DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 51     <-- 51 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARYCOMMUNICATION Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 585-593


UDK 630* 453


INVENTARIZACIJA FAUNE ŠTETNIH SOVICA(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)
NACIONALNOG PARKA“FRUŠKAGORA”


NOCTUID PEST SPECIES INVENTORY (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)
OF THE NATIONAL PARK “FRUŠKAGORA”


1 233


Dejan STOJANOVIĆ , Srećko ĆURČIĆ , Saša ORLOVIĆ, Zoran GALIĆ


SAŽETAK: U radu je dan prikaz 55 vrsta iz porodice sovica (Lepidoptera:
Noctuidae) potencijalno štetnih u šumarstvu, utvrđenih u fauni leptira Nacionalnog
parka “Fruška gora”. Za svaku utvrđenu vrstu sovice dani su podaci o
mjestu i datumu prvog nalaza, razdoblju rojenja, biljkama domaćinima i učestalosti
pojave. U Nacionalnom parku “Fruška gora” tijekom sedmogodišnjeg
istraživanja (2002–2008) na većem broju opažačkih postaja prikupljani
su podaci s terena, korišteni u sustavu dijagnostičko-prognostičke službe za
eventualno poduzimanje mjera zaštite šuma. Niti jedna od utvrđenih vrsta sovica
nije samostalno tijekom istraživanja imala takav intenzitet pojave da bi
nanijela vidljive štete svojim biljkama domaćinima u zaštićenim šumskim biocenozama
Nacionalnog parka “Fruška gora”.


Ključne riječi: Lepidoptera, Noctuidae, štetne sovice, Nacionalni
park “Fruška gora”


UVOD – Introduction


U svijetu je poznato oko 38 000 vrsta sovica (Noc-đena brojnost imaga sovica u šumskim ekosustavima pri
tuidae) (Grimaldi &Engel,2005). Europska fauna kontinuiranom monitoringu u kvalitativnom i kvantitasovica
broji 1 250 vrsta (Karsholt & Razowski, tivnom smislu ove grupe Lepidoptera,ukazuje na njihovu
1996), iako pojedini autori navode 1 450 vrsta (Fibi-velikuvažnost zbog izražene štetnosti koju uzrokuje ličiger,
1990, 1993, 1997). Poznato je da svojte Noctuoi-nački stadij defolijacijom (Čamprag& Jovanić,
dea i Geometroidea, iako dvije izrazito raznorodne 2005; Đorović,1980).Također, važano je i njihovo
linije makrolepidoptera, zajedno čine oko polovicu svih značenje u smislu održive ishrane različitih vrsta predavrsta
Lepidoptera (Grimaldi &Engel,2005). U Sr-tora koji konzumiraju sovice u stadiju adulta, ličinke i
biji je poznato 565 vrsta sovica (Stojanović &Ćur-ostalim stadijima, a dio su pripadajućih šumskih zajedčić,
2011;Stojanovići dr. 2011). nica (Đorović,1980;Pešić, 2011).


Istraženost porodice Noctuidae, inače najbrojnije od Srbija,kao zemlja koja je ratificirala i pristupila
svih makrolepidoptera, u zemljama Balkanskog poluo-Konvenciji o bioraznolikosti, dužna je djelovati na
toka (osim dijelom u Bugarskoj i Grčkoj) vrlo je oskudna. očuvanju biološke raznovrsnosti na svojim prostorima.
Inventarizacija još nije temeljito provedena, faunistički Za ispunjenje toga cilja moraju se prvo izraditi popisne
popisi su nepotpuni, a njihova uloga u šumskim ekosusta-liste i sastav vrsta, odrediti njihove međusobne interakvima
je nedovoljno poznata. Razvidno je da visoka utvr-cije, ali i načela njihove održivosti i zaštite. Nacionalni


parkovi kao najreprezentativnija zaštićena prirodna


1


Mr. sc. Dejan Stojanović, JP Nacionalni park “Fruška gora”,


dobra jedne zemlje,imaju zadaću ispuniti sve postav


21208 Sremska Kamenica, Srbija,
e-mail: dejanstojanovic021@yahoo.co.uk


ljene obveze.


2


Dr. sc. Srećko Ćurčić, Institut za zoologiju, Biološki fakultet,


Za ispunjenje zahtjeva nadzora štetnika i zaštite


Sveučilište u Beogradu, 11000 Beograd, Srbija,
e-mail: srecko@bio.bg.ac.rs


šuma, postavljenih pred dijagnozno-prognoznu službu u


3


Dr. sc. Saša Orlović, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu


Hrvatskoj je sedamdesetih godina prošloga stoljeća
sredinu, 21000 Novi Sad, Srbija


uspostavljen veći broj (17) nadzornih točaka radi kon


3


Dr. sc. Zoran Galić, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu


trole brojnosti i trajanja leta važnijih štetnih makrolepi


sredinu, 21000 Novi Sad, Srbija
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 52     <-- 52 -->        PDF

