DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 61     <-- 61 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 595-603


UDK 630* 327 + 362


RAZVOJ I POSLJEDICE EU ZAKONODAVSTVAVEZANOG
ZANEZAKONITE SJEČE


DEVELOPMENTAND REPRECUTIONS OF EU LEGISLATION
RELATED TO ILLEGAL LOGGING


12 34


Marko LOVRIĆ, Silvija KRAJTER, Matija LANDEKIĆ, Željko ZEČIĆ,


56 78


Nataša LOVRIĆ, Dinko VUSIĆ, Ivan MARTINIĆ , Mario ŠPORČIĆ


SAŽETAK: Europska Unija donijela je niz zakonskih propisa kojima se
kontrolira trgovina drvom i drvnim proizvodima, s ciljem osiguranja zakonitosti
tih proizvoda. Osnova takve kontrole je stavljanje odgovornosti na poduzeća
(“operatore”) za zakonitost podrijetla drva i drvnih proizvoda koje prvi
puta plasiraju unutar EU. Kako bi se osigurala od rizika trgovanja nezakonitim
drvom i drvnim proizvodima, operatori su dužni razviti sustave dubinskog
snimanja (engl. due diligence system)a1 kojima kontroliraju nabavni lanac tih
proizvoda. Za poduzeća koja nemaju dovoljne kapacitete da razviju vlastiti
sustav dubinskog snimanja, EU će im pomoći stvaranjem nacionalnih sustava
dubinskog snimanja za koje će biti nadležne organizacije za nadzor (engl. monitoring
organisations). Osnovni elementi sustava dubinskog snimanja su pristup
informacijama, procjena rizika te upravljanje rizicima. Navedeni sustav
kontrole definiran je Uredbom o drvu (Timber Regulation 998/2010) koja
stupa na snagu 3. ožujka 2013, a Europska Komisija se obvezala definirati detalje
sustava do 3. lipnja 2012.


Radi smanjenja složenosti kontrole nabavnog lanca drva i drvnih proizvoda,
Europska Komisija potiče bilateralne dobrovoljne partnerske ugovore
(engl. Voluntary Partnership Agreements – VPA) s državama za koje je procijenjen
srednji ili visok rizik od trgovine nezakonitim drvom. Takvi ugovori
obuhvaćaju graničnu kontrolu zakonitosti podrijetla drva i drvnih proizvoda
koji se izvoze iz partnerske države u EU. Osnova svakog VPA ugovora je nacionalna
definicija legalnosti drva, koja sadrži odgovarajući zakonodavni
okvir te niz poglavlja koja služe za terensku provjeru legalnosti drva i drvnih


1


Mr. sc. Marko Lovrić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25,
10 000 Zagreb. e-mail: mlovric@sumfak.hr


2


Dipl. ing. šum., Silvija Krajter, Hrvatski šumarski institut, Trnjanska cesta 35, 10000 Zagreb


3


Matija Landekić, dipl. ing. šum., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25,
10 000 Zagreb


4


Izv. prof. dr. sc. Željko Zečić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25,
10 000 Zagreb


5


Mr. sc. Nataša Lovrić, Fakultät für Forst und Umweltwissenschaften, Universität Freiburg.
Fahnenbergplatz 79085. Freiburg, Deutschland


6


DinkoVusić, dipl. ing. šum., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25,
10 000 Zagreb


7


Prof. dr. sc. Ivan Martinić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25,
10 000 Zagreb


8


Doc. dr. sc. Mario Šporčić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25,
10 000 Zagreb


a1


Za izraz “due diligence” nema prikladnog prijevoda na hrvatski jezik, pa se koristi engleska
inačica. Za potrebe ovog članka odlučili smo koristiti izraz “dubinsko snimanje”
(Cvijanović, 2003.)
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 62     <-- 62 -->        PDF

M. Lovrić, S. Krajter, M. Landekić, Ž. Zečić, N. Lovrić, D. Vusić, I. Martinić, M. Šporčić: RAZVOJ ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 595-603


proizvoda. Kako bi VPA sustavi bili što više prihvaćeni, Europska Komisija uz
suradnju mnogih međunarodnih organizacija stvara poveznice VPA sustava s
dragovoljnim sustavima certifikacije u šumarstvu.


Do 2020.godine bez širenja VPA sustava na Kinu i Rusiju za njegove sadašnje
članice predviđa se povećanje cijena drva do 70 %. U istom vremenskom
roku predviđa se povećanje proizvodnje tehničke oblovine u razvijenim državama
za 4 %, te smanjenje njezine proizvodnje u državama u razvoju od 8 %.
Čak niti široka prihvaćenost VPA sustava neće osigurati uspjeh provedbe
Uredbe o drvu, jer se kontrola zakonitosti drva može izbjeći putem posredne
trgovine s EU preko država koje nemaju VPA ugovor. Nakon ulaska u EU Republika
Hrvatska morat će razviti vlastiti nacionalni sustav dubinskog snimanja,
u kojemu posebna pozornost treba biti posvećena drvu iz privatnih šuma,
te drvu uvezenom iz trećih država. Ako Hrvatske šume d.o.o. i dalje budu posjedovale
FSC certifikat, kontrola zakonitosti drva iz državnih šuma bit će
uvelike olakšana, te će se za njih sustav dubinskog snimanja većinom svesti na
već postojeći standard “kontroliranog” drva.


