DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 107     <-- 107 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Tomašić, P. Bašić Palković :BIOPOTENCIJALAMORFE (Amorpha fruticosa L.) – DRUGA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 103-113


šuma.Ilustracije radiKrpan i Tomašić (2009) utvrđuju
da izdanci amorfe u prvoj godini nakon sječe dose-
gnu prosječnu visinu od preko dva metra. Uz to, zbog
obilja sjemena amorfa u povoljnim uvjetima raste vrlo
gusto. Istražujući pomlađivanja poljskoga jasena sječom
u prugama,Anić (2001) nalazi od 15000 do 400000
biljaka amorfe/ha.Ako je visinski prirast amorfe iz sjemena
u prvoj godini i značajno niži od onog iz panja, o
kojemu govore Krpan iTomašić, očito je da joj pri obnovi
sastojina na staništima najvrijednijih vrsta poplavnih
šuma (hrast lužnjak, poljski jasen) one ne mogu
visinskim prirastom konkurirati, budu potisnute u sjenu
i ostajući bez dovoljno svijetla za opstanak ugibaju.
Matić (2009) je mišljenja da su se sastojine vrlo teško
obnavljale zbog grešaka koje su se tada radile, a posebno
zbog izvođenja nepotrebnog pripremnog sijeka, čak
nekoliko naplodnih sijekova te zbog izostanka radova na
pripremi staništa, njezi i zaštiti ponika i pomlatka. Operativni
su šumarski stručnjaci tijekom vremena koristili
različite metode suzbijanja amorfe vezano za obnovu sastojina
i to od mehaničkog uklanjanja, tretiranja herbicidima,
kombiniranog mehaničko-kemijskog tretiranja
do, u novije doba, povezivanja grupe izdanaka ispod
krošnjica i uporabeTuleyjevih cijevi.


Lovrić etal. (2009) iznose da je amorfa u šumariji
Kutina (GJ Kutinske nizinske šume) zauzela preko
650 ha površine, a u šumariji Lipovljani (GJ Josip Kozarac)
više od 100 ha.Troškovi obnove sastojina s vlastitim
radnicima,ovisno o metodi suzbijanja amorfe,
kreću se od 718 kn/ha do 9 876 kn/ha, a uporabomTuleyjevih
cijevi troškovi se penju do19 000 kn/ha.


Jurišićetal. (2009) za područje UŠPSisak navode
da se amorfa kao problem pri obnovi šuma spominje već
u Gospodarskoj osnovi “Posavske šume” iz 1955. godine,
ko ja je izrađena za šumarije Sunja i Hrvatska Dubica.
Kao heliofilna vrsta laganog sjemena i obilnog uroda us-
pj ešno je osvajala zapuštene površine. Mišljenja su da je
su šenje hrasta lužnjaka, kao rezultat poremećene prirodne
ra vnoteže uz nestanak nizinskog brijesta iz naših poplav nih
šuma, širom je otvorilo vrata ovoj agresivnoj vrsti.
Amorfa je indikator stanja lužnjakovih sastojina,jer što je
vi še ima,to je njihovo zdravstveno stanje lošije. Zbog ne-
do stupnog terena uslijed ratnih djelovanja i nepravovreme
no izvedenih šumskouzgojnih radova danas predstavlja
veliki problem pri obnovi sastojina, kako hrasta
lu žnjaka, tako i poljskog jasena. Prvi počeci suzbijanja
za bilježeni su 80-tih godina prošloga stoljeća, pri čemi
su po najprije korištene mehaničke metode. Autori iznose
ko nkretan podatak da troškovi obnove površine s amorfom
od 1,2 ha, uz mehaničku i kemijsku pripremu vlastitim
ka pacitetima (7334 kn) te sadnju 3000 sadnica hrasta
luž njaka starosti 1 + 0 u izvedbi poduzetnika (50520 kn),
iz nose ukupno 57 854,00 kn. Nuspahić i Božić
(2009) pišu da se inače veliki troškovi pomlađivanja sas tojina
znatnoumnažaju kroz primjenu različitih metoda
su zbijanja brojnih biljaka amorfe na pomladnim površina
ma. Na području UŠPNova Gradiška borba s amorfom
intenzivirala se tijekom zadnja tri desetljeća proš lo ga stoljeća,
i sve se do danas pokušava iznaći te hnologija koja
bi uz što manje troškove dala najbolje re zultate. Počeci
suzbijanja amorfe povezani su s obnovom većih šumskih
kompleksa ranih osamdesetih godina prošloga stoljeća.


Ekonomski značaj amorfe – Economic importance of Indigobush


Na našim prostorima još uvijek prevladava mišljenje
da je amorfaštetna vrsta male uporabne vrijednosti. Međutim,
u novije se vrijeme stav prema amorfi ubrzano
mijenja. Među prvima počeli su je koristiti i cijeniti kao
medonosnu biljku pčelari (Glavaš (2009). Nadalje,
navodi da je u literaturi zabilježeno kako se iz amorfe
može dobiti boja, insekticid, repelent, margarin, parfem
i začini. Gusti grmovi amorfe su dobro sklonište životinjama,
a šibe su povoljne za izradu cvjetnih vijenaca,
pletenje košara ili kao pletivo za staklenu ambalažu. Žlijezde
na mahunama sadrže ulje u količini od oko 3,5 %,
a sastoji se od različitih terpena. U medicinske svrhe koriste
se amorfini plodovi iz kojih se dobiva glikozid


Amorfa i bioenergija –
Opravdanost istraživanja biomase amorfe i njene
potencijalne bioenergetske vrijednosti potkrepljujemo
spoznajama dosegnutim pri prvim sustavnim istraživanjima
njenoga biopotencijala. Krpan i Tomašić
(2009) te Krpan i Tijardović (2009) iznose prve
podatke o biopotencijalu amorfe.Amorfa je na pokusnim
poljima ukupne površine 748 m2 posječena čistom


amorfin,koji se primjenjuju kao lijek protiv nervnih i srčanih
bolesti.Amorfa ima veliko značenje, pogotovo u
SAD-u, kao ukrasna biljka. Razvijen je uzgoj i trgovina
ukrasnih formi.Amorfa ima vrijednost kao fiksator dušika.
Spominje se korištenje usitnjenog sjemena kao začina
za ljudsku hranu. Stabljika služi za stelju. Zbog
raširenog korjenskog sustava i otpornosti na udare vjetra
koristi se za vjetrobrane pojase i prevenciju erozije.
Smolaste bradavice na stabljici sadrže “amorpha”, kontaktni
i probavni insekticid, koji ujedno služi i kao repelent.
Stabljika sadrži indigo pigment, koji se koristi za
dobivanje plave boje (čivit), no količine nisu isplative u
industrijskoj proizvodnji (Krpan i Tomašić 2009).


Indigobusch and Bioenergy


sječom u ožujku 2008. te je utvrđena zelena biomasa od
46,8 t/ha. Uz srednji udio suhe tvari od 66,28 % zatečena
suha biomasa je 37,6 t/ha. Broj jednogodišnjih izdanaka
po hektaru iznosio je od 104 000 do 162 800.
Srednji su promjeri na plohama od 7,1 mm do 7,8 mm, a
srednje visine od 2,05 m do 2,41 m. Najveća zabilježena
visina jednogodišnjih izbojka je 3,5 m, a najveći izmje