DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 140     <-- 140 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARYCOMMUNICATION Šumarski list – Posebni broj (2011), 138-148


UDK 630* 116 + 114


OBNOVAVODNOG REŽIMANIZINSKIH ŠUMAKAO POTPORA
POTRAJNOM GOSPODARENJU


THE RECONSTRUCTION OFTHEWATER REGIME IN LOWLAND
FORESTS IN SUPPORT OF SUSTAINABLE MANAGEMENT


Ivan PILAŠ1, Špela PLANINŠEK2


SAŽETAK: U radu su prikazane mogućnosti obnove vodnog režima nizinskih
šuma kao jedne od mogućnosti smanjenja učinka klimatskih promjena u
budućnosti. Pritom je dan cjelovit metodološki prikaz aktivnosti koje trebaju
prethoditi takvoj rekonstrukciji. Kao početni segment potrebno je analizirati
sve važne komponente nizinskih ekosustava: morfologiju terena, hidrografiju,
stratigrafiju tala, vegetaciju te antropogene utjecaje. Kao sljedeći korak opisan
je način pridobivanja spoznaja o vodnom režimu u prirodnim nenarušenim
uvjetima, koje su uvjetovale stvaranje ekosustava u današnjem obliku. U
tu svrhu prikazane su mogućnosti rekonstrukcije nekadašnjih uvjeta pomoću
reliktnih indikatora, kao što je morfologija hidromorfnih tala nizinskih staništa.
Sljedeći korak obuhvaća analizu kritičnih predjela ugroženih padom ili
prekomjernim porastom razina podzemne vode, te u konačnici mjere rekonstrukcije
vodnog režima, odnosno mogućnosti povratka prirodnih uvjeta.


Ključne riječi:Nizinske šume, vodni režim, podzemna voda, reliktni
indikatori, morfologija tla, hidrotehničke mjere


UVOD–Introduction
Značenje koji voda ima za okoliš,odražava se kroz zultata globalnih klimatskih promjena. Rezultati pre dvinjenu
biološku, kemijsku, fizičku, socioekonomsku i đanja klimatskih promjena i njihovog utjecaja na globalni
po litičku funkciju (Chang 2006). Voda je u velikoj hidrološki ciklus s velikom su vjerojatnošću utvrdili da će
mjeri čimbenik koji utječe na pojavu različitih tipova šu -buduće hidrološke promjene djelovati u ovisnosti o pro-
ma,ali koji dugoročno utječe na njihov razvoj i opstoj-stornom gradijentu unutar EU. Jedna od posljedica glonost.
Iako voda ima veliki značenje za pridolazak šuma, balnih klimatskih promjena,odnosno globalnog zatoplješume
u znatnoj mjeri modificiraju hidrološke prilike na nja,je sve veća mogućnost pojave ekstremnih oborinskih
nekom području, odnosno kvantitativne i kvalita tivne događaja na cijelom području EU (European Environznačajke
voda. Šume djeluju na smanjenje padalina koje mental Agency 2008; Batesetal. 2008). Kao logična
dopiru do tla intercepcijom, a istovremeno i utječu na re-posljedica ekstremnih oborina, sve je češća pojava podukciju
vlažnosti tla transpiracijom. Šume,odnosno go-plava koje se pojavljuju diljem EU i Hrvatske, npr. kao što
spodarenje šumama ima utjecaj (Vilhar & Fajon je bila poplava na rijeci Elbi u Njemačkoj 2002. Godine,
2007) na kvalitetu i kvantitetu vode kroz: regulira nje ko -te poplave u istočnoj Hrvatskoj i u slivu Save u 2010. g.
n centracije polutanata i dušika u vodi, eroziju i unos se-Kao odgovor na povećan rizikod poplava nastala je Didi
menta, stupanj otjecanja,kao i na temperaturu vode. rektiva EU o poplavama (EU-Flood Directive, EC 2007)
koja ima za cilj reduciranje i gospodarenje s rizikom koje


Odnos između šuma i njihovih hidroloških uvjeta je
poplave nanose ljudskom zdravlju, okolišu, kulturnom


u današnje vrijeme znatno utjecan promjenama koje
nasljedstvu i ekonomskim aktivnostima.Navedena direk


proizlaze iz poremećaja u hidrološkom ciklusu,kao retiva
zahtijeva od zemalja članica da za svako slivno po


1


Dr. sc. Ivan Pilaš, Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje 41,


dručje identificiraju rizik od poplava putem namjenskih
10450, Jastrebarsko, e-mail:ivanp@sumins.hr


karata, te ustanove planove gospodarenja radi smanjenja


2


Špela Planinšek, dipl. ing., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna


navedenog rizika. Planovi gospodarenja poplavama tre


pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 141     <-- 141 -->        PDF

I. Pilaš, Š. Planinšek: OBNOVAVODNOG REŽIMANIZINSKIH ŠUMAKAO POTPORAPOTRAJNOM ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 138-148


baju uključiti kombinaciju tehničkih mjera, nestrukturiranih
mjera,kao i proširenih mjera zaštite. Kao osnovna nestrukturirana
mjera pojavljuje se povećanje retencijske
sposobnosti u nekom slivnom području,čime se u značajnoj
mjeri naglašava uloga šuma te mjera pošumljavanja
kao jednog od prirodnih sustava s velikim vodno-retencijskim
sposobnostima.


Drugi vrlo važnogledište koji proizlazi kao posljedica
globalnih klimatskih promjena je izmjena generalnog
hidrološkog trenda u ovisnosti o prostornom
gradijentu u EU. Navedene promjene ponajprije se odnose
na povećanu vjerojatnost većih oborina u sjevernom,
a povećanu pojavu sušnih događaja u južnom
dijelu EU. Na području RH očekivana je pojava povećanih
oborina tijekom zimskog razdoblja,dok je smanjenje
oborina uz povećane temperature očekivano
tijekom vegetacijske sezone u proljeće i ljeto.


Navedeni scenarij klimatskih promjena, imat će očekivano
značajan utjecaj na režim podzemnih voda u nizinskim
šumama Hrvatske. Nizinske šume hrasta lužnjaka
ka kve danas nalazimo, najvećim su dijelom utjecane dotatnim
izvorom vlaženja iz podzemne vode. Podzemna
voda predstavlja jedan od najvažnijih čimbenika njihovog
pridolaska, jer zahtjevi hidrofilnih vrsta kao što je hrast
lužnjak značajno nadmašuju resurse vode koji pridolaze
samo iz oborina. Kako bi se nadoknadio naveden manjak,
šume hrasta lužnjaka, jer se nalaze na reljefno najnižim lokacijama,
opskrbljuju se iz površinskih vodonosnika u
koje se voda prikuplja sa šireg slijevnog područja. Međutim,
nedostatkom oborina tijekom sušnih sezona, dolazi
do pražnjenja tih vodonosnika uslijed nedostatnog dotjecanja,
odnosno do sezonskog sniženja podzemne vode,
nedostatne opskrbe sastojina hrasta lužnjaka s vodom te
njihovog povećanog sušenja.


Kao cilj ovoga rada, predstavljen je novi metodološki
pristup procjene narušenostihidroloških uvjeta u tlu
nastalih opadanjem razina podzemnih voda, koji se temelji
na reliktnim morfološkim svojstvima hidromorfnih
tala. Isto tako dat je prikaz mogućnosti restauracije
vodnog režima, na pokusnim akumulacijama u šumi
Česma (Vrbovec) kao jedne od mjera svladavanja i smanjenja
hidroloških promjena i ekstremnih događaja uslijed
globalnog zatopljenja,s ciljem održanja dugotrajne
stabilnosti ekosustava i povećanja općih funkcija šuma.


HIDROGRAFSKE, GEOMORFOLOŠKE I SASTOJINSKE ZNAČAJKE


Hydrographic, geomorphological and stand characteristics


Slika 1. Hidrografska mreža i položaj piezometarskih stacionara u Česmi i Bolčanski lug – Velikoj


Figure 1Hydrographic network and position of piezometric stations in Česma and Bolčanski lug –
Velika forests
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 142     <-- 142 -->        PDF

I. Pilaš, Š. Planinšek: OBNOVAVODNOG REŽIMANIZINSKIH ŠUMAKAO POTPORAPOTRAJNOM ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 138-148


Prethodno detaljnijoj analizi poda taka izrađena je prostorna
gis baza po dataka,kako bi se stekao uvid u ge omorfološke,
hidrografske i sastoji nske prilike za šume
sjeverozapad ne Hrvatske (pokupski bazen, Čes ma, Varoški
lug,Turopoljski lug i Žutica). Na slici 1 dan je prikaz
hidrografske mreže s lokacijama 22 piezometarske postaje,
mreža prirodnih vodotoka unutar šumskog prostora,
kao i izgrađeni kanali rijeke Česma i potokaVelika (na
južnom i istočnom rubu). Na slici 2 vidljiv je položaj
šumskog kompleksa Česma u donjem dijelu,s najnižom
kotom terena od oko 103m, te na povišenom dijelu izdvojen
kompleks Bolčanskog luga na terasi. Na slici 3


Slika 2a. Digitalni elevacijski model Česme i Bolčanski lug –Velike (iz karte M 1:25000);
Slika 2b. Prostorni raspored depresija u Česmi i Bolčanskom lugu –Velikoj (iz DTM-a M 1:25000)


Figure 2a Digital elevation model of Česma and Bolčanski lug – Velika (based on the topographic map 1:25000)
Figure 2b Spatial distribution of terrain depressions in Česma and Bolčanski lug – Velika


dan je prikaz depresija u šumi, izrađenih
iz digitalnog elevacijskog modela,
s vlažnijim uvjetima uslijed zadržavanja
oborinske i poplavne vode.


Sastojinske prilike također su ob r ađenenalokalitetimauzpi
e zometa r ske
stacionare te je pri ka za na njihova
prostorna razdioba. Na slici 4 prikazana
je ukupna temeljnica, a na slika ma
5,6 i 7 postotak hrasta lu ž njaka,
običnog graba i poljskog ja sena u temeljnici.
Na slikama 8,9, 10 i 11 dan
je prikaz stratigrafije tala kr oz postotno
učešće sadržaja gline u tlu na dubinama
od 20, 60, 130 i 200 cm.