D. Stojanović, S. Ćurčić, S. Orlović, Z. Galić: INVENTARIZACIJA FAUNE ŠTETNIH SOVICA... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 585-593


doptera s istaknutim naglaskom na šumske vrste sovica
(Kovačević &Franjević-Oštrc,1978). Gotovo
istodobno i po istim načelima u Srbiji se obavlja inventarizacija
i istraživanja na mnogim lokacijama, od kojih
je jedna i u Nacionalnom parku “Fruška gora”u mjestu
Paragovo (Vasić & Jodal,1976; Đorović,1980;
Vulević, 1988). U submediteranskom području Make
donije također se obavljaju istraživanja hrastovih defolijatora
iz reda Lepidoptera (Donevski, 1977,
1982). Rezultati svih ovih istraživanja jasno ilustriraju
kvalitativne i kvantitativne odnose i sastav važnijih štetnih
makrolepidoptera na istraživanim lokalitetima. Poznavanje
faune makrolepidoptera nekog područja i njene
populacijske dinamike ima višestruko značenje, kako za
upoznavanje cjelokupne slike stanja faune i rješavanja
mnogih entomoloških i zoogeografskih pitanja, tako i za
učinkovitiju provedbu mjera neposredne zaštite u šumarskoj
praksi kada su u pitanju štetne vrste i kalamiteti
koje mogu uzrokovati, a sve u kontekstu šumarske dijagnostičko-
prognozne službe (Kovačević,1968; Kovačević
&Franjević-Oštrc,1978;Kranjčev,
1981). Sve navedeno osobito vrijedi i u zaštićenim prirodnim
dobrima u kojima se sa šumama gospodari.


Porodici sovica posebna je pozornost posvećena u
specijaliziranoj literaturi koja obrađuje metodologiju i
načela dijagnostičko-prognozne službe, i već je pred
30-ak godina u opširnom tekstudetaljno navedeno kako
provoditi metode kontrole gustoće populacije i prognozu
dinamike populacije brojnih, šumarski značajnih
vrsta sovica (Vasić, 1981). Naznaka je dominantno
stav ljena na veliko značenje sovica u sinergiji s ostalim
defolijatorima sklonima prenamnoženju, ali i potencijalnim
gradacijama u kojima mogu sovice i samostalno
sudjelovati. Izvještajna i dijagnostičko-prognozna služba
zaštite šuma prati dinamiku populacije onih vrsta
sovica koje su u prošlosti prouzročile štetu i daje prognozu
pojave tih vrsta,kako bi se blagovremeno uočilo
povećanje brojnosti i na vrijeme počelo s obavljanjem
preventivnih mjera u cilju sprječavanja prenamnoženja.


Prema planu upravljanja od 2011–2020. godine, Nacionalni
park “Fruška gora”je kao jedan od najvažnijih
zadataka u poglavlju “Prioritetni ciljevi, mjere i aktivnosti
na zaštiti, održavanju, praćenju stanja i unapređenju
prirodnih i stvorenih vrednosti” naložio praćenje
kretanja populacija štetnih kukaca u zaštićenim šumskim
biocenozama.


U šumama listača sovice se pojavljuju uvijek u kombinaciji
s najvažnjim defolijatorima poput gubara (Lymantria
dispar L.), kukavičjeg suznika (Malacosoma
neustriaL.) te mnogobrojnim štetnim leptirima iz porodice
savijača (Tortricidae). Što se baš samih sovica tiče,
zabilježene su samostalne gradacije sljedećih vrsta:
Orthosia populeti(Fabricius, 1775) na topoli,O. munda
(Denis &Schiffermüller,1775) na topoli i vrbi i
Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904) na topoli.
Poznate su masovne pojave pojedinih sovica, a posebno:
Pseudoips prasinana(Linnaeus,1758) često na
bukvi,Scoliopteryx libatrix(Linnaeus,1758) čije su
gradacije zabilježene na topoli, Dicycla oo (Linnaeus,
1758) vrlo česta na hrastu,Moma alpium(Osbeck,
1778) u gradacijama u šumama donjeg Srema,
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) često na vrbi i
topoli i Minucia lunaris (Denis & Schiffermüller,
1775) kao jedna od najčešćih sovica na hrastu
(Vasi,1981;Čamprag &Jovanić,2005).Panolis
flammea (Denis & Schiffermüller, 1775), borova
sovica, poznati je štetnik u europskim šumama
(Hartmann i dr.2007).


Cilj sedmogodišnjih istraživanja bio je izvršiti inventarizaciju
potencijalno štetnih vrsta sovica koje žive
na šumskom drveću i hrane se lišćem u šumskim biocenozama
Nacionalnog parka “Fruška gora”. Podaci prikazani
u ovome radu mogu ukazati na potencijal
mogućih prenamnoženja evidentiranih vrsta ili grupa u
okviru porodice i čitavog reda leptira. Ovako dobiveni
podaci vrlo su važni za unapređenje strategije zaštite
šumskih ekosustava u objektima zaštićene prirode od
mogućih gradacija štetnika, odnosno potencijalnih
šteta uslijed njihova prenamnoženja. Dobiveni podaci
u okviru permanentnog monitoringa mogu ukazivati na
trend rasta ili opadanja, učestalost sastava pojedinih
vrsta, te posljedično mogućih izazvanih šteta.


Dobiveni postotak štetnih vrsta u odnosu na ukupan
broj vrsta sovica u Nacionalnom parku “Fruška gora”
uspoređen je sa postotkom ovih vrsta dobivenim prije
30-ak godina u Spačvanskim šumama Hrvatske (Kovačević&
Franjević-Oštrc,1978) udaljenim tridesetak
kilometara zapadno od područja Fruške gore.


