution and abundance of an animal
species is important from the standpoint of several scientific fields. From the
standpoint of hunting, and in view of the fact that partridge is on the game
hunting list in the Republic of Croatia and Bosnia and Herzegovina, this is
also a legal obligation.


Owing to its highly specific habitat requirements, the Rock Partridge inhabits
almost inaccessible terrains overgrown with various degraded forms of
deciduous and coniferous forests.


During the last fifty years different written sources have been used to determine
partridge abundance. In the last two years, data provided by the Central
Hunting Register have been considered official for the Republic of Croatia,
and data provided by the Ministry of Agriculture and Forestry and Water Management
for Bosnia and Herzegovina. The smallest unit used to determine
the distribution area is the hunting ground.


According to the available data, the officially determined number or the
status of the parent fund in the territory of the Republic of Croatia entails 11
231 animals and a cull of 5 341 animals (table 1). In the territory of Bosnia
and Herzegovina the determined fund status is about 14 000 animals with a
cull of 760 animals. Although these numbers are the only official statistical
sources, they should nevertheless be taken with caution, particularly as regards
Bosnia and Herzegovina. According to some written data, the rock partridge
abundance monitored after the Second World War in the territory of the
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 40     <-- 40 -->        PDF

M. Grubešić, K. Tomljanović, S. Kunovac: RASPROSTRANJENOST I BROJNOST JAREBICE KAMENJARKE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 567-574


Republic of Croatia amounted to 7 000 birds. After this, the size of Rock Partridge
populations gradually increased to reach 35 000 birds in the mid1980s.
This was followed by an abrupt decline to only 10 000 animals, but in
the last fifteen years the partridge population has been slowly increasing in
numbers. The listed yearly overview can be seen in Table 1.


It should be stressed that during this period, the distribution area has most
probably remained almost unchanged, although some accurate documents are
missing. On the other hand, the reasons for such drastic changes in the abundance,
or even more importantly, in population density, are varied and mutually
intertwined. The current picture of the Rock Partridge status is
certainly promising; still, all leaseholders who manage the Rock Partridge
and all other experts involved in this issue have an obligation to improve the
picture. Vegetation succession, the lack of cattle fund, the disappearance of
suitable habitats, and growing numbers of hunters are definitely factors that
impede an improvement in the Rock Partridge abundance. If the goal is to increase
the number in the future, they will be forced to constantly ameliorate
habitat opportunities with hunting economic measures and above all, with
predator control.


Key words: Rock partridge, parent fund, cull, distribution, hunting
grounds