Slika 3a. Procjena ukupne temeljnice na lokacijama piezometarskih stacionara;
Slika 3b. Postotak učešća hrasta lužnjaka u temeljnici;
Slika 3c. Postotak učešća običnog graba u temeljnici;
Slika 3d. Postotak učešća poljskog jasena u temeljnici


Figure 3a Estimation of stand basal area on piezometric locations;
Figure 3b Percentage of common oak in total stand basal area;
Figure 3c Percentage of common hornbeam in total stand basal area;
Figure 3d Percentage of field ash in total stand basal area.
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 143     <-- 143 -->        PDF

I. Pilaš, Š. Planinšek: OBNOVAVODNOG REŽIMANIZINSKIH ŠUMAKAO POTPORAPOTRAJNOM ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 138-148


Slika4.
Prostorna razdioba postotnog sadržaja
gline u tlu u Cesmi i Bolcanski
lug – Velikoj na dubini:
A) 20 cm; B) 60 cm; C) 130 cm;
D) 200 cm


Figure 4 Spatial distribution of clay percentage
in soils of Česma and
Bolčanski lug – Velika on depths
of: A) 20 cm; B) 60 cm; C) 130
cm; D) 200 cm


PROCJENATRAJANJAVLAŽNOSTI IZ RELIKTNIH SVOJSTAVATALA


Assessment of the waterlogging rate from relict soil properties


U dosadašnjim ekološkim razmatranjima, voda u tlu
se vrlo često nametala kao jedan od odlučujućih čimbenika
čijom promjenom (tzv. promjena režima podzemnih
i poplavnih voda) dolazi do pojave narušavanja
stabilnosti te u konačnici i sušenja šuma hrasta lužnjaka.
Zbog toga je determiniranje stanja vodnih resursa
u tlima nizinskih šuma oduvijek pobuđivala
interes šumarske znanosti i struke. Značajan pomak u
tome predstavljala su istraživanja Mayera (1987,
1989, 1994, 1995, 1996) na šumskim kompleksima sjevero-
zapadne Hrvatske. Međutim,iako obimna i u svojem
temelju izrazito ekološki (stanišno) orijentirana iz
navedenih rezultata vrlo se malo može zaključiti i iskazati
na kvantitativan način jedno od osnovnih pitanja:
ko lika količina vode u tlu (razina podzemne vode) je
po trebna za očuvanje stabilnosti nizinskih šumskih
eko sustava, odnosno u kojoj su mjeri danas prisutni
promijenjeni uvjeti u tlu u istim. Pri donošenju zaključaka
vezanih za procjenu vrijednosti hidroloških parametara
važnih za očuvanje stabilnosti nizinskih šuma,
potrebno je sagledati sve tri komponente nizinskih ekosustava,
a to su hidrologija, tlo i vegetacija (Hurt &
Carlisle 2001). Najkompleksnija analiza ovih triju
ko mponenti istraživana je s namjerom delineacije,odno
sno razgraničenja močvarnih staništa radi njihove
zaštite,što je praksa koja se provodi u SAD (Cowardinet
al. 1979, Tiner&Burke1995, Environmental
Laboratory 1987, Hammer 1992). Analiza ovih
triju komponenti u okviru delineacije močvarnih staničime
se na njega primjenjuje zakonska regulativa s namjerom
njegove zaštite (Environmental Laboratory
1987). U nas je provedeno nekoliko istraživanja u kojima
je kao jedno od mogućih riješenja navedenog problema
predstavljen funkcionalni pristup (Ivkova
1994 iAntonić etal. 2001) u kojemu se potreba hra


šta provodi se radi zadovoljavanja tehničkih kriterija


Slika 5. Različita morfološka svojstva hidromorfnih tala
nužnih za proglašavanje nekog staništa močvarnim, Figure 5Different morphological properties of hydromorphic soils
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 144     <-- 144 -->        PDF

I. Pilaš, Š. Planinšek: OBNOVAVODNOG REŽIMANIZINSKIH ŠUMAKAO POTPORAPOTRAJNOM ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 138-148


sta lužnjaka za vodom determinira putem sagledavanja
njihovog optimalnog rasta u različitim stanišnim i hidrološkim
uvjetima. Navedeni pristupi traže detaljno
poznavanje velikog broja lokalnih prostornih i vremenskih
varijabli (stanišne, klimatske, sastojinske…) što je
s obzirom na obim nizinskih šuma vrlo zahtjevno.


PremaĆirić (1984) proučavanje morfologije prof i la
tla zajedno s proučavanjem ostalih kvalitativnih i kva n
titativnih promjena nezamjenjiva je metoda re konstrukcije
pedogenetskih procesa i povjesti razvoja
jednog tla,kao i ocjena osnovnih osobina tog tla. Hidromorfna
tla nizinskih šuma, daju dovoljno informacija
pomoću kojih se može zaključiti o optimalnim vodnim
prilikama u kojima su šume rasle u prirodnim uvjetima
(prije antropogenizacije). Morfologija tih tala, koja je
nastajala kroz dugi niz godina, potpomognuta procesima
kao rezultat prekomjernog povremenog navlaživanja,
upravo je od raz nekadašnjih hidroloških prilika koje su
vladale na prostoru nizinskih šuma, prije regulacije vodotoka,
izgradnje melioracijskih kanala i pretvaranja
šuma u retencijska područja radi zaštite od poplava. U
odjel hidromo r fnih tala prema Martinoviću (2003)
spadaju: pse udoglej, recentno aluvijalno tlo (fluvisol),
fluvijati v no livadsko (humofluvisol), pseudoglej-glejno
tlo, ritska crnica (molični humoglej), močvarno glejno
epiglejno, hipoglejno te amfiglejno tlo te tresetna tla (hi st
osoli). Izdvajanje tala provodi se putem analize njihovog
hidrološkog režima koji se utvrđuje na osnovi
vi zualne interpretacije morfoloških indikatorskih poka