Ključne riječi:Nezakonita trgovina drvom, EU FLEGTAkcijski plan,
Uredba o drvu, dubinsko snimanje


UVOD – Introduction
Godišnja svjetska proizvodnja tehničke oblovine iz-đača drva kojim se obje potpisnice obvezuju na


3


nosi 1541 mil m (FAO 2011.) od čega je nezakonski borbu protiv nezakonite trgovine drvom. Osnova
pridobiveno između 7 i 13%(Lii dr., 2008), što svake svakogVPAugovora je sustav osiguranja zakogodine
nanese štetu procijenjenu na oko 10 milijardi nitosti (eng. Legality Assurance System– LAS)
USD (EFI, 2007a). Prvo globalno suočavanje s ovim kojim se definira proizvodnja i obrada drva te
problemom na međudržavnoj razini ostvarilo se na sa-
unutarnja kontrola, licenciranje i nadzor trgostanku
G8 u Londonu 1998. Godine,kada je donesen
vine drvom. PremaVPAugovoru samo pošiljke
“G8Akcijski program za šume”u kojemu je jedna od


drva s FLEGTdozvolom mogu se uvesti u EU.
pet strateških odrednica borba protiv nezakonite sječe


b) Višestrani okvir za međunarodnu suradnju:
(UNFF, 2004). Nakon toga u travnju 2002. godine usli-


Odnosi se na suradnju s najvećim uvoznicama
jedila je radionica Europske Komisije o “Provođenju


drva (Kina, Japan, SAD) kako bi se zajednički
zakona o šumama, upravljanju i trgovini”(engl. Forest


razvile politike za borbu protiv nezakonite sječe.
Law Enforcement, Governance andTrade – FLEGT).


3. Promoviranje politike javne nabave:


Namjena radionice bila je razviti prijedloge politike


Potiče zemlje članice da unutar svoje javne nabave


kojom bi EU pridonijela borbi protiv nezakonitih sječa.


prednost daju certificiranom ili provjereno zakoni-


U rujnu iste godine javnost je upoznata s razvojem nove


tom drvu. Do sada takve inicijative postoje u Bel


politike na Svjetskom sastanku na vrhu za održivi raz


giji, Danskoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj


voj u Johanesburgu (UNDESA, 2002.godine), a Svjet


i Ujedinjenom Kraljevstvu.


ska banka dala je potporu za tri regionalne FLEGT


4. Potpora privatnim inicijativama:


inicijative – za IstočnuAziju i Pacifik,Afriku te Europu


Odnosi se na poticanje aktivnosti privatnog sektora u


i SjevernuAziju.Službeni dokument Europske Unije,


državama proizvođačima drva vezano za upravljanje


EU FLEGTAkcijski plan (EK, 2003. godine) donesen


šumama, poštivanje zakona, unaprjeđenje nadzornog


se u svibnju 2003. i sastoji se od ovih cjelina:
lanca drva (eng.Chain of Custody–CoC) ili uvođenja


1. Potpora državama proizvođačima drva:


društveno odgovornog ponašanja. Primjeri takve pot-


Predstavlja tehničku i financijsku potporu vezanu


pore su inicijativaWWF-a za sufinanciranje Globalne


za unaprjeđenje sustava upravljanja šumama, jačanje
šumsko-trgovačke mreže (engl. Global Forest &


lokalnih kapaciteta te reforme zakonodavstva namije-


Trade Networkiz 1991. iAkcijskog plana za tropsko
njene smanjenju nezakonitih aktivnosti, povećanju


drvo (engl.Tropical Timber Action Plan) na inicijativu
transparentnosti i uključivanja različitih skupina dio


neprofitne organizacije “The Forest Trust”iz 2008.
nika u procese donošenja odluka.


5. Mjere zaštite investicija:


2. Promoviranje zakonite trgovine drvom:


Predstavlja preporuke financijskim institucijama


a) Dragovoljni partnerski ugovori (eng. Voluntary kada investiraju u šumarski sektor da u “dubinska


Partership Agreements–VPA) predstavljaju bi-snimanja”takvih investicija uvrste i okolišne i soci


lateralne ugovore između EU i države proizvo-jalne pokazatelje,kako iste ne bi poticale nezako
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 63     <-- 63 -->        PDF

M. Lovrić, S. Krajter, M. Landekić, Ž. Zečić, N. Lovrić, D. Vusić, I. Martinić, M. Šporčić: RAZVOJ ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 595-603


nite aktivnosti (npr. izgradnja pilane čiji je kapacitet
veći od kapaciteta dobavljača).


6. Predstavlja sinergiju Akcijskog plana s međunarodnim
(npr. Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim
vrstama – CITES, 1973 i Konvencija za
borbu protiv potkupljivanja stranih javnih dužnosnika
u međunarodnom poslovanju-Convention on
Combating Bribery of Foreign Public Officials in
International Business Transactions, 1997) ili nacionalnim
propisima koji mogu pomoći u borbi protiv
nezakonitih sječa i trgovanja drvom.
7. Konfliktno drvo:
Akcijski plan naglašava važnost stvaranja jasne i
funkcionalne definicije konfliktnog drva,kako bi se


ono na odgovarajući način prepoznalo u razvojnim
programima. Pod konfliktnim drvom za sada se vrlo
neodređeno smatra drvo kojim trguju različite oružane
skupine u svrhu financiranja ratnih aktivnosti.


Akcijski plan predstavlja osnovu politike EU o uvozu
drva i drvnih proizvoda. Daljnja razrada politike ostvarena
je nizom uredbiVijeća EU,koje se tičuVPAugovora
sa državama izvoznicama te kontrole drva i drvnih
proizvoda unutar EU. Iako pravni okvir nije u potpunosti
definiran, poznati su njegovi najvažniji mehanizmi i
datum početka primjene – 3. ožujka2013.godine.


DRAGOVOLJNI PARTNERSKI UGOVORI – Voluntary PartnershipAgreements (VPA)


VPA ugovori definirani su uredbama Vijeća
2173/2005 i 1024/2008. Radi provedbe Akcijskog
plana Europska Komisija je osnovala EU FLEGTJedinicu
(engl.EU FLEGT Facility) koju vodi Europski šumarski
institut (engl.European Forest Institute– EFI)
kojoj je svrha cilj “…smanjenje siromaštva, održiv
ekonomski razvoj, upravljanje te unaprjeđivanje okolišnih
usluga u državama čije se drvo i drvni proizvodi
izvoze u EU, sve u skladu s EU FLEGTAkcijskim pla-
nom”(EFI, 2010a.). Skupine proizvoda koje su obuhvaćene
FLEGT VPA sustavom su pobrojane su u
Prilogu II. uredbe 2173/2005, a to su:


– oblo drvo, s korom ili bez; te poluoblice


– željeznički pragovi
– piljena građa te iverano drvo, rezano ili ljušteno,
spojeno ili odvojeni komadi debljine iznad 6 mm;
– listovi furnira (uključujući furnir dobiven iz laminiranog
drva), iz trupaca za furnir ili drugih oblika
drva za furnir; ljušteni ili piljeni, te furnir piljeni ili
nepiljeni, spojeni ili razdvojeni debljine do 6mm;
– trupci za furnir, furnirske ploče ili slična sirovina za
laminirano drvo.


Dobivanje FLEGT dozvole zasniva se na sustavu
osiguranja zakonitosti (LAS) baziranim na definiciji
zakonitosti drva, koja se pak temelji na poštivanju zakona
države izvoznice. Praktična implikacija ovakve
definicije je određivanje skupa relevantnih zakona i podzakonskih
akata, pri čemu treba imati na umu da
mogu postojati neusklađenosti među odabranim propisima
(Suparna,2001). Međutim, pošto je dugoročni cilj
EU FLEGTAkcijskog plana održivo upravljanje šu-
mama, definicija zakonitosti treba sadržavati ekonomske,
ekološke i socijalne komponente. Ona također
treba sadržavati operativne kriterije prema kojima bi se
jednostavno “na terenu”moglo utvrditi poštivanje pojedinog
propisa unutar definiranoga zakonodavnog pa


keta. Na ovaj način definicija zakonitosti može se


smatrati “nacionalnim standardom”zakonitosti prema


kojemu se uspoređuje pojedini proizvod ili proces.
Iako svaka država sVPAugovorom ima svoju zasebnu
definiciju zakonitosti, njena poglavlja su vrlo srodna
poglavljima FSC (engl.Forest Stewardship Council) i
PEFC (engl. Programme for Endorsement of Forest
Certification schemes)standarda certifikacije u šumarstvu.
Na primjeru standarda zakonitosti Demokratske
Republike Kongo to su sljedeća poglavlja: Principi zakonitosti;
indikatori (pokazatelji) zakonitosti; verifikatori
(ovjerovitelji, tj. pojedini dokumenti/ izvještaji/
aktivnosti koji demonstriraju ispunjavanje indikatora);
referentni zakoni i podzakonski akti; izvori drva i prava
vlasništva (EFI, 2010b.).


Definicija zakonitosti provjeravase i u pridobivanju
drva i u sklopu nadzornog lanca drva, tj. provodi se
kontrola drva pri svakoj promjeni vlasništva (prilikom
trgovanja) ili proizvodnom procesu (primarna i sekundarna
obrada). Kako se detalji kontrole nadzornog
lanca definiraju zasebno za svaku državu s kojom je
sklopljenVPA ugovor, osnovni elementi zajednički su
svim standardima, a oni su (ProForest 2007.):


– Prava korištenja: postoje jasne granice područja na
kojima se koriste šumski resursi, te postoje jasno definirani
vlasnici s pravom korištenja šumskih resursa,
– Proizvodnja: postoje učinkoviti mehanizmi praćenja
drva od pridobivanja do točke izvoza,
– Količine: postoje mehanizmi za evidenciju količina
drva u svakoj točci proizvodnog sustava,
– Skladištenje drva: postoje mehanizmi za isključivanje
drva iz nepoznatih izvora ili drva s potpunim ili
djelomičnim nedostatkom odgovarajuće dokumentacije,
– Uvoz drva: postoje mehanizmi za osiguranje da je


moguć uvoz samo zakonitog drva.
Samu kontrolu zakonitosti na točkama promjene


unutar nadzornog lanca mogu provoditi verifikacijske


organizacije koje su “vladina, gospodarska ili nevla


dina pravna osoba…koja posjeduje odgovarajuće re
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 64     <-- 64 -->        PDF

M. Lovrić, S. Krajter, M. Landekić, Ž. Zečić, N. Lovrić, D. Vusić, I. Martinić, M. Šporčić: RAZVOJ ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 595-603


surse, sustav upravljanja i stručno osoblje te učinkovite (najčešće organizacija unutar vlade partnerske države).


