DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 143     <-- 143 -->        PDF

I. Pilaš, Š. Planinšek: OBNOVAVODNOG REŽIMANIZINSKIH ŠUMAKAO POTPORAPOTRAJNOM ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 138-148


Slika4.
Prostorna razdioba postotnog sadržaja
gline u tlu u Cesmi i Bolcanski
lug – Velikoj na dubini:
A) 20 cm; B) 60 cm; C) 130 cm;
D) 200 cm


Figure 4 Spatial distribution of clay percentage
in soils of Česma and
Bolčanski lug – Velika on depths
of: A) 20 cm; B) 60 cm; C) 130
cm; D) 200 cm


PROCJENATRAJANJAVLAŽNOSTI IZ RELIKTNIH SVOJSTAVATALA


Assessment of the waterlogging rate from relict soil properties


U dosadašnjim ekološkim razmatranjima, voda u tlu
se vrlo često nametala kao jedan od odlučujućih čimbenika
čijom promjenom (tzv. promjena režima podzemnih
i poplavnih voda) dolazi do pojave narušavanja
stabilnosti te u konačnici i sušenja šuma hrasta lužnjaka.
Zbog toga je determiniranje stanja vodnih resursa
u tlima nizinskih šuma oduvijek pobuđivala
interes šumarske znanosti i struke. Značajan pomak u
tome predstavljala su istraživanja Mayera (1987,
1989, 1994, 1995, 1996) na šumskim kompleksima sjevero-
zapadne Hrvatske. Međutim,iako obimna i u svojem
temelju izrazito ekološki (stanišno) orijentirana iz
navedenih rezultata vrlo se malo može zaključiti i iskazati
na kvantitativan način jedno od osnovnih pitanja:
ko lika količina vode u tlu (razina podzemne vode) je
po trebna za očuvanje stabilnosti nizinskih šumskih
eko sustava, odnosno u kojoj su mjeri danas prisutni
promijenjeni uvjeti u tlu u istim. Pri donošenju zaključaka
vezanih za procjenu vrijednosti hidroloških parametara
važnih za očuvanje stabilnosti nizinskih šuma,
potrebno je sagledati sve tri komponente nizinskih ekosustava,
a to su hidrologija, tlo i vegetacija (Hurt &
Carlisle 2001). Najkompleksnija analiza ovih triju
ko mponenti istraživana je s namjerom delineacije,odno
sno razgraničenja močvarnih staništa radi njihove
zaštite,što je praksa koja se provodi u SAD (Cowardinet
al. 1979, Tiner&Burke1995, Environmental
Laboratory 1987, Hammer 1992). Analiza ovih
triju komponenti u okviru delineacije močvarnih staničime
se na njega primjenjuje zakonska regulativa s namjerom
njegove zaštite (Environmental Laboratory
1987). U nas je provedeno nekoliko istraživanja u kojima
je kao jedno od mogućih riješenja navedenog problema
predstavljen funkcionalni pristup (Ivkova
1994 iAntonić etal. 2001) u kojemu se potreba hra


šta provodi se radi zadovoljavanja tehničkih kriterija


Slika 5. Različita morfološka svojstva hidromorfnih tala
nužnih za proglašavanje nekog staništa močvarnim, Figure 5Different morphological properties of hydromorphic soils