za telja u tlu,kao što su sklop profila,
boja tla, struktura i tekstura te ektomorfoloških
svojstava kao što su
reljef, šu mska asocijacija itd. Ana lizom
sklopa profila odnosno horizonata,
stječemo uvid u procese pedogeneze
koji su različitog karaktera,
ovisno o tipu tla. Kod od ređivanja tipova
hidromorfnih tala os novna je
uloga boje određenih pro fila, na
osnovi čega zaključujemo o tipu odnosno
podtipu tla. Varijacije bo je
različitih tipova hidromorfnih ta la
ovise o stratigrafiji tj. matičnom sup stratu,
položaju u reljefu tj. geomor fologiji
te o režimu vlažnosti ili
hi drologiji (Richardson & Daniels
1993). Uloga matičnog sups t
rata na boju tla je dvojaka, ne posredna
i posredna. Matični sups trat,
odnosno njegova mineralogija znatno
utječe na boju tla, dok istovrenak
specifičnih hidrodinamičkih uv jeta o kojima ovisi
režim vode u tlu.


Iako je iz do sada iznesenog prikazano kako morfologija
indicira različiti stupanj vlaženja hidromorfnih tala,
samo prema morfološkim svojstvima je teško utvrditi
kakav je sadašnji režim vode u tlu,odnosno da li su na
nekim staništima prisutne promjene hidroloških uvjeta.
Morfologija je ponajprije pokazatelj reliktnih uvjeta,
kakvi su nekada vladali u tlima, a ne sadašnje stanje.
Stoga se zbog analize promjena u tlima uspostavio funkcionalni
odnos između morfologije (morfokromatskih
svojstava tla iskazanim u komponentama Munselovog sustava
boja) te trenutnih mjerenja na piezometarskim postajama
u obliku transformirane hidrološke varijable,koja
pokazuju sadašnje stanje vlaženja. Postupak utvrđivanja
hidrološke varijable iz podataka piezometarskih mjerenja
obuhvatio je niz transformacija,kako bi se u konačnici izračunao
postotak trajanja mokre faze tla (WLR) prema
modificiranom postupku primijenjenom u istraživanju
Blavet etal. (2000) teFiedler &Sommer 2004.
Piezometarski setovi korišteni u ovom istraživanju, sastoje
su od dvije do pet piezometarskih cijevi na standardnim
numeričkim dubinama (obično 0,5m, 1,0m, 2,0m,
4,0 m i 7,0m) kakva je već praksa postavljanja hidropedoloških
stacionara (Mayer 1975). Nakon pojedinačne
analize morfoloških značajki i trajanja vode u tlu pristupilo
se izradi modela u kojemu su morfološke varijable
postavljene kao nezavisne,dok je trajanje mokre faze u
tlu zavisna varijabla određena kombinacijom nezavisnih


Slika6. Procjena prostorne razdiobe postotnog godišnjeg trajanja zasićenosti tla vodom
meno njegova tekstura može utjecati pomoću generaliziranog linearnog modela u Cesmi i Bolčanski lug –Velikoj na
dubini:A) 20 cm; B) 60 cm; C) 130 cm; D) 200 cm


na pokretljivost, a time i na dulje za-


Figure 6 Estimation of spatial distribution of average yearly waterlogging rate by gerera


državanje vode u tlu. Uloga geomor


lized linear model in Česma and Bolčanski – lug on depths: A) 20 cm; B) 60 cm;


fologije je pretežito vezana uz nasta-


C) 130 cm; D) 200 cm
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 145     <-- 145 -->        PDF

I. Pilaš, Š. Planinšek: OBNOVAVODNOG REŽIMANIZINSKIH ŠUMAKAO POTPORAPOTRAJNOM ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 138-148


morfoloških varijabli na određenim kategoričkim dubina ma
tla. Pri izradi modela primijenjena je GLZ (generalizira
ni linearni/nelinearni model) metoda (Vrbek et. al
2010). Na svakoj od lokacija napravljena je procjena
trajanja zasićenosti tla vodom iz morfokromatskih varijabli
pomoću izrađenog GLZ funkcijskog modela.


Sljedeći korak, prostorna razdioba trajanja zasićenosti
tla vodom (trajanje mokre faze) napravljena je za slojeve
tla od 20, 60, 130 i 200 cm pomoću interpolacije
piezometarskih lokacija metodom inverznih sredina,
što je prikazano na slici 6.