mehanizme kontrole sukoba interesa” (ProForest
2007., EFI 2007b). Rad verifikacijskih organizacija
kontroliraju organizacije za nadzor putem inspekcija.
U slučaju pronađenog odstupanja od standarda izvještava
Zajednički implementacijski odbor (engl. Joint
implementation Committee) koji je nadzorna organizacija
za čitav nacionalniVPA sustav, a sastoji se od predstavnika
partnerske države i Europske Komisije.
Zajednički implementacijski odbor na prijedlog vlade
partnerske države izdaje dozvole za rad verifikacijskim
organizacijama te tijelu za izdavanje FLEGTdozvola
Kako se Zajednički implementacijski odbor sastoji od
viših dužnosnika i ne sastaje se redovito,Odbormože
osnovati Izvještajnu agenciju (engl.reporting body) za
obavljanje njenih svakodnevnih aktivnosti, ili preciznije
da “pregledava i verificira izvješća nadzorne organizacije,
identificira popravne mjere i provjerava da li
su provedene te izvještava Zajednički implementacijski
odbor o eventualnim pritužbama na implementaciju
LAS-a”(EFI,2007c). Osnova LAS sustava je shematski
prikazana na Slici 1.


Slika 1. Sustav osiguranja legalnosti (temeljeno na Contreras-Hermosilla i dr. 2007).


Figure 1Legality Assurance System-LAS (based on Contreras-Hermosilla et al. 2007)


Verifikaciju mogu vršiti i pravne osobe iz sektora šu-raju se ili na pošiljci ili na operateru (gospodarskom
marstva i drvne industrijepartnerske države, kao što su subjektu). Za FLEGTdozvole temeljene na pošiljci tipoduzeća
vezana za pridobivanje, transport, preradu i jelo odgovorno za izdavanje dozvola provjerava zakotrgovinu
drvom. Ovakav sustav verifikacije omogućen nitost svake pošiljke drva usmjerene prema EU.Takav
je,jer mnoga poduzeća već posjeduju vlastiti sustav sustav dozvola zahtijeva nacionalni sustav provjere zapraćenja
slijednosti (dokumentiranje proizvodnog i na-konitosti drva.Za FLEGTdozvole temeljene na operabavnog
lanca) svojih drvnih sirovina ili privatni nevla-teru,tijelo odgovorno za izdavanje dozvola pregledava
din certifikat (npr. FSC ili PEFC), te bi za njih sustav osiguranja zakonitosti operatera kroz periodične
standardno ispunjavanje LAS uvjeta predstavljalo ad-inspekcije, i u takvom sustavu sve pošiljke operatora
ministrativni teret.FLEGTdozvole unutar LAS-a bazi-prema EU imaju odgovarajuću dozvolu.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 65     <-- 65 -->        PDF

M. Lovrić, S. Krajter, M. Landekić, Ž. Zečić, N. Lovrić, D. Vusić, I. Martinić, M. Šporčić: RAZVOJ ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 595-603


VPA ugovor stupa na snagu tek nakon što zaživi
LAS. LAS razvijaju same države izvoznice uz tehničku
i financijsku pomoć,o čemu će biti riječi u poglavlju 4.


Trenutačno šest država razvijaju dragovoljne partnerske
ugovore (Kamerun, Srednjeafrička Republika,
Gana, Indonezija, Liberija, Republika Kongo), a četiri
države su u stadiju pregovora (DR Kongo, Gabon, Malezija
i Vijetnam). Kako bi se razgranala mreža VPA


UREDBA O DRVU –
Uredba o drvu (eng.Timber Regulation, 995/2010)
je pravni dokument EU (izglasan 20. listopada2010.)
kojim se definira uvoz drva i drvnih proizvoda u EU,
prema kojemu su pravne ili fizičke osobe koje prve
uvoze drvo ili drvne proizvode na tržište EU (“operatori”)
odgovorne za zakonitost proizvoda koje uvoze.
Operatori provjeravaju zakonitost proizvoda koje uvoze
provođenjem “dubinskog snimanja” (engl. due dilligence
system – DDS) svojih dobavljača drva i drvne
sirovine unatrag,sve do sastojine. Kao što je već spome


partnerskih država, Europska Komisija i članice EU financirale
su do sada 33 projekta u 44 države, dok je
FAO (engl. Food and Agriculture Organization) u
sklopu programa“Forest Law Enforcement, Governance
and Trade Support Programme for African, Caribbean
and Pacific Countries”financirao 63 projekta u
30 država (EFI,2011d.).


Timber Regulation
nuto,Uredbastupa na snagu 3. ožujka, 2013.godine, pri
detalje oko sustava dubinskog snimanja do 3. lipnja,
2012. Međutim, ključni elementi sustava dubinskog snimanja
već su poznati, a to su (Slika 2.):


– Pristup informacijama: Operateri moraju imati pristup
informacijama vezanim za podrijetlo drva –
količinu, područje pridobivanja, vrstu,detaljeo dobavljaču
te informacije o poštivanju legislative države
iz koje drvo potječe,


Slika 2. Osnovni elementi sustava dubinskog snimanja (temeljeno na EFI 2011c.)


Figure 2Basic elements of the due diligence system (based on EFI 2011c)
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 66     <-- 66 -->        PDF

M. Lovrić, S. Krajter, M. Landekić, Ž. Zečić, N. Lovrić, D. Vusić, I. Martinić, M. Šporčić: RAZVOJ ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 595-603


– Procjena rizika: Operatori trebaju posjedovati procjenu
rizika učešća nezakonitog drva u njihovom
nabavnom lancu (engl. supply chain) na temelju prikupljenih
informacija i kriterija Uredbe (certifikacija;
udio nelegalne sječe u državi dobavljaču i
regiji podrijetla drva; Odredbe UN-a i EU vezane za
tržište drva u zemlji podrijetla drva; složenost nabavnog
lanca),
– Upravljanje rizicima:Ako protokol procjene rizika
pokaže nezadovoljavajuću razinu zakonitosti, operator
primjenjuje protokol kojim se smanjuje rizik, a
to su traženje dodatnih informacija, verifikacija (inspekcija)
dobavljača ili promjena dobavljača.


Svaka država članica bila je dužna je do 3. lipnja,
2011.godine imenovati Nadležno tijelo (engl. Competent
authority) koje će biti odgovorno za implementaciju
Uredbe na području svoje države. Kako razvoj
dubinskogsnimanja zahtijeva značajne resurse, navedeni
sustav pogoduje velikim poduzećima. Kako bi se
pomoglo srednjim i malim poduzećima,Uredbauvodi
instituciju organizacije za nadzor, koja je dužna razviti
sustav dubinskogsnimanja za operatore pod njezinom
nadležnošću. Organizacije za nadzor također su dužne
provoditi inspekciju sustava dubinskog snimanja, te o
navedenom izvještavati Nadležno tijelo (čl. 8). Mala i
srednja poduzeća nemaju zadovoljavajuće sustave dubinskogsnimanja,
ali je ustanovljeno da većina malih i
srednjih poduzeća koristi drvo iz EU i prema tome ima
zanemariv rizik (EFI, 2011c),dok manja skupina uvoznika
ima vrlo visok rizik od uvoza nezakonitog drva
radi složenosti nabavnog lanca i samih izvora drva (npr.
drvo iz tropskih predjela).Za navedenu skupinu pomoć
organizacija za nadzor je odlučujuća. Drvo koje potječe
iz EUocijenjeno je kao drvo niskog rizika radi relativno
kratkog nabavnog lanca, te se ostavlja mogućnost nacionalnim
vladama da kroz svoje zakonodavstvo osiguraju
da je drvo koje potječe iz njihove države u skladu s
Uredbom. Kazne za nepoštivanjeUredbei iz nje proisteklih
pravnih akata propisuje svaka država članica zasebno,
no upućuje se na stroge kazne kao što su
zapljena takvog drva ili ukidanje dozvole za rad.


Drvo obuhvaćeno FLEGT(na osnovuVPAugovora)
ili CITES dozvolama u skladu je sUredbom, dok se drvo
obuhvaćeno shemama certifikacije u šumarstvu (FSC,
PEFC) ne može smatrati u skladu s njom. FLEGT i
CITES dozvole temelje se na međudržavnim sporazumima,
dok su sheme certifikacije temeljene na privatnim
inicijativama i dobrovoljnoj osnovi, a carinskeodredbe


ne priznaju nedržavne deklaracije. Međutim, posrednim


putem, certifikati tipa “FSC 100%pure” mogu se smatrati
osnovom za usklađivanje sUredbomako ga opera


tor ugradi u svoj sustav dubinskogsnimanja. Uvjeti za
neku organizaciju da dobije status organizacije za nadzor
je,da je privatna pravna osoba sa sjedištem napodručju
Unije, da posjeduje odgovarajuće kapacitete i
iskustvo vezano za predmetne djelatnosti te da nije u
sukobu interesa vezanom za predmetne aktivnosti
(čl. 7.). Europska Komisija obavezala se do 3. ožujka
2012. definirati detaljna pravila akreditacije organizaci ja
za nadzor.


Navedeno EU zakonodavstvo najvjerojatnije će se
vezati za odluke donošene u sklopu Ministarskih konferencija
o zaštiti šuma u Europi (MCPFE proces). Od
navedenog posebice treba istaknuti šestu konferenciju
procesa (održanu u Oslu, 14.–16. lipanja 2011.) na
kojoj se pokrenula procedura za međunarodne progovore
o zakonodavno obavezujućem dokumentu o šu-
mama na Pan-Europskoj razini, pri čemu je i Republika
Hrvatska jedna od potpisnica. Na istoj konferenciji potpisana
je i Oslo ministarska odluka unutar koje je borba
protiv nezakonite sječe drva i trgovine tim drvom prepoznata
kao jedan od devet strateških ciljeva europskog
šumarstva.


Uredba o drvu Europske Unije rađena je po uzoru na
“Lacey-jev zakon”iz 1900. (16 U.S.C §§ 3371-3378) u
SAD-u,kojim se štite biljne i životinjske vrste od nezakonitog
prikupljanja, transporta i prodaje (Brack i Bruckrell,
2011.). Zakon je doživio mnoge promjene, s tim
da su zadnje nastupile 2008. kada je proširen na sve vrste
drva i drvnih proizvoda, a definicija “nezakonitog drva”
odnosi se na nepoštivanje zakona koji se tiču krađe, pridobivanja
drva iz zaštićenih područja, pridobivanje drva
bez potrebne dokumentacije, neplaćanje poreza i drugih
nameta te nepoštivanje transportnih propisa. U prilogu
Zakona određuje se da se u SAD može uvoziti samo
drvo s uvoznom deklaracijom koja je u skladu s odredbama
Zakona. Kazne predviđene za uvoz proizvoda s
popisa bez deklaracije ovisi o mnogo čimbenika, no najvažniji
je postojanje namjere u počinjenju djela. U slučaju
da je uvoznik znao za nezakonitost proizvoda, može
biti kažnjen s kaznom zatvora do pet godina, novčanom
kaznom do 500 000 USD i zapljenom spornih proizvoda
te svih sredstava koja su služila za njihov uvoz. U slučaju
nepostojanja namjere, i ako je uvoznik izvršio “dubinsko
snimanje”, može biti kažnjen prekršajnom
mjerom i novčanom kaznom do 200 000 USD.