MATERIJALI I METODE RADA– Materials and methods


U razdoblju od 2002. do 2008. godine sakupljana su
imaga sovica uz pomoć svjetlosne klopke (živine lampe
“TEŽWTF”od 250Wi “Philips Ml”od 100, 160, 250 i
400W, kao i petromaks lampe od 400 W), iza koje je
postavljeno bijelo pamučno platno. Manji broj prikupljenih
imaga sakupljen je na uličnim svjetiljkama ili na
cvijeću tijekom noći osvjetljavanjem jakim baterijskim
lampama (Kranjčev, 1981). Jedan broj primjeraka
sovica sakupljan je modificiranim Malaiseovim klopkama,
kao i vinskim klopkama (Stojanović i dr.
2006a;Stojanović,2009). Učestalostjavljanja procjenjivana
je bez izlovljavanja i usmrćivanja svih
primjeraka. U odnosu na preporuke usmjerene na neinvazivne
tehnike monitoringa (Kranjčev, 1981) nije
korištena automatika-mrtvolovka, već je istraživač svo
vrijeme uz izvore svjetla obavljao selekciju pri prikup lja
nju, analizirao vrste i registrirao sustav svog osvjetljenog
prostora u obvezi i suglasnosti sa zaštitom
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 53     <-- 53 -->        PDF

D. Stojanović, S. Ćurčić, S. Orlović, Z. Galić: INVENTARIZACIJA FAUNE ŠTETNIH SOVICA... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 585-593


prirode i ograničenjima koja vladaju u objektima zaštićenih
prirodnih vrijednosti. Podaci o razdoblju rojenja
pojedinih vrsta sovica dobiveni su kao rezultat vlastitog
dugogodišnjeg monitoringa na ovim prostorima i dani
su kao granične vrijednosti kod predstavljenih vrsta.
Istraživanjima je obuhvaćeno više lokaliteta unutar područja
Nacionalnog parka “Fruška gora”.


Determinacija nađenih vrsta obavljena je prema
većem broju ključeva (Pierce & Metcalfe, 1938;
Koch, 1955–1976; Kostrowicki, 1959; Pierce,
1967, 1978;Gozmany,1970; K....., 1978; Forster&
Wohlfahrt,1980;Agenjo,1989;Hacker,
1989, 1990;Ronkay &Ronkay,1994a, 1994b; Rákosy,
1996;Fibiger,1997;Nowacki,1998;Ronkayi
dr. 2001; Hackeri dr.2002). Klasifikacija je navedena
prema Karsholt & Razowski (1996). Svi
prikupljeni i obrađeni primjerni preparati prikazanih
vrsta nalaze se deponirani u unikatnoj i serijskoj zbirci
prvog autora. Originalne slike pojedinih primjeraka
mogu vidjeti na sajtu BOLD (The Barcode of Life Data
System), dok je na Institutu za biodiverzitet Ontarija u
Guelphu (Kanada) izvršena provjera obavljene determi


1


nacije DNAanalizom.
Kategorija “štetnosti” pridodana je u ovome radu
utvrđenim vrstama sovica na temelju komparativno sličnih
radova, poput Đorović (1980), Kovačević &
Fra njević-Oštrc(1978) iVasić (1981).


1


http://www.boldsystems.org/


REZULTATI – Results
Rezultat provedenog sedmogodišnjeg istraživanja domaćini, lokaliteti i datumi prvoga pronalaska, učestasveukupno
je 55 štetnih vrsta sovica. Utvrđene štetne vrste lost javljanja i razdoblja leta prikazani su uTablici 1.
u Nacionalnom parku “Fruška gora”, pripadajuće biljke


..blica 1.Popis štetnih sovica utvrđenih tijekom istraživanja (zvjezdicom su označene štetne vrste zabilježene 70-godina


20.st. u Spačvanskim šumama Hrvatske).


Table 1
The list of noctuid moth pest species recorded during the research (species marked with an asterisk represent
species formerly recorded during seventies, in the past century, within the Croatian Spačva forest basin).


Lokalitet i Učestalost
Razdoblje
Redni datum prvog javljanja
Vrsta sovice rojenja Biljka domaćin
broj
No
Noctuid species nalaza
Place and date of
the first record
Flight
period
Food plant (broj primjeraka)
Frequency (number
of speecimens)
Quercus spp.,
1.*
Moma alpium
(Osbeck, 1778)
Okolica lovačkog
doma, Grgurevci,
22.06.2006.
V-VII
Betulaspp.,
Fagusspp.,
Sorbusspp.
1
Alnusspp.,Betulaspp.,
2.
Acronicta alni
(Linnaeus, 1767)
Letenka, 27.07.2005.
V-VII ili
VI-IX
Tilia spp.,
Carpinusspp.,
Salixspp.,Rosaspp.,
1-10
Populusspp.
Betulaspp.,
3.
Acronicta tridens
(Denis &
Grgurevački lovački
V-VIII
Crataegusspp.,
Alnusspp., 1-10
Schiffermüller, 1775)
dom, 22.06.2006. Quercus spp.,
Tilia spp.,Salixsp.
Razne vrste grmova
4.*
Acronicta rumicis
(Linnaeus, 1758)
Ledinci, 07.07.2004. V-IX
(polifag)
miscellanous shrubs 10-100
(polyphagous)
Craniophora ligustri Okolica lovačkog Ligustrumspp.,
5.* (Denis & doma, Grgurevci, V-IX Syringaspp., 10-100
Schiffermüller, 1775) 22.06.2006. Fraxinusspp.
6.*
Catocala nupta
(Linnaeus, 1767)
Ledinci, 05.08.2003. VII-X
Salixspp.,
Populusspp.
10-100
Catocala promissa
7. (Denis & Ledinci, 02.06.2002. VI-VIII Quercus spp. 10-100
Schiffermüller, 1775)
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 54     <-- 54 -->        PDF