PROCJENA NARUŠENOSTI HIDROLOŠKIH UVJETAU TLU


Assessment of disturbance of hydrological conditions in the soil


Do sada provedena prostorna analiza daje dosta
dobar uvid u stanje vlažnosti tla, te čimbenike koji
utječu na to stanje. Kako bi se sagledale promjene u hidrološkim
prilikama u tlu napravljena je još dodatna
prostorna analiza u kojoj je napravljena usporedba
(razlika) između procijenjene vlažnosti tla dobivene iz
morfokromatskih osobina pomoću GLZ modela,te tre nutnog
stanja vlažnosti dobivenog iz očitanja podzemnih
voda na piezometarskim postajama. Iz te razlike izrađena
je prostorna interpolacija, što je prikazano u
slici 7. Na prostornim slojevima jasno se mogu izdvojiti
zone unutar šume s povećanom vlažnošću tla (crveno)
te zone s deficitom vlažnosti (zeleno). Pomoću
prethodno provedene gis analize, možemo zaključiti
kako do povećanja vlažnosti tla dolazi na onim područjima
unutar šume gdje je došlo do značajnijeg prekida


sastojinskog sklopa,i to posebno u
sastojinama gdje je izvršen dovršni
sijek. Uklanjanjem stabala, izostaje
učinak transpiracije te dolazi do
trenda povećanja vlažnosti tla (zamočvarenje).
S druge strane, primjetan
je nedostatak vlažnosti na
lokalitetima u blizini novoizgrađenih
obodnih kanala Česme iVelike,
te uz staro isušeno korito Česme
koje više nije u funkciji, jer nije,
osim u slučaju visokih vodnih valova,
povezano s glavnim umjetnim
koritom. Naveden gubitak vlažnosti
može se objasniti na način da kanali
i korita koji zasijecaju šumski
prostor djeluju na sniženje razine
podzemnih voda u određenoj prostornoj
dimenziji, što se naziva i
učinak eksfiltracije. Iz navedene
razlike prostornih modela vlažnosti


Slika 7. Procjena narušenosti prirodnih hidroloških uvjeta u tlu u Cesmi i Bolčanski lug –


možemo utvrditi kako su u prirod-
Velikoj na dubini:A) 20 cm; B) 60 cm; C) 130 cm; D) 200 cm (zeleno označene


nim uvjetima varijacije vode u tlu


su zone s padom podzemne vode, crveno označene su zamočvarene zone s pove


na cijelom prostoru šume bile zna


ćanom vlažnošću)


tno manje, odnosno ravnomjernije


Figure 7 Estimation of disturbance of natural hydrologic conditions in Česma and Bolčanski
lug- Velika on soil depths: A) 20 cm; B) 60 cm; C) 130 cm; D) 200 cm raspoređene.
(marked green colors present areas with significant drop of watertable, red are
areas with increased waterlogging)


REKONSTRUKCIJAVODNOG REŽIMANIZINSKIH ŠUMA


The reconstruction of the water regime of the lowland forests


Antropogenizacija nizinskih šumskih ekosustava,
bilo kroz hidrotehničke aktivnosti bilo putem šumskog
gospodarenja, dovela je do znatno većih prostornih
oscilacija vlažnosti,odnosno do izmijenjenih uvjeta u
odnosu na prirodno stanje. Kao što je vidljivo,poseban
problem predstavlja tzv. depresija vodnog lica podzemnih
voda uz stare vodotoke i kanale. Pretpostavka je da
navedene depresijske zonevodnog lica uz stara korita
djeluju na povećano i brže otjecanje vode,odnosno nje no
dreniranje iz šume.Ovaj problem je posebno izra žen
u vrijeme sušnih epizoda (npr. 2000.i 2003.god.)
kada, zbog sve ekstremnijih sušnih prilika u regiji, dolazi
do pojačanog trenda opadanja podzemnih voda tijekom
ljetnog perioda,što je dovelo i do znatnog pove
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 148     <-- 148 -->        PDF

I. Pilaš, Š. Planinšek: OBNOVAVODNOG REŽIMANIZINSKIH ŠUMAKAO POTPORAPOTRAJNOM ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 138-148


Slika 13. “Dunav”


Figure 14 “Danube”


znatno veća zaustava s preljevnicom,čime je stvorena
znatno veća akumulacija vode nego u prvom zahvatu


ZAKLJUČAK
Kod prirodnih šumskih ekosustava kao što su to nizinske
šume u Hrvatskoj, trenutne okolnosti,kao i budući
scenariji klimatskih promjena,ukazuju na to kako
je neupitna pojava sve izrazitijih ekstremnih klimatskih
prilika koje će djelovati na narušavanje uvjeta, a na koje
smo navikli kroz dugogodišnju praksu gospodarenja šu-
ma ma. Šume će sve češće biti izložene trendu dugoročnog
smanjivanja raspoložive zalihe vode u tlu te
ek scesnim uvjetima koji proizlaze iz vjerojatnih kombinacija
sušnih epizoda i toplinskih udara. S druge strane,
kao što smo svjedoci u 2010. godini, poplave i njihovo
štetno djelovanje bit će također sve intenzivnije zbog
pojave sve ekstremnijih oborinskih uvjeta. Međutim, uz
promišljanje korištenja svih raspoloživih resursa koje
šumarstvo ima na raspolaganju, ovakvi utjecaji u budućnosti,
ako se već ne mogu otkloniti, onda se mogu barem
djelomično smanjiti,kako bi se umanjio i negativan ri zik
na šume. Razmatranje budućih aktivnosti, pa čak i
onih koje nisu neposredno vezane uz gospodarenje šumama,
kao na primjer dvije izgrađene akumulacije na


LITERATURA
Antonić,O., D.Hatić, J.Križan, D.Bukovec,
2001: Modelling groundwater regime acceptable
for the forest survival after the building of the
hydro-electric power plant. Ecological Modelling
138: 277–288.
Bates B.C., Z.W.Kundzewicz, S.Wu, J.P.Palutikof,
2008: Climate change and water;Technical
paper of the intergovernmental panel on
climate change; IPCC Secretariat; 210, Geneva
Blavet,D., E.Mathe,J.C.Leprun,1999: Re lations
between soil colour and waterlogging du ration in


