DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 141     <-- 141 -->        PDF

I. Pilaš, Š. Planinšek: OBNOVAVODNOG REŽIMANIZINSKIH ŠUMAKAO POTPORAPOTRAJNOM ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 138-148


baju uključiti kombinaciju tehničkih mjera, nestrukturiranih
mjera,kao i proširenih mjera zaštite. Kao osnovna nestrukturirana
mjera pojavljuje se povećanje retencijske
sposobnosti u nekom slivnom području,čime se u značajnoj
mjeri naglašava uloga šuma te mjera pošumljavanja
kao jednog od prirodnih sustava s velikim vodno-retencijskim
sposobnostima.


Drugi vrlo važnogledište koji proizlazi kao posljedica
globalnih klimatskih promjena je izmjena generalnog
hidrološkog trenda u ovisnosti o prostornom
gradijentu u EU. Navedene promjene ponajprije se odnose
na povećanu vjerojatnost većih oborina u sjevernom,
a povećanu pojavu sušnih događaja u južnom
dijelu EU. Na području RH očekivana je pojava povećanih
oborina tijekom zimskog razdoblja,dok je smanjenje
oborina uz povećane temperature očekivano
tijekom vegetacijske sezone u proljeće i ljeto.


Navedeni scenarij klimatskih promjena, imat će očekivano
značajan utjecaj na režim podzemnih voda u nizinskim
šumama Hrvatske. Nizinske šume hrasta lužnjaka
ka kve danas nalazimo, najvećim su dijelom utjecane dotatnim
izvorom vlaženja iz podzemne vode. Podzemna
voda predstavlja jedan od najvažnijih čimbenika njihovog
pridolaska, jer zahtjevi hidrofilnih vrsta kao što je hrast
lužnjak značajno nadmašuju resurse vode koji pridolaze
samo iz oborina. Kako bi se nadoknadio naveden manjak,
šume hrasta lužnjaka, jer se nalaze na reljefno najnižim lokacijama,
opskrbljuju se iz površinskih vodonosnika u
koje se voda prikuplja sa šireg slijevnog područja. Međutim,
nedostatkom oborina tijekom sušnih sezona, dolazi
do pražnjenja tih vodonosnika uslijed nedostatnog dotjecanja,
odnosno do sezonskog sniženja podzemne vode,
nedostatne opskrbe sastojina hrasta lužnjaka s vodom te
njihovog povećanog sušenja.


Kao cilj ovoga rada, predstavljen je novi metodološki
pristup procjene narušenostihidroloških uvjeta u tlu
nastalih opadanjem razina podzemnih voda, koji se temelji
na reliktnim morfološkim svojstvima hidromorfnih
tala. Isto tako dat je prikaz mogućnosti restauracije
vodnog režima, na pokusnim akumulacijama u šumi
Česma (Vrbovec) kao jedne od mjera svladavanja i smanjenja
hidroloških promjena i ekstremnih događaja uslijed
globalnog zatopljenja,s ciljem održanja dugotrajne
stabilnosti ekosustava i povećanja općih funkcija šuma.


HIDROGRAFSKE, GEOMORFOLOŠKE I SASTOJINSKE ZNAČAJKE


Hydrographic, geomorphological and stand characteristics


Slika 1. Hidrografska mreža i položaj piezometarskih stacionara u Česmi i Bolčanski lug – Velikoj


Figure 1Hydrographic network and position of piezometric stations in Česma and Bolčanski lug –
Velika forests