DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 9     <-- 9 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555


UDK 630* 165 (Prunus avium L.) (001)


GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE (Prunus avium L.)
U DIJELU PRIRODNE RASPROSTRANJENOSTI U HRVATSKOJ


GENOTYPIC DIVERSITY OF WILD CHERRY (Prunus avium L.)
IN THE PART OF ITS NATURAL DISTRIBUTION IN CROATIA


1 234


Olivera TANČEVACRMARIĆ, Snježana ŠTAMBUK , Zlatko ŠATOVIĆ , Davorin KAJBA


SAŽETAK: Klonski materijal za istraživanje genotipske raznolikosti divljetrešnje korišten je iz klonske sjemenske plantaže (Šumarija Kutina), a činila su
ga 24 selekcionirana plus stabla iz područja sjeverozapadne Hrvatske. Klonovi
su analizirani pomoću 15 odabranih mikrosatelitnih DNK biljega (SSR), koji su
odabrani od organizacije ECPGR. Otkriveno je bogatstvo alelnih varijacija
kod SSR lokusa, a utvrđen visok stupanj polimorfizma potvrdio je postojanje ne
samo opsežne morfološke, već i vrlo značajne genetske raznolikosti. Na temelju
udjela zajedničkih alela (DPSAM) izračunata je prosječna genet ska udaljenost od


0.573.Najmanja genetska udaljenost (DPSAM= 0.100) zabilježena je između genotipova
‘KP2’ i ‘KP5’ (Kloštar Podravski, regija Koprivnica), koji su se podudarali
u 27 od 30 alela, dok je najveća genetska udaljenost (DPSAM= 0.933)
zabilježena između genotipova ‘Đu2’ (Đulovac, regija Bjelovar) i ‘L3’ (Lipovljani,
regija Zagreb) koji su se razlikovali u 28 od 30 alela. Matrica genetske
udaljenosti, temeljena na udjelu zajedničkih alela (DPSAM), nije utvrdila jasno
svrstavanje jedinki divlje trešnje s obzirom na njihovo porijeklo, odnosno regiju
(Koprivnica, Bjelovar, Zagreb). Analizom molekularne varijance (AMOVA)
utvrđeno je da je znatno veći postotak (95.88 %) ukupne mikrosatelitne raznolikosti
uzrokovan razlikama između jedinki unutar regija, od onog uzrokovanog
razlikama između istraživanih regija (4.12 %). .
– statistika je iznosila 0.041 i
bila je visokosignifikantna (P < 0.01) što ukazuje na postojanje određene regionalne
strukturiranosti genetske raznolikosti, a prikazana je osima faktorijalne
analize korespondcije (FCA). Prva os objašnjava 63.76 % ukupne inercije, i
razdvojila je jedinke iz regije Zagreb od jedinki iz regije Bjelovar i Koprivnica,
dok je druga os sa 36.24 % razdvojila jedinke iz regije Bjelovar od onih iz regije
Koprivnica.


Ključne riječi:Prunus aviumL., mikrosatelitni biljezi SSR, genetska
raznolikost.


UVOD – Intoduction
Divlja trešnja (Prunus aviumL.) potječe iz Europe plemenita vrsta iz mješovitih šuma, a obitava u prirodgdje
raste u prekinutom arealu na šumskim padinama nim šumskim populacijama ograničene veličine u vejužne,
središnje i zapadne Europe. Općenito je to rijetka ćini europskih zemalja. Znanje o autohtonom porijeklu
divlje trešnje te njezina rasprostranjenost nikako nije


1


Dr. sc. Olivera Tančeva Crmarić, Vitroplant d.o.o., S. Radića 38,


dovoljna kako bi se omogućilo očuvanje tih autohtonih


21 210 Solin


grupa i individualnih stabala. Osim šumske trešnje po


2


Dr. sc. Snježana Štambuk, Sveučilišni studijski centar za forenzič
ne znanosti, R. Boškovića 31, 21 000 Split
stoje i udomaćeni oblici poznati kao slatka trešnja koji


3


Prof. dr. sc. Zlatko Šatović, Agronomski fakultet, Svetošimunska


su već stoljećima izvor poželjne ljudske prehrane, te se


25, 10 000 Zagreb


zbog toga kultiviraju od davnih vremena. Ova se vrsta u


4


Prof. dr. sc. Davorin Kajba, Šumarski fakultet, Svetošimunska
25, 10 000 Zagreb, e-mail:davorin.kajba@zg.t-com.hr


prošlosti ekstenzivno sadila, međutim često se posljed
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 10     <-- 10 -->        PDF

O. Tančeva Crmarić, S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba: GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555


njih godina javlja nedostatak sjemena i sadnica kao


ograničavajući čimbenik za veći uzgoj. Zbog visoko


kvalitetnog drva,kao i zbog kraće ophodnje,ona je vrlo


interesantna vrsta za pošumljavanje rubnih obradivih
površina, te istovremeno ima velik potencijal primjene,
kako u državnim tako i u privatnim šumama niskog i
srednjeg uzgojnog oblika. Može se koristiti i pri popunjavanju
u oplodnim sječama, a pogodna je za osnivanje
šumskih kultura na napuštenim poljoprivrednim
površinama, livadama, vinogradima i voćnjacima.


Sveobuhvatna europska istraživanja varijabilnosti
divlje trešnje kroz testove provenijencija nisu još provedena,
dok su dosadašnji rezultati najčešće dobiveni samo
iz pojedinih regionalnih provenijencija/potomstava i pokazuju
priličnu varijabilnost morfoloških i fenoloških
značajki. Rezultati dosadašnjih istraživanja provedenih
uglavnom na regionalnoj razini ukazuju na veliku raznolikost
morfoloških i fenoloških svojstava divlje trešnje
(Santi i Lemoine 1990, Weiser 1996, Meier-
Dinkel i sur. 1997, Kleinschmit i sur. 1999,
Kleinschmiti sur.2003,Kitini sur.2005).


Velik je broj istraživanja proveden u svrhu utvrđivanja
genetskih odnosa između slatke trešnje i divlje treš nje
(Archese i sur. 2007, Guarino i sur. 2009,
Jing-Yong i sur.2009), te identifikacije kultivara slatke
trešnje (Gerlach i Stosser 1998, Boritzki i
sur. 2000, Aradhyai sur.2004,DucciiSanti2004,
Turkeci sur.2005).


Mikrosatelitni biljezi razvijeni za breskvu i ostale
vrs teporodiceRosaceaeuspješno se koriste i u analizi
ge netske raznolikosti divlje trešnje (Cipriani i sur.
1999, Testolin i sur. 2000, Downey i Iezzoni
2000, Dirlewanger i sur. 2002, Russell 2003,
Clarki Tobutt 2003,Schueleri sur.2003, VaughaniRussel2004,
WunschiHormaza2004).


Organizacija ECPGR (Europski program suradnje u
svezi biljnih genetskih izvora) dala je preporuke za korištenje
15 mikrosatelitnih markera s kojima je napravljena
genotipizacija plus stabala divlje trešnje i u ovim
istraživanjima.Tako su istraživanja divlje trešnje početkom
ovog stoljeća bila orijentirana na određivanje
efektivnih markera za SSR analizu divlje trešnje. Mikrosatelitni
markeri biljezi predstavljaju iznimno dobre
cjelokupne mjere za određivanje stupnja neutralne genetske
raznolikosti koja je prisutna u populaciji. Uz to
što su mutacijske stope visoke u mikrosatelitnim regijama,
vjerojatnost je da visokaalelna raznolikost indicira
visok stupanj opće genetske varijacije.Visoka pak
neutralna varijabilnost mogla bi biti pokazatelj za potencijalno
signifikantnu adaptivnu varijabilnost, dok je
broj mikrosatelitnih lokusa dostupnih za rod Prunus
povećan (Amprimo 1997,Ballian2002,Strussi
sur. 2003, Wunsch iHormaza 2004,Stoechel i
sur. 2006, Lacis2010, Turkoglui sur.2010,Ercislii
sur. 2011).