(Slika 12 i 13). Izgrađena akumulacija djelovala je na
povrat vode u mreži vodotoka na području šume, čiji
je utjecaj procijenjen na oko 1000 ha,odnosno na skoro
20 km kanala i tokova unutar šume. Navedenim zahvatom
postignuti su uvjeti kakvi su inekad vladali na tom
močvarnom staništu, šuma je poprimila vrlo prirodan izgled,
a i stvorene su nove mogućnosti korištenja toga
prostora. Kako bi eliminirali eventualne negativne
posljedice navedenihzahvata na šumu, na prostoru oko
akumulacija osnovan je monitoring koji uključuje daljnje
praćenje sezonskog rasta stabala, praćenje uroda sjemena
i produkcije lisne mase. Osim praćenja samih
sastojina, uspostavljen je i monitoring kvalitete vode,
odnosno različitih hidroloških komponenti; oborine,
procjeđivanje kroz krošnje, na dvije akumulacije i
na novom koritu Česme (tijekom 2010. g. obavlje no
je šest uzorkovanja na tih pet lokaliteta). Krajem2010.


g.unutar šume bit će postavljena i automatska mjerna
stanica za praćenje osnovnih meteoroloških parametara.


– Conclusion
području Česme, mora postati sastavni dio planiranja u
šumarstvu kako bi se umanjili budući rizici globalnog
zatopljenja.Aktivnosti na rekonstrukciji vodnog režima
nizinskog ekosustava Česme, pokazale su pozitivan
utjecaj na povećanje općih bioloških funkcija i proizvodnost
šume,što je utvrđeno u ovom istraživanju.Te
aktivnosti, iako antropogene, provedene su uzdetaljno
sagledavanje prirodnih vodnih uvjeta koji su u šumi nekada
vladali, tako da je pomoću njih izvršen korak
prema povratu prirodnosti ekosustava, a ni najmanje se
nije djelovalo na pogoršanje stabilnosti. Stvaranje ovakvih
zaliha vode,osim što je povoljno za ekosustav, značajno
je i u puno širem socioekonomskom kontekstu,jer
u RH postoji velik broj sličnih šumskih površina s približno
istim mogućnostima, a tu zadržanu vodu mogu
koristiti i drugi sektori izvan šumarstva. Isto tako, navedena
mjera može predstavljati i jednu od mogućnosti za
povećanje retencijske sposobnosti slivnog područja pri


izradi planova gospodarenja poplavama, kao jedan od
segmenata EU direktive o poplavama.


– References
representative hillside of theWest African granitogneisic
bedrock. CatenaVol. 39: 187–210.
Chang, M., 2006: Forest hydrology,An introduction to
Water and Forests, CRC-Taylor & Francis, 474.
Cowardin, L.M., V. Carter, F.C. Golet, E.T.
LaRoe, 1979: Classification of wetlands and
deepwater habitats of the United States. U.S.
Fish and Wildlife Service, FWS/OBS-79/31,
Washington, DC.


Ćirić M. 1984: Pedologija. Svjetlost, OOUR Zavod
za udžbenike i nastavna sredstva, 312, Sarajevo
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 146     <-- 146 -->        PDF

I. Pilaš, Š. Planinšek: OBNOVAVODNOG REŽIMANIZINSKIH ŠUMAKAO POTPORAPOTRAJNOM ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 138-148


Slika 8. Izgled i položaj prve akumulacije na starom koritu Česme


Figure 8First water acummulation on the old Česma riverbed


ćanja sušenja šuma. Izgrađena kanalska mreža uz šumske
prometnice, povezana na stare vodotoke kao glavne
recipijente, djeluje također i na ubrzano površinsko
otjecanje vode iz šume nakon većih oborina,te se samo
jedan dio uspijeva zadržati u tlu. Kao što smo svjedoci
u proteklom desetljeću, kao posljedica globalnog zatop


lje nja pojavljuju se sve ekstremniji
klimatski događaji (toplin ski udari,
ek stremne oborine) što do vodi do poja
čanja prirodnih nepogo da, kao što
su suše i poplave (Pilaš et al.
2010). Iako u godišnj em prosjeku
temperature i oborine ne odskaču
značajno od vi šegodišnjih vrijednosti,
sve je izraženija nere gularnost
po jave i stupanj in tenziteta, što neupitno
izaziva stres kod svih organiza
ma koji sačinjavaju ni zinske šumske
ekosustave.


Kao jedna od mogućih mjera
sprječavanja štetnih posljedica, ponajprije
s obzirom na sušu, a poučeni
dugogodišnjim iskustvom u
vodno-šumskim odnosima, nametnula
se izgradnja pregrada na isušenim
vodotocima, kako bi se voda
što više zadržala unutar šume. Na
temelju zaključaka iz prethodno


Figure 10 Dynamics of seasonal radial increment
on two group of trees,
nearby lake and control (no effect)


Slika 9. Izgrađena prva akumulacija na starom koritu Česme


Figure 9 First accumulation on the old Česma riverbed


obavljene analize ekološko-vodnih uvjeta u šumi
Česma, a u suradnji između šumarske znanosti i prakse,
na dijelu korita stare Česme u 2007. godini izgrađena
je pregrada s preljevnicom (slika 8). Tijekom
zi mskog razdoblja došlo je do punjenja gornjeg dijela
vo dotoka vodom,čime je stvorena akumulacija (umjet no
jezero) u starom koritu u dužini od dva kilometra.


