DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 116     <-- 116 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list – Posebni broj (2011), 114-121


UDK 630* 453 (001)


ULOGA JELOVIH KRIVOZUBIH POTKORNJAKAU SUŠENJU
JELE I MOGUĆNOSTI PRIMJENE FEROMONSKIH
KLOPKI ZANJIHOV MONITORING


THE ROLE OF BARK BEETLES IN SILVER FIR DECLINE AND POSSIBLE
USE OF PHEROMONE TRAPS FOR THE MONITORING


Milan PERNEK, Nikola LACKOVIĆ*


SAŽETAK: Obična jela je najvažnija četinjača hrvatskog šumarstva, ali i
najugroženija vrsta čije se sušenje odvija periodički. Novija jača sušenja jele
događaju se od 2003. godine, posebiceo u Lici i Gorskom kotaru. Registriran
je velik broj sušaca i jak napad jelovih potkornjaka. Gradacija potkornjaka
uglavnom je vezana uz tri vrste roda Pityokteines koji dolaze u Hrvatskoj:


P.curvidens,P. spinidensiP. vorontzowi. Cilj rada bio je utvrditi koliki utjecaj
na sušenje jele imaju potkornjaci roda Pityokteines. U tu svrhu su na Litoriću
u Gorskom kotaru postavljene feromonske klopke za monitoring, koji se
provodio kroz vegetacijske periode od 2004. do 2010. godine. Uz monitoring
u 2007. godini ispitivana je djelotvornost nekoliko sustava klopki: standardne/
suhe i modificirane/mokre. Za potrebe istraživanja korišten je feromonski
pripravak Curviwit® koji služi za primamljivanje jedinki jelovog krivouzubog
potkornjakaP. curvidens.


Kroz sedam godina monitoringa jelovih potkornjaka, jasno je utvrđena njihova
povezanost sa količinom sušaca, pri čemu su najveći ulovi u kopkama
utvrđeni između 2005. i 2007. godine. Tih je godina u šumama posječeno najviše
sušaca jele. Većina ulova (94 %) kroz sve godine monitringa bila je u travnju
i svibnju, te se zaključuje kako je klopke smisleno koristiti samo u tim
mjesecima.


Testirane su modificirane Theysohn klopke kod kojih se tehničkom preinakom
onemogućila odvodnja tekućine iz posudice za ulov kukaca. Usporedbom
ulova potkornjaka sa standardnom Thysohn® klopkom, modificirane su znatno
više lovile.


Na osnovi izračuna gustoće populacije potkornjakaP. spinidensiP. curvidensna
uzorkovanoj kori, simuliran je biološki potencijal tih kukaca uz primjenu
stope mortaliteta od 70 %, kao maksimalni mortalitet utvrđen u
prethodnim istraživanjima. Na temelju toga pretpostavlja se da potkornjacima
naseljeno devedesetogodišnje stablo jele izravno ugrožava 50-60 stabala
u idućoj godini. Kako je biotički potencijal ovih vrsta potkornjaka
izrazito visok, smisleno je u svrhu redukcije populacije uspostaviti monitoring
sustav feromonskim klopkama, a na temelju dobivenih rezultata provoditi preventivne-
sanitarne mjere zaštite šuma.


Ključne riječi: Pityokteines spinidens, P. curvidens, P. vorontzowi,
Abies alba,feromonske klopke


*


Dr. sc. Milan Pernek (milanp@sumins.hr)
Nikola Lacković, dipl. ing. šum. (nikolal@sumins.hr)
Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko