DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 142     <-- 142 -->        PDF

I. Pilaš, Š. Planinšek: OBNOVAVODNOG REŽIMANIZINSKIH ŠUMAKAO POTPORAPOTRAJNOM ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 138-148


Prethodno detaljnijoj analizi poda taka izrađena je prostorna
gis baza po dataka,kako bi se stekao uvid u ge omorfološke,
hidrografske i sastoji nske prilike za šume
sjeverozapad ne Hrvatske (pokupski bazen, Čes ma, Varoški
lug,Turopoljski lug i Žutica). Na slici 1 dan je prikaz
hidrografske mreže s lokacijama 22 piezometarske postaje,
mreža prirodnih vodotoka unutar šumskog prostora,
kao i izgrađeni kanali rijeke Česma i potokaVelika (na
južnom i istočnom rubu). Na slici 2 vidljiv je položaj
šumskog kompleksa Česma u donjem dijelu,s najnižom
kotom terena od oko 103m, te na povišenom dijelu izdvojen
kompleks Bolčanskog luga na terasi. Na slici 3


Slika 2a. Digitalni elevacijski model Česme i Bolčanski lug –Velike (iz karte M 1:25000);
Slika 2b. Prostorni raspored depresija u Česmi i Bolčanskom lugu –Velikoj (iz DTM-a M 1:25000)


Figure 2a Digital elevation model of Česma and Bolčanski lug – Velika (based on the topographic map 1:25000)
Figure 2b Spatial distribution of terrain depressions in Česma and Bolčanski lug – Velika


dan je prikaz depresija u šumi, izrađenih
iz digitalnog elevacijskog modela,
s vlažnijim uvjetima uslijed zadržavanja
oborinske i poplavne vode.


Sastojinske prilike također su ob r ađenenalokalitetimauzpi
e zometa r ske
stacionare te je pri ka za na njihova
prostorna razdioba. Na slici 4 prikazana
je ukupna temeljnica, a na slika ma
5,6 i 7 postotak hrasta lu ž njaka,
običnog graba i poljskog ja sena u temeljnici.
Na slikama 8,9, 10 i 11 dan
je prikaz stratigrafije tala kr oz postotno
učešće sadržaja gline u tlu na dubinama
od 20, 60, 130 i 200 cm.


Slika 3a. Procjena ukupne temeljnice na lokacijama piezometarskih stacionara;
Slika 3b. Postotak učešća hrasta lužnjaka u temeljnici;
Slika 3c. Postotak učešća običnog graba u temeljnici;
Slika 3d. Postotak učešća poljskog jasena u temeljnici


Figure 3a Estimation of stand basal area on piezometric locations;
Figure 3b Percentage of common oak in total stand basal area;
Figure 3c Percentage of common hornbeam in total stand basal area;
Figure 3d Percentage of field ash in total stand basal area.