Slika10.
Dinamika sezonskog debljinskog
rasta na prsnoj visini na
grupama stabala uz jezero i korito
(kontrola).
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 147     <-- 147 -->        PDF

I. Pilaš, Š. Planinšek: OBNOVAVODNOG REŽIMANIZINSKIH ŠUMAKAO POTPORAPOTRAJNOM ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 138-148
145
Radi sagledavanja utjecaja koji je
naveden zahvat imao na šumu, ti-
jekom 2008. i 2009. g. izabrane su
dvije grupe od po pet stabala hra-
sta lužnjaka unutar stare rubne sa-
stojine, gotovo podjednake sta rosti,
na kojima je provedeno praćenje
sezonskog prirasta. Jedna grupa
stabala nalazila se u području zah-
vata, odnosno uz retenciju, dok se
druga grupa stabala (kontrola) na-
lazila nizvodno izvan utjecaja uz
staro korito. Rezultati praćenja se-
zonskog rasta prikazani su na slici
9. Osim sezonskog prirasta izvr-
šeno je i praćenje vodostaja u aku-
mulaciji za isto razdoblje (Slika 9).
Iako mjereno na relativno malom
broju uzoraka stabala, iz ovih preli-
minarnih rezultata vrlo je očitokako
je izgrađena akumulacija imala vrlo
pozitivan utjecaj na rast okolnih sa-
stojina hrasta lužnjaka. Povećana za-
liha vode te smanjenje eksfiltracije
vode iz tla kao rezultat izgrađe ne
akumulacije, rezultirala je os jetno
većim sezonskim prirastom kao i
produljenjem rasta u vegetacijs kom
razdoblju. Dodatna zaliha vo de u
akumulaciji, kojom je omo guće na
opskrba okolnih sastojina vo dom
Slika 11. Vodostaji na akumulaciji u 2008. i 2009. g.
Figure 11Water levels on accumulation in 2008 and 2009
zbog vjerojatnog podizanja razina podzemnih voda, dje-
lovala je na sezonski rast u znatno većoj mjeri,što je vi-
dljivo iz usporedbe s kontrolnom plohom izvan tog utje-
caja.Iz ovih rezultata možemo utvrditi kako postoji vrlo
pozitivan učinak izgrađene retencije na rast šuma u zao-
balju. Osim samog učinka na rast sastojina, povratkom
vode u šumu u značajnoj mjeri se djelovalo i na poveća-
nje njene biološke funkcije.Voda je omogućila naseljava-
nje različitog hidrofitnog bilja te vodenih organizama,
tako da je povećana bioraznolikost na tom prostoru. Isto
tako tijekom 2008. godine izvršeno je poribljavanje, čime
je stvorena i mogućnost ribolova kao jednog od značajnih
socioekonomskih,odnosno rekreativnih elemenata.
Nakon procjene navedenog zahvata i njegovog vi-
šestruko pozitivnog učinka na šumu, tijekom 2009.g.
na donjem dijelu starog toka Česme, napravljena je
Slika 12a. i b. Druga akumulacija na vodotoku Česme
Figure 12a and b Second dam and accumulation in Česma riverbed


ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 150     <-- 150 -->        PDF

I. Pilaš, Š. Planinšek: OBNOVAVODNOG REŽIMANIZINSKIH ŠUMAKAO POTPORAPOTRAJNOM ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 138-148


species such as the common oak (Quercus roburL.), field ash (Fraxinus excelsior
Vahl.), common hornbeam (Carpinus betulus L.) and softwood species
such as black alder (Alnus glutinosa(L.) Geartn.), poplars (Populussp.) and
willows (Salixsp.). For the biological diversity of lowland forests and attached
wetlands is strongly important specific combination of hydrology and
soils. The development of these forests in history was determined by regular
seasonal alternations of groundwater tables (hydro period) and periodic flooding.
This paper presents the possibilities for the re-establishment of the water
regime of lowland forests as one option to reduce the impact of climate change
in the future. To reduce negative impacts of anthropogenic alternations in the
groundwater regime from the past and to attenuate slow down future very possible
prolongation of droughts and water scarcity in the lowlands, various forest
managerial and engineering practices could be considered. Basically,
there are potentially two main contrasted measures of soil water balance manipulation:
drainage of soils (through drainage ditches and channels) which
contribute to decreasing the groundwater tables and forest management i.e.
(tendering and thinning) which contribute to increased soil water content and
increase in the groundwater level. Through these water table management
practices, the amount of soil water required for the survival of lowland forests
could be maintained to some degree to attenuate the negative hydrologic
trends and natural hazards such as droughts. The comprehensive methodological
review of activities that must precede such reconstruction activities are
presented. As the initial segment all the major components of floodplain ecosystems
– the morphology of the terrain, hydrography, soils stratigraphy, vegetation
and anthropogenic influences – should be assessed. As a next step
methodological options towards how to obtain the knowledge of the natural
water regime prior anthropogenic hydrotechnical activities which caused the
creation of the ecosystem in its current form are presented. For this purpose
the morphology of hydromorphic soils i.e. relict indicators of natural water
regime in lowland habitats are assessed. The next step includes the spatial determination
of critical areas or hot spots, threatened by excessive falls in the
groundwater level on which specific measures can be applied to return to natural
water regime conditions (i.e. water retention in dry riverbeds).