Postojeći podaci iz različitih izvora mikrosatelitnih
početnica mogu se usporediti,pa će imati vrijednost i
za očuvanje genetske raznolikosti divlje trešnje u europskom
programu očuvanja šumskih vrsta drveća
(EUFORGEN), kao i nekih drugih plemenitih listača u
Hrvatskoj (Zebec i sur.2010).S ciljem omogućavanja
uspoređivanja genetske raznolikosti klonova između
uspostavljenih kolekcija divlje trešnje u Europi,
ali i zbog cijelokupnih podataka za rodove Prunus,
MalusiPyrus,2006. godine osnovan je ECPGR koji je
dao preporuke za standardizirani set mikrosatelitnih biljega
za fingerprinting odabranih “plus” klonova u
osnovanim sjemenskim plantažama.


Očuvanje genetske strukture divlje trešnje (Prunus
aviumL.) i korištenje metoda oplemenjivanja predstavljaju
osnovu održavanja njenog evolucijski stvorenog
adaptacijskog potencijala. Istraživanjem genetske raznolikosti
i genetske strukture uporabom molekularnih
biljega za divlju trešnju mora se intenzivirati u suradnji
s drugim europskim zemljama. Uspostava klonske kolekcije
i informacije o takvom materijalu olakšala bi
očuvanje i razmnožavanje, a vrijedne bi klonove trebalo
uvesti u klonske plantaže.


Istraživanja populacijske strukture kao i genetske
raznolikosti,prijeko su potrebne jer omogućavaju kvalitetno
očuvanje i određuju strategiju upravljanja genetskim
resursima divlje trešnje. Pod oplemenjivanjem
divlje trešnje podrazumijevamo selekciju najkvalitetnijih
stabala prema fenotipskim svojstvima, osnivanje
klonskih sjemenskih plantaža odabranih genotipova, te
naknadno povećanje genetske dobiti s odabranim željenim
svojstvima kroz klonske testove, testove potomstva
i sekundarnu selekciju (Pavelić 2006,Kajba i
sur. 2006, Tančeva Crmarić 2011).


Očuvanje genetske strukture divlje trešnje (Prunus
avium L.) i korištenje metoda oplemenjivanja predstavljaju
osnovu održavanja njenog evolucijski stvorenog
adaptacijskog potencijala.Istraživanja genetske varijabilnosti
i njezine genetske strukture, uporabom molekularnih
biljega,intenzivirani su u većini europskih zemalja,
dok se osnivanjem klonskih kolekcijai informacijama o
takvom materijalu olakšava njezino očuvanje i razmnožavanje,
a superiornijiklonovi uključuju se u klonske sjemenske
plantaže.


MATERIJAL I METODE RADA– Material and methods
Klonski materijal korišten za istraživanje genotipske Šumarije Kutina, UŠPZagreb.Istraživana 24 genotipa
raznolikosti divlje trešnje uziman je iz klonske sjemen-predstavljali su selekcionirana plus stabla iz područja
ske plantaže, koja je osnovana 2001. godine na području sjeverozapadne Hrvatske. Stabla su bila starosti od 50 do
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 11     <-- 11 -->        PDF

O. Tančeva Crmarić, S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba: GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555


80 godina, a po svojim fenotipskim
karakteristikama i objektivnom kriteriju
selekcije odgovarala su plus
stablima. Po dva stabla potječu s područja
Šumarije Đulovac (‘ĐU 1’,
‘ĐU 2’), Šumarije Novska (‘N 1’,
‘N 3’) i Šumarije Garešnice (‘G 1’i
‘G 2’), iz Šumarije Kloštar Podravski
su tri stabla (‘KP 2’, ‘KP 3’,
‘KP5’), iz Šumarije Koprivnica četiri
stabla (‘KC 1’, ‘KC 2’, ‘R 1’,
‘R 2’), Šumarija Lipovljani zastupljena
je sa šest stabala (‘L1’, ‘L2’,
‘L3’, ‘L4’, ‘L5’, ‘L6’), iz Šumarije
Kutina uključeno je pet stabala
(‘K 1’, ‘K 2’, ‘K 3’, ‘K 4’, ‘K 5’).
Prostorni raspored selekcioniranih
stabala u području rasprostranjenja
prikazan je na slici 1. Navedeni autohtoni
klonovi divlje trešnje uvedeni
su u proizvodnjuin vitro, a za
analizu DNAuzeta je po jedna nakupina
umnoženih biljčica iz faze mul-


Slika 1. Rasprostranjenost i položaj istraživanih klonova divlje trešnje


Figure 1Distribution and location of the selected wild cherry clones


tiplikacije od svakog klona. Izolacija
sveukupne stanične DNAvršena je tijekom faze mikro-DNAodređen je pomoću spektrometra (Ultrospec 2000,
razmnožavanja sa po jednom nakupinom za 24 klona. Pharmacia Biotech (Biochorn) Ltd. Cambridge, UK).
Postupak izolacije ukupne DNAiz nakupina mikro-Svih 24 klonova divlje trešnje analizirano je pobiljčica
bio je prilagođeni postupak o izolaciji ukupne moću 15 odabranih mikrosatelitnih biljega prikazanih
DNA (Štambuk i sur.2007). Određivanje količine u tablici 1.


Tablica 1. Duljine alela (pb), broj alela (Na), broj genotipova (Ng), zapažena (HO) i očekivana heterozigotnost (HE),


te Informacijski sadržaj polimorfizma (PIC) 15 mikrosatelitnih biljega analiziranih u skupini od 24 klonova divlje


trešnje (Prunus aviumL.)
Table 1 Allele lengths (bp), number of alleles (Na), number of genotypes (Ng), observed (H ) and expected heterozygosity


O


(H ), and Polymorphic Information Content (PIC) for 15 microsatellite markers analysed in 24 wild cherry


E


(Prunus aviumL.) clones


Biljeg / Marker Duljina alela (pb) / Allele lengths (bp) Na Ng HO HE PIC
EMPA002 106, 108 2 3 0.625 0.500 0.371
EMPA004 182, 184, 188, 190, 192, 194, 196 7 11 0.625 0.758 0.698
EMPA005 145, 230, 234, 237, 240, 241, 243, 245, 247, 252, 254 11 12 0.875 0.767 0.722
EMPA015 213, 215, 217, 221, 223, 225, 227, 240, 250 9 12 0.667 0.788 0.734
EMPA017 223, 234, 238, 240, 242 5 5 0.417 0.365 0.340
EMPA018 83, 99, 100, 103, 105, 111, 113 7 10 0.833 0.739 0.683
EMPAS10 149, 151, 153, 157, 159, 163, 167, 175, 185 9 12 0.750 0.733 0.675
EMPAS11 65, 75, 86, 104 4 7 0.375 0.517 0.456
EMPAS12 123, 137, 139, 145, 147 5 10 0.708 0.763 0.700
EMPAS14 198, 200, 211 3 5 0.333 0.383 0.336
EMPASO1 225, 230, 232, 234, 235, 236, 240 7 10 0.708 0.697 0.638
EMPASO2 132, 135, 139, 141, 144, 146, 148 7 14 0.750 0.813 0.764
EMPASO6 203, 205, 207, 209, 215, 221, 223, 227 8 13 0.542 0.819 0.767
PCeGA 129, 133, 135, 141, 143, 152, 154, 156, 160, 169 10 12 1.000 0.833 0.798
UDPA 118, 120, 122, 124, 126, 132 6 10 0.708 0.728 0.659
Prosjek / Average 6.667 9.733 0.661 0.680 0.623
Minimum / Minimum 2 3 0.333 0.365 0.336
Maksimum / Maximum 11 14 1.000 0.833 0.798
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 12     <-- 12 -->        PDF

O. Tančeva Crmarić, S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba: GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555


Ti su biljezi odabrani od organizacije ECPGR po
načelima dva mikrosatelitna biljega po kromosomu za
rodPrunusi bazirani na brojnim mjerilima: publicirani
su i slobodno dostupni; razvijeni su zaPrunus avium
(isključujući UDPA98-412 i PceGA34); imaju jednostavan
model amplifikacije, jedan do dva alela po diploidu;
polimorfni su sa visokim PIC (Informacijski
sadržaj polimorfizma) i DP vrijednostima; odsustvo
null alela; distribuirani su kroz genom, nisu strogo vezani
i imaju mogućnost za multiplex istraživanja
(http://www.ecpgr.cgiar.org/networks/fruit/prunus.html) .


Lančana reakcija polimerazom kao tehnika molekularne
biologije koristi se za umnožavanje točno određenog
dijela DNA. Za izvođenje ove reakcije korišten je
uređaj GeneAmp. PCR System 9700 koji omogućava
zagrijavanje i hlađenje reakcijske otopine na određenim
temperaturama u određeno vrijeme.


Produkti PCR analizirani su u automatskom kapilarnom
sekvencioneru (ABI Prism 310 GeneticAnalyzer,
Software v. 3.2., Applied Biosystems) koji za htije va
fluorescentno označene primere. Kapilare u polju
istosmjerne struje omogućavaju razdvajanje DNAfragmenata
prema veličini. Detekcija DNAfragmenata bazira
se na karakteristici da specijalne fluorescentne
boje osvijetljene laserom emitiraju svjetlost. Sekvencioner
može detektirati istovremeno pet boja (pla vu,
zelenu, crvenu, žutu i narančastu). Narančasta bo ja se
koristi za interni standard (upotrebom Genescan 500
Liz internal size standard –Applied Biosystems) pozna
tih veličina fragmenata, a kojim se so f tverski određivala
duljina ostalih fragmenata.


Raznolikost mikrosatelitnih biljega analizirana je na
temelju izračuna ukupnog broja alela po biljegu (Na ),
ukupnog broja genotipova po biljegu (Ng), zapažene
heterozigotnosti (HO), očekivane heterozigotnosti ili
genske raznolikosti (HE), te Informacijskog sadržaja
polimorfizma (PIC). Izračuni navedenih parametara izračunati
su pomoću računalnih programa PowerMarker
V3.23 (Liu, 2002), FSTAT v. 2.9.3.2 programme package
(Goudet 1995, 2002) i MICROSAT (Minch i
sur. 1997).


Ishodišna matrica umnoženih fragmenata 15 mikrosatelitnih
biljega korištena je u izračunavanju matrice
genetske udaljenosti na temelju udjela zajedničkih
alela (Proportion of Shared Alleles Distance; DPSAM)
(Bowcock i sur.1994). Dobivena matrica poslužila
je za izradu stabla metodom sparivanja susjeda (Neighbor-
Joining; NJ) (Saitou iNei1987).


Računalni program MICROSAT korišten je za
izračun genetske udaljenosti na temelju udjela zajedničkih
alela (DPSAM)kao i za izradu 1,000 pseudoponavljanja
bootstrap uz izračun pripadajućih matrica
genetske udaljenosti. Izrada stablaNJprovedena je pomoću
računalnog programa NEIGHBOR programskog
paketa PHYLIP (Felsenstein 2002). Vrijednosti
bootstrapizračunate su pomoću računalnog programa
CONSENSE (PHYLIP).


U svrhu grafičkog prikaza odnosa između analiziranih
genotipova provedena je faktorijalna analiza korespondencije
(Factorial Correspondence Analysis;
FCA). FCAje multivarijatna metoda koja se koristi u
svrhu sažimanja informacija i prikaza odnosa između
opažaja (jedinki) na temelju simultane analize više kvalitativnih
svojstava (biljega). FCAje sličnaAnalizi glavnih
sastavnica (Principal Component Analysis; PCA)
pri čemu se PCAkoristi u slučaju kvantitativnih svojstava,
dok se FCAtemelji na tablicama kontingencije
nastalih unakrsnim tabeliranjem (cross-tabulation).
FCA je provedena pomoću programa Genetix 4.05
(Belkhir i sur. 2004) uzimajući u obzir regionalnu
pripadnost jedinki u analizi.


Analizom molekularne varijance (Analysis of Molecular
Variance; AMOVA;Excoffier i sur.1992) raščlanjena
je ukupna varijanca u sastavnice varijance:
sastavnicu uzrokovanu razlikama između regija (Bjelovar,
Koprivnica, Zagreb), te sastavnicu uzrokovanu
razlikama između jedinki unutar regija.Analiza je provedena
uz pomoć programa Arlequin ver. 2.000
(Schne i der isur.,2000), a signifikantost.
vrijednosti
izračunata je na temelju 10 000 permutacija. Pojedinačnim
analizama izračunate su.ST vrijednosti između
svih parova regija uz izračun njihovih signifikantnosti.
Tako je dobivena matrica .ST vrijednosti na temelju
koje je moguće procijeniti udaljenost između analiziranih
regija.


REZULTATI ISTRAŽIVANJAI DISKUSIJA– Results of research and disscusion


Procjena genetske raznolikosti


Istraživana fenotipski odabrana 24 plus stabla divlje
trešnje pripadaju trima sjemenskim regijama, od toga
regiji Zagreb pripadaju 13, regiji Bjelovar četiri i regiji
Koprivnica sedam genotipova. Utvrđeno je bogatstvo
alelnih varijacija kod SSR lokusa, te je potvrđena cjelokupna
značajna genetička raznolikost istraživanih klonova
divlje trešnje. Unutar navedenih 15 lokusa, u
ovom istraživanju detektirano je 100 različitih alela


–Estimation of genetic variability


kod 24 istraživanih klonova divlje trešnje. Odabrani
SSR biljezi ugenotipizaciji klonova pokazali su se kao
jako informativni materijal. U dosadašnjim istraživanjima
SSR biljezi korišteni su za fingerprinting, mapiranje,
kao i za određivanje protoka gena (Vaughan i
Russell2004,Clarki sur.2009).


Od odabranih 15 biljega njih 14 je pokazalo 100 %-tnu
amplifikaciju kod svih 24 odabranih klonova divlje treš
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 13     <-- 13 -->        PDF

O. Tančeva Crmarić, S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba: GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555


nje, dok mikrosatelitni biljeg EMPA015 nije pokazao
amplifikaciju kod klonova ‘N1’, ‘K1’i ‘L2’.Tako visoki
stupanj amplifikacije omogućio je korištenje svih 15 bilje
ga u određivanju polimorfizma i daljnjih genetskih
ana liza i potvrdio njihov izbor napravljen od strane
ECPGR. Ohta i sur. (2005) u Japanu su koristili 85
SSR biljega za određivanje genetske varijacije 144 jedinkiPrunus
cerasus, od kojih je 25 pokazalo amplifikaciju
kod svih jedinki, ali 25 nije davalo produkt ni kod
jedne jedinke. PceGA34 korišten u ovom istraživanju
razvijen je zaP. cerasus “Napoleon”(Downwy iIezzioni
2000). Upotrebljen je kod breskve gdje je razvio
alelne duljine u rasponu od 140 do 148 pb (Aranzana
i sur. 2003). U genotipizaciji divlje trešnje diljem Hrvatske
duljina alela u pb za biljeg PceGA34 se kretala u rasponu
129–169, a broj alelaNabio je 10.


Clark i Tobutt (2003) razvili su primere (početnice)
za 21 mikrosatelitni lokus izoliranih iz bogatstva
Prunus avium ‘Napoleon’, a Vaughan i Russel
(2004) karakterizirali su liniju SSR primera za 14 mikro
satelita ili SSR lokusa identificiranih za P. avium genomske
DNA zbirke EMPaS (01–18), te izvijestili o
pouzdanoj seriji SSR biljega za divlju trešnju. Sedam
polimorfnih lokusa identificiranih u tom istraživanju
uneseni su u genomsku mapu divlje trešnje, i korišteni
su i u ovom istraživanju. Duljina istraživanih alela u
Hrvatskoj kolekciji trešnje (24 klona) za tih 7 lokusa iznosi
la je za biljeg EMPAS01 od 225 do 240 kod sveukupno
7 alela, za EMPAS02 od 132 do 148 kod 7 alela,
za EMPAS06 od 203 do 227 kod 8 alela, za EMPAS10
od 149 do 185 za 9 alela, za EMPAS11 od 65 do 104
kod 4 alela, za EMPAS12 od 123 do 147 kod 5 alela i za
EMPAS14 od 198 do 211 kod 3 alela (Tablica 1).


