DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 106     <-- 106 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Tomašić, P. Bašić Palković :BIOPOTENCIJALAMORFE (Amorpha fruticosa L.) – DRUGA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 103-113


Sj.Americi. Prirodno je rasprostranjena u istočnom i
jugoistočnom dijelu SAD-a. U Europu je unesena
1724. godine, a u Hrvatskoj se pojavila početkom 20.
stoljeća. Raste kao uspravni, šiboliki grm do 3 m vi-
sine. Listovi su neparno perasto sastavljeni. Cvjetovi su
raznospolni, entomogamni i skupljeni u uspravnim, vršnim
klasovima. Cvjeta krajem proljeća i početkom
ljeta. Plodovi su sitne, oko 1 cm duge bradavičaste mahune,
koje sadrže po jednu sjemenku. Redovito i obilno
plodonosi, a osim generativno obnavlja se i vegetativno
izdancima iz korjena. Raste na neutralnim, slabo
kiselim i slabo bazičnim tlima, a izbjegava ekstremno
kisela i bazična tla. Heliofilna je ili hemiskiofitna vrsta.
Najviše joj odgovaraju vlažna staništa te raste uz obale
rijeka i potoka od kuda se širi vodom, posebno poplavnom
(Idžojtić etal. 2009).


Matić (2009) navodi da se o amorfi, za šumarstvo
šte tnoj stranoj vrsti, koja je na našim prostorima nazoč na
preko 120 godina, relativno malo pisalo u našim šuma r skim
stručnim i znanstvenim glasilima. Sa šu marskog
motrišta, kako navodi isti autor, amorfom su se bavili
Ettinger (1889), Petračić (1938), Anić (1943),
Spaić (1957), Glavaš (1990) i Anić (2001). Tom
popisu dodajemo autore koji su s različitih aspekata is t ra
živali amorfu kao Liović i Halambek (1988),
Oršanić et al., (2006), Puljak (2005) te najnovije
Matić (2009), Jovanović i Halilović (2009),
Marosvölgyi etal. (2009), Vrbek iPilaš (2009)
Liović (2009),Glavaš (2009),Krpan i Tomašić
(2009),Kajba (2009),Poršinsky iRaguž (2009),
BelčićiSučić(2009),Jurišićetal. (2009),Posarić
i Bašić (2009), Nuspahić i Božić (2009),
Lovrićetal. (2009),Novak-Agbabaetal. (2009),
Zečić etal. (2009),Gradečki etal. (2009),Krpan
iTijardović(2009) iGagić(2009).


Poseban zamah istraživanju amorfe dat je 2008.,
kada je u Hrvatskom šumarskom institutu, Jastrebarsko,
saživio projekt Biopotencijal i energetske značajke
amorfe, za čiju je provedbu pod vodstvom prof. dr. sc.
Ante P. B. Krpana oformljen tim šumarskih znanstvenika
i operativnih stručnjaka različitih specijalnosti.Već
iduće, 2009. godine, 12. ožujka, održan je u Zagrebu
znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem
pod nazivom Biološko-ekološke i energetske značajke
amorfe (Amorpha fruticosaL.)u Hrvatskojna kojemu
su prezentirana 22 rada o amorfi ili u svezi s amorfom.


Scope of research


PROBLEMATIKA –
Širenje amorfe u Hrvatskoj – Spreading of Indigobush in Croatien


U znanstvenim je krugovima prihvaćena tvrdnja da
je amorfaunesena iz SjeverneAmerike u Europu 1724.
Nejasan je točan datum unošenja u Hrvatsku kao i tijek
njenog inicijalnog širenja. Petračić (1938) piše o
amorfi kao opasnom korovu, koji ugrožava posavske
šume. Ističe da se uzgaja uz željezničke pruge i nasipe
kako zbog vezanja i učvršćivanja nasipa tako i iz dekorativnih
razloga. Locira je uz željezničku prugu od Capraga
doVinkovaca, a uz željezničke stanice Dubica i
Jasenovac već tada stvara čiste grupe te prodire i na susjedne
livade. Navodi da poplave raznose sjeme
amorfe na veće udaljenosti. Općenito, rani zapisi upućuju
na to da je ponajprije unešena kao vrtna ukrasna
vrsta, a kasniji navode njenu uporabu za stabilizaciju
pokosa nasipa željezničkih pruga (Krpan i Tomašić
2009). Širenje u šumske prostore panonske nizine, posebno
u slivna područja naših nizinskih vodotoka, počinje
oko 1900. Zahvaljujući biološkim svojstvima i
prilagodbi ekološkim uvjetima narušenih ekosustava
nizinskih poplavnih šuma, njezino je širenje vrlo intenzivno
te je dobila epitet invazivne vrste. Kako navodi
Matić (2009), amorfi ne odgovaraju suša staništa poplavnih
šuma (šume na gredi) kao ni ekstremno vlažna
(šume poljskog jasena). Danas se amorfa širi na staništa
poplavnih šuma i to u poplavnu šumu hrasta lužnjaka
i žutilovke (Genisto elatae-Quercetum roboris
Ht. 1938), a posebno u subasocijacijama s drhtavim
šašem (Genisto elatae-Quercetum roboriscaricetosum
brizoidesHt. 1938) i s rastavljenim šašem (Genisto elatae-
Quercetum roboris caricetosum remotae Ht. 1938).
Prema sadašnjim spoznajama najčešća je u Posavini.
Intenzivno pridolazi u nizinskim dijelovima UŠPZagreb,
Sisak, Karlovac, Nova Gradiška iVinkovci. Javlja
se vrlo intenzivno u svim nizinskim šumarijama na
području UŠP Sisak, a najviše u šumarijama Sunja i
Hrvatska Dubica.U UŠPZagreb su amorfom posebno
zahvaćeni nizinski dijelovi šumarija Lipovljani, Kutina
i Popovača.Amorfa se javlja u svim nizinskim šumama
na području kojim gospodari UŠPNova Gradiška, zahvaćajući
šumarije Jasenovac, Novska, Stara Gradiška i
Nova Gradiška zapadno te Trnjani, Slavonski Brod,
Oriovac i Nova Kapela istočno. Na području UŠPVinkovci
amorfa se najviše javlja na području šumarija
Mikanovci i Strizivojna.


Problemi u nizinskim šumskim ekosustavima napučenim amorfom


Problems in lowland Forest Ecosystems colonized by Indigobush


Amorfa, posebno u Posavini, zauzima velike površine
šumskoga tla od kojih su neke suvislo obrasle
sprječavajući zasjenom svaku obnovu sastojina vrijednim
autoktonim vrstama drva. Kao biljka svijetla,
osvaja šumske terene nakon sječe stabala i gustim sklopom
zasjenjuje i guši željeni pomladak. Zbog toga je
ponijela epitet vrlo opasnog korova, jer znatno otežava
i poskupljuje obnovu naših najvrijednijih nizinskih