D. Stojanović, S. Ćurčić, S. Orlović, Z. Galić: INVENTARIZACIJA FAUNE ŠTETNIH SOVICA... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 585-593


Redni
broj
No
Vrsta sovice
Noctuid species
Lokalitet i
datum prvog
nalaza
Place and date of
the first record
Razdoblje
rojenja
Flight
period
Biljka domaćin
Food plant
Učestalost
javljanja
(broj primjeraka)
Frequency (number
of speecimens)
8.
Catocala fulminea
(Scopoli, 1763)
Ledinci, 02.06.2002. VI-VIII
Prunusspp.,
Crataegusspp.
1-10
9.*
Minucia lunaris(Denis
& Schiffermüller, 1775)
Vorovo, 27.04.2006. VI-VII Quercus spp. 1-10
10.*
Scoliopteryx libatrix
(Linnaeus, 1758)
Letenka, 07.10.2005.
VI-VII i
VIII-V
Salixspp.,
Populusspp.
1-10
11.*
Colobochyla salicalis
(Denis &
Schiffermüller, 1775)
Ledinci, 05.08.2004. V-VIII Salixspp.,Populusspp. 1
12.*
Amphipyra pyramidea
(Linnaeus, 1758)
Stražilovo, 14.07.2005. VII-X
Quercus spp.,
Carpinusspp.,
Populusspp.,
Salixspp.
10-100
13.
Lamprosticta culta
(Denis &
Schiffermüller, 1775)
Ledinci, 07.07.2004. V-VII
Crataegusspp.,
Prunusspp.,
Malusspp.,Pyrusspp.
10-100
14.*
Diloba
caeruleocephala
(Linnaeus, 1758)
Osovlje, 07.10.2005.
IX-XI
Crataegusspp.,
Corylusspp.,
Malusspp.,
Prunusspp.,
Populusspp.,
Quercus spp.,Salixspp.
10-100
15.*
Euplexia lucipara
(Linnaeus, 1758)
Vorovo, 17.05.2005. IV-VIII
Epilobiumspp.,
Lamiumspp.,
Urticaspp.,Salixspp.,
Pteridiumspp.
10-100
16.*
Phlogophora
meticulosa
(Linnaeus, 1758)
Vorovo, 17.05.2005. V-X
Različite biljke
miscellanous plants 10-100
17.
Callopistria juventina
(Stoll, 1782)
Letenka, 07.10.2005. VI-VIII
Pteridium aquilinum
(L.) Kuhn
1-10
18.
Dicycla oo
(Linnaeus, 1758)
Letenka, 22.06.2006. VI-VII Quercus spp. 10-100
19.*
Cosmia diffinis
(Linnaeus, 1767)
Okolica lovačkog
doma, Grgurevci,
22.06.2006.
VI-VIII Ulmusspp. 10-100
20.*
Cosmia affinis
(Linnaeus, 1767)
Ledinci, 19.09.2003. VII-IX Ulmusspp. > 100
21.
Cosmia pyralina
(Denis &
Schiffermüller, 1775)
Ledinci, 02.06.2002. VI-VIII
Betulaspp.,
Populusspp.,Salix
spp.,Quercus spp.,
Tilia spp.,Ulmusspp.
10-100
22.*
Cosmia trapezina
(Linnaeus, 1758)
Okolica lovačkog
doma, Grgurevci,
22.06.2006.
VI-IX
Quercus spp.,Tilia spp.,
Ulmusspp.,Carpinus
spp.,Fagusspp.
10-100
23.
Xanthia aurago(Denis
& Schiffermüller, 1775)
Ledinci, 11.10.2003. VIII-X
Fagusspp.,Salixspp.,
Quercus spp.
1-10
24.
Xanthia icteritia
(Hufnagel, 1766)
Ledinci, 23.09.2003. VIII-X Populusspp.,Salixspp. 1
25.
Xanthia citrago
(Linnaeus, 1758)
Ledinci, 02.10.2003. VIII-X Tiliaspp. 10-100
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 55     <-- 55 -->        PDF

D. Stojanović, S. Ćurčić, S. Orlović, Z. Galić: INVENTARIZACIJA FAUNE ŠTETNIH SOVICA... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 585-593