Ukupni broj alela za lokus UDPA 96-001 bio je 11
za trešnje sa srednjom vrijednošću 6.1, dok je za breskvu,
nektarinu i slatku trešnju iznosio 2 – 6 alela (Ciprianii
sur.1999, Testolin i sur.2000,Schueler
i sur. 2003), što nam sugerira da jedinke divlje trešnje
imaju visok stupanj polimorfizma, a što je sukladno
našem istraživanju. Mikrosatelitni biljezi su u novije
vrijeme razvijeni i specijalno za vrstu P. avium
(Schueler i sur.2003) ili su pak razvijeni za ostale
Prunusvrste, ali se upotrebljavaju kodPrunus avium
(Wunsch iHormaza 2004). Radi se o kodominantnim
biljezima koji se mogu koristiti za istraživanje
genetske raznovrsnosti kod specifičnih komponenti genoma
(Tavaud i sur.2004). Genska raznolikost (HE)
za Prunus avium u njihovim je istraživanjima bila
0,319 u usporedbi sHEkoju smo dobili u našem istraživanju,
čija vrijednost iznosi 0,680. Turkec i sur.
(2005) upotrebljavali su mikrosatelitne sekvence za
kloroplastnu i za nuklearnu DNAs ciljem utvrđivanja
razlika, genetskog polimorfizma europske i turske trešnje
kako bi pokrenuli model oplemenjivanja kultivirane
i divlje trešnje.Varijabilnost mikrosatelitne DNA


u populacijama divlje trešnje iz središnje Bosne,kao i


korelacijski odnosi cvijeta i sjemena divlje trešnje


istraživali su (Ballian 2004,Ballian iČabarav


dić2007). Pomoću sedam početnica RAPDMoreno
iTrujillo(2005) u Španjolskoj identificirali su kultivare
divlje trešnje i formirali dendrogram pomoću
kojeg je uočena korelacija kod grupiranja trešnjinih genotipova,
kao i blizina karakterističnih genotipova te su
tako poduprli hipotezu o autohtonom porijeklu istih.
Vaughan i sur.(2007) odredili su pomoću relativnih
informacija o svakom SSR lokusu razlike između dvije
populacije divlje trešnje (uzgajane i negospodarene), te
su odredili vrijednost HO od 0,717 i 0,723 s jednako
ujednačenom vrijednostiHE 0,663 i 0,667.


Koristeći se odabranim biljezima utvrđeno je
ukupno 100 alela,od kojih je najmanji broj od dva polimorfna
alela pokazao biljeg EMPA002, a najveći broj
11 alela biljeg EMPA005. Prosječni broj alela iznosio
je 6,667 po mikrosatelitnom biljegu. Do sada ne postoje
istovjetna istraživanja genetske raznolikosti divlje
trešnje koja su koristila ovaj preporučeni mikrosatelitni
set primera.Većina do sada vršenih istraživanja koristila
su ih djelomično i uglavnom u kombinaciji s drugim
mikrosatelitnim biljezima.Guarinoi sur.(2009)
istraživali su pomoću 28 mikrosatelitnih lokusa, osim
kultivare slatke trešnje i populacije divlje trešnje iz pet
prirodnih sastojina:Alto Garda, Casentinesi i Mugello
(Italija); te po jedna iz Slovenije (Slavnik) i Hrvatske
(Medvednica). U istraživanjima su dobili po 6,5 alela
po lokusu. Minimalan broj od dva alela bio je za manje
polimorfni lokus EMPA006, dok je maksimum od 14
alela davao polimorfni lokus EMPaS10 i EMPA019.
Prema njihovom zaključivanju broj alela je ovisio o karakteristikama
mikrosatelitnog ponavljanja.


Izravnu povezanost između broja alela i prosječnog
broja ponavljajućeg motiva biljega također je zapazio
Weber (1990).


Broj alela kod breskve koje je Testolin i sur.
(2000) detektirao kretao se od 2 do 8 s srednjom vrijednosti
4,5 alela po lokusu. Kod domaće trešnje te su vrijednosti
bile manje i iznosile su od 1 do 6 sa srednjom
vrijednosti 2,8 alela po lokusu. WunschiHormaza
(2004) su kod kultivirane trešnje pomoću tri para mikrosatelitnih
primera, koja su se amplificirali kod svih
analiziranih genotipova, dobili od dva do sedam alela
po lokusu. Heterozigotnost je bila u području 0,04 do
0,94, a srednja vrijednost 0,49.


U tablici 1 prikazani su osnovni deskriptivni parametri
mikrosatelitnih biljega. Broj alela (Na) po mikrosatelitnim
biljegu kretao se od dva (EMPA002) do 11
(EMPA005) s prosječnom vrijednošću od 6,667, dok je
broj uočenih genotipa bio od 2 (EMPA002) do 14


(EMPASO2) s prosječnom vrijednošću od 9,733. Zapažena
heterozigotnost (HO) se kretala od 0,333
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 14     <-- 14 -->        PDF

O. Tančeva Crmarić, S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba: GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555


(EMPAS14) do 1,000 (PCeGA) s
prosječnom vrijednoću od 0,661
ukazujući na visok udio heterozigotnih
genotipova kod divlje trešnje.
Viša vrijednost HO od 0,8 je
utvrđena kod mikrosatelitnih biljega
EMPA005 (0,875) i
EMPA018 (0,833). Informacijski
sadržaj polimorfizma (PIC) se kretao
od 0,336 (EMPAS14) do 0,798
(PCeGA) s prosječnom vrijednošću
od 0,623. Samo su tri mikrosatelitna
biljega imali vrijednost PIC veću od
0,75. Očekivanu heterozigotnost od
0,56 dobili su Guarino i sur. (2009).
Kod ostalih Prunus vrsta dobiveni
su rezultati za HE kod breskve od
0,47 (Testolin i sur.2000) i 0,45


Slika2. Broj alela 15 mikrosatelitnih biljega u odnosu na učestalost u skupini od 24 klo(
Sosinski i sur.2000), a kod ma-


nova divlje trešnje
relice 0,51 (Hormaza 2002). Kod Figure 2Number of alleles at 15 microsatellite markers in relation to its frequency as ana-


lysed in 24 wild cherry (Prunus aviumL.) clones


kultivirane trešnje detektiran je ni


zak stupanj polimorfizma uporabom RAPD biljega
(Stockinger i sur. 1996, Gerlach i Stosser
1998), kao i uporabom izoenzima (Bošković i To-
butt 1997, Beaver i sur. 1995). U ovim istraživanjima
nizak stupanj polimorfizama sHO od 0,5 dobiven
je samo za mikrosatelitne biljege EMPA017 (0,417),
EMPAS11 (0,375) i EMPAS14 (0,333) te za EMPAS06
(0,542). Is t ra živači koji rade na očuvanju genet skih resursa
i šumari posljednjih go dina intenzivno koriste brojnost
al ela i visoku heterozigotnost moleku la rnih biljega
za većinu šumskih vr sta zbog genotipizacije istih, ali i fingerprintinga
sadnog materijala (Pijut i sur. 2007). Vrlo
je bitna up oraba molekularnih biljega za po tr ebe pravilnog
gospodarenja šu mama te certificiranje i karakteriza ciju
porijekla sjemena (De Cuyperi sur.2005).


Na slici 2. prikazan je histogram učestalosti alela analiziranih
mikrosatelitnih biljega. Od ukupno 100 alela, 45
ih je imalo učestalost ma nju od 0,05 (5 %), a čak 31 alel je
za bilježen samo u jednoj jedinki. Na jučestaliji aleli bili su
EMPA017/240 (0,791) i EMPAS14 (0,771)


U tablici 2. prikazani su osnovni parametri genetske
raznolikosti analiziranih regija (Bjelovar, Koprivnica,
Zagreb). Prosječan broj alela (Nav)
zapažene i očekivane heterozigotnosti nisu se znatno
razlikovale između regija. Istraživanje provedeno u njemačkim
pokrajinama Roringen iWibbecke (Höltkeni
Gregorius 2006) pokazala su prosječno 5,5 alela po
lokusu. WunschiHormaza(2004) u istraživanju 76
kultivara trešnje s 34 mikrosatelitnih para primera, koji
su prethodno bila razvijena za breskvu, identificirala su
72 genotipska profila. Broj alela po lokusu je bio 3,7 dok
je prosječna heterozigotnost bila 0,49.


Očekivana heterozigotnost (HE) u ovom istraživanju
po regijama je bila ujednačena i iznosila je za Bjelovar
0,667, za Koprivnicu 0,676, te najmanje za Zagreb
0,655.Veću heterozigotnost (HE) od 0,66, pomoću
sedam SSR lokusa kod trešnje, dobili su Schueler i sur.
(2003), uspoređujući s dotadašnjim rezultatima kod
breskve (HE) od 0,47 (Testolin i sur.2000) i 0,51
(Hormaza 2002), no oni su uspoređivali samo validne
rezultate informativnih lokusa u njihovim proračunima.
Stoeckel i sur. (2006) ukazali su na to da je
divlja trešnja dje lomično samoinkompatibilna šu mska
vrsta sa obilatom heterozigotnošću, što je slabo istraživani
fenomen.