VEZAIZMEĐU FLEGTAKCIJSKOG PLANA I CERTIFIKACIJE


Connection between FLEGTKao što je ranije spomenuto, postoje određene dodirne
točke između sustava dubinskog snimanja i certifikacije
u šumarstvu. Kako bi neki proizvod bio
certificiran prema FSC standardu,neophodno je da i ne-


Action Plan and certification
certificirani dio drvne sirovine koja u sastavu proizvoda
zadovoljava kriterij “kontroliranog drva”(eng. “controlled
wood”; standard FSC-STD-40-005V2-1 EN, 2006.).
Osnovni kriteriji standarda kontroliranog drva posjeduju
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 67     <-- 67 -->        PDF

M. Lovrić, S. Krajter, M. Landekić, Ž. Zečić, N. Lovrić, D. Vusić, I. Martinić, M. Šporčić: RAZVOJ ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 595-603


elemente procjene rizika iz sustava dubinskog snimanja – Konverziju šumskog tla u tla druge namjene, te kon


sustava, a to su:


– Drvo je legalnog podrijetla,
– Pridobivanje drva obavljeno je bez kršenja ljudskih
i običajnih prava,
– Drvo ne dolazi iz šuma visoke zaštitne vrijednosti,
koje su ugrožene aktivnostima pridobivanja drva,
– Drvo ne dolazi iz područja na kojemu je izvršena
prenamjena šumskog zemljišta u neku drugu namjenu,
– Drvo ne dolazi iz šuma u kojima postoje genetski
modificirana stabla.


Unošenjem navedenih elemenata u svoj sustav dubinskog
snimanja poduzeće može iskoristiti FSC certifikat
iz mješovitih izvora (proizvod čija je drvna sirovina
djelomično certificirana), iako to ne znači potpuno zadovoljenjeFLEGTsustava
dubinskog snimanja.


Slične odredbe nalaze se i u PEFC standardu, u prilogu
II. standarda ST2002:2010 u kojemustoji opis sustava
dubinskog snimanja, koji je moguće zasebno
primijeniti u slučaju mješovitih izvora – tj. sustav nalaže
da drvo obuhvaćeno PEFC certifikatima ne smije dolaziti
iz “kontroverznih”izvora, koji su definirani kao:


– Područja u kojima upravljanje šumama nije u
skladu s lokalnim, nacionalnim ili međunarodnim
zakonodavstvom posebice vezano za


Pridobivanje drva i zaštitu prirode


Upravljanje područjima s visokim okolišnim ili kulturnim
vrijednostima


Zaštićene i ugrožene vrste, uključujući CITES propise


Zaštitu na radu


Prava lokalnog stanovništva


Plaćanje porezna i naknada


– Korištenje genetski modificiranih organizama,


verziju primarnih šuma u plantaže.
IFSC i PEFC sustav dubinskogsnimanja zahtijeva
samo-deklaraciju proizvođača/uvoznika, procjenu rizika
te procedure upravljanja rizičnim proizvodima.
Opći kriteriji koji mogu služiti za procjenu rizičnosti
proizvoda su ako država izvoznica drva ima koeficijent
percepcije korupcije (prema Transparency International)
iznad 5.0, ako postoji niska razina provođenja zakona
vezanih za šume (prema The World Bank
Newsletter, Chatham House, Environmental InvestigationAgency,
Global Witness i drugim nevladinim organizacijama),
te ako postoje osnovane sumnje vezane za
dobavljače drva.
Postoje brojni dobrovoljni sustavi verifikacije zakonitosti
proizvoda koje provode organizacije poput Société
Générale de Surveillance (VLO-Verification of
Legal Origini VLC-Verification of Legal Compliance
sustavi); Rainforest Alliance (VLO i VLC) i Bureau
Veritas (OLB-Timber Origin and Legality), no oni nisu
razvijeni kao certifikacijske sheme,jer ne postoji akreditacijski
proces koji bi im pružio zajedničku osnovu,
već je svako poduzeće koje vrši kontrolu zakonitosti
proizvoda razvilo vlastiti standard. Pod vodstvom
RainforestAlliance,međunarodne neprofitne organizacije
za očuvanje tropskih šuma, nastoji se provesti
usklađivanje sustava verifikacije zakonitosti drva sa
sustavima certifikacije.Trenutno niti jedan sustav verifikacije
zakonitosti ne postiže razinu kontrole koju pružaju
sustavi certifikacije. RainforestAlliance je također
razvio i inkrementalni niz standarda kao korake na putu
prema FSC certifikatu,od kojih je predzadnji (“Smart
Step”) program tehničke pripreme poduzeća za FSC
certifikat. Sličnu tehničku potporu nudi iThe Forest
Trust te WWF kroz Global Forest & Trade Network
(EFI, 2011c).