Redni
broj
No
Vrsta sovice
Noctuid species
Lokalitet i
datum prvog
nalaza
Place and date of
the first record
Razdoblje
rojenja
Flight
period
Biljka domaćin
Food plant
Učestalost
javljanja
(broj primjeraka)
Frequency (number
of speecimens)
26.*
Agrochola circellaris
(Hufnagel, 1766) Ledinci, 02.10.2003. VIII-X
Crataegusspp.,Fagus
spp.,Salixspp.,Quercus
spp.,Populusspp.,
Prunusspp.,Pyrusspp.,
Ulmusspp.
1-10
27.
Agrochola laevis
(Hübner, 1803)
Ledinci, 02.10.2003. VIII-X
Quercus spp.,Ulmusspp.,
Taraxacum spp.,
Rumexspp.,Lamiumspp.
1-10
28.*
Eupsilia transversa
(Hufnagel, 1766)
Ledinci, 20.03.2004. IX-V
Različito drveće i šiblje
miscellanous trees
and shrubs
10-100
29.*
Conistra vaccinii
(Linnaeus, 1761)
Ledinci, 02.10.2003. IX-V
Različite biljke (polifag)
miscellanous plants
(polyphagous)
10-100
30.
Conistra rubiginea
(Denis &
Schiffermüller, 1775)
Ledinci, 20.03.2004. IX-V
Prunusspp.,Rosaspp.,
Salixspp.,Fragariaspp.,
Rumexspp.,Taraxacum spp.
10-100
31.
Lithophane ornitopus
(Hufnagel, 1766)
Ledinci, 20.03.2004. IX-V
Quercus spp.,Populusspp.,
Prunusspp.,Salixspp.
10-100
32.
Allophyes oxyacanthae
(Linnaeus, 1758)
Ledinci, 10.10.2003. IX-XI
Crataegusspp.,Prunusspp.,
Malusspp.,Cerasusspp.
1-10
33.*
Valeria oleagina(Denis
& Schiffermüller, 1775)
Ledinci, 20.03.2004. III-V Crataegusspp.,Prunusspp. 1-10
34.*
Lacanobia oleracea
(Linnaeus, 1758)
Letenka, 07.10.2005. V-IX
Različite biljke
miscellanous plants 10-100
35.*
Lacanobia suasa
(Denis &
Schiffermüller, 1775)
Ledinci, 18.07.2004.
Trifolium spp.
V-VIII
Rumexspp.,Atriplexspp.,
Lactucaspp.,Melilotusspp.,
1-10
36.*
Mamestra brassicae
(Linnaeus, 1758)
Ledinci, 05.08.2004. V-IX
Različite biljke
miscellanous plants 10-100
37.*
Orthosiaincerta
(Hufnagel, 1766)
Ledinci, 20.03.2004. III-V
Različito drveće i žbunje
(Quercus spp.,Alnusspp.,
Fraxinusspp.)
> 100
38.*
Orthosia gothica
(Linnaeus, 1758)
Ravne, 07.04.2005. III-V
Različito drveće, šiblje i
zeljaste biljke
miscellanous trees,
shrubs and herbs
> 100
39.*
Orthosia cruda(Denis
& Schiffermüller, 1775)
Ravne, 30.03.2005. III-V
Quercus spp.,Ulmusspp.,
Tilia spp.,Acerspp.,
Quercus spp.,Betulaspp.,
Crataegusspp.,Salixspp.
> 100
40.*
Orthosia miniosa(Denis
& Schiffermüller, 1775)
Čortanovci, 15.04.2005. III-V
Quercus spp.,Betulaspp.,
Acerspp.,Fagusspp.,
Populusspp.,Salixspp.
1-10
41.*
Orthosia cerasi
(Fabricius, 1775)
Ravne, 07.04.2005. III-V
Quercus spp.,Betulaspp.,
Salixspp.,Ulmusspp.
1-10
42.*
Orthosia gracilis(Denis
& Schiffermüller, 1775)
Čortanovci, 15.04.2005. III-V
Salixspp.,Rubusspp.,
Rosaspp.,Geraniumspp.,
Trifolium spp.
10-100
43.
Orthosia munda(Denis
& Schiffermüller, 1775)
Ravne, 30.03.2005. III-V
Quercus spp.,Salixspp.,
Prunusspp.,Tilia spp.,
Ulmusspp.,Carpinusspp.,
Fagusspp.,Fraxinusspp.
10-100
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 56     <-- 56 -->        PDF

D. Stojanović, S. Ćurčić, S. Orlović, Z. Galić: INVENTARIZACIJA FAUNE ŠTETNIH SOVICA... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 585-593


Lokalitet i Učestalost
Razdoblje
Redni datum prvog javljanja
Vrsta sovice rojenja Biljka domaćin
broj
No
Noctuid species nalaza
Place and date of
the first record
Flight
period
Food plant (broj primjeraka)
Frequency (number
of speecimens)
44.
Panolis flammea(Denis
& Schiffermüller, 1775)
Čortanovci, 15.04.2005. III-V Pinusspp. 1
45.*
Egira conspicillaris
(Linnaeus, 1758)
Ravne, 07.04.2005. III-V
Različite biljke
miscellanous plants 10-100
46.*
Noctua fimbriata
(Schreber, 1759)
Ledinci, 23.08.2003. VI-IX
Razne biljke
miscellanous plants 10-100
47.*
Peridroma saucia
(Hübner, 1803)
Ledinci, 10.08.2004. V-IX
Razne biljke
miscellanous plants 1-10
48.*
Agrotis ipsilon
(Hufnagel, 1766)
Osovlje, 07.10.2005. V-IX
Razne biljke
miscellanous plants 10-100
49.*
Agrotis exclamationis
(Linnaeus, 1758)
Okolica lovačkog
doma, Grgurevci,
22.06.2006.
V-VIII
Razne biljke
miscellanous plants 10-100
Agrotis segetum(Denis Raznebiljke
50.*
& Schiffermüller, 1775)
Vorovo, 17.05.2005. V-X miscellanous plants 10-100
51.*
Colocasia coryli
(Linnaeus, 1758)
Vorovo, 17.05.2005. V-VIII
Betulaspp.,Corylusspp.,
Acerspp.,Quercus spp.,
Salixspp.
1-10
52.
Nycteola asiatica
(Krulikovsky, 1904)
Čortanovci,
15.04.2005.
VI-VIIi
IX-V
Populusspp.,Salixspp. 1-10
53.
Bena bicolorana
(Fuessly, 1775)
Vorovo, 27.04.2006. VI-VII Quercus spp.,Fagusspp. 1-10
54.
Pseudoips prasinana
(Linnaeus, 1758)
Okolica lovačkog
doma, Grgurevci,
27.07.2005.
IV-X
Fagusspp.,Quercusspp.,
Carpinusspp.,Betulaspp.,
Populusspp.
1-10
55.
Earias clorana
(Linnaeus, 1761)
Vorovo, 27.04.2006. V-IX Salixspp. 1-10