Tablica 2.Veličina uzorka (n), prosječan broj alela (Nav), alelno bogatstvo (Nar), broj


bio je najveći u regiji Zagreb


jedinstvenih alela (Npr), te zapažena (HO) i očekivana heterozigotnost (HE)


(5,533), a najmanji u regiji Bjelovar


klonova divlje trešnje po regijama (Bjelovar, Koprivnica, Zagreb)


(3,467). Procjenom alelnog bogat-


Table 2 Sample size (n), average number of alleles (Nav), allelic richness (Nar),
stva utvrđeno je da je prosječan broj number of private alleles (Npr), and observed (H ) and expected hetero-


O


alela znatno ovisio o broju uzorko-zygosity (H ) of wild cherry clones in three regions (Bjelovar, Kopri-


E


vnica, Zagreb)


vanih genotipova po regiji, tako da


se nakon korekcije na veličinu
uzorka, regije nisu znatno razlikovale
po alelnom bogatstvu. Najveći
broj jedinstvenih alela (29) zabilježen
je u regiji Zagreb. Vrijednosti


Regija
Region n Nav Nar Npr HO HE
Bjelovar 4 3.467 3.467 6 0.667 0.653
Koprivnica 7 4.133 3.493 8 0.676 0.686
Zagreb 13 5.533 3.543 29 0.655 0.655
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 15     <-- 15 -->        PDF

O. Tančeva Crmarić, S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba: GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555


U tri prirodne populacije divlje


trešnje pomoću osam mikrosatelita,


kao i biljega za samoinkompatibil-


Tablica 3. Genetske udaljenosti temeljem udjela zajedničkih alela (D) između 24 klona divlje trešnje dobivena analizom 15 mikrosatelitnih biljega


PSAM


Table 3 Pairwise proportion of shared allele distance (DPSAM) among 24 wild cherry (Prunus aviumL.) clones as obtained by the analysis of 15 microsaellite markers


Br.
No.
RegijaRegion
GenotipGenotyp Dju1 Dju2 G1 G2 KP2 KP3 KP5 KC1 KC2 R1 R2 K1 K2 K3 K4 K5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 N1 N3
1 Bjelovar Dju1 0.000
2 Bjelovar Dju2 0.467 0.000
3 Bjelovar G1 0.733 0.600 0.000
4 Bjelovar G2 0.400 0.500 0.600 0.000
5 Koprivnica KP2 0.533 0.633 0.800 0.600 0.000
6 Koprivnica KP3 0.367 0.567 0.667 0.433 0.500 0.000
7 Koprivnica KP5 0.567 0.700 0.833 0.633 0.100 0.500 0.000
8 Koprivnica KC1 0.567 0.433 0.500 0.467 0.733 0.533 0.767 0.000
9 Koprivnica KC2 0.600 0.600 0.700 0.500 0.667 0.667 0.733 0.500 0.000
10 Koprivnica R1 0.567 0.533 0.567 0.467 0.567 0.533 0.633 0.433 0.567 0.000
11 Koprivnica R2 0.500 0.433 0.600 0.367 0.733 0.633 0.767 0.533 0.400 0.667 0.000
12 Zagreb K1 0.500 0.536 0.500 0.357 0.714 0.536 0.714 0.536 0.500 0.536 0.321 0.000
13 Zagreb K2 0.500 0.600 0.500 0.500 0.667 0.633 0.667 0.500 0.633 0.567 0.467 0.393 0.000
14 Zagreb K3 0.567 0.700 0.633 0.433 0.633 0.567 0.667 0.633 0.567 0.633 0.467 0.321 0.467 0.000
15 Zagreb K4 0.667 0.633 0.567 0.500 0.733 0.667 0.767 0.600 0.733 0.567 0.500 0.357 0.467 0.333 0.000
16 Zagreb K5 0.533 0.567 0.633 0.533 0.633 0.567 0.600 0.600 0.733 0.533 0.533 0.429 0.433 0.533 0.467 0.000
17 Zagreb L1 0.500 0.600 0.667 0.467 0.567 0.567 0.633 0.667 0.667 0.600 0.467 0.464 0.533 0.433 0.467 0.467 0.000
18 Zagreb L2 0.571 0.536 0.679 0.536 0.607 0.500 0.643 0.536 0.607 0.643 0.571 0.536 0.500 0.536 0.464 0.607 0.500 0.000
19 Zagreb L3 0.800 0.933 0.833 0.767 0.633 0.633 0.600 0.867 0.767 0.767 0.800 0.714 0.767 0.633 0.800 0.700 0.733 0.786 0.000
20 Zagreb L4 0.467 0.533 0.733 0.467 0.600 0.600 0.667 0.533 0.567 0.500 0.467 0.429 0.467 0.500 0.500 0.567 0.567 0.500 0.700 0.000
21 Zagreb L5 0.633 0.500 0.667 0.600 0.667 0.667 0.633 0.533 0.600 0.600 0.533 0.500 0.500 0.667 0.600 0.467 0.600 0.536 0.700 0.500 0.000
22 Zagreb L6 0.700 0.567 0.567 0.567 0.667 0.667 0.667 0.667 0.600 0.633 0.533 0.357 0.533 0.567 0.500 0.533 0.600 0.500 0.700 0.533 0.333 0.000
23 Zagreb N1 0.607 0.571 0.643 0.429 0.464 0.500 0.464 0.571 0.643 0.500 0.571 0.464 0.536 0.429 0.393 0.536 0.536 0.536 0.643 0.464 0.536 0.429 0.000
24 Zagreb N3 0.467 0.433 0.533 0.500 0.667 0.633 0.733 0.400 0.667 0.467 0.600 0.571 0.567 0.667 0.633 0.633 0.667 0.571 0.867 0.433 0.567 0.667 0.536 0.000


nost te postavljanjem četiri hipoteze,
pokušali su objasniti negativnu
vrijednost koeficijenta samooplodnje
(Fis) te zaključili da je takav rezultat
pre dvidljiv samo za stupnjeve
klonskog približavanja, pri tome se
misli na vegetativno razmnožavanje
korijenovih izdanaka koji rastu uz
roditeljska stabla, kao i na utjecaj
ljudi naknadnim širenjem takvog
materijala. Produžena klonska reprodukcija
može znatno utjecati na
genetsku strukturu i re produktivnost
populacije divlje trešnje (Vaughan
i sur. 2007).


Osim za identifikaciju elitnih
stabala divlje trešnje njihova genotipizacija
je bitna i za strategiju selektivnog
mapiranja roda Prunus
(Howad i sur. 2005). Naime,
Vision i sur.(2000) predlažu mapiranje
kroz dva stupnja, gdje se u
prvom određuju okvirne mape pomoću
biljega s manjom preciznošću,
a u drugom stupnju se koristi
podskup biljega s visokom informativnošću
za biljke.


Takvo grupiranje bi trebalo smanjiti
koštanje samog procesa, a dalo
bi detaljne rezultate, s obzirom da se
radi o brojnim svojtama divljih i kultiviranih
oblika unutar ovog roda.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 16     <-- 16 -->        PDF

