DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 144     <-- 144 -->        PDF

I. Pilaš, Š. Planinšek: OBNOVAVODNOG REŽIMANIZINSKIH ŠUMAKAO POTPORAPOTRAJNOM ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 138-148


sta lužnjaka za vodom determinira putem sagledavanja
njihovog optimalnog rasta u različitim stanišnim i hidrološkim
uvjetima. Navedeni pristupi traže detaljno
poznavanje velikog broja lokalnih prostornih i vremenskih
varijabli (stanišne, klimatske, sastojinske…) što je
s obzirom na obim nizinskih šuma vrlo zahtjevno.


PremaĆirić (1984) proučavanje morfologije prof i la
tla zajedno s proučavanjem ostalih kvalitativnih i kva n
titativnih promjena nezamjenjiva je metoda re konstrukcije
pedogenetskih procesa i povjesti razvoja
jednog tla,kao i ocjena osnovnih osobina tog tla. Hidromorfna
tla nizinskih šuma, daju dovoljno informacija
pomoću kojih se može zaključiti o optimalnim vodnim
prilikama u kojima su šume rasle u prirodnim uvjetima
(prije antropogenizacije). Morfologija tih tala, koja je
nastajala kroz dugi niz godina, potpomognuta procesima
kao rezultat prekomjernog povremenog navlaživanja,
upravo je od raz nekadašnjih hidroloških prilika koje su
vladale na prostoru nizinskih šuma, prije regulacije vodotoka,
izgradnje melioracijskih kanala i pretvaranja
šuma u retencijska područja radi zaštite od poplava. U
odjel hidromo r fnih tala prema Martinoviću (2003)
spadaju: pse udoglej, recentno aluvijalno tlo (fluvisol),
fluvijati v no livadsko (humofluvisol), pseudoglej-glejno
tlo, ritska crnica (molični humoglej), močvarno glejno
epiglejno, hipoglejno te amfiglejno tlo te tresetna tla (hi st
osoli). Izdvajanje tala provodi se putem analize njihovog
hidrološkog režima koji se utvrđuje na osnovi
vi zualne interpretacije morfoloških indikatorskih poka


za telja u tlu,kao što su sklop profila,
boja tla, struktura i tekstura te ektomorfoloških
svojstava kao što su
reljef, šu mska asocijacija itd. Ana lizom
sklopa profila odnosno horizonata,
stječemo uvid u procese pedogeneze
koji su različitog karaktera,
ovisno o tipu tla. Kod od ređivanja tipova
hidromorfnih tala os novna je
uloga boje određenih pro fila, na
osnovi čega zaključujemo o tipu odnosno
podtipu tla. Varijacije bo je
različitih tipova hidromorfnih ta la
ovise o stratigrafiji tj. matičnom sup stratu,
položaju u reljefu tj. geomor fologiji
te o režimu vlažnosti ili
hi drologiji (Richardson & Daniels
1993). Uloga matičnog sups t
rata na boju tla je dvojaka, ne posredna
i posredna. Matični sups trat,
odnosno njegova mineralogija znatno
utječe na boju tla, dok istovrenak
specifičnih hidrodinamičkih uv jeta o kojima ovisi
režim vode u tlu.


Iako je iz do sada iznesenog prikazano kako morfologija
indicira različiti stupanj vlaženja hidromorfnih tala,
samo prema morfološkim svojstvima je teško utvrditi
kakav je sadašnji režim vode u tlu,odnosno da li su na
nekim staništima prisutne promjene hidroloških uvjeta.
Morfologija je ponajprije pokazatelj reliktnih uvjeta,
kakvi su nekada vladali u tlima, a ne sadašnje stanje.
Stoga se zbog analize promjena u tlima uspostavio funkcionalni
odnos između morfologije (morfokromatskih
svojstava tla iskazanim u komponentama Munselovog sustava
boja) te trenutnih mjerenja na piezometarskim postajama
u obliku transformirane hidrološke varijable,koja
pokazuju sadašnje stanje vlaženja. Postupak utvrđivanja
hidrološke varijable iz podataka piezometarskih mjerenja
obuhvatio je niz transformacija,kako bi se u konačnici izračunao
postotak trajanja mokre faze tla (WLR) prema
modificiranom postupku primijenjenom u istraživanju
Blavet etal. (2000) teFiedler &Sommer 2004.
Piezometarski setovi korišteni u ovom istraživanju, sastoje
su od dvije do pet piezometarskih cijevi na standardnim
numeričkim dubinama (obično 0,5m, 1,0m, 2,0m,
4,0 m i 7,0m) kakva je već praksa postavljanja hidropedoloških
stacionara (Mayer 1975). Nakon pojedinačne
analize morfoloških značajki i trajanja vode u tlu pristupilo
se izradi modela u kojemu su morfološke varijable
postavljene kao nezavisne,dok je trajanje mokre faze u
tlu zavisna varijabla određena kombinacijom nezavisnih


Slika6. Procjena prostorne razdiobe postotnog godišnjeg trajanja zasićenosti tla vodom
meno njegova tekstura može utjecati pomoću generaliziranog linearnog modela u Cesmi i Bolčanski lug –Velikoj na
dubini:A) 20 cm; B) 60 cm; C) 130 cm; D) 200 cm


na pokretljivost, a time i na dulje za-


Figure 6 Estimation of spatial distribution of average yearly waterlogging rate by gerera


državanje vode u tlu. Uloga geomor


lized linear model in Česma and Bolčanski – lug on depths: A) 20 cm; B) 60 cm;


fologije je pretežito vezana uz nasta-


C) 130 cm; D) 200 cm