RASPRAVAI ZAKLJUČCI – Discussion and conclusions


Hoće li Uredba o drvu zaživjeti kao regulatorni instrument,
najviše ovisi o uspjehuVPAugovora,o čemu
za sada ne razmatrajunajveći uvoznici i proizvođači ne


3


zakonski pridobivenog drva, a to suKina (39-69 mil m)


3


i Rusija (25-36 mil m; Dieter, 2011.). Ako samo sadašnjih
šest država ostane uVPAsustavu,u njima će se
sječa drva smanjiti za 20%, a cijena drva narasti do 70
%.Takav scenarij čini države sa VPAugovorima nekonkurentnim,
ali s proširivanjem VPAsustava na države
koje su za sada u pregovorima i Rusiju,cijena drva bi se
povećala za samo 15%do 2020.godine, a sječa smanjila
za 10%. U oba slučaja u idućih deset godina cijena drva
u EU narasla bi4–5 %(Moiseyevi dr.2010). U istom
razdoblju proizvodnja tehničke oblovine u zemljama u


3


razvojusmanjila bi se za 8%(do – 48 mil m/god.), dok


bi se povećala za 4%u razvijenim državama, posebice


3
3


SAD-u (do 20 mil m/god.), Finskoj (do 2.8 mil m/god.)


3


i Njemačkoj (do 2.3 mil m/god.;Ruhong i dr.2008.).
Pri tome treba napomenuti da 70%nezakonski pridobivenog
drva u svijetu izveze se u drugu državu, a od država
u kojima je opasnost od nezakonskog pridobivanja
drva niska ili zanemariva najveći uvoznici nezakonskog


3
3


drva su SAD (15 mil. m/god.), Japan (13 mil. m/god.) i


3


Njemačka (6 mil. m/god.). Dodana vrijednost drvne industrije
smanjila bi se najviše u zemljama s visokim stopama
nezakonske sječe (12%Indonezija, 9%Brazil), a
najviše bi se povećala u Njemačkoj (4%) i SAD-u (2%;
Ruhong i dr.2008.). Ni široko razgranatVPAsustav
nije osiguranje uspjeha implementacije Uredbe o drvu,
jer izvoznici drva izVPApartnerskih država mogu zao


bići LAS sustav izvoženjem prvo u treću zemlju,a onda


u EU; u slučaju daljnje obrade drva u trećoj zemlji jako
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 68     <-- 68 -->        PDF

M. Lovrić, S. Krajter, M. Landekić, Ž. Zečić, N. Lovrić, D. Vusić, I. Martinić, M. Šporčić: RAZVOJ ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 595-603


je teško operaterima iz EU dokazati potpunu slijednost savjetodavne službe i prelazak upravljanja privatnim


drvne sirovine (Jarmillo i dr. 2008.). Drugi način
zaobilaženja sustava je pretvorba drva u drvne proizvode
koji nisu obuhvaćeni Prilogom II. Uredbe
2173/2005 (npr. namještaj, čačkalice ili papir).


Za Republiku Hrvatsku do njezinog ulaska u EU
Uredba o drvu neće imati velikog utjecaja; kako su sve
državne šume certificiraneprema FSC sistemu te postoje
163 CoC (nadzorni lanac drva) važeća certifikata,
navedene deklaracije mogu se ugraditi u sustave dubinskogsnimanja
operatera unutar EU. Kritična točka jest
drvo iz privatnih šuma – imajući na umu da samo 6%
privatnih šuma ima važeću osnovu gospodarenja i da je
prosječna veličina privatnog šumoposjeda 0.42 ha (Lovrić
i dr, 2009.), sadašnje upravljanje privatnim šu-
mama i drvom nije na razini da bi zadovoljilo FLEGT
sustav dubinskog snimanja. Otvoreno je pitanje kako
će novi institucionalni okvir (prestanak rada Šumarske


LITERATURABrack, D.,J.Buckrell, 2011:. Controling illegal logging:
Consumer-Country measures. Chatham
House. London,Velika Britanija.
Contreras-Hermosilla,A., R. Doornbosch,


M.Lodge, 2007:The Economics of Illegal Logging
andAssociatedTrade. OECD Background
Paper. Pariz, Francuska.


Cvijanović, V., 2003: Prikaz stručnog seminara
“due diligence – pravni i financijski aspekti.
Ekonomski pregled 54 (5–6): 511–513.


Dieter,M., 2009:Analysis of trade in illegally harvested
timber: Accounting for trade via third
party countries. Forest Policy and Economics
11,600–607.


EFI, 2007a: Briefing note number 01:What is FLEGT?
Dostupno na: http://www.euflegt.efi.int/portal/
documents/?did=18 (pristupljeno 3. lipnja, 2011.).
EFI, 2007b: Briefing note number 05: Legality assurance


systems – reqirements for verification. Dostupno
na:http://www.euflegt.efi.int/portal/
documents/?did=22 (pristupljeno 3. lipnja, 2011.).


EFI, 2010a. EU FLEGTFacility Operational Guidelines.
Dostupno na: http://www.efi.int/files/attachments/
euflegt/facility_operational_guidelin
es.pdf(pristupljeno 4. lipnja, 2011.).


EFI, 2010b. Current guidance in the development of legality
definitions in FLEGT voluntary partnership
agreements. Jouensuu, Finska.


EFI, 2011c: Support study for development of the non-
legislative acts provided for in the Regulation of
the European Parliament and of the Council
laying down the obligations of operators who
šumama u nadležnost poduzeća Hrvatske šume d.o.o.)
odgovoriti na ove probleme. Drugu kritičnu točku
može predstavljati drvo iz trećih zemalja, čiji uvoz u
EU nakon stupanja na snaguUredbebi olakšalo dubinsko
snimanje po uzoru na rad EFI-a na razini EU (EFI,
2011c).


Navedeni dokumentmogao bi predstavljati osnovu
za procjenu rizika sustava dubinskog snimanja EU operatera
za necertificirano drvo i drvne proizvode iz RH.
Nakon što RH postane članicom EU ,takva analizapomogla
bi i budućim organizacijama za nadzor da na nacionalnoj
razini pomognu malim i srednjim poduzećima
da razviju svoje sustave dubinskog snimanja. Kako će
precizna pravila Uredbe o drvu biti poznata tek na proljeće
2012. Godine, za sada je nemoguće predvidjeti
odgovarajuće nacionalne kapacitete i organizacijsku
strukturu potrebnuza njezinu provedbu.


– References
place timber and timber products on the market.
Dostupno na: http://ec.europa.eu/environment/
forests/ pdf/EUTR-Final_Report.pdf
(pristupljeno 3. srpnja, 2011.).
EFI, 2011d: Final project handbook: FLEGT6thAnnual
Coordination meeting. Brisel, Belgija.
Europska Komisija, 2003: Forest Law Enforcment,
Governance andTrade – Proposal for an EU Action
Plan. Dostupno na: files/attachments/euflegt/
01flegtactionplanenfinalen.pdf
(pristupljeno 4. svibnja, 2011.).
FAO, 2011: State of World’s Forests 2011. Dostupno na:
http://www.fao.org/docrep/013/i2000e/i2000e.p
df(pristupljeno 3. srpnja, 2011.).
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.
htm (pristupljeno 31. srpnja, 2011.).
Jaramillo, A.L., T.Lock,A.Kilinc,2008: Stemming
illegal logging and timber trade. Institute
for Environmental Security. Brisel, Belgija.
Lovrić, M., I. Martinić, M. Landekić, M.
Špor čić,2009. Upravljanje privatnim šumama
u Europi. Nova mehanizacija šumarstva. 30 (1);
27–35.
Ruhong, Li., J. Buongiorno, J. A. Turner, S.
Zhu, J.Prestemon,2008: Long-term effects
of eliminating illegal logging on the world forest
industry, trade and inventory. Forest Policy and
Economics. 10(7–8): 480–490.
Moiseyev,A., B.Solberg, B.Michie,A. M. I.
Kallio,2010:Modeling the impacts of policy
measures to prevent import of illegal wood and


wood products. Forest Policy and Economics
12(1):24–30.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 69     <-- 69 -->        PDF

M. Lovrić, S. Krajter, M. Landekić, Ž. Zečić, N. Lovrić, D. Vusić, I. Martinić, M. Šporčić: RAZVOJ ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 595-603


ProForest, 2007:AProposed Wood Tracking System http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_PO
for Ghana –A review of the proposed system I_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf (pristuwith
respect to the requirements for EU FLEGT pljeno 7. lipnja, 2011.).
VPAs. Oxford, Velika Britanija.


United Nations Forum on Forests, 2004. Recent Deve-
Suparna, N., 2001: ‘Forest Governance and Forest lopments in Existing Forest-Related Instruments,


Law Enforcement in Indonesia.’FLEGTKonfe-Agreements, and Processes. Dostupno na:


rencija za IstočnuAziju. Bali, Indonezija.


http://www.un.org/esa/forests/pdf/aheg/param/ba-
United Nations Department of Economic and Social ckground-2.pdf (pristupljeno 2. srpnja, 2011.).


Affairs – UNDESA, 2002: Johannesburg Plan of


Implementation. Dostupno na:


SUMMARY: EU has made a series of legislative acts by which the control
of trade of wood and wood based products is introduced, all in order to ensure
the legality of these products. The basis of this control system is placing the responsibility
for the legality of these products on the companies (“operators”)
that are first to place wood and wood based products on the EU market. In
order to secure themselves from the risk of placing illegal products on the
market the operators should develop a due diligence system by which the legality
of the chain of custody of these products would be controlled. For operators
that do not have sufficient capacities to develop their own due diligence
system the EU is set to help them by assigning monitoring organizations to develop
national due diligence systems. Basic elements of the due diligence systems
are access to information, risk assessment and risk mitigation. This
control system is defined by the Timber regulation (EC, 998/2010), which is
valid from March the 3rd, 2013. The European Commission has made a commitment
do define the specificities of the system by June 3rd, 2012.


In order to simplify the control of chain of custody, the EU endorses bilateral
voluntary partnership agreements (VPA’s) with partner countries for
which exists a medium or high level of risk of illegal logging. Such agreements
encompass border control of origin of wood or wood based products which
are exported from the partner county to the EU. The core of every VPA is the
definition of the legality of wood, which encompasses the respective legislative
framework and a series of chapters which serve as a basis for field audits.
In order to broaden the acceptance of VPA’s the European Commission in cooperation
with many international organizations promotes building connections
between the VPA’s and voluntary certification systems in forestry.


It is expected that without spreading of VPA’s to China and Russia the current
partner countries will have bare an increase in timber prices of 70% by
2020. Within the same time period it is also expected that the production of
roundwood in developed countries will increase by 4%, and that it will decrease
by 8% in the developing countries. Even a broad expectance of VPA’s
cannot ensure the success of implementation of the Timber regulation, because
the control of legality of wood can be circumvented by trading it with EU via a
third country that does not have a VPA. After its accession to the EU the Republic
of Croatia will have to develop its own due diligence system, in which special
care should be attributed to wood coming from private forests and to
imported wood. If Hrvatske šume Ltd. continues on to be FSC certified, the
control of legality of wood coming from state owned forests will be simplified,
and will mostly fall under the already existing “controlled wood” standard.


Key words:Illegal timber trade, EU FLEGTAction plan, Timber regulation,
due diligence