O. Tančeva Crmarić, S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba: GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555
550
Izračun genetske udaljenosti (D
PSAM
) između genotipova i izrada stabla
Proportion of shared allele distances (DPSAM) among genotypes and neighbor-joining tree
Prosječna genetska udaljenost izračunata na temelju
udjela zajedničkih alela (DPSAM) između 24 genotipa
divlje trešnje iznosila je 0,573 (tablica 3). Najmanja je
genetska udaljenost (DPSAM = 0,100) zabilježena iz-
među genotipova KP2 i KP5 iz regije Koprivnica
(DPSAM = 0.1009 koji su se podudarali u 27 od 30 alela,
dok je najveća genetska udaljenost (DPSAM = 0,933) za-
bilježena između genotipova “Dju2” (Bjelovar) i “L3”
(Zagreb) koji su se razlikovali u 28 od 30 alela. Na ne-
zakorijenjenom stablu nastalom metodom sparivanja
susjeda (Neighbour-Joining) nije primjećeno jasno svr-
stavanje jedinki s obzirom na regiju (slika 3).Vrijedno-
stiboostrappojedinih skupina na stablu su uglavnom
bile niske (<50%).
Slika3. Stablo nastalo metodom spariva-
nja susjeda (Neighbor-Joining) na
temelju matrice genetske udalje-
nosti temeljem udjela zajedničkih
alela (D
PSAM
) između 24 klona
divlje trešnje dobivena analizom
15 mikrosatelitnih biljega.Vrijed-
nosti pouzdanosti boostrap iznad
50 % prikazane su na granama.
Regije su označene bojama: Bje-
lovar (zeleno), Koprivnica (pla -
vo) i Zagreb (crveno)
Figure 3 Neighbor-joining tree based on
matrix of proportion of shared al-
lele distances (DPSAM) among 24
wild cherry (Prunus aviumL.) clo-
nes as obtained by the analysis of
15 microsaellite markers. Boo-
strap support values higher than
50 % are given above the branc-
hes. Regions are indicated by co-
lo urs: Bjelovar (green), Ko pri-
vnica (blue), Zagreb (red)
Faktorijalna analiza korespondencije (FCA)
Factorial correspondence analysis (FCA)
Faktorijalna analiza korespondencije (FCA) naprav-
ljena pomoću programa Genetix 4,05 (Belkhir i sur.
2004), a provedena je uzimajući u obzir regionalnu pri-
padnost jedinki u analizi, i dala je grafički prikaz odnosa
između analiziranih klonova divlje trešnje. Na slici 4. pri-
kazana je projekcija jedinki i baricentara regija u koordi-
natnom sustavu određenom prvim dvjema osima faktori-
jalne analize korespondcije (FCA). Prva je os objašnja-
vala 63,76 % ukupne inercije, a druga 36,24 %. Prva je os
razdvojila jedinke iz regije Zagreb od jedinki iz regije
Bjelovar i Koprivnica, dok su se po drugoj osi razdvojile
jedinke iz regije Bjelovar od onih iz regije Koprivnica.
Tablica 4. Raspodjela mikrosatelitne raznolikosti divlje tre-
šnje između i unutar tri regije (Bjelovar, Kopri-
vnica, Zagreb) na temelju Analize molekularne
varijance (AMOVA)
Table 4 Analysis of Molecular Variance (AMOVA) for the
partitioning of microsatellite diversity of wild
cherry among and within three regions (Bjelovar,
Koprivnica, Zagreb)
Regija /
Bjelovar Koprivnica ZagrebRegion
Bjelovar 0.3856 0.0285
Koprivnica 0.0019 0.0038
Zagreb 0.0396 0.0539
Analiza molekularne varijance (AMOVA)
Analysis of Molecular Variance (AMOVA)
Analizom molekularne varijance (AMOVA) utvrđeno
je da je znatno veći postotak (95,88 %) ukupne mikrosate-
litne raznolikosti uzrokovan razlikama između jedinki
unutar regija od onog uzrokovanog razlikama između re-
gija (4,12 %)..-statistika je iznosila 0,041 i bila je viso-
kosignifikantna (P < 0,01) što ukazuje na postojanje
određene regionalne strukturiranosti genetske raznoliko-
sti (tablica 4). Izračunavanjem.ST vrijednosti između pa-
rova regija i pripadajućih P-vrijednosti (tablica 5)
utvrđeno je da .ST vrijednost između regije Bjelovara i
Koprivnice nije bila signifikantna (P> 0,05), dok je iz-
među regije Bjelovar i Zagreb bila signifikantna (0,05 < P
< 0,01), a između regije Koprivnica i Zagreb visokosigni-
fikantna (P< 0,01).


ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 17     <-- 17 -->        PDF

O. Tančeva Crmarić, S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba: GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555
551
Slika4. Prikaz 24 klona divlje trešnje u koordinatnom sustavu određenom prvim dvjema osima faktorijalne analize korespondencije
(FCA). Pojedinačni genotipovi prikazani su malim kvadratima, a baricentri regija označeni su većim kvadratima.
Figure 4 Factorial correspondence analysis (FCA) plot of 24 wild cherry (Prunus aviumL.) clones. Each individual genotype is indicated
by a small symbol, while the regional barycentres are represented by larger ones.
Tablica 5. Matrica.ST
vrijednosti (ispod dijagonale) i pripadajuće P-vrijednosti (iznad dijagonale) između regija. P-vrijedno-
sti su utvrđene na temelju 10,000 permutacija.
Table 5 Marix of pairwise.ST values among regions (lower diagonal) and corresponding P-values (upper diagonal). P-va-
lues were obtained after 10,000 permutations.
Izvor /
df
Sastavnice varijance / % Ukupne varijance / .-statistika / P(.)1
Source Variance components % Total variance .-statistics
Između regija /
2 0.209 4.12 .ST
= 0.041 0.006Among regions
Unutar regija /
45 4.879 95.88Within regions
ZAKLJUČCI – Conclusions
Istraživanjem 15 mikrosatelitnih biljega DNK (SSR)
pr ocijenjena je i potvrđena cjelokupna genetska raznoli-
ko st istraživanih klonova divlje trešnje. Otkriveno je bo-
ga tstvo alelnih varijacija kod SSR lokusa, a utvrđen
visok stu panj polimorfizma potvrdio je postojanje ne
samo opse žne morfološke, već i vrlo značajne genetske
raznolikosti.
Na temelju udjela zajedničkih alela (DPSAM), između
24 genotipova divlje trešnje, izračunata je prosječna gene-
tska udaljenost od 0.573. Najmanjagenetska udaljenost


ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 21     <-- 21 -->        PDF

O. Tančeva Crmarić, S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba: GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555


SUMMARY: Wild cherry (Prunus aviumL.) has recently drawn great attention
because of its noble and high quality wood, but also because of its importance
in preserving genetic diversity. Clonal material used to investigate
genotypic diversity of the wild cherry was taken from the clonal seed orchard
(Kutina Forest Office) and consisted of 24 selected plus trees from the area of
north-western Croatia. The clones were analyzed by 15 selected microsatellite
markers (SSR), chosen by the ECPGR. A wealth of allelic variations was
found in SSR loci, while a high degree of polymorphism confirmed the existence
not only of extensive morphological but also a very significant genetic
diversity. Based on pairwise proportion of shared allele distance (DPSAM)
among the 24 clones of wild cherry, the average genetic distance of 0.573 was
calculated. The smallest genetic distance (DPSAM= 0.100) was recorded between
the genotypes ‘KP2’ and ‘KP5’ (Kloštar Podravski, region Koprivnica),
which coincided in 27 out of 30 alleles, whereas the largest genetic distance
(DPSAM= 0.933) was found between the genotypes ‘Đu2’ (Đulovac, Bjelovar
region) and ‘L3’ (Lipovljani, Zagreb region), which differed in 28 out of 30 alleles.
The genetic distance matrix, based on pairwise proportion of shared allele
distance (DPSAM), did not show a clear classification of wild cherry
individuals with regard to their origin, i.e. region (Koprivnica, Bjelovar, Zagreb).
The analysis of molecular variance (AMOVA) revealed a significantly
higher percentage (95.88 %) of the total microsatellite diversity caused by the
differences among the invidividuals within the regions, compared to that caused
by the differences between the studied regions (4.12 %). The .
– statistics,
amounting to 0.041, was highly significant (P < 0.01) and indicates the existence
of specific regional structurality of genetic diversity. It is presented by
the axes of factorial correspondence analysis (FCA). The first axis explains


63.76 % of the total inertia and discriminates the individuals from the Zagreb
region from those from the Bjelovar and Koprivnica regions, while the second
axis with 36.24 % discriminates the individuals from the Bjelovar region from
those in Koprivnica region.


Key words:Prunus aviumL., microsatelites SSR, genetic diversity
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 18     <-- 18 -->        PDF

O. Tančeva Crmarić, S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba: GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555


= 0.100) zabilježena je između genotipova KP2 i
KP5 (Kloštar Podravski, regija Kopriv nica) koji su se podudarali
u 27 od 30 alela, dok je najveća genetska udaljenost
(DPSAM = 0.933) zabilježena između genotipova Đu2
(Đulovac, regija Bjelovar) i L3 (Lipovljani, regija Zagreb)
koji su se razlikovali u 28 od 30 alela.


Matrica genetske udaljenosti, temeljena na udjelu
zajedničkih alela (DPSAM), nije utvrdilajasno svrstavanje
jedinki divlje trešnje s obzirom na njihovo porijeklo,
odnosno regiju (Koprivnica, Bjelovar, Zagreb).


Analizommolekularnevarijance(AMOVA)ut vr đe no
je da je znatno veći postotak (95.88 %) ukupne


(DPSAM


LITERATURA


Amprimo G., 1997: Primi rilevamenti in collezioni
di fenotipi superiori diPrunus aviumeJuglans
regia. Annali Inst. Sper. Silvic., 1994–1995, 25–


26:71–79.
Aradhya, M. K.,C. Weeks,Ch. J.Simon,2004:
Molecular characterization of variability and relationships
among seven cultivated and selected
wild species ofPrunusL. using amplified fragment
length polymorphism, Scientia Horticulturae
103: 131–144.
Aranzana, M.J., A. Pineda, P. Cosson i sur.,
2003:A set of simplesequence repeat (SSR) markers
covering the Prunus genome. Theoretical
andApplied Genetics106: 819–825.
Archese,A., K. Tobutt, R.Raimondo,A.Motisi,
A.Bošković, R.I. Clark, J.
Ballian,D., 2002:Variability of characteristics of the
wild cherry blossom(Prunus aviumL.) in the region
of central Bosnia,Annales forestales 25/2:
1–19, Zagreb.
Ballian,D., A.Čabaravdić,2007:Neki korelacijski
odnosi između svojstava pupova, cvijeta i
sjemena divlje trešnje (Punus aviumL.) iz populacije
Mrkovići, No.1, 29–38.
Ballian,D., 2004:Varijabilnost mikrosatelitne DNK
u populacijama divlje trešnje (Prunus aviumL.)
iz središnje Bosne. Šum. list 11–12: 649–653.
Beaver,J.A., A.F.Iezzoni, C.W.Ramm,1995:
Isozyme diversity in sour, sweet and ground
cherry.Theor.Appl. Genet 90: 847–852.
Belkhir, K,P.Borsa, L.Chikhi, N.Raufaste,F.
Bonhomme,1996-2001: GENETIX 4.02, logici
el sous Windows TM pour la génétique des popula
tions, Laboratoire Génome, Populations, Interacti
ons, CNRS UMR 5000, Université Montpellier II.
Boritzki,M., J.Plieske, D.Struss,2000:Cultivar
identification in sweet cherry (Prunus avium


L.) using AFLP and micro-satellite markers.
Acta Hort. 538:505–510.


mikrosatelitne raznolikosti uzrokovan razlikama iz međujedinkiunutarregija,
odonoguzrokovanograzlikamaizmeđuistraživanih
regija(4.12 %)..
-statistika
jeiznosila0.041 ibilajevisokosignifikantna(P< 0.01)
što ukazuje na postojanje određene regionalne strukturiranostigenetskeraznolikosti,
aprikazanajeosima
faktorijalne analize korespondcije (FCA). Prva os objašnjava
63.76 % ukupne inercije, i razdvojila je jedinke
iz regije Zagreb od jedinki iz regije Bjelovar i Koprivnica,
dok je druga os sa 36.24 % razdvojila jedinke iz
regije Bjelovar od onih iz regije Koprivnica.


– References
Bošković,R., K.R. Tobutt, F.J. Nicoll,1997:Inheritance
of isoenzymes and their linkage relationships
in two interspecific cherry progenies,
Euphytica 93:129–143.
Bowcock,A.M., A. Ruiz-Linares, J. Tomfohrde,
E.Minch,J.R.Kidd,L.L.Cavalli-
Sforza, 1994: High resolution human evo lutionary
trees with polymorphic microsatellites.
Nature 368: 455–457.
Cipriani, G., G. Lot, W.G. Huang, M.T. Mar


razzo, E. Peterlunger, R.Testolin,
1999:AC/GTandAG/CTmicrosatellite repeats
in peach [Prunus persica(L) Batsch]:isolation,


characterisation and cross-species amplification
in Prunus,Theor.Appl. Genet. 99:65–72.


Clark, J.B., K.R. Tobutt,2003: Development and
characterization of polymorphic microsatellites
fromPrunus avium“Napoleon”. Molecular Ecology
Notes 3:578–580.


Clark, J. B., D. J. Sargent, R. I. Bošković,A.
Belaj, K. R. Tobutt, 2009: A cherry map
from the inter-specific cross Prunus avium“Napoleon”
×P. nipponica based on microsatellite,
gene-specific and isoenzyme markers.


De Cuyper,B., T. Sonneveld, K. R. Tobutt,
2005: Determining self-incompatibilitygenotypes
in Belgian wild cherries. Molecular Ecology
14:945–955.


Dirlewanger,E., P.Cosson, M. Tavaud, M. J.
Aranzana, C. Poizat, A. Zanetto, P.
Arús,F.Laigret,2002:Development of microsatellite
markers in peach [Prunus
persica(L.) Batsch] and their use in genetic diversity
analysis in peach and sweet cherry (Prunus
aviumL.). Springer-Verlag.


Downey, S.L., A.F. Iezzoni, 2000: Polymorphic
DNAmarkers in black cherry (Prunus serotina)
are identified using sequences from sweet cherry,
peach, and sour cherry. Journal of the American
Society of Horticultural Science 125:76–80.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 19     <-- 19 -->        PDF

O. Tančeva Crmarić, S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba: GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555


Ducci,F.,F.Santi, 2004:The distribution of clones in
managed and unmanaged populations of wild
cherry (Prunus avium L.). Can. J. For. Res. 27:
1998–2004.


Ercilsi,S., G.Agar, N. Yildirim, B.Duralija,


A. Vokurka, H.Karlidag, 2011:Genetic diversity
in wild sweet cherries (Prunus avium) in
Turkey revealed by SSR markers. Genetics and
Molecular Research 10(2): 1211–1219.


Excoffier, L., P. E. Smouse, J. M. Quattro,
1992: Analysis of molecular variance inferred
from metric distances among DNAhaplotypes:
application to human mitocondrial DNArestriction
sites. Genetics 131:479–491.


Felsenstein, J., 2000: PHYLIP 3.573 (Phylogeny
inference package). Department of Genetics.
University ofWashington, Seattle.


Gerlach, H.K., R. Stosser, 1998: Sweet cherry
cultivar identification using RAPD-derived
DNAfingerprints.Acta Hort. 468:63–69


Goudet, J.,1995:FSTAT (vers. 1.2): a computer progr am
to calculate F-statistics. J. Hered.86: 485–486.


Goudet, J., 2002: FSTAT: a program for Windows
(95 and above) to estimate and test gene diversities
and fi xation indices (version 2.9.3). Institut
d‘Ecologie, Bâ timent deBiologie, Université de
Lausanne, Dorigny.


Guarino,C., S.Santoro, L.De Simone, G.Cipriani,
2009: Source Prunus avium: nuclear
DNAstudy in wild populations and sweet cherry
cultivars, Genome 52: 320–337.


Hormaza, J.I., 2002:Molecular characterisation and
similarity relationships among apricot (Prunus
armeniacaL.) genotypes using simple sequence
repeats.Theor.Appl. Genet. 104:321–328.


Howad,W.,T. Yamamoto, E.Dirlewanger, R.
Testolin, P. Cosson, G. Cipriani, A. J.
Monforte, L. Georgi, A. G. Abbott, P.
Arús,2005:Mapping with a few plants:using se lective
mapping for microsatellite saturation ofthe
Prunusreference map. Genetics 171:1305–1309.


Höltken, A.M., H. R.Gregorius,2006:Detecting
local establishment strategies of wild cherry
(Prunus avium L.). BMC Ecology, 6: 13doi:
10.1186/1472–6785–6–13.


Jing-Yong, Z., L. Xiu-Lan, L. Ren-Dao, C.
Hong-Qiang, 2009: Relationship of Sweet
Chery (Prunus avium L.) Based on SSR Markers.
Plant Sciences Research 2 (1):6–10.


KajbaD., J.Gračan, M.Ivanković, S.Bogdan,


M. Gradečki-Poštenjak, T. Littvay, I.
Katičić, 2006: Očuvanje genofonda šumskih
vrsta drveća u Hrvatskoj, Glas. šum. pokuse, pos.
izd. 5:235–249.


Kitin P., I. Iliev, A. Scaltsoyiannes, C.


Nellas,A.Rubos, R.Funada,2005:Acom


parative histological study between normal and fa


sciated shoots ofPrunus aviumgeneratedin vitro.


Plant Cell,Tissue and Organ Culture 82:141–150.