Popis pripadajućih biljaka domaćina (Tablica 1) pred stavlja
realno utvrđene drvenaste vrste u istraživanim
biocenozama Nacionalnog parka “Fruška gora”. Svi primjerci
sovica identificirani su unutar dominantnih tipova
šuma, s iskazanim sustavom u koji su uključene i biljke
domaćini. Posebno su označene vrste koje se u literaturi
navode za razmjerno, geografski blisko područje spačvanskih
šuma u Hrvatskoj.


RASPRAVAI ZAKLJUČAK – Discussion and conclusion


Sedmogodišnjim istraživanjem u razdoblju od 2002.
do 2008. godine, monitoringom i sakupljanjemleptira
na lokalitetima Nacionalnog parka “Fruška gora”pronađeno
je sveukupno 55 potencijalno gradogenih štetnih
vrsta sovica. Slična inventarizacija štetnih sovica u
šumama Hrvatske u prošlome stoljeću pokazala je da
39.21%vrsta sovica Hrvatske (120 od utvrđenih 306
vrsta) predstavlja povremene značajne šumske štetnike
(Kovačević &Franjević-Oštrc,1978). Na prostoru
Spačvanskih šuma pronađena je 161 vrsta sovica.
Od ovoga broja, utvrđene su 34 vrste ili 21.11%štetnih
od ukupno zabilježenog broja vrsta i dan je raspored sovica
po biljkama domaćinima. Na prostoru Nacionalnog
parka “Fruška gora” pronađeno je ukupno 204
vrsta sovica. Utvrđeni broj šumski štetnih vrsta je 55 ili
26.96%.Istočna Slavonija sličnog je izgleda kao i vojvođanska
stepa. Sa zapadne strane čini je šumska zajednica
sladuna i cera –Quercetum confertae cerris, a sa
istočne strane je područje stepske vegetacije –Chrysopogonetum
danubiale, u kojemu se dobrim dijelom nalazi
i spačvanski bazen sa svojih 50,000 hektara šume.


Na Fruškoj gori i u Spačvanskim šumama dominiraju
vrste iz podfamilije Hadeninae (19 vrsta), a u nešto
manjem broju su prisutne vrste podfamilije Noctuinae
(5 vrsta). Sve zabilježene vrste s oba navedena lokaliteta
hrane se lišćem listača, osim borove sovice,koja je
zabilježena na Fruškoj gori i na drugim lokalitetima u
Hrvatskoj, ali ne i u Spačvanskim šumama.


Treba naznačiti da su prikazane vrste u većoj mjeri
polifagne po režimu i načinu ishrane, dok je manji broj
vrsta monofagan ili oligofagan. U popisu vrsta posebno
je istaknuta i tipična monofagna vrstaDicycla oo.


Sovice u zajedništvu s ostalim defolijatorima sklonim
prenamnoženju, intenzitetom svoje pojave u liči nač kom
stadiju, mogu izazvati značajne štete. Izvještajna i
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 57     <-- 57 -->        PDF

D. Stojanović, S. Ćurčić, S. Orlović, Z. Galić: INVENTARIZACIJA FAUNE ŠTETNIH SOVICA... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 585-593


dijagnostičko-prognozna služba zaštite šuma prati dina-zitet pojave da bi nanijela vidljive štete na biljkama


miku populacije onih vrsta sovica koje su u prošlosti pradomaćinima
u zaštićenim šumskim biocenozama Navile
štetu i daje prognozu pojave tih vrsta, kako bi se
cionalnog parka “Fruška gora”. Rezultati provedenog
blagovremeno uočilo povećanje brojnosti i na vrijeme
monitoringa i inventarizacije faune sovica mogu popočelo
s obavljanjem preventivnih mjera u cilju sprječamoći
kod prepoznavanja potencijalno štetnih defolijavanja
prenamnoženja.
tora u gospodarskim šumama sa sličnim fitocenozama i
Niti jedna od istraživanjem utvrđenih vrsta sovica biljkama domaćinima u Republici Srbiji i susjednim
nije samostalno tijekom istraživanja imala takav intenzemljama.


ZAHVALNICA–Acknowledgments


Ovu studiju financijski je pomoglo Ministarstvo prosvjete
i nauke Republike Srbije (Projekti br. 173038 i
III-43002).Autori se ovom prilikom zahvaljuju dr. sc.