Key words:Lowland forests, water regime, groundwater, relict indicators,
soil morphology, hydro-technical measures
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 149     <-- 149 -->        PDF

I. Pilaš, Š. Planinšek: OBNOVAVODNOG REŽIMANIZINSKIH ŠUMAKAO POTPORAPOTRAJNOM ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 138-148


Environmental laboratory. 1987. Corps of Engineers
Wetland Delineation Manual. Technical Report
Y-87-1. U.S.Army EngineersWaterways Experiment
Station,Vicksburg, MS.


European EnvironmentalAgency. 2008: About climate
change; European Environment Agency; Web-
document. http://www.eea.europa.eu/themes/climate/
about-climate-change


Fiedler, S., M. Sommer, 2004: Water and redox
conditions in wetland soils-Their influence on
pedogenic oxides and morphology. Soil Sci.
Soc.Am. J.Vol. (68): 326–335.


Hurt, G.W.,V.W.Carlisle,2001: Delineating Hydric
Soils. Wetland soils, genesis, Hydrology,
Landscapes and Classification, CRC Press LLC,
183–206.


Ivkov, M., 1994: Simuliranje razvoja sastojina uz
pomoć modela ovisnosti debljinskog prirasta o
razini podzemnih voda. Glas. Šum. pokuse (30):
95–141, Zagreb


Martinović,J., 2003: Gospodarenje šumskim tlima
u Hrvatskoj. Šumarski institut, Jastrebarsko.


521.Jastrebarsko.
Mayer, B., 1987: Režim podzemnih i površinskih
voda u tlima nizinskih šuma Pokupskog bazena
u razdoblju 1981–1986. godine. Završna studija.
Šumarski institut Jastrebarsko, SVIZ – Zagreb
1–139. Jastrebarsko.
Mayer,B., 1989: Ekološki značaj režima podzemnih
i površinskih voda za nizinske šume Pokupskog
bazena. Disertacija, Šumarski fakultet Zagreb.
Mayer,B., 1994: Utjecaj dinamike vlažnosti tla, po


dzemne vode, oborina i defolijacije na sezonsku
dinamiku radijalnog prirasta i sušenje hrasta lužnjaka
(Quercus roburL.) u varoškom lugu. Rad.
Šumar. Inst. 29(1): 83–102, Jastrebarsko.


Mayer, B.1996: Hidropedološki odnosi na području
nizinskih šuma Pokupskog bazena. Rad. Šumar.
Inst. 31(1/2):37–89, Jastrebarsko.


Mayer,B., 1995: Podzemne i površinske vode u nizinskoj
šumiTuropoljski lug u razdoblju 1989.–
1993. godine. Rad. Šumar. Inst. 30 (1): 47–73,
Jastrebarsko.


Pilaš, I., K.H. Feger, U. Vilhar, A. Wahren,
2010: Multidimensionality of Scales and Approaches
for Forest–Water Interactions, Forest
Management and the Water Cycle: An Ecosystem-
Based Approach, Ecological Studies,
Springer Science + Business Media, 351–380


Richardson,J.L., R.B.Daniels1993: Stratigraphic
and hydraulic influences on soil color development.
Soil Color. SSSASpecial Publication no. 31.


Tiner, R.W., D.G.Burke,1995:Wetlands of Maryland.
pp. 7. U.S. Fish andWildlife Service, Hadley,
Ma and Maryland Department of Natural Resources,
Annapolis, MD, Cooperative publication.


Vilhar, U,Š.,Fajon,2007:Vpliv gozda in gozdnogojitvenih
ukrepov na hidrološki režim vodozbirnega
območja. In: Kovač M (ed) Gozd in
voda: rezultati projekta [Interreg IIIA]. Gozdarski
inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije,
16.–21., Ljubljana


Vrbek, B., I. Pilaš, N. Pernar, 2010: Observed
climate change in Croatia and its impact on the
Hydrology of Lowlands, Forest Management
and theWater Cycle: An Ecosystem-BasedApproach,
Ecological Studies, Springer Science +
Business Media, 141–163.


SUMMARY: Amongst the existing forest types in Europe, the specific biological
function of water is nowhere more distinctive than in the lowland forest
ecosystems. Consequently, no existing forest types are more shaped by
historic hydrologic conditions, altered by manmade deviations from the natural
water regime and vulnerable to consequences of global warming. The lowermost
parts of the lowland forests, the wetlands, present the transitional
zones between terrestrial and aquatic ecosystems i.e. ponds, lakes, streams
and rivers. Nowadays, due to excessive urbanization and the spread of agriculture,
the total area of lowland forests and wetlands has been significantly
reduced. One of the largest complexes of alluvial floodplain wetlands and
lowland forests in Europe are situated in the South-East Europe, in the Sava
and Drava River basins, tributaries to the Danube River. The Sava River is a
unique example of a river where the floodplains are still intact, supporting
both flood alleviation and biodiversity. Continental lowland forests in Croatia
cover an area of more than 200.000 ha with a significant role in forestry production,
flood reduction, recharging groundwater reserves, as well as filtering
pollutants. The natural forest vegetation consists of mainly hardwood tree