Kleinschmit,J., R.Stephan, I.Wagner,2003:
European Forest Genetic resources Programme:
Wild Fruit Trees Genetic Resources Conservation
Strategy. http://www.ipgri.cgiar.org/net wor ks/
euforgen/networks/.


Kleinschmit, J., B. R. Stephan, F. Ducci, P.
Rotach, C. Matyas, 1999: Inventories of
Noble Hardwoods genetic resources: basic requirements.
Pp.92–97in Noble Hardwoods Network.
Report of theThird Meeting, 13–16 June
1998, Sagadi, Estonia. IPGRI.


Lacis, G., 2010:Characterisation of the Latvian and
Swedish Sweet and Sour CherryGenetic ResourcesActa
UniversitatisAgriculturae Sueciae 89.


Liu, J.,2002: Powermarker -APowerful Software for
Marker Data Analysis. North Carolina State
University Bioinformatics Research Center, Relaigh
NC, (www.powermarker.net)


Meier-Dinkel,A., J.Svolba, J.Kleinschmit,
1997: Selektierte, mikrovermehrte Vogelkirschen
– Klone. AFZ – Der Wald, Allgemeine
Forst Zeitschrift für Waldwirtschaft und Umweltvorsorge
52: 963–964.


Minch,E., A.Ruiz-Linares, D.Goldstein, M.
Feldman,L.L.Cavalli-Sforza,1997:MICROSAT:
a computer program for calculating
various statistics on microsatellite allele data,
ver. 1.5d. Stanford University, Stanford, CA.


Moreno,J., I. Trujillo,2005: Genetic Characterization
and Relatedness among Cherry Cultivars
in a Germplasm Bank by RandomlyAmplified
PolymorphicDNAAnalysis. AgriculturaeConspectus
Scientificus 4:105–111.


Ohta,S., T.Ktsuki,T. Tanaka,T.Hayashi,Y.
Sato,T.Yamamoto,2005:Genetic variation
in Flowering Cherries (Prunus subgenus Cerasus)
Characterizied by SSR Markers. Breeding
Science 55:415–424.


Pavelić, D., 2006:Šumsko-uzgojna svojstva divlje
trešnje (Prunus avium L.) s posebnim naglaskom
na proizvodnju sadnica. Stručni magistarski
rad, Šumarski fakultet, Zagreb, 84 str.


Pijut,P.A., K. E. Woeste, G. Vengadesan,C.H.
Michler, 2007: Technological advances in
temperate hardwood tree improvement including
breeding and molecular marker applica


tions, In Vitro Cellular and Developmental


Biology –Plant 43(4): 283–303.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2011 str. 20     <-- 20 -->        PDF

O. Tančeva Crmarić, S. Štambuk, Z. Šatović, D. Kajba: GENOTIPSKARAZNOLIKOST DIVLJE TREŠNJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXV (2011), 543-555


Russell, K.,2003:EUFORGEN Technical Guidelines
forgenetic conservation and use for wild
cherry (Prunus avium). International Plant Genetic
Resources Institute, Rome, Italy.


Saitou, N., M. Nei, 1987: The neighbor-joining
method:Anew method for reconstructing phylogenetic
trees. Molecular Biology and Evolution
4:406–425.


Santi,F., M.Lemoine,1990:Genetic markers for
Prunus avium L. 2. Clonal identifications and
discrimination fromP. cerasus andP. cerasus


P. avium. Ann. Sci. For. 47: 219–227. [doi:
10.1051/forest:19900303].


Schueler,S., A. Tusch, M. Schuster, B. Ziegenhagen,
2003:Characterisation of microsatellites
in wild and sweet cherry(Prunus avium
L.) – markers for individual identification and
reproductive processes. Genome 46:95–102.


Schneider,S., D.Roessli, L.Excoffier,2000:
ARLEQUINVersion 2.000:ASoftware for Population
Genetic DataAnalysis. Genetics and Biometry
Laboratory, University of Geneva, Geneva.


Sosinski,B., M. Gannavarapu, L. D. Hager,


L. E.Beck, G. J.King, C. D.
Ryder, S. Rajapakse,W.V. Baird, R. E. Ballard,
A. G. Abbott, 2000: Characterisation of
microsatellite markers in peach [Prunus persica


(L.) Batsch].Theor.Appl. Genet. 101:421–428.
Stockinger,E.J, C.A.Mulinix, C. M.Long,T.


S. Brettin,A. F. Iezzoni, 1996:Alinkage
map of sweet cherry based on RAPD analysis of
a microspore-derived callus culture population.


J.Hered. 87:214–218.
Stoeckel,S., J.Grange, J.F.Fernández-Manjarres,
I. Isabelle Bilger, N. Frascaria-
Lacoste, S.Mariette,2006:He terozygote
excess in a self-incompatible andpartially
clonal forest tree species — Prunus avium L.
Molecular Ecology 15:2109–2118.
Struss,D., R.Ahmad, S. M.Southwick, M.Bo-


ritzki,2003:Analysis of sweet cherry (Prunus
aviumL.) cultivars using SSR andAFLPmarker.


J.Am. Soc. Hotic. Sci. 128:904–909.
Štambuk, S., D. Sutlović, P. Bakarić, S. Petričević,
S. Anđelinović, 2007: Sudskomedicinska
botanika: moguća korist od mi krosatelitne
genotipizacije hrvatske masline (Olea
europaea L.) u sudskomedicinskoj praksi, CMJ
48:556–562.
Tančeva Crmarić,O., 2011: Mikrorazmnožavanje i
genotipska raznolikost divlje trešnje (Prunus


avium L.) u dijelu prirodne rasprostranjenosti u
Hrvatskoj. Disertacija, Šumarski fakultet Zagreb.


Tavaud, M., A. Zanetto, J. L. David, F. Laigret,
E. Dirlewanger, 2004: Genetic relationships
between diploid and allotetraploid
cherry species (Prunus avium, Prunus gondouiniiandPrunus
cerasus).Heredity: 1–8.


Testolin, R., T. Marrazzo, G. Cipriani, R.
Quarta, I. Verde, M.T.Dettori, M.Pancaldi,
S. Sansavini, 2000: Microsatellite
DNAin peach (Prunus persica(L.) Batsch) and
its use in fingerprinting and testing the genetic
origin of cultivars. Genome 43(3): 512–520.


Turkec,A., M.Sayar, B.Heinze,2005: Identification
of sweet cherry cultivars (Prunus avium
L.) and analysis of their genetic relationships by
chloroplast sequence-characterised amplified regions
(cpSCAR). Genetic Resources and Crop
Evolution 53:1635–1641.


Turkoglu Z., S. Bilgener, S. Ercisli, M.
Bakir,A. Koc, M. Akbulut, R. Gercekcioglu,
M.Gunes,A.Esitken,2010: Simple
sequence repeat-based assessmentof genetic
relationships among Prunus rootstocks, Genetics
and Molecular Research 9 (4): 2156–2165.


Vaughan, S.P., K.Russell,2004: Characterization
of novel microsatellites and development of
multiplex PCR for large-scale population studies
in wild cherry,Prunus avium. Molecular Ecology
Notes 4:429–431.


Vaughan, S.P., J. E.Cottrell, D. J.Moodley,T.
Connolly, K. Russell,2007: Clonal structure
and recruitment in British wild cherry (Prunus
aviumL.)


Vision,T.J., D. G.Brown, D. B.Shmoys, R.T.
Durrett, S. D. Tanksley, 2000: Selective
mapping: a strategy for optimizing the construction
of high-density linkage maps. Genetics 155:
407–420.


Weber, R.P.,1990:Basic ContentAnalysis, 2nd ed.
Newbury Park, CA.


Weiser,F.,1996:Ergebnisse einer 33 jahrigen Einzelbaum
– Nachkommenschaftsprüfung nach frei em
AbblühenvonVogelkirsche,Prunus aviumL.
var.avium. Silvae Genet. 45: 260–266.


Wunsch,A., J. I.Hormaza,2004:Molecular evaluation
of genetic diversity andS-allelecomposition
of local Spanish sweet cherry (Prunus
aviumL.) cultivars. Genetic Resources and Crop
Evolution 51: 635–641.


Zebec,M., M. Idžojtić, I. Poljak, I. Mihaldinec,
2010: Varijabilnost nizinskog brijesta
(Ulmus minorMill. sensu latissimo) na području
hrvatske Podravine prema morfološkim svojstvima
listova. Šum. list 11–12: 569–580, Zagreb.