LITERATURAAgenjo, R., 1989: Las “Catocala” Schrk, 1802
espanolas, con más amplias consideraciones respecto
a las de mayor interés forestal (Lep.
Noct.).Eos, 35: 301–385.
Čamprag,D., M.Jovanić,2005: Sovice štetočine
poljoprivrednih kultura, Departman za zaštitu
bilja i životne sredine, Naučni institut za ratarstvo
i povrtarstvo, Poljoprivredni fakultet, 222 p.,
Novi Sad.
Donevski,L., 1977: Defolijatori hrasta iz reda Lepidoptera
u submediteranskom području Makedonije,
Magisterij, Šumarski fakultet, Beograd.
Donevski, L., 1982: Uporedna istraživanja faune
gusenica koje se hrane lišćem raznih vrsta hrastova
u Makedoniji, Disertacija, Šumarski fakultet,
Beograd.
Đorović,Đ., 1980: Karakteristike i struktura biocenotskog
kompleksa defolijatora iz reda Lepidoptera
u hrastovim šumama Kosova. Disertacija.
Šumarski fakultet, Sveučilište u Beogradu. Beograd.
Fibiger,M., 1990: Noctuinae 1. Noctuidae Europaeae


1.Entomological Press, 280 p., Soro.
Fibiger,M., 1993: Noctuinae 2. Noctuidae Europaeae


2.Entomological Press, 230 p., Soro.
Fibiger,M., 1997: Noctuinae 3. Noctuidae Europaeae


3.Entomological Press, 418 p., Soro.
Forster,W.,A.T.Wohlfahrt,1980: Die Schmetterlinge
Mitteleuropas. IV. Noctuidae. Franckh’sche
Verlagshandlung, 329 p., Stuttgart.
Gozmany, L., 1970: Bagolylepkék I. Noctuidae I.
Fauna Hungariae 102. Magyarorszag Allatvilaga,
16 (11), Akadémiai kiadó, 156p. Budapest.
Grimaldi,D., M. S.Engel,2005: Evolution of the
Insects. Cambridge University Press, 755 p.,


Cambridge-New-York-Melbourne-Madrid-Cape
Town-Singapore-Sao Paulo.


Dinki Matošević na značajnoj pomoći prilikom


kompletiranja literaturnih podataka korištenih u izradi


ovoga rada.


– References
Hacker,H., 1989: Die Noctuidae Griechenlands. Mit
einer Übersicht über die Fauna des Balkanraumes
(Lepidoptera, Noctuidae), Herbipoliana 2,
Dr. Ulf Eitschberger, 589 p., Marktleuthen.
Hacker,H., 1990: Die NoctuidaeVorderasiens (Lepidoptera).
Neue entomologische Nachrichten,
27, 706 p., Marktleuthen.
Hacker,H., L.Ronkay, M.Hreblay,2002: Hadeninae
1. Noctuidae Europaeae 4, Entomological
Press, 419 p., Soro.
Hartmann, G., F. Nienhaus, H. Butin, 2007:
Atlas šumskih oštećenja. Dijagnoze bolesti dr


veća, ITD Gaudeamus, 266 str., Požega.
http://www.boldsystems.org/
Karsholt,O., J.Razowski,(Eds.) 1996:The Le


pidoptera of Europe – a Distributional Checklist.
Apollo Books, 380 p., Stenstrup.


K....., .. ..,1978: ..... .......i........ ... ....
..,...... 6,..... .......,16. Naukova
Dumka, 411p., K....


Koch, M., 1955–1976: Wir bestimmen Schmetterlinge.
I–IV. NeumannVerlag, 792 p., Radebeul.


Kostrowicki, A. S., 1959: Klucze do oznaczania
owádow Polski. Część 27 Motyle - Lepidoptera,
53b. Sówki - Noctuidae. PodrodzinyAgrotinae,
Melicleptriinae, Numer serii 28, PaństwoweWydawnictwo
Naukowe, 146 p.,Warszawa.


Kovačević,Ž., 1968: Zadatak i svrha inventarizacije
entomofaune na graničnim prelazima Jugoslavije.
Inventarizacija biljnih bolesti i štetnika.
Svezak 1. Granična karantenska služba za zaštitu
bilja, Republički sekretarijat za privredu SR
Hrvatske, 8 p., Zagreb.


Kovačević,Ž., M.Franjević-Oštrc,1978: Značaj
faune Macrolepidoptera u šumama SR Hrvatske
s biocenološkog i biogeografskog stanovišta.
Odel za uzgoj i zaštitu šuma, Šumarski institut
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 58     <-- 58 -->        PDF

D. Stojanović, S. Ćurčić, S. Orlović, Z. Galić: INVENTARIZACIJA FAUNE ŠTETNIH SOVICA... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 585-593


“Jastrebarsko”, Zajednica šumarstva, prerade deni – 1. prosinac 2006. Zbornik plenarnih refe


drva i prometa drvnim proizvodima i papirom,
104 p., Zagreb.


Kranjčev, R., 1981: Primjena svjetlosnih i drugih
mamaca u istraživanju faune makrolepidoptera
šumskih zajednica Podravine. Šumarski list,


105: 107–118.
Nowacki,J., 1998:The Noctuids (Lepidoptera, Noctuidae)
of Central Europe. František Slamka,
51 p. Bratislava.
Pešić, S.B., 2011: Osnovi ekologije. Prirodno-matematički
fakultet, 303 str., Kragujevac.
Pierce,F.N., 1967:The Genitalia of the Group Noctuidae
of the Lepidoptera of the British Islands.
Feltham, 88 p., Middlesex.
Pierce,F.N., 1978:The Female Genitalia of the Noctuidae,
Feltham, 1–62 p., Middlesex.
Pierce,F.N., W.J.Metcalfe,1938: TheGenitalia
of the British Pyrales with the Deltoids and Plumes.
Oundle, 69 p., Northamptonshire.
Rákosy,L., 1996: Die Noctuiden Rumäniens. Staphia,
648 p., Linz.
Ronkay,G., L.Ronkay,1994a: Cuculliinae 1. Noctuidae
Europaeae 6. Entomological Press, 282 p.,
Soro.
Ronkay,G., L.Ronkay,1994b: Cuculliinae 2. Noctuidae
Europaeae 7. Entomological Press, 224 p.,
Soro.
Ronkay,L., J. L. Yela, M.Hreblay,2001: Hadeninae
2. Noctuidae Europaeae 5. Entomological
Press. 452 p., Soro.
Stojanović, D.V.,2005: Prilog poznavanju štetnih
sovica Nacionalnog parka “Fruška gora”.VII savjetovanje
o zaštiti bilja, Sokobanja, 15–18. studeni
2005. Zbornik plenarnih referata i rezimea,
140, Beograd.
Stojanović, D. V., 2006:Drugi prilog poznavanju


štetnih sovica Nacionalnog parka “Fruška gora”.
VIII savjetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor, 27. stu


rata i rezimea, 133–134, Beograd.
Stojanović, D. V., 2009: Fauna sovica (Lepidoptera,
Noctuidae) Fruške gore, Magisterij, Biološki
fakultet, Sveučilište u Beogradu. Beograd.
Stojanović, D.V., M. M.Brajković, S. B.Ćurčić,
Z.Nikolić, N. Mitrović,2006a: New
modification of Malaise trap and its application
potential in entomofauna diversity research. II International
Symposium of Ecologists of the Republic
of Montenegro, Kotor, 20–24 September
2006.The Book ofAbstracts and Programme, 43,
Kotor.
Stojanović, D.V., S. B.Ćurčić, 2011:The diversity
of noctuid moths (Lepidoptera:Noctuidae) in
Serbia.Actazoologicabulgarica, 63 (1): 47–60.
Stojanović, D.V., S. B.Ćurčić, Z.Nikolić, B.
Momić, O.Pašić,2006b: Diverzitet entomofaune
Nacionalnog parka “Fruška gora”– zaštita
i očuvanje prirode. Naučno-stručni skup o prirodnim
vrijednostima i zaštiti životne sredine
“Ekološka istina” sa međunarodnim učešćem,
Sokobanja, 4–7. lipanj 2006. Zbornik radova:
24–28, Bor.
Stojanović, D. V., S. B. Ćurić, S. Orlović, T.
Kereši, Z.Galić, 2011:PrvinalazsovicePonometiacandefacta(
Hübner, 1831) (Lepidoptera,
Noctuidae) uSrbiji. Biljnilekar, 39 (1): 31–36.
Vasić, K.(Ed.), 1981: Priručnik izveštajne i dijagnostičko-
prognozne službe zaštite šuma, Savez inženjera
i tehničara šumarstva i industrije za
preradu drveta Jugoslavije. Beograd, 211 str.
Vasić,K., I.Jodal,1976:Vrste sovica (Noctuidae,
Lepidoptera) uhvaćene na svetlosnu klopku na
Fruškoj gori u toku 1975. god.Arhiv bioloških
nauka,28 (3–4): 119–126.
Vulević,D., 1988: Sovice (Noctuidae,Lepidoptera)
Kosova, sa posebnim osvrtom na štetne vrste.
Di sertacija. Šumarski fakultet, Sveučilište u
Beo gradu.Beograd.


SUMMARY: The paper presents a part of the forest entomology inventory
and pest monitoring results during the 7-year research period (2002–2008)
conducted within the National park “Fruška gora” in Syrmia, Northwest Serbia.
A classical approach standardized for the Macrolepidoptera monitoring
programs was applied. Several light trap models were used as well as Malaise
traps. Moths were also collected directly, on street lights, flowers and with
wine baited traps. Species abundance, frequency af appearance and corresponding
flight periods was obtained with the negligible impact to the fauna,
complying to the standards prescribed in the areas of protected nature. Taxonomical
identification of the recorded noctuid moths was done according to
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 59     <-- 59 -->        PDF

D. Stojanović, S. Ćurčić, S. Orlović, Z. Galić: INVENTARIZACIJA FAUNE ŠTETNIH SOVICA... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 585-593


most relevant and recognized keys, listed in the references. In total, 55 species
of potentially harmful Noctuidae species were recorded during the 7-year inventory.
By the starting assumption, their harmfulness was derived from the
former literature data as well as rich forest protection, defoliator outbreak history
and field experience of local forestry. Out of 204 noctuids known for the
area of Fruška gora, only the listed 55 (Table 1) were chosen for the purpose
of this paper. Comparison with the results of the neighboring Spačva forest
(Eastern Croatia) where 161 noctuid species were recorded in a multiyear research
in the 1970-ies out of which 34 were categorized as potentially harmful
(capable to generate outbreaks of various magnitudes). Both in the Croatian
side (Spačva forest) and National Park “Fruška gora” species from the subfamily
Hadeninae and Noctuinae were dominating noctuids.


For all the listed species, place and date of the first record is given, their
flight period, food plant and observed frequency (given as number of specimens
in various number classes – Table 1). It is concluded that, during the
monitoring period none of the recorded species caused damages that could be
categorized as harmful for the tree species of their corresponding food plants.


Key words:Lepidoptera, Noctuidae, nouctuid moths, pests, National
park “Fruška gora”