DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 108     <-- 108 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Tomašić, P. Bašić Palković :BIOPOTENCIJALAMORFE (Amorpha fruticosa L.) – DRUGA... Šumarski list – Posebni broj (2011), 103-113
106
reni promjer u prsnoj visini je 16 mm. Preračunano na
hektar, biomasa se kretala od 11,2 t do 19,2 t ili prosje-
čno 15,2 t za sva četiri pokusna polja. Utvrđena mokrina
uzoraka je od 38,7%do 42,5%ili prosječno 40,0%, od-
nosno suha tvar 60,0%, pa slijedi da je u prvoj vegeta-
ciji nakon sječe srednja masa proizvedene suhe biomase
amorfe 9,12 t/ha. U drvu amorfe utvrđen je sadržaj
ugljika od 46,2%i dušika od 3,86 mg/g. Kora amorfe
sadrži 49,6%ugljika i 16,4 mg/g dušika.
Što se energetske vrijednosti drva amorfe tiče,u lite-
raturi nalazimo nedvosmislenu potvrdu iste. Puljak
(2005) spaljivanjem u energani na biomasu u Ogulinu
potvrđuje energetsku vrijednost biomase amorfe kao go-
riva mjerenjem temperatura ložišta, dimnih plinova i
vode.Marosvölgyi etal. (2009) navode da su ispiti-
vanjem amorfe iz prirode i iz energetskih nasada utvrdili
da je amorfa materijal izuzetno povoljan za pridobivanje
energije. Izmjerena ogrjevna vrijednost pri W= 34,2%
iznosila je 12,7 MJ/kg, a priW020,2 MJ/kg. Suha bo-
rova piljevina je nešto manje vrijednosti – 19,7 MJ/kg.
Nadalje, kod amorfe nalaze sadržaj pepela od 1,5%, te
nešto viši sadržaj isparljivih komponenti.
Potrebno je istaknuti, da se biomasa amorfe u našim
šumama tvori od prirode, bez ikojih agrotehničkih
mjera i troškova, koji se u značajnoj mjeri javljaju pri
podizanju klasičnih kultura i plantaža ili energetskih
nasada brzorastućih vrsta kratkih ophodnji.
MATERIJAL I METODE – Material and Methods
U okviru projekta je po godinama razrađena vrsta i
opseg radova, metodologija terenskih izmjera i priku-
pljanja materijala, predviđene su metode obrade poda-
taka te vrsta i opseg laboratorijskih analiza. Istraživanja
se biopotencijala amorfe izvode na četiri pokusna polja,
koja su postavljena na području šumarije Sunja (UŠP
Sisak), u odjelu 126a gospodarske jedinice Posavske
šume. Odsjek je potpuno obrastao amorfom starosti 12
godina. Svako pokusno polje sadrži 6 ploha dimenzija
5 x 5 m. Plohe nose numeričke oznake 1–6, a njihov je
položaj u svakom pokusnom polju različit (slika 1). U
pripremnim je terenskim radovima amorfa na pokusnim
poljima posječena, te su iskolčene i obilježene plohe.
Plohe broj 1 mjere se i sijeku u godišnjem ciklusu, plohe
broj 2 u dvogodišnjem, broj 3 u trogodišnjem itd.Time
se želi steći uvid u eventualne promjene biopotencijala
amorfe iz panja u slučaju ponavljanja sječa u spomenu-
tim intervalima. U drugoj su godini trajanja projekta
istraživanjem obuhvaćene pokusne plohe 1 i 2, kojih je
položaj u pokusnim poljima vidljiv na slici 1.
Slika 1. Pokusna polja amorfe s plohama
Figure 1 Experimental Fields of Indigobush with Plots
Pri terenskim se izmjerama uctrava tlocrtni položaj i
oblik panjeva na plohama, utvrđuje se broj izdanaka na
svakom panju, a izdancima se mjere visine s točnošću
na cm pomoću mjerne letve i promjer na prsnoj visini s
točnošću na mm pomoću pomičnog mjerila – šublera.
Potom se motornom pilom posjeku izdanci amorfe na
svakoj plohi zasebno i uvežu u snopove, nakon čega se
snopovi odvagnu na prijenosnoj vagi uz preciznost od
sto grama. Nakon vaganja uzimaju se iz snopova uzorci
drva za laboratorijska ispitivanja. Masa uzorka kreće se
oko 2 dva kilograma, a sa svake se plohe uzima po
jedan uzorak.
Uzorci se obrađuju u Laboratoriju za fizikalno-kemij-
ska ispitivanja Hrvatskog šumarskog instituta, Jastrebar-
sko. Za utvrđivanje mokrine se na gram točno odvaguju
uzorci te suše na 105 ± 2°C do konstantne težine.Tada se
ponovno odvagom utvrđuje masa uzorka u suhom stanju i
izračunava mokrina. U istom laboratoriju vrše se analize