DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2011 str. 145     <-- 145 -->        PDF

I. Pilaš, Š. Planinšek: OBNOVAVODNOG REŽIMANIZINSKIH ŠUMAKAO POTPORAPOTRAJNOM ... Šumarski list – Posebni broj (2011), 138-148


morfoloških varijabli na određenim kategoričkim dubina ma
tla. Pri izradi modela primijenjena je GLZ (generalizira
ni linearni/nelinearni model) metoda (Vrbek et. al
2010). Na svakoj od lokacija napravljena je procjena
trajanja zasićenosti tla vodom iz morfokromatskih varijabli
pomoću izrađenog GLZ funkcijskog modela.


Sljedeći korak, prostorna razdioba trajanja zasićenosti
tla vodom (trajanje mokre faze) napravljena je za slojeve
tla od 20, 60, 130 i 200 cm pomoću interpolacije
piezometarskih lokacija metodom inverznih sredina,
što je prikazano na slici 6.


PROCJENA NARUŠENOSTI HIDROLOŠKIH UVJETAU TLU


Assessment of disturbance of hydrological conditions in the soil


Do sada provedena prostorna analiza daje dosta
dobar uvid u stanje vlažnosti tla, te čimbenike koji
utječu na to stanje. Kako bi se sagledale promjene u hidrološkim
prilikama u tlu napravljena je još dodatna
prostorna analiza u kojoj je napravljena usporedba
(razlika) između procijenjene vlažnosti tla dobivene iz
morfokromatskih osobina pomoću GLZ modela,te tre nutnog
stanja vlažnosti dobivenog iz očitanja podzemnih
voda na piezometarskim postajama. Iz te razlike izrađena
je prostorna interpolacija, što je prikazano u
slici 7. Na prostornim slojevima jasno se mogu izdvojiti
zone unutar šume s povećanom vlažnošću tla (crveno)
te zone s deficitom vlažnosti (zeleno). Pomoću
prethodno provedene gis analize, možemo zaključiti
kako do povećanja vlažnosti tla dolazi na onim područjima
unutar šume gdje je došlo do značajnijeg prekida


sastojinskog sklopa,i to posebno u
sastojinama gdje je izvršen dovršni
sijek. Uklanjanjem stabala, izostaje
učinak transpiracije te dolazi do
trenda povećanja vlažnosti tla (zamočvarenje).
S druge strane, primjetan
je nedostatak vlažnosti na
lokalitetima u blizini novoizgrađenih
obodnih kanala Česme iVelike,
te uz staro isušeno korito Česme
koje više nije u funkciji, jer nije,
osim u slučaju visokih vodnih valova,
povezano s glavnim umjetnim
koritom. Naveden gubitak vlažnosti
može se objasniti na način da kanali
i korita koji zasijecaju šumski
prostor djeluju na sniženje razine
podzemnih voda u određenoj prostornoj
dimenziji, što se naziva i
učinak eksfiltracije. Iz navedene
razlike prostornih modela vlažnosti


Slika 7. Procjena narušenosti prirodnih hidroloških uvjeta u tlu u Cesmi i Bolčanski lug –


možemo utvrditi kako su u prirod-
Velikoj na dubini:A) 20 cm; B) 60 cm; C) 130 cm; D) 200 cm (zeleno označene


nim uvjetima varijacije vode u tlu


su zone s padom podzemne vode, crveno označene su zamočvarene zone s pove


na cijelom prostoru šume bile zna


ćanom vlažnošću)


tno manje, odnosno ravnomjernije


Figure 7 Estimation of disturbance of natural hydrologic conditions in Česma and Bolčanski
lug- Velika on soil depths: A) 20 cm; B) 60 cm; C) 130 cm; D) 200 cm raspoređene.
(marked green colors present areas with significant drop of watertable, red are
areas with increased waterlogging)


REKONSTRUKCIJAVODNOG REŽIMANIZINSKIH ŠUMA


The reconstruction of the water regime of the lowland forests


Antropogenizacija nizinskih šumskih ekosustava,
bilo kroz hidrotehničke aktivnosti bilo putem šumskog
gospodarenja, dovela je do znatno većih prostornih
oscilacija vlažnosti,odnosno do izmijenjenih uvjeta u
odnosu na prirodno stanje. Kao što je vidljivo,poseban
problem predstavlja tzv. depresija vodnog lica podzemnih
voda uz stare vodotoke i kanale. Pretpostavka je da
navedene depresijske zonevodnog lica uz stara korita
djeluju na povećano i brže otjecanje vode,odnosno nje no
dreniranje iz šume.Ovaj problem je posebno izra žen
u vrijeme sušnih epizoda (npr. 2000.i 2003.god.)
kada, zbog sve ekstremnijih sušnih prilika u regiji, dolazi
do pojačanog trenda opadanja podzemnih voda tijekom
ljetnog perioda,što je dovelo